Koneen Säätiön strategia

Koneen Säätiön tärkein tehtävä on parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle ja moniääniselle tieteelle ja taiteelle. 

Visiomme on, että vapaa tiede, taide ja kulttuuri kukoistavat ekologisesti kestävässä ja yhteiskunnallisesti tasa-arvoisessa Suomessa. Ne ovat itsessään arvokkaita, ja ne kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä. Tutkimustieto on osa yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Koneen Säätiö on valpas, rohkea ja joustava organisaatio, joka välittää apurahansaajistaan ja rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä.

ARVOMME

Tieteen ja taiteen vapaus

Vaalimme tieteen ja taiteen vapautta. Tieteen ja taiteen on saatava kehittyä ja toimia omista lähtökohdistaan. Vapaa, vastuullinen ja moninainen tiede ja taide ovat sivistyksen edellytyksiä.

Ekososiaalinen sivistys

Ekososiaalinen sivistys tarkoittaa meille sosiaalista, kulttuurista ja ekologista vastuuta ihmisestä, muista lajeista ja ympäristöstä. Nojaamme humanismin pyrkimykseen ymmärtää ihmistä ja maailmaa ja ajatella kriittisesti, mutta näemme ihmisen samalla osana maapallon monimuotoista elämää ja riippuvaisena koko elonkirjosta.

Moninaisuus

Arvostamme moninaisuutta sinänsä ja eri konteksteissa, kuten luonnossa, kielessä, yhteiskunnassa ja ihmisessä. Kuuntelemme tarkasti eriäänisiä keskusteluja.

Rohkeus

Käsitykseemme rohkeudesta kuuluvat kokeilevuus, keskeneräisyys ja ennalta määrittelemättömyys. Pidämme arvossa monialaisuutta ja odottamattomien näkökulmien yhdistämistä. Toisin katsominen ja kyseenalaistaminen lisäävät ymmärrystämme maailmasta.

Rohkaisemme tieteen- ja taiteenalojen sekä tieteen ja taiteen välisten raja-aitojen ja valtiorajojen ylittämiseen. Rajojen ylittäminen viittaa myös säätiön omien rajojen ja osaamisen ylittämiseen, paremmin tekemiseen, ennakkoluulottomuuteen ja avoimuuteen uuden edessä sekä valmiuteen ottaa riskejä.

Pitkäjänteisyys

Arvostamme pitkäjänteistä, kiireetöntä ja syventyvää työskentelyä. Jonimatti Joutsijärven aforismi ”hautomatta ei synny lintuja” on meille tärkeä metafora, joka kuvaa syvällisen ymmärryksen syntymiseen tarvittavaa aikaa.

Yhteisöllisyys

Rohkeus saa voimaa kohtaamisista, dialogista ja yhteisöllisyydestä. Tätä symboloi kaivon metafora. Kaivon äärelle kokoonnutaan jakamaan, kuuntelemaan ja keskustelemaan. Yhteisöllisyys, vieraanvaraisuus ja yhdenvertaisuus luonnehtivat organisaatiokulttuuriamme.

TOIMINTAMME

Säätiön ydintoimintaa on tieteen- ja taiteentekijöiden työn rahoittaminen. Tuemme vapaata ja moniäänistä tiedettä ja taidetta. Säätiö tukee humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, taiteellista työskentelyä sekä lisäksi monialaista tiedettä ja taidetta yhdistävää tai niihin pohjautuvaa työtä. Seuraamme myös tuen vaikuttavuutta.

Säätiö toimii erityisesti Suomessa ja sen lähinaapureissa. Rahoitamme suomalaisten tieteellistä ja taiteellista työskentelyä Suomessa ja ulkomailla. Kansallisuudesta riippumatta tuemme tutkijoiden ja taiteilijoiden työtä Suomessa sekä ulkomailla silloin, kun työllä on yhteys Suomeen.

Säätiö kehittää tapoja tunnistaa kiinnostavia tieteen ja taiteen tekijöitä muun muassa etsivän säätiötyön avulla. Säätiö toimii paitsi sparraajana, myös yhteyksien ja verkostojen luojana hakijoille.

Rahoitusohjelmat, teemahaut ja muu painopisterahoitus ovat keinoja kohdistaa huomio säätiön tärkeiksi katsomiin kysymyksiin ja lisätä ymmärrystä niistä. Strategiakaudella paneudumme demokratian, diversiteetin ja kestävien rahoitusrakenteiden kysymyksiin.

Saaren kartanon kansainvälinen residenssi antaa mahdollisuuden taiteilijoille ja tutkijoille keskittyä työhönsä sekä kohdata toisiaan. Avainsanoja ovat hitaus, oivallus ja muutos.

Saaren kartano on tulevaisuuden kokeilualusta. Residenssin pitkäjänteistä toimintaa ja ajattelua määrittää ekologisuus, joka kattaa myös sosiaalisen ja henkisen kestävyyden. Residenssi tarjoaa paikan ja kontekstin kestävien työtapojen etsimiseen ja niiden jakamiseen sekä taiteilijoiden työskentelyä vaikeuttavan rakenteellisen epätasa-arvon purkamiseen. Tavoitteena on olla kestävien toimintamallien edelläkävijä kansainvälisellä residenssikentällä.

Rahoituksen lisäksi säätiö tukee tieteen ja taiteen tekijöiden osaamista, voimavaroja ja jaksamista sekä verkostoitumista. Tukea kutsutaan Apurahat+ -toiminnaksi. Kaivon metafora on Apurahat+ -työn ytimessä: kohtaamisilla on tärkeä painoarvo. Apurahat+ -kokonaisuutta kehitetään palvelumuotoilun menetelmin vuorovaikutuksessa apurahansaajien kanssa.

Apurahansaajien työn näkyväksi tekeminen on viestinnän tärkein tehtävä. Vahvistamme tiedolla vaikuttamista eli hankkeiden tuomista päättäjien ja vaikuttajien tietoon ja käyttöön. Viestintämme on vuorovaikutuksellista, dialogista, uteliasta ja valpasta.

Palaa takaisin Meistä-sivulle