Nuõrttsääʹm

Koneen Säätiö lij jiõččnaž da čõnnõõttʼteʹmes organisaatio, kååʹtt pueʹrad maaiʹlm raajeeʹl õudldõõzzid luõvâs da määŋgjiõnnsaž tiõttja da čeäppõʹsse. Foond väʹlddtåimmʼmõõžž liâ tiõtti- da čeäppõsraajjʼji tuâj teäggtummuš. Tuärjjeep veäʹǩǩtieʹǧǧin tiõđlaž tuʹtǩǩeemtuâj, čeäppõõzz da kulttuur di tiõtti viikkmõõžž jeeʹresnallšem ǩiiččeei jooukid. Ââʹnnep äärvast määŋgsueʹrǧǧvuõđ da vueʹrdʼteʹmes ǩiõččâmvuõʹjji õhttummuž.

Koneen Säätiö veäʹǩǩtieʹǧǧid ooʒʒât piiri-iiʹjji 1.–15. čõhččmannust. Tiõttjest fondd tuärjjad humaniistla, õhttsažkåʹddtiõđlaž da pirrõstiõđlaž tuʹtǩǩummuž di čeäppõõzzla tuʹtǩǩummuž. Čeäppõõzzâst tuärjjeep ämmatnallšem tuâj tuejjeem pukin čeäppõõzz suõʹrjin. Teäggtõõzz vueiʹtte ooccâd lääʹdd da ålggjânnam beäʹl ooʒʒi, leša teäggtemvuâlain projeeʹktin âlgg leeʹd õhttvuõtt Lääʹddjânnma.

Koneen Säätiö tuõʹllai Saari kueʹrnec meeraikõskksa čeäppõsneǩ- da tuʹtǩǩeeiresideeʹns Mynämäki kååʹddest.

Resideʹnsspääiʹǩ vueiʹtte ooccâd jeeʹres suõʹrji ålggjânnam beäʹl da lääʹdd beäʹl ämmatčeäppõsneeʹǩǩ, ǩeʹrjjneeʹǩǩ, tivttneeʹǩǩ, jåårǥlõõʹtti, suõmmeei, kuraattoor, kriitikneeʹǩǩ di ceäppõsneǩjoouk.

Eeʹjjest 2022 Koneen Säätiö miõđi veäʹǩǩtieʹǧǧid, ciistid da sǩiâŋkid õhttsiʹžže pâʹjjel 48 miljoon euʹrred.

Koneen Säätiö neʹttseeid liâ lääʹddǩiõʹlle da eŋgglõsǩiõʹlle. Jõs tuʹst lij kõõččâmnalla mii-ne veäʹǩǩtieʹǧǧid kuõskeeʹl, kaaunak õhttvuõđteâttam tääiʹben.