Apurahan saajalle

Onnea saamastasi apurahasta! Tutustuthan apurahan saajalle tekemiimme ohjeisiin. Kerrothan meille työsi etenemisestä, mielenkiintoisista tuloksista ja tapahtumista. Jaamme mielellämme tietoa Facebookissa ja muissa tiedotuskanavissamme. Järjestämme myös säännöllisesti tilaisuuksia, joissa apurahansaajat tapaavat toisiaan. Tervetuloa mukaan!
Lasten kirjasto -hanke sai apurahan vuoden 2016 apurahahaussa. Kuva: Aleksi Poutanen.

Vastaanottaminen

Sinun ei tarvitse ilmoittaa apurahan vastaanottamisesta, mutta kerrothan mahdollisimman pian meille, jos et voi vastaanottaa myönnettyä apurahaa.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Apurahan maksaminen ja maksatuspyynnön tekeminen

Apuraha on nostettavissa silloin, kun hakemuksessa ilmoitettua työtä tehdään. Henkilökohtaista kuukausiapurahaa maksetaan niinä kuukausina, kun tehdään sitä työtä, johon apuraha on myönnetty. Kokonaisen kuukausiapurahan maksaminen edellyttää päätoimista työskentelyä apurahalla. Muut kulut maksamme kerralla tai muutamassa erässä per vuosi hankkeen johtajan ilmoittamalle tilille. 

Maksamme apurahat kerran kuukaudessa viimeistään kuun kolmantena arkipäivänä.

Maksatuspyynnön tekeminen

Saat apurahan maksuun tekemällä maksatuspyynnön viimeistään maksukuukautta edeltävän kuukauden 16. päivä. Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee hankkeen vastuullinen johtaja.

Tee maksatuspyyntö apurahojen verkkopalvelussa. Verkkopalveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, jotka olivat käytössä hakemusta tehdessä.

Maksatukseen tarvitsemme tilinumeron lisäksi henkilötunnuksen, y-tunnuksellisten yhteisöjen kohdalla y-tunnuksen ja yhteystiedot.

Löydät apurahasi ja lisää ohjeita apurahojen verkkopalvelusta otsikon Omat apurahat alta. Syötä myöntökirjeessä saamasi tunnistekoodi, jotta voit edetä maksatuspyyntöpalveluun.

Apurahojen verkkopalveluun

Vastuullinen johtaja sopii kaikista maksatuksen yksityiskohdista eli myös työryhmän jäsenten henkilökohtaisten apurahojen maksatusaikataulusta. Työryhmän jäsenten henkilökohtaiset apurahat maksetaan suoraan niiden saajille.

Jos hankkeen sisältö tai työryhmän kokoonpano muuttuu, on vastuullisen johtajan sovittava muutoksista säätiön kanssa. Vain vastuullinen johtaja voi sopia ja ilmoittaa muutoksista.

Vastuullisen johtajan velvollisuus on ilmoittaa ryhmän jäsenten tiedot Melaan.

Jos otat yhteyttä säätiöön, käytä osoitetta koneensaatio@koneensaatio.fi. Mainitse yhteydenotossa hakijan nimi ja hankkeesi nimi (ei tunnistekoodia).


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Käyttö, keskeyttäminen ja peruminen

Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty. Jos hankkeen sisältö tai työryhmän kokoonpano muuttuu, on vastuullisen johtajan sovittava muutoksista säätiön kanssa.

Apurahojen käyttökaudet ovat:

 • Yksivuotiset apurahat: kolme vuotta myöntämispäivästä
 • Kaksivuotiset apurahat: neljä vuotta myöntämispäivästä
 • Kolmivuotiset apurahat: viisi vuotta myöntämispäivästä
 • Nelivuotiset apurahat: kuusi vuotta myöntämispäivästä

Käyttökauden pidennyksestä voidaan neuvotella, jos maksaminen keskeytyy asevelvollisuuden, vanhempainloman alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisen tai sairausloman vuoksi.

Keskeyttäminen

Jos sinulle myönnetään muu rahoitus tai siirryt palkkatyöhön, ilmoita siitä välittömästi meille. Myös asevelvollisuudesta, vanhempainlomasta alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisesta tai sairauslomasta on ilmoitettava. Näissä tapauksissa apurahan maksatus yleensä keskeytetään.

Mela-vakuutetulla apurahansaajalla on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa. Apurahan maksatus on keskeytettävä sairausloman ajaksi. Lisätietoa saa Melasta.

Vähäisen apurahan tarkoitukseen liittyvän työn vuoksi apurahan maksatusta ei katkaista, mutta asiasta tulee olla yhteydessä säätiön toimistoon.

Jos apurahansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, voidaan Koneen Säätiön apuraha perua tai periä takaisin.

Peruminen

Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.

Apuraha, jota ei ole käytetty käyttökauden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Sosiaaliturva

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Lakisääteiset vakuutusmaksut ovat noin 12-15 % työskentelyapurahan määrästä.

Ilmoitamme Melalle ne luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan (3 822,63 euroa vuonna 2017). Tällaisten apurahojen saajien tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksen järjestämiseksi. Työryhmän tai hankkeen johtajan velvollisuus on ilmoittaa ryhmän jäsenten tiedot Melaan.

Mela ilmoittaa apurahansaajan maksamat eläkevakuutukset suoraan verottajalle. Kuitteja maksetuista vakuutuksista ei lähetetä säätiölle.

Apurahansaaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista Melaan.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melasta, www.mela.fi | Apurahansaajat.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Verotus

Tieteellisen tutkimukseen tai taiteelliseen työskentelyyn myönnetyt apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään (20 309,40 € vuonna 2017) saakka. Huomaathan, että kaikki Koneen Säätiön vuosiapurahat ylittävät verovapauden rajan.

Apurahansaaja ei toimita säätiölle verokorttia eikä säätiö tee maksetuista apurahoista ennakonpidätystä, vaikka kalenterivuonna maksetun apurahan suuruus ylittäisikin verovapaan apurahan määrän.

Lähetämme vuosittain tammikuussa tiedot edellisen vuoden aikana maksetuista apurahoista verottajalle. Apurahansaajan itsensä tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessa, ja vero maksetaan verovapaan apurahan ylittävältä osalta.

Muiden kulujen, kuten eläkevakuutusmaksujen, ammattikirjallisuuden ja matkakulujen, vähennyskelpoisuutta voi tiedustella verottajalta.

Lisätietoa apurahojen verotuksesta: www.vero.fiwww.saatiopalvelu.fi


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Raportointi

Loppuraportti

Lähetä loppuraportti säätiölle puolen vuoden kuluessa siitä, kun viimeinen apurahaerä on maksettu. Ole yhteydessä meihin, jos hankkeesi on kesken siinä vaiheessa, kun sinun tulisi raportoida. Voimme sopia silloin lisäaikaa raportin lähettämiseen.

Työryhmien ja yhteisöjen raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Loppuraportti on toimitettava, vaikka apurahan käyttö myönnettyyn tarkoitukseen olisi toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. Raportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset mahdollisuudet saada apuraha. Voimme myös periä apurahan takaisin.

Raportoinnilla halutaan varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahojen hakijoiden ja saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Raporteista saadaan myös tärkeää tietoa apurahojen vaikuttavuudesta, ja niiden pohjalta apurahojen myöntämistä voidaan kehittää.

Loppuraportti täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Raporttia ei postiteta säätiöön eikä siihen liitetä kuitteja. Kirjan tekemiseen apurahan saaneiden tulee loppuraportin lisäksi toimittaa valmistunut kirja säätiön toimistoon.

Apurahojen verkkopalvelu

Väliraportti

Monivuotisen rahoituksen kerralla saaneet apurahansaajat tekevät vuosittain säätiölle väliraportin. Väliraportointi tehdään kuukauden sisällä kunkin apurahavuoden päätyttyä. Raportointiaika lasketaan siis maksatuksen alkamisesta, ei kalenterivuoden alusta. Ilman väliraporttia apurahan maksamista ei voida jatkaa. Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Väliraportoinnin päätavoitteita säätiön kannalta on olla vuorovaikutuksessa hankkeen työryhmän kanssa ja seurata hankkeen edistymistä. Apurahansaajalle se taas antaa hyvän tilaisuuden tehdä hanketta näkyväksi siitä kiinnostuneille kohderyhmille.

Väliraportissa on kaksi osaa: 1) väliraporttilomake apurahojen verkkopalvelussa ja 2) hankkeesta kertominen. Raporttia ei postiteta säätiöön, eikä siihen lisätä kuitteja.

Lomakkeessa kerrot tavasta, jolla haluat tehdä hanketta näkyväksi omaa ammatillista lähipiiriä tai organisaatiota laajemmalle yleisölle. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Mieti, mikä hankkeessa voi kiinnostaa mediaa ja kirjoita hankkeesta uutisoiva tiedote. Hyödynnä tiedottamisessa katto-organisaatiosi viestinnän asiantuntijoita ja kanavia (esimerkiksi yliopiston viestintäyksikkö) tai käytä omaa jakelulistaa.
 • Kirjoita tekstistä artikkeli tai blogiteksti ja tarjoa sitä johonkin yleisjulkaisuun. Koneen Säätiön Rohkeus-blogi on yksi mahdollinen julkaisukanava. Tutkimushankkeissa voit hyödyntää säätiön tarjoamaa Kuka-palvelua. Palvelun tarkoitus on tuoda tutkimustietoa toimittajien ulottuville ja toimittajakontakteja tutkijoille.
 • Järjestä hankkeesta tai johonkin siihen läheisesti liittyvästä näkökulmasta keskustelutilaisuus tai jokin muu yleisölle avoin tilaisuus (klubi, luento, työpaja). Kutsu tilaisuuteen yleisöä oman lähipiirin ulkopuolelta. Koneen Säätiön Kamaria voi hyödyntää maksuttomana keskustelutilana.
 • Tarjoudu mukaan esiintymään, keskustelemaan tai moderoimaan keskustelua johonkin laajalle yleisölle avoimeen tapahtumaan, jonka aihepiiri liittyy hankkeeseesi ja asiantuntemukseesi (esimerkiksi Kirjamessut, Tieteen Päivät, SuomiAreena).
 • Ota yhteyttä toiseen Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeeseen, ja järjestä yhteinen tapaaminen, jossa kerrotte toisillenne hankkeistanne.
 • Kuvaa hankkeestasi tai siihen liittyvästä aiheesta video ja lataa se YouTubeen. Jaa video sosiaalisessa mediassa. Video voi olla myös luentotaltiointi. Videon voi kuvata myös puhelimen kameralla. Myös podcast on hyvä vaihtoehto, jos sinulla tai työryhmällä on osaamista tuottaa podcast ja jakaa se.
 • Voit myös kertoa, millaista näkyvyyttä hanke on tähän mennessä saanut.

Näkyvyydellä tarkoitetaan projektilaisten tai ulkopuolisten kirjoituksia tai muita sisältöjä mediassa, julkisia keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia sekä luentoja ja muita julkisia esiintymisiä.

 • Voit valita jonkin muun tavan tehdä hanketta näkyväksi. Jos epäröit, hyväksytäänkö valitsemasi tapa, voit olla yhteydessä Koneen Säätiöön ja varmistaa asian: koneensaatio@koneensaatio.fi.

Huom.! Väliraporttilomake on täytettävissä apurahojen verkkopalvelussa vuoden 2018 alusta alkaen.

Apurahojen verkkopalvelu


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Koneen Säätiön mainitseminen

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä, julkaisussa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Esimerkiksi teoksen nimiön kääntöpuolella, saatesanoissa tai artikkelin alaviitteessä pyydämme mainitsemaan Koneen Säätiön hankkeelle antamasta tuesta.

Toivomme, että rahoittamamme hankkeet käyttävät säätiön tunnusta esimerkiksi painotuotteissa, julkaisuissa tai hankkeen verkkosivuilla.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Avoin tiede

Suosittelemme, että rahoittamiemme tutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten. Arkistoinnin mahdollisuuksista saa lisätietoa mm. Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta (FSD).

Suosittelemme, että rahoittamassamme tutkimuksessa saavutetut tulokset saatetaan tietoverkon kautta avoimesti luettaviksi. Avoin saatavuus voidaan toteuttaa tallentamalla julkaisut esimerkiksi oman yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon tai academia.edun kaltaiseen laajempaan palveluun.

Tutkimustulokset voidaan myös julkaista sellaisissa tieteellisissä lehdissä, joissa ne tulevat avoimesti saataville. Voimme hankerahoituksen yhteydessä rahoittaa avoimesti saatavilla olevien tieteellisten julkaisujen ns. kirjoittajamaksuja. Tällöin on kuitenkin toivottavaa, että kirjoittajamaksut maksetaan korkealaatuisille julkaisuille, joissa kaikki tieteelliset artikkelit ovat avoimesti luettavissa, eikä sellaisille, jotka perivät myös tilausmaksuja.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Tutkijoiden residenssipaikat

Koneen Säätiö ylläpitää taiteilijoille ja tutkijoille tarkoitettua Saaren kartanon residenssiä Mietoisissa. Yksi residenssin asunnoista ja työtiloista on varattu Koneen Säätiön apurahalla työskentelevälle tutkijalle tai tietokirjailijalle. Residenssi sopii hyvin varsinkin tutkimuksen tai käsikirjoituksen viimeisen intensiivisen kirjoitusvaiheen paikaksi. Lisäksi rahoittamamme tutkimusryhmät voivat työskennellä Saaren kartanossa lyhyitä periodeja.

Tutkijat ja tietokirjailijat voivat olla suoraan yhteydessä Saaren kartanon vt. toiminnanjohtaja Leena Kelaan neuvotellakseen residenssissä oleskelusta. Lue lisää


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Kamari

Koneen Säätiön apurahansaajat voivat varata ilmaiseksi käyttöönsä noin 60 neliön tilan Tehtaankadulta Helsingistä. Tilassa voi järjestää esimerkiksi seminaarin tai keskustelutilaisuuden, hankkeen palaverin tai verkostoitumistilaisuuden. Yleisesti Kamarin varaamisen ehtona on, että järjestettävä tilaisuus liittyy Koneen Säätiön tukemaan hankkeeseen, jonka työskentely on käynnissä.

Kamarin varustelu:

 • n. 60m2 huoneisto, jossa n. 30 henkilöä vetävä esityssali
 • vapaasti muunneltava tila, jossa tuoleja 30 kpl ja muutama pöytä
 • esityskone, videoprojektori, äänentoisto, kanavanvaihdin ym.
 • kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni, jääkaappi (mukeja, laseja, aterimia ja lautasia noin 40:lle)

Tila ei ole esteetön. Talossa on hissi, mutta myös portaita. Esteetöntä kulkua tarvitsevien tulee olla yhteydessä säätiön toimistoon hyvissä ajoin.

Kamari sijaitsee kerrostalossa, joten tilaisuudet eivät saa aiheuttaa melu- tai muuta haittaa muille kerrostalon asukkaille. Tilassa tulee noudattaa kaikkia säätiön ja taloyhtiön antamia ohjeita.

Kamarin voi varata vähintään yhdeksi tunniksi ja enintään yhdeksi päiväksi kerrallaan.

Varauspyyntö Kamariin tehdään alla olevasta linkistä löytyvällä ajanvarauskalenterilla. Varaus astuu voimaan, kun olemme vahvistaneet varauksen sähköpostilla. Vahvistamme varauksen viikon sisällä varauksen lähettämisestä.

Ajanvarauskalenteriin


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Viestintä hankkeesta

Haluamme tukea apurahansaajiamme myös kertomalla työstänne. Pidäthän meidät ajan tasalla projektisi etenemisestä sekä hankkeen tuloksista ja tapahtumista. Jaamme mielellämme tietoa viestintäkanavissamme.

Lähetämme kuukausittain uutiskirjeen, jossa kerromme tulevista ja menneistä tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. www.koneensaatio.fi/uutiskirje

Verkkosivustollamme on hanke-esittelyjä tukemistamme hankkeista ja Rohkeus-blogissa (www.koneensaatio.fi | Rohkeat avaukset | Rohkeus-blogi) on kirjoituksia myös apurahansaajiltamme. Jos haluat kirjoittaa, voit olla suoraan yhteydessä viestintäpäällikkö Heljä Franssilaan.

Seuraa meitä:

Facebookissa
Twitterissä
Instagramissa

Käytä hashtagia #rohkeatekijä, joka kertoo että olet osa Koneen Säätiön rohkeiden apurahansaajien joukkoa.

 


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Koulutukset, mentorointi ja Kaivot

Järjestämme apurahansaajille vuosittain koulutuksia, työpajoja ja mentorointia. Koulutusten ja mentoroinnin tavoitteena on antaa erilaisia välineitä ja tukea oman työskentelyn kehittämiseen. Toivomme apurahansaajiamme aktiivisesti mukaan Kaivo-keskusteluihimme: olemaan yhdessä, jakamaan ja keskustelemaan eri alojen osaajien kanssa. Seuraa koulutus- ja tapahtumatarjontaa uutiskirjeestämme ja sosiaalisessa mediassa.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti