Mitä residenssipaikkaan sisältyy?

Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, jonka suuruus määräytyy kokemuksen mukaan. Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen.

Ryhmät voivat hakea työskentelynsä ajaksi työskentelyapurahaa 2–4 viikon mittaiseen residenssijaksoon.

Suomen ulkopuolelta Saaren kartanon residenssiin tulijoilla on myös mahdollisuus hakea ekologisen matkustamisen tukea sekä työskentelyapurahaa matka-ajalle, mikäli matka kestää yhteensä yli viikon. Ekologisella matkustamisella tarkoitetaan mahdollisimman vähäpäästöistä matkustamista, ennen kaikkea lentämisen välttämistä. Lue lisää ekologisen matkustamisen tuesta alempaa tältä sivulta.

Osana Saaren kartanon residenssin sosiaalista kestävyyttä, monimuotoisuutta ja saavutettavuutta, globaalista etelästä saapuvat taiteilijat voivat hakea tukea lentomatkoihin ja viisumin hankintakuluihin. Kulut tulee eritellä myös erillisellä liitteellä.

Yksilöresidenssiin kuuluu oma perusvarusteltu asunto (joko omalla keittiöllä, minikeittiöllä tai yhteiskeittiöllä varusteltuna) sekä oma työskentelytila, jota ei tarvitse jakaa muiden kanssa.

Kesän ryhmäresidensseissä ryhmät majoittuvat tiiviimmin, mutta jokaisella ryhmällä on lähtökohtaisesti oma työskentelytila. Lue lisää majoitus- ja työskentelytiloista

YKSILÖRESIDENSSIN KUUKAUSIAPURAHA

Yksilöresidenssiin valitulle maksetun kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä 42 päivää/residenssijakso.

Yksilöresidenssin kuukausiapurahaluokat:

  • apuraha 1: uran alkuvaiheessa 2 700 euroa / kk
  • apuraha 2: uran keskivaiheilla (vähintään 10 vuotta taiteellista työskentelyä) 3 200 euroa / kk
  • apuraha 3: kokenut (vähintään 20 vuotta taiteellista työskentelyä) 3 800 euroa / kk

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee vaadittava kokemus perustella hakemuksessa. Apurahaluokat määräytyvät kokemuksen mukaan eikä korkeampaa apurahaluokkaa voi perustella esim. matkoilla tai tarvikkeilla.

Jos hakijana on työpari, haetaan hakemuksessa molemmille oma apuraha.

Mikäli residenssipaikka myönnetään ja hakija saa samaan aikaan toista työskentelyapurahaa tai täyttä taiteilijaeläkettä, residenssiapurahojen summat ovat normaalisti puolet residenssiapurahasta.

RYHMÄRESIDENSSIAPURAHA

Myönnämme ryhmäresidenssiapurahaa hakemuksessa esitetylle henkilömäärälle ja suunnitelmalle. Ryhmän vähimmäiskoko on 3 henkilöä ja enimmäiskoko on 18 henkilöä. Myönnämme jokaiselle residenssissä työskentelevälle työryhmän jäsenelle viikkokohtaisesti määräytyvän apurahan ja ryhmä voi hakea tukea ekologiseen matkustamiseen, mikäli matka alkaa Suomen ulkopuolelta. Ryhmät voivat hakea yli viikon kestävään matkustamiseen maa- ja meriteitse myös työskentelyapurahaa.

Kannustamme kauempaa tulevia ryhmiä hakemaan ekologisen matkustamisen tuen lisäksi pidempää residenssijaksoa.

Mikäli globaalista etelästä tuleva työryhmä hakee tukea matkustamiseen Saaren kartanon residenssiin, tulee se eritellä myös erillisellä liitteellä.

Residenssiapurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä ryhmälle myönnetyn residenssijakson ajan. Emme myönnä ryhmäresidensseille tukea tarvikkeisiin, Suomen sisäisiin matkoihin tai matkoihin ekologisesti kestämättömien kulkuvälineiden avulla Suomen ulkopuolelta Saaren kartanoon, päivärahoihin tai palkkoihin.

Ryhmäresidenssin apurahan määräytyminen:

  • 1 viikko         800 € / hlö
  • 2 viikkoa       1 600 € / hlö
  • 3 viikkoa       2 400 € / hlö
  • 4 viikkoa       3 800 € / hlö.

Työryhmän tulee valita keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka hoitaa hakemusprosessin. Ryhmän tulee eritellä residenssiapurahan saajat hakemusta varten sille varatussa kohdassa sekä erillisessä liitteessä.

EKOLOGISEN MATKUSTAMISEN TUKI JA TYÖSKENTELYAPURAHA

Ekologisella matkustamisella tarkoitetaan lentämisen välttämistä ja ensisijaisesti maata pitkin matkustamista. Ekologisen matkustamisen tukea on mahdollista hakea Suomen ulkopuolelta suorinta reittiä pitkin Saaren kartanon residenssiin saapumiseen ja sieltä lähtemiseen suorinta reittiä pitkin. Ekologisen matkustamisen tukea voi hakea matkustuskulujen lisäksi tarvittaessa yöpymisiin kohtuuhintaisissa majoituspaikoissa. Mikäli matka kestää yhteensä yli viikon, on siihen mahdollista hakea myös työskentelyapurahaa.

Mikäli matka kestää yli viikon, lasketaan yksilöresidenssiin saapuvan työskentelyapuraha haetun apurahaluokan mukaan seuraavasti: 

1 viikko on 25 % haetusta apurahaluokasta ja 2 viikkoa 50 % jne. 

Ryhmien työskentelyapuraha hitaaseen/ekologiseen matkustamiseen määräytyy 2. apurahaluokan mukaan eli 1 viikko 800 € / henkilö ja 2 viikkoa 1 600 € / henkilö jne.

Ekologisen matkustamisen tuki ei koske Suomen sisällä tehtäviä matkoja, ellei matka ei ole alkanut toisesta maasta.

Mikäli residenssipaikka ja ekologisen matkustamisen tuki myönnetään, se tarkistetaan päivitetyn matkasuunnitelman avulla ennen tuen maksamista.

Mikäli hakija saa residenssipaikan ja saa matka-apurahan samalle matkalle muualta, tulee siitä ilmoittaa Saaren kartanon residenssiin. Emme myönnä päällekkäistä tukea ekologiseen matkustamiseen, joten toinen myönnetyistä tuista tulee perua.

Lue lisää ekologisesta matkustamisesta:

TUKI GLOBAALISTA ETELÄSTÄ MATKUSTAVILLE

Globaalista etelästä tulevien taiteilijoiden on mahdollista hakea tukea sekä matkoihin että viisumikuluihin.

Hakemukseen tulee liittää matkakustannusten erittely sekä myös tarkempi matkasuunnitelma kustannuserittelyineen PDF-muodossa hakemuksen liitteisiin. Hakemukseen liitettävässä erittelyssä tulee arvioida kustannukset realistisesti ja tarkasti. 

Palaa Residenssipaikan hakijalle -pääsivulle