Apurahan saajalle

Onnea saamastasi apurahasta! Tutustuthan apurahan saajalle tekemiimme ohjeisiin. Kerrothan meille työsi etenemisestä, mielenkiintoisista tuloksista ja tapahtumista. Jaamme mielellämme tietoa Facebookissa ja muissa tiedotuskanavissamme. Järjestämme myös säännöllisesti tilaisuuksia, joissa apurahansaajat tapaavat toisiaan. Tervetuloa mukaan!
Lasten kirjasto -hanke sai apurahan vuoden 2016 apurahahaussa. Kuva: Aleksi Poutanen.

Vastaanottaminen

Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa apurahan vastaanottamisesta, mutta jos et voi ottaa vastaan myönnettyä apurahaa, ole yhteydessä meihin mahdollisimman pian.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Maksaminen ja maksatuspyynnön tekeminen

Apuraha on nostettavissa silloin, kun hakemuksessa ilmoitettua työtä tehdään. Henkilökohtaista kuukausiapurahaa maksetaan niinä kuukausina, kun tehdään sitä työtä, johon apuraha on myönnetty. Kokonaisen kuukausiapurahan maksaminen edellyttää päätoimista työskentelyä apurahalla. Muut kulut maksamme kerralla tai muutamassa erässä per vuosi hankkeen johtajan ilmoittamalle tilille.

Maksamme apurahat kerran kuukaudessa viimeistään kuun kolmantena arkipäivänä.

Maksatuspyynnön tekeminen

Saat apurahan maksuun tekemällä maksatuspyynnön viimeistään maksukuukautta edeltävän kuun 16. päivä. Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee hankkeen vastuullinen johtaja. Tee maksatuspyyntö apurahahakemusten verkkopalvelussa. Verkkopalveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, jotka olivat käytössä hakemusta tehdessä.

Maksatukseen tarvitsemme tilinumeron lisäksi henkilötunnuksen, y-tunnuksellisten yhteisöjen kohdalla y-tunnuksen ja yhteystiedot.

Löydät apurahasi ja lisää ohjeita apurahahakemusten verkkopalvelusta otsikon Omat apurahat alta.

Jos maksatuspyynnössä on jotain epäselvää, näkyy maksatuspyyntö otsikon Hylätyt maksatuspyynnöt alla ja selvityspyyntömme punaisella. Kohdassa Hyväksytyt maksatuspyynnöt, näet maksatuspyynnöt, jotka olemme hyväksyneet.

Apurahahakemusten verkkopalveluun

Vastuullinen johtaja sopii kaikista maksatuksen yksityiskohdista eli myös työryhmän jäsenten henkilökohtaisten apurahojen maksatusaikataulusta. Työryhmän jäsenten henkilökohtaiset apurahat maksetaan suoraan niiden saajille.

Jos hankkeen sisältö tai työryhmän kokoonpano muuttuu, on vastuullisen johtajan sovittava muutoksista säätiön kanssa. Vain vastuullinen johtaja voi sopia ja ilmoittaa muutoksista.

Vastuullisen johtajan velvollisuus on ilmoittaa ryhmän jäsenten tiedot Melaan.

Jos otat yhteyttä säätiöön, käytä osoitetta koneensaatio@koneensaatio.fi. Mainitse yhteydenotossa hakijan nimi ja hankkeesi nimi (tunnistekoodia ei tarvita).


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Käyttö, keskeyttäminen ja peruminen

Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty. Jos hankkeen sisältö tai työryhmän kokoonpano muuttuu, on vastuullisen johtajan sovittava muutoksista säätiön kanssa.

Apurahojen käyttökaudet ovat:

  • Yksivuotiset apurahat: kolme vuotta myöntämispäivästä
  • Kaksivuotiset apurahat: neljä vuotta myöntämispäivästä
  • Kolmivuotiset apurahat: viisi vuotta myöntämispäivästä
  • Nelivuotiset apurahat: kuusi vuotta myöntämispäivästä

Käyttökauden pidennyksestä voidaan neuvotella, jos maksaminen keskeytyy asevelvollisuuden, vanhempainloman alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisen tai sairausloman vuoksi.

Keskeyttäminen

Jos sinulle myönnetään muu rahoitus tai siirryt palkkatyöhön, ilmoita siitä välittömästi meille. Myös asevelvollisuudesta, vanhempainlomasta alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisesta tai sairauslomasta on ilmoitettava. Näissä tapauksissa apurahan maksatus yleensä keskeytetään.

Mela-vakuutetulla apurahansaajalla on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa. Apurahan maksatus on keskeytettävä sairausloman ajaksi. Lisätietoa saa Melasta.

Vähäisen apurahan tarkoitukseen liittyvän työn vuoksi apurahan maksatusta ei katkaista, mutta asiasta tulee olla yhteydessä säätiön toimistoon.

Jos apurahansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, voidaan Koneen Säätiön apuraha perua tai periä takaisin.

Peruminen

Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.

Apuraha, jota ei ole käytetty käyttökauden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Sosiaaliturva

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Lakisääteiset vakuutusmaksut ovat noin 12-15 % työskentelyapurahan määrästä.

Ilmoitamme Melalle ne luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan (3 778,59 euroa vuonna 2016). Tällaisten apurahojen saajien tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksen järjestämiseksi. Työryhmän tai hankkeen johtajan velvollisuus on ilmoittaa ryhmän jäsenten tiedot Melaan.

Mela ilmoittaa apurahansaajan maksamat eläkevakuutukset suoraan verottajalle. Kuitteja maksetuista vakuutuksista ei lähetetä säätiölle.

Apurahansaaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista Melaan.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melasta, www.mela.fi | Apurahansaajat.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Verotus

Tieteellisen tutkimukseen tai taiteelliseen työskentelyyn myönnetyt apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään (20 293,40 € vuonna 2016) saakka. Huomaathan, että kaikki Koneen Säätiön vuosiapurahat ylittävät verovapauden rajan.

Apurahansaaja ei toimita säätiölle verokorttia eikä säätiö tee maksetuista apurahoista ennakonpidätystä, vaikka kalenterivuonna maksetun apurahan suuruus ylittäisikin verovapaan apurahan määrän.

Lähetämme vuosittain tammikuussa tiedot edellisen vuoden aikana maksetuista apurahoista verottajalle. Apurahansaajan itsensä tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessa, ja vero maksetaan verovapaan apurahan ylittävältä osalta.

Muiden kulujen, kuten eläkevakuutusmaksujen, ammattikirjallisuuden ja matkakulujen, vähennyskelpoisuutta voi tiedustella verottajalta.

Lisätietoa apurahojen verotuksesta: www.vero.fiwww.saatiopalvelu.fi


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Raportointi

Loppuraportti

Lähetä loppuraportti säätiölle puolen vuoden kuluessa siitä, kun viimeinen apurahaerä on maksettu. Ole yhteydessä meihin, jos hankkeesi on kesken siinä vaiheessa, kun sinun tulisi raportoida. Voimme sopia silloin lisäaikaa raportin lähettämiseen.

Työryhmien ja yhteisöjen raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Loppuraportti matka-apurahasta lähetetään viimeistään puoli vuotta matka-apurahan maksamisen jälkeen.

Loppuraportti on toimitettava, vaikka apurahan käyttö myönnettyyn tarkoitukseen olisi toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. Raportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset mahdollisuudet saada apuraha. Voimme myös periä apurahan takaisin.

Raportoinnilla halutaan varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahojen hakijoiden ja saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Raporteista saadaan myös tärkeää tietoa apurahojen vaikuttavuudesta, ja niiden pohjalta apurahojen myöntämistä voidaan kehittää.

Loppuraportti täytetään apurahahakemusten verkkopalvelussa. Raporttia ei postiteta säätiöön eikä siihen liitetä kuitteja. Tietokirjan tekemiseen apurahan saaneiden tulee loppuraportin lisäksi toimittaa valmistunut kirja säätiön toimistoon.

Apurahahakemusten verkkopalvelu

Väliraportti

Monivuotisen rahoituksen kerralla saaneet apurahansaajat tekevät vuosittain säätiölle väliraportin apurahahakemusten verkkopalvelussa. Väliraportti tulee tehdä vuosittain (ensimmäisestä maksupäivästä laskien). Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja. Lisäohjeita väliraportoinnista on tulossa vuoden 2017 aikana.

Huomaathan, että maksatuspyyntö on hyvä tehdä hankkeen koko kestolle tai ainakin mahdollisimman pitkälle.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Koneen Säätiön mainitseminen

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä, julkaisussa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Esimerkiksi teoksen nimiön kääntöpuolella, saatesanoissa tai artikkelin alaviitteessä voi mainita, että on saanut tukea Koneen Säätiöltä.

Lisäksi suositamme, että rahoittamamme hankkeet käyttävät säätiön tunnusta esimerkiksi painotuotteissa, julkaisuissa tai hankkeen verkkosivuilla.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Tutkijoiden residenssipaikat

Koneen Säätiö ylläpitää taiteilijoille ja tutkijoille tarkoitettua Saaren kartanon residenssiä Mietoisissa. Yksi residenssin asunnoista ja työtiloista on varattu Koneen Säätiön apurahalla työskentelevälle tutkijalle tai tietokirjailijalle. Residenssi sopii hyvin varsinkin tutkimuksen tai käsikirjoituksen viimeisen intensiivisen kirjoitusvaiheen paikaksi. Lisäksi rahoittamamme tutkimusryhmät voivat työskennellä Saaren kartanossa lyhyitä periodeja.

Tutkijat ja tietokirjailijat voivat olla suoraan yhteydessä Saaren kartanon toiminnanjohtaja Hanna Nurmiseen neuvotellakseen residenssissä oleskelusta. Yhteydenotto täytyy tehdä viimeistään kuukautta ennen jakson alkamista.

Huom. Erillinen matka-apurahahaku on päättynyt 1.11.2016. Apurahoja matkoihin haetaan vuosittaisen apurahahaun yhteydessä.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Avoin tiede

Tutkimusaineistojen arkistointi ja avoin saatavuus

Suosittelemme, että rahoittamiemme tutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten. Arkistoinnin mahdollisuuksista saa lisätietoa mm. Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta (FSD).

Suosittelemme, että rahoittamassamme tutkimuksessa saavutetut tulokset saatetaan tietoverkon kautta avoimesti luettaviksi. Avoin saatavuus voidaan toteuttaa tallentamalla julkaisut esimerkiksi oman yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon tai academia.edun kaltaiseen laajempaan palveluun.

Tutkimustulokset voidaan myös julkaista sellaisissa tieteellisissä lehdissä, joissa ne tulevat avoimesti saataville. Voimme hankerahoituksen yhteydessä rahoittaa avoimesti saatavilla olevien tieteellisten julkaisujen ns. kirjoittajamaksuja. Tällöin on kuitenkin toivottavaa, että kirjoittajamaksut maksetaan korkealaatuisille julkaisuille, joissa kaikki tieteelliset artikkelit ovat avoimesti luettavissa, eikä sellaisille, jotka perivät myös tilausmaksuja.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Kamari

Koneen Säätiön apurahansaajat voivat varata ilmaiseksi käyttöönsä noin 60 neliön tilan Tehtaankadulta Helsingistä. Tilassa voi järjestää esimerkiksi seminaarin tai keskustelutilaisuuden, hankkeen palaverin tai verkostoitumistilaisuuden. Yleisesti Kamarin varaamisen ehtona on, että järjestettävä tilaisuus liittyy Koneen Säätiön tukemaan hankkeeseen, jonka työskentely on käynnissä.

Kamarin varustelu:

  • n. 60m2 huoneisto, jossa n. 30 henkilöä vetävä esityssali
  • vapaasti muunneltava tila, jossa tuoleja 30 kpl ja muutama pöytä
  • esityskone, videoprojektori, äänentoisto, kanavanvaihdin ym.
  • kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni, jääkaappi (mukeja, laseja, aterimia ja lautasia noin 40:lle)

Tila ei ole esteetön. Talossa on hissi, mutta myös portaita. Esteetöntä kulkua tarvitsevien tulee olla yhteydessä säätiön toimistoon hyvissä ajoin.

Kamari sijaitsee kerrostalossa, joten tilaisuudet eivät saa aiheuttaa melu- tai muuta haittaa muille kerrostalon asukkaille. Tilassa tulee noudattaa kaikkia säätiön ja taloyhtiön antamia ohjeita.

Kamarin voi varata vähintään yhdeksi tunniksi ja enintään yhdeksi päiväksi kerrallaan.

Varauspyyntö Kamariin tehdään alla olevasta linkistä löytyvällä ajanvarauskalenterilla. Varaus astuu voimaan, kun olemme vahvistaneet varauksen sähköpostilla. Vahvistamme varauksen viikon sisällä varauksen lähettämisestä.

Ajanvarauskalenteriin


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Viestintä

Haluamme tukea apurahansaajiamme myös kertomalla työstänne. Pidäthän meidät ajan tasalla projektisi etenemisestä, mielenkiintoisista tuloksista ja tapahtumista. Jaamme mielellämme tietoa viestintäkanavissamme.

Seuraa meitä:

Facebookissa
Twitterissä
Instagramissa

Käytä hashtagia #rohkeatekijä, joka kertoo että olet osa Koneen Säätiön rohkeiden apurahansaajien joukkoa.

Lähetämme kuukausittain Kaivolla-kirjeen, jossa kerromme tulevista ja menneistä tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Verkkosivuillamme on hanke-esittelyjä tukemistamme hankkeista ja Rohkeus-blogissa on kirjoituksia myös apurahansaajiltamme. Jos haluat kirjoittaa, voit olla suoraan yhteydessä viestintäpäällikkö Heljä Franssilaan.

Järjestämme myös säännöllisesti tilaisuuksia, joissa apurahansaajat tapaavat toisiaan.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti