Hakemusten arviointi ja päätökset

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat ovat tieteen- tai taiteenalan asiantuntijoita. Apurahamyönnöt julkistetaan joulukuun alussa.

ARVIOINTI

Tavallisesti hakemuksen tieteellistä tai taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Näkemyksemme mukaan näin tuettavaksi valikoituu taiteellisesti ja tieteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan – usein kompromisseja edellyttävän – työn tuloksena.

Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu. Asiantuntijoiden tekemän arvioinnin lisäksi hankkeen realistisuuden arvioinnissa ovat mukana säätiön apuraha-asiantuntijat.

Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät vapaammin ehdotuksia apurahansaajiksi.

Lue arvioijan työstä

PÄÄTÖKSET

Koneen Säätiön hallitus tekee päätökset yleisen apurahahaun myönnöistä syyskokouksessaan, joka järjestetään marras-joulukuun vaihteessa.

Julkaisemme apurahansaajat, hankkeiden esittelyt ja työryhmän jäsenten nimet verkkosivuillamme pian hallituksen syyskokouksen jälkeen, joulukuun alussa. Ilmoitamme apurahasta apurahansaajille sekä sähköpostitse että postitse.

Julkaisemme apurahansaajien nimet myös säätiön vuosikertomuksessa.

PERUSTELUT

Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä.

Apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat seuraaviin asioihin:

  • Säätiön strategiassa määritellyt painopisteet, joista kerromme verkkosivustollamme.
  • Hakemuksen ja liitteenä olevien ansioluettelon ja muiden liitteiden pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.
  • Työ- tai tutkimussuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitellun hankkeen tieteelliseen tai taiteelliseen ansiokkuuteen ja toteutettavuuteen.
  • Etenkin väitöskirjoja koskeviin hakemuksiin on tärkeää sisällyttää lausunto työn ohjaajalta tai muulta työn hyvin tuntevalta henkilöltä.
  • Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon muita yhteiskunnallisia sekä tiede- ja taidepoliittisia näkökohtia. Säätiö pyrkii päätöksillään edistämään tieteen, taiteen ja muun suomalaisen kulttuurin monipuolista kehitystä.

TIETOSUOJA

Koneen Säätiöön saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelevät ja arvioivat henkilöt eivät kerro sivullisille tietoa hakijoista.

Hakijat luovuttavat apurahaa hakiessaan Koneen Säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät tietosuojalakiin.

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin.

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö on esitettävä Koneen Säätiölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Säätiön toimistossa. Säätiön tulee antaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Lisää tietoa Koneen Säätiön apurahahakija- ja -saajarekisteristä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta löydät tietosuojaselosteesta.

Palaa Apurahanhakijalle -pääsivulle