Säännöt ja tietosuojaselosteet

Koneen Säätiö on Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin merkitty säätiö, joka on itsenäinen oikeushenkilö. Säätiöllä on kaksi tietosuojaselostetta. Ensimmäinen käsittelee säätiön ylläpitämiä rekistereitä, joita ovat apurahanhakijoiden ja -saajien rekisterit, yhteystietorekisteri sekä tilaisuuksien osallistujaluettelot.

Erillinen rekisteriseloste on laadittu Lauttasaaren kartanon ja Saaren kartanon alueiden tallentavasta kameravalvonnasta. Selosteet ovat alla peräkkäin. 

Koneen Säätiön säännöt

Tietoja säätiöistä, kuten säätiön rekisteriotteen, säännöt ja tilinpäätöksen saa helposti PRH:n Virre-tietopalvelusta.

Koneen Säätiön sääntöihin voit tutustua tästä linkistä.

Tietosuojaseloste säätiön apuraha- ja yhteystietorekistereistä sekä tapahtumaluetteloista

Laatimispäivämäärä: 21.5.2018 (päivitetty 11.10.2022)
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679


1.     Rekisterinpitäjä

Koneen Säätiö sr
0213537-1
Otavantie 10, 00200 Helsinki
koneensaatio@koneensaatio.fi, (09) 260 0617

2.     Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Talous- ja hallintopäällikkö Tiina Toivonen
etunimi.sukunimi@koneensaatio.fi

3.     Rekistereiden nimet

1)    Apurahanhakijarekisteri
2)    Apurahansaajarekisteri
3)    Yhteystietorekisteri
4)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot

4.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus eli rekistereiden käyttötarkoitukset sekä oikeusperuste

1)    Apurahanhakijarekisteri
Koneen Säätiölle osoitettujen apurahahakemusten rekisteri apurahojen hakemista, apurahapäätösten tekemistä, tilastointia ja tutkimusta varten.

2)    Apurahansaajarekisteri
Myönnettyjen apurahojen maksatuksia ja maksatusten seurantaa varten, apurahahakemusten raportointia ja apurahamaksuilmoitusten tekemistä varten viranomaisille sekä tilastointia ja tutkimusta varten.

3)    Yhteystietorekisteri
Säätiön toiminnasta ja apurahamahdollisuuksista informoimista varten, sidosryhmien kanssa yhteydenpitoa varten.

4)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Tapahtumien järjestämistä ja osallistujien verkostoitumista varten.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste em. rekistereissä on oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään apurahasäätiön toiminnan tarkoituksen mahdollistamiseksi.

5.     Rekistereiden tietosisältö

1)    Apurahanhakijarekisteri
Apurahahakijan perustiedot (kuten nimi, yhteystiedot ja syntymäaika/y-tunnus), perustietoja haettavasta apurahasta tai residenssipaikasta, apurahan käyttötarkoituksesta ja tyypistä, mahdollisesta työryhmästä, haettavan apurahan määrästä, muusta saadusta tai haetusta rahoituksesta samaan tarkoitukseen ja mahdollisten suosittelijoiden tiedot. Lisäksi hakijan lähettämät apurahahakemuksen liitteet, kuten työsuunnitelmat, tutkintotodistukset, ansioluettelot, portfoliot ja toimintakertomukset. Hakemuksen eri osista kerrotaan säätiön verkkosivuilla Apurahan hakijalle -osiossa.

2)    Apurahansaajarekisteri
Apurahahakijarekisterin tietosisällön lisäksi apurahansaajan henkilötunnus, pankkitilinumero, apurahan myöntöpäivä ja summa, apurahan maksatustiedot.

3)    Yhteystietorekisteri
Henkilön perustiedot, kuten nimi, ammattinimike, organisaatio, sähköpostiosoite, kieli, joissakin tapauksissa myös postiosoite ja puhelinnumero, lisäksi mahdollinen yhteydenottokielto.

4)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Henkilön perustiedot, kuten nimi, ammattinimike, organisaatio, sähköpostiosoite, joissakin tapauksissa myös postiosoite ja puhelinnumero sekä tilaisuudesta riippuen hakijoiden kirjoittamat lyhyet kuvaukset itsestään ja tilaisuuden aihepiiriin liittyvät lisätiedot. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään lupa jakaa tiedot muiden osallistujien tai ilmoittautuneiden kesken.

6.     Säännönmukaiset tietolähteet

1)    Apurahanhakijarekisteri
Tiedot saadaan apurahanhakijalta. Lisäksi lausuntojen tiedot saadaan luottamuksellisina lausunnonantajilta hakijan pyynnöstä. Aiemmin myönnettyjen apurahojen tietoja saadaan lisäksi Koneen Säätiön apurahajärjestelmästä.

2)    Apurahansaajarekisteri
Tiedot saadaan apurahansaajalta. Apurahansaajarekisteri sisältää lisäksi tiedot myönnettyjen apurahojen summista, myöntämispäivämääristä ja maksuhistoriasta.

3)    Yhteystietorekisteri
Säätiön apurahanhakijat ja -saajat lisätään rekisteriin. Lisäksi halukkaat voivat tilata säätiön uutiskirjeen. Säätiö myös lisää itse rekisteriin henkilöitä säätiön toiminnan piiriin kuuluvista sidosryhmistä, joita haluaa informoida säätiön apurahoista ja toiminnasta. Tiedot saadaan henkilöltä itseltään esimerkiksi tapaamisten yhteydessä, käyntikorteista ja sähköpostiviestinnästä. Lisäksi tietoja voidaan saada lehdistä, julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, ulkopuolisilta palveluntarjoajilta  ja vastaavista rekistereistä ja lähteistä, kollegoilta sekä seminaareissa ja toimialaan liittyvissä tapaamisissa.

4)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Tiedot saadaan tilaisuuteen osallistujilta itseltään ilmoittautumisen yhteydessä.

7.     Tietojen säännönmukaiset luovutukset

1)    Apurahanhakijarekisteri
Apurahahakemuksia käsittelevät Koneen Säätiön apurahaprosessiin osallistuvan henkilöstön ja luottamushenkilöiden lisäksi ulkopuoliset apurahahakemusten asiantuntija-arvioijat. Asiantuntija-arvioijilla ei ole pääsyä henkilötunnukseen tai yhteystietoihin, ja arvioijien pääsy on rajattu hakemusten arvioinnin ajanjaksolle. Tietoja voidaan salassapitosopimuksella luovuttaa muun muassa vaikuttavuusarvioinnin tai muun tutkimuksen tekoon. Apurahanhakijoiden tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa toiselle säätiölle tai rahoittajataholle päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi.

2)    Apurahansaajarekisteri
Myönnetyt apurahat julkaistaan Koneen Säätiön verkkosivuilla www.koneensaatio.fi, säätiön toiminta- ja vuosikertomuksessa ja sosiaalisessa mediassa. Apurahan otsikon ja saajan lisäksi julkistetaan hakemuksen tiivistelmä sekä joissakin tapauksissa saajan antama verkkosivuosoite. Maksetut apurahat ilmoitetaan verohallinnolle ja Melaan (Maatalousyrittäjien eläkelaitos), joka hoitaa apurahansaajien MYEL-vakuuttamista. Tietoja voidaan salassapitosopimuksella luovuttaa muun muassa vaikuttavuusarvioinnin tai muun tutkimuksen tekoon.

3)    Yhteystietorekisteri
Tietoja ei luovuteta Koneen Säätiön henkilökunnan ulkopuolelle.

4)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Tiedot luovutetaan tilaisuuteen ilmoittautuneille tai tilaisuuteen osallistuneille tilaisuudessa tai heti sen jälkeen.

5)    Tutkimustietovaranto
Aspicore oy siirtää vuodesta 2019 alkaen myönnetyistä tutkimusapurahoista apurahansaajan tai hankkeen johtajan nimen sekä hankkeen yleistiedot pysyvästi säilytettäviksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Tutkimustietovarantoon, jonka yhteisrekisterinpitäjiä OKM ja Koneen Säätiö sr ovat. Yhteisrekisterin pitäminen ei tarkoita muiden rahoittajien aineistojen säilyttämistä Koneen Säätiössä.

8.     Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.     Rekistereiden suojauksen periaatteet

1)    Apurahanhakijarekisteri
Pääsy apurahahakijarekisteriin on vain nimetyillä henkilöillä, ja pääsyyn vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Palvelimet, joilla rekisteri on, ovat ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämiä. Palveluntarjoaja vastaa laitteiden suojauksesta.  Osa rekisterin tiedoista tulostetaan arviointityötä varten. Aineisto tuhotaan apurahakäsittelyn jälkeen.

2)    Apurahansaajarekisteri
Samat rekisterisuojauksen periaatteet kuin apurahasaajarekisterissä, ks. edellinen kohta. Perustiedot myönnetyistä apurahoista tulostetaan ja tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

3)    Yhteystietorekisteri
Pääsy rekisteriin on nimetyillä henkilöillä, ja se vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

4)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Pääsy nimi- ja organisaatioluetteloon on tilaisuuteen osallistuvilla tai siihen ilmoittautuneilla tilaisuudessa. Muihin osallistujien antamiin tietoihin on pääsy vain tapahtumaa järjestävällä säätiön henkilökunnalla.

10.  Tietojen säilytysaika

1)    Apurahanhakijarekisteri
Tiedot hakemuksista, joille on myönnetty rahoitusta, säilytetään toistaiseksi, kuitenkin vähintään 10 vuotta. Pysyvästi Koneen Säätiön hallituksen kokousmateriaalien liitteenä säilytetään hakijan nimi, apurahan tarkoitus ja haettu summa. Tiedot hakemuksista, joille ei ole myönnetty rahoitusta, säilytetään kolme vuotta.

2)    Apurahansaajarekisteri
Tiedot säilytetään toistaiseksi, kuitenkin vähintään 10 vuotta viimeisestä maksatuksesta. Tilinumero ja henkilötunnus poistetaan, kun lainsäädännön asettamat määräajat kirjanpitoaineiston säilyttämiselle täyttyvät. Pysyvästi Koneen Säätiön hallituksen kokousmateriaalien liitteenä säilytetään hakijan nimi, apurahan tarkoitus ja myönnetty summa.

3)    Yhteystietorekisteri
Tiedot säilytetään toistaiseksi, kunnes niitä ei tarvita esimerkiksi henkilön vaihtaessa työpaikkaa tai muuten siirtyessä ammatillisesti tehtäviin, jotka eivät ole säätiön toiminnalle läheisiä. Koneen Säätiö huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- ja muilta vastaavia palveluja tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

4)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Osallistujatietoja säilytetään tilaisuuden järjestämisen jälkeen tilastointi- ja yhteydenpitotarkoituksissa.

11.  Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

1)    Apurahanhakijarekisteri
Apurahanhakija voi tarkistaa itseään koskevat tiedot kirjautumalla apurahojen verkkopalveluun. Rekisteröity voi myös osoittaa tarkastuspyynnön säätiön rekisteriyhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa lausunnonantajien suoraan lähettämien lausuntojen sisällöstä eikä hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden arviointimuistiinpanoista. Tietojen luottamuksellisuudella suojataan lausunnonantajan ja hakemusten arvioijan yksityisyyttä ja varmistetaan lausunnon ja arviointimuistiinpanojen arvo rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin.

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö on esitettävä Koneen Säätiölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Säätiön toimistossa. Säätiön tulee antaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

2)    Apurahasaajarekisteri
Apurahansaaja voi tarkistaa itseään koskevat tiedot kirjautumalla apurahojen verkkopalveluun ja maksatuspyyntöpalveluun. Rekisteröity voi myös osoittaa tarkastuspyynnön säätiön rekisteriyhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa lausunnonantajien suoraan lähettämien lausuntojen sisällöstä eikä hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden arviointimuistiinpanoista. Tietojen luottamuksellisuudella suojataan lausunnonantajan ja hakemusten arvioijan yksityisyyttä ja varmistetaan lausunnon ja arviointimuistiinpanojen arvo rekisterinpitäjälle.

3)    Yhteystietorekisteri
Rekisteröity voi osoittaa tarkastuspyynnön säätiön rekisteriyhteyshenkilölle.

4)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Rekisteröidyllä on pääsy osallistujalistaan niin kauan, kun sitä säilytetään tilaisuuden järjestämisen yhteydessä.

12.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot. Tiedonkorjauspyyntö tehdään säätiön rekisteriyhteyshenkilölle. Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai ilmoitetaan mahdollisesta määräajan pidentämisestä ja viivästymisen syystä.

13.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

14.  Automaattinen päätöksenteko

Rekistereitä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana ilman erikseen pyydettävää suostumusta.

Lauttasaaren kartanon ja Saaren kartanon alueen tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä

Koneen Säätiö sr
0213537-1
Otavantie 10, 00200 Helsinki 

koneensaatio@koneensaatio.fi, (09) 260 0617 

2. Tallentavan kameravalvonnan rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Lauttasaaren kartano (Otavantie 10, 00200 Helsinki)
kartanonhoitaja Jan Laaksonen
jan.laaksonen@koneensaatio.fi 

Saaren kartano (Saaren rantatie 21, 23140 Hietamäki)
tilanhoitaja Heidi Lapila
heidi.lapila@koneensaatio.fi  

3. Rekisterien nimet

Lauttasaaren kartanon tallentavan kameravalvonnan rekisteri 

Saaren kartanon tallentavan kameravalvonnan rekisteri 

4. Käsiteltävä tieto

Kameravalvonnan rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella (Koneen Säätiön hallinnassa olevalla alueella) olevista henkilöistä. Kuvan lisäksi tallennetaan tieto tallennusajankohdasta. Ääntä ei tallenneta.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata rekisterinpitäjän omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia, auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä sekä varmistaa ja lisätä alueen turvallisuutta. Kameravalvonnasta on ilmoitettu alueilla, joihin kamerat on sijoitettu.

Kameravalvonnan toteuttamisen yhteydessä oikeutettu etu on:

  • Koneen Säätiön työntekijöiden ja muiden tiloissa vierailevien, sekä yleisen turvallisuuden varmistaminen
  • Omaisuuden suojaaminen
  • Rikosten ja ilkivallan ennaltaehkäiseminen
  • Edellä mainittujen tilanteiden selvittäminen

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterien tietosisältö koostuu Lauttasaaren kartanon ja Saaren kartanon kiinteistöjen valvontajärjestelmiin kuuluvien kameroiden ulkoalueilta sekä Saaren kartanon päärakennuksen sisätiloista kuvaamasta kuva-aineistosta. Kamerajärjestelmien tallenteiden määrityksissä on huomioitu kartanoalueita ympäröivät yksityiset alueet maskaamalla (peittämällä) ne lain edellyttämällä tavalla.

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja itse ja vain nimetty turvallisuushenkilöstö käsittelee kameravalvonnan henkilötietoja. Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla esitetyissä tapauksissa;

  • Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, taikka tarpeellisilta osin rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
  • Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten.

8.  Tietojen luovutukset EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeudet on nimetyillä henkilöillä. Materiaalin käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä. Tietoihin pääsy on suojattu salasanayhdistelmällä. Tallennetut kuva-aineistot tuhotaan tallentamalla tallenteiden päälle uutta tallennetta.

10. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään maksimissaan yksi kuukausi, ellei mahdollisen oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen taikka muu rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittäminen edellytä pidempää säilytysaikaa.

11. Tiedottaminen rekisteriin tallentamisesta

Tallentavasta kameravalvonnasta on ilmoitettu kyltein valvontakameroiden välittömässä läheisyydessä. Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä sähköisessä muodossa Koneen Säätiön verkkosivuilla. Tarvittaessa kysyjälle tulostetaan paperiversio rekisteriselosteesta. Pyyntö paperimuotoisesta selostetulosteesta tulee osoittaa kartanonhoitaja Jan Laaksoselle (Lauttasaaren kartano) tai Heidi Lapilalle (Saaren kartano), yhteystiedot yllä.

12. Tarkastusoikeus

Jos Lauttasaaren kartanon tai Saaren kartanon alueella oleskellut henkilö haluaa tarkastaa häntä koskevan tallenteen, tulee hänen esittää rekisterinpitäjän tallentavan kameravalvonnan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Jan Laaksoselle (Koneen Säätiö, Jan Laaksonen, Otavantie 10, 00200 Helsinki) tai Heidi Lapilalle (Saaren kartano, Saaren rantatie 21, 23140 Hietamäki) kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai ilmoittaa mahdollisesta määräajan pidentämisestä ja viivästymisen syystä.

Kameratallenteen mahdollinen katseleminen tapahtuu rekisterinpitäjän toimitiloissa. Tallennuksen kohteella on oikeus vaatia tallenteen tuhoamista. Mikäli rekisterinpitäjällä on perusteltu syy tallenteen säilyttämiseen, se voi olla suostumatta tallenteen tuhoamispyyntöön.