Apurahansaajalle

Onnea saamastasi apurahasta! Tutustuthan apurahan saajalle tekemiimme ohjeisiin. Tuemme apurahansaajia myös muilla keinoin kuin rahallisesti, Apurahat + -ohjelman kautta. Järjestämme apurahansaajille erilaisia tilaisuuksia, tuemme heitä hankkeista viestimisessä ja tarjoamme tiloja esimerkiksi seminaarikäyttöön. Kerrothan meille työsi etenemisestä, mielenkiintoisista tuloksista ja tapahtumista. Haluamme myös edistää apurahansaajien verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä.
Taiteilijakollektiivi Honkasalo-Niemi-Virtanen, eli rohkeat tekijät Akuliina Niemi, Felicia Honkasalo ja Sinna Virtanen Kuva: Katja Tähjä / Koneen Säätiö

Apurahan vastaanottaminen ja käyttö

Koneen Säätiöön ei tarvitse ilmoittaa, jos otat myönnetyn apurahan vastaan. Mikäli et pysty vastaanottamaan myönnettyä apurahaa, tulee sinun ilmoittaa siitä meille mahdollisimman pian.

Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty.

Apurahojen käyttökaudet ovat:

 • Yksivuotiset apurahat: kolme vuotta myöntämispäivästä
 • Kaksivuotiset apurahat: neljä vuotta myöntämispäivästä
 • Kolmivuotiset apurahat: viisi vuotta myöntämispäivästä
 • Nelivuotiset apurahat: kuusi vuotta myöntämispäivästä

Käyttökauden pidennyksestä voidaan neuvotella, jos maksaminen keskeytyy asevelvollisuuden, alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen pidetyn vanhempainloman tai sairausloman vuoksi.

Muutokset

Jos hankkeen sisältö, työryhmän kokoonpano tai muu oleellinen osa hankkeessa muuttuu, on apurahan saajan (yksilöapurahat) tai hankkeen vastuullisen johtajan (yhteisöjen ja työryhmien apurahat) sovittava muutoksista säätiön kanssa tekemällä muutospyyntö verkkopalvelussa. Muutospyyntö käsitellään noin kuukauden sisällä sen saapumisesta. Jos apuraha on myönnetty vuonna 2017 tai aiemmin, lähetä muutospyyntö sähköpostitse.

Keskeyttäminen

Jos sinulle myönnetään muu rahoitus tai siirryt palkkatyöhön, ilmoita siitä välittömästi säätiölle. Myös asevelvollisuudesta, alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen pidetetystä vanhempainlomasta tai sairauslomasta on ilmoitettava viipymättä. Näissä tapauksissa apurahan maksatus yleensä keskeytetään, ja apuraha maksetaan myöhemmin.

Mela-vakuutetulla apurahansaajalla on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa. Apurahan maksatus on keskeytettävä sairausloman ajaksi. Lisätietoa sairauspäivärahasta löydät Melasta.

Vähäisen apurahan tarkoitukseen liittyvän työn vuoksi apurahan maksatusta ei katkaista, mutta asiasta tulee olla yhteydessä säätiön toimistoon. Vuosiapurahan saaja voi pitää vuosittain noin kuukauden kestävän loman ilman apurahamaksun keskeyttämistä.

Jos apurahansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, voidaan Koneen Säätiön apuraha perua tai periä takaisin.

Peruminen

Apuraha, jota ei ole käytetty käyttökauden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.

Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.


Apurahan maksaminen

Apurahan saa maksuun tekemällä maksatuspyynnön viimeistään maksukuukautta edeltävän kuun 16. päivä. Koneen Säätiön toimisto on suljettuna vuosittain heinäkuussa, jolloin maksatuspyyntöjä tai muutospyyntöjä ei käsitellä. Jo saapuneet maksatuspyynnöt lähtevät kuitenkin normaalisti maksuun myös heinäkuussa.

Kuukausiapurahan  ja muiden kulujen maksaminen

Apuraha maksetaan aina myönnön mukaisesti. Henkilökohtaista kuukausiapurahaa maksetaan niinä kuukausina, joina tehdään sitä työtä, johon apuraha on myönnetty. Kokoaikaisen kuukausiapurahan maksaminen edellyttää päätoimista työskentelyä apurahalla. Muut kulut maksamme vuosittain joko kerralla tai muutamassa erässä apurahansaajan tai hankkeen vastuullisen johtajan ilmoittamalle tilille.

Maksamme apurahat kerran kuukaudessa viimeistään kuun kolmantena arkipäivänä. Hankkeen johtajan tulee lähettää maksatuspyynnöt koko hankkeen osalta verkkopalvelussa.

Maksatuspyynnön tekeminen

Maksatuspyyntö lähetetään verkkopalvelussa. Kirjautumista varten tarvitset myöntökirjeen mukana lähetetyn vahvistuskoodin. Apurahan saa maksuun tekemällä maksatuspyynnön viimeistään maksukuukautta edeltävän kuukauden 16. päivä. Suosittelemme tekemään maksatuspyynnöt kerralla mahdollisimman pitkälle ajalle. Jos maksuaikatauluun tulee muutoksia, voit muokata jo lähettämääsi pyyntöä myöhemmin. Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee hankkeen vastuullinen johtaja. Vastuullinen johtaja vastaa myös mahdollisten muutosten ilmoittamisesta säätiöön sekä hankkeen väli- ja loppuraportin lähettämisestä. Väliraportti koskee ainoastaan monivuotisia hankkeita.

Apurahojen verkkopalvelu

HUOM! Järjestelmäuudistuksen takia Koneen Säätiöllä on väliaikaisesti käytössä samanaikaisesti kaksi eri verkkopalvelua.

Jos apuraha on myönnetty vuonna 2018 tai sen jälkeen, kirjaudu sisään täällä.

Jos apuraha on myönnetty vuosina 2014-2017, kirjaudu sisään täällä.

Henkilökohtaisten kuukausiapurahojen maksu

Kuukausiapurahat maksetaan suoraan niiden saajille. Jokaiselle työryhmän jäsenelle tulee tehdä erillinen maksatuspyyntö. Maksatuspyynnön pakolliset tiedot ovat apurahansaajan nimi, tilinumero, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite ja maksuaikataulu. Apuraha voidaan maksaa myös ulkomaiselle tilille.

Muiden kulujen maksu

Muista kuluista tehdään erillinen maksatuspyyntö. Muut kulut maksetaan ensisijaisesti yhdessä erässä vuosittain hankkeen vastuullisen johtajan ilmoittamalle tilille. Jos mahdollista, muut kulut maksetaan Y-tunnuksellisen yhteisön tilille, jolloin maksatuspyynnössä tulee olla Y-tunnus, viite ja yhteisön yhteystiedot.

Jos kulujen maksuerä yksityishenkilön tilille on 4000€ tai suurempi, tulee maksatuspyynnön perustelut-kenttään lisätä selvitys kulujen käytöstä. Apurahansaajan tulee säilyttää kuluihin liittyvät tositteet vähintään siihen saakka, kun loppuraportti on hyväksytty. Verottajalle tositteita on mahdollisesti säilytettävä pidempään.


Apurahansaajien sosiaaliturva ja verotus

Vastuullisen johtajan velvollisuus on ilmoittaa työryhmän jäsenten tiedot Melaan ja informoida työryhmää verotuksesta.

Apurahan sosiaaliturva

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Lakisääteiset vakuutusmaksut ovat noin 12-15 % työskentelyapurahan määrästä.

Ilmoitamme Melalle sellaiset luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan (3 900 euroa vuonna 2019). Tällaisten apurahojen saajien tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksen järjestämiseksi. Työryhmän tai hankkeen vastuullisen johtajan velvollisuus on ilmoittaa ryhmän jäsenten tiedot Melaan.

Mela ilmoittaa apurahansaajan maksamat eläkevakuutukset suoraan verottajalle. Kuitteja maksetuista vakuutuksista ei lähetetä säätiölle.

Apurahansaaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista Melaan.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melasta.

Apurahan verotus

Tieteellisen tutkimukseen tai taiteelliseen työskentelyyn myönnetyt apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään (20.728,44 € vuonna 2019) saakka.

Apurahansaaja ei toimita säätiölle verokorttia eikä säätiö tee maksetuista apurahoista ennakonpidätystä, vaikka kalenterivuonna maksetun apurahan suuruus ylittäisikin verovapaan apurahan määrän.

Lähetämme vuosittain tammikuussa tiedot edellisen vuoden aikana maksetuista apurahoista verottajalle. Apurahansaajan itsensä tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessa, ja vero maksetaan verovapaan apurahan ylittävältä osalta.

Muiden kulujen, kuten eläkevakuutusmaksujen, ammattikirjallisuuden ja matkakulujen, vähennyskelpoisuutta voi tiedustella verottajalta.

Lisätietoa apurahojen verotuksesta löydät seuraavista osoitteista: www.vero.fiwww.saatiopalvelu.fi


Apurahan väliraportti ja loppuraportti

Väliraportti

Monivuotisen rahoituksen saaneiden apurahansaajien tulee toimittaa säätiölle vuosittainen väliraportti. Väliraportointi tehdään kuukauden sisällä kunkin apurahavuoden päättymisestä. Raportointiaika lasketaan maksatuksen alkamisesta, ei kalenterivuoden alusta. Ilman väliraporttia apurahan maksamista ei voida jatkaa. Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Väliraportoinnin päätavoitteita säätiön kannalta on olla vuorovaikutuksessa hankkeen työryhmän kanssa ja seurata hankkeen edistymistä. Apurahansaajalle se taas antaa hyvän tilaisuuden tehdä hanketta näkyväksi siitä kiinnostuneille kohderyhmille.

Väliraportti lähetetään apurahojen verkkopalvelussa. Raporttia ei voi toimittaa säätiöön postitse, eikä siihen tule lisätä kuitteja.

Lomakkeessa kerrot tavasta, jolla haluat tehdä hanketta näkyväksi omaa ammatillista lähipiiriä tai organisaatiota laajemmalle yleisölle. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Mieti, mikä hankkeessa voi kiinnostaa mediaa ja kirjoita hankkeesta uutisoiva tiedote. Hyödynnä tiedottamisessa katto-organisaatiosi viestinnän asiantuntijoita ja kanavia, kuten esimerkiksi yliopiston viestintäyksikköä, tai käytä omaa jakelulistaa.
 • Kirjoita tekstistä artikkeli tai blogiteksti ja tarjoa sitä johonkin yleisjulkaisuun. Koneen Säätiön Rohkeus-blogi on yksi mahdollinen julkaisukanava. Tutkimushankkeissa voit hyödyntää säätiön tarjoamaa Kuka-palvelua. Palvelun tarkoitus on tuoda tutkimustietoa toimittajien ulottuville ja mahdollistaa uusia toimittajakontakteja tutkijoille.
 • Järjestä hankkeesta tai johonkin siihen läheisesti liittyvästä näkökulmasta keskustelutilaisuus tai jokin muu yleisölle avoin tilaisuus, kuten klubi, luento tai työpaja. Kutsu tilaisuuteen yleisöä oman lähipiirin ulkopuolelta. Koneen Säätiön Kamaria tai Lauttasaaren kartanon pihapiirin Punaisen huvilan yhteisötilaa voi hyödyntää maksuttomana keskustelutilana.
 • Tarjoudu mukaan esiintymään, keskustelemaan tai moderoimaan keskustelua johonkin laajalle yleisölle avoimeen tapahtumaan, jonka aihepiiri liittyy hankkeeseesi ja asiantuntemuksee. Tällaisia ovat esimerkiksi Kirjamessut, Tieteen Päivät ja SuomiAreena.
 • Ota yhteyttä toiseen Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeeseen ja järjestä yhteinen tapaaminen, jossa kerrotte toisillenne hankkeistanne.
 • Kuvaa hankkeestasi tai siihen liittyvästä aiheesta video ja lataa se YouTubeen. Jaa video sosiaalisessa mediassa. Video voi olla myös luentotaltiointi. Videon voi kuvata myös puhelimen kameralla. Myös podcast on hyvä vaihtoehto, jos sinulla tai työryhmällä on osaamista tuottaa podcast ja jakaa sitä eteenpäin.
 • Voit myös kertoa, millaista näkyvyyttä hanke on tähän mennessä saanut. Näkyvyydellä tarkoitetaan projektilaisten tai ulkopuolisten kirjoituksia tai muita sisältöjä mediassa, julkisia keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia sekä luentoja ja muita julkisia esiintymisiä.
 • Voit valita jonkin muun tavan tehdä hanketta näkyväksi. Jos epäröit, hyväksytäänkö valitsemasi tapa, voit varmistaa asian ottamalla yhteyttä Koneen Säätiöön.

Loppuraportti

Lähetä loppuraportti säätiölle puolen vuoden kuluessa siitä, kun viimeinen apurahaerä on maksettu. Ole yhteydessä meihin, jos hankkeesi on kesken siinä vaiheessa, kun sinun tulisi raportoida, jotta voimme sopia lisäaikaa loppuraportille.

Työryhmien ja yhteisöjen raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Loppuraportti on toimitettava, vaikka apurahan käyttö myönnettyyn tarkoitukseen olisi toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. Raportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset mahdollisuudet saada apuraha. Voimme myös periä apurahan takaisin.

Raportoinnilla halutaan varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahojenhakijoiden ja -saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta. Raporteista saadaan myös tärkeää tietoa apurahojen vaikuttavuudesta, ja niiden pohjalta apurahojen myöntämistä voidaan kehittää.

Loppuraportti täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Verkkopalveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, jotka olivat käytössä hakemusta tehdessä.

Raporttia ei voi postittaa säätiöön eikä siihen tule liittää kuitteja. Jos olet saanut apurahan kirjan tekemistä varten, tulee sinun toimittaa loppuraportin lisäksi myös valmistunut kirja säätiön toimistoon.

Loppuraportin kysymyslomakkeen kohdat:

 • Kuvaus: kerro hankkeesta ja apurahalla tehdystä työstä.
 • Miten hyvin asetetut tavoitteet toteutuivat?
 • Mikä onnistui erityisen hyvin, mitä ongelmia kohtasitte?
 • Miten myönnetty rahoitus pääpiirteittäin käytettiin?
 • Mitä hyvää ja huonoa sisältyi tähän rahoitusmuotoon?
 • Saatiinko hankkeelle muuta rahoitusta? Jos saatiin, mitä?
 • Mahdolliset Koneen Säätiön apurahalla laaditut tieteelliset ja yleistajuiset julkaisut
 • Palaute Koneen Säätiölle

Apurahojen verkkopalvelu

Apurahojen verkkopalvelu 1: Ennen vuotta 2018 myönnetyt apurahat: Kirjaudu sisään täällä.

Apurahojen verkkopalvelu 2: Vuonna 2018 tai sitä myöhemmin myönnetyt apurahat: Kirjaudu sisään täällä.


Tutkimuksen eettisyys, tutkimusaineistojen arkistointi ja julkaisujen avoin saatavuus

Säätiö kehottaa sen tutkimusrahoituksen saajia noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja tiedeyhteisön yhdessä laatimia eettisiä ohjeita.

Suosittelemme, että rahoittamiemme tutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten. Arkistoinnin mahdollisuuksista saa lisätietoa mm. Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta (FSD).

Suosittelemme, että rahoittamassamme tutkimuksessa saavutetut tulokset saatetaan tietoverkon kautta avoimesti luettaviksi. Avoin saatavuus voidaan toteuttaa tallentamalla julkaisut esimerkiksi oman yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon tai Researchgaten tai Academia.edun kaltaiseen laajempaan palveluun.

Tutkimustulokset voidaan myös julkaista sellaisissa tieteellisissä lehdissä, joissa ne tulevat avoimesti saataville. Voimme hankerahoituksen yhteydessä rahoittaa avoimesti saatavilla olevien tieteellisten julkaisujen ns. kirjoittajamaksuja. Toivomme kuitenkin, että kirjoittajamaksut maksetaan korkealaatuisille julkaisuille, joissa kaikki tieteelliset artikkelit ovat avoimesti luettavissa mieluummin kuin sellaisille, jotka perivät myös tilausmaksuja.


Koneen Säätiön mainitseminen ja säätiön logot

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä, julkaisussa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Esimerkiksi teoksen nimiön kääntöpuolella, saatesanoissa tai artikkelin alaviitteessä pyydämme mainitsemaan Koneen Säätiön hankkeelle antamasta tuesta. Voit valita vapaasti sanamuodon.

Toivomme, että rahoittamamme hankkeet käyttävät säätiön tunnusta esimerkiksi painotuotteissa, julkaisuissa tai hankkeen verkkosivuilla. Voit ladata logon tarvitsemassasi muodossa ja tarvitsemallasi kielellä tästä. Saaren kartanon residenssin logot ovat täällä.


Apurahat +: Koulutus ja vertaismentorointi

Järjestämme apurahansaajille vaihtelevilla teemoilla koulutuksia ja muita mahdollisuuksia vertaisoppimiseen Koulutusten ja mentoroinnin tavoitteena on antaa välineitä ja tukea oman työskentelyn kehittämiseen sekä mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Käynnistämme keväisin vertaismentoroinnin ryhmiä, joissa apurahansaajat saavat ja antavat tukea matalalla kynnyksellä – toisilleen tasavertaisina keskustelukumppaneina.

Tiedotamme koulutustarjonnasta apurahansaajien omissa Apurahat + -uutiskirjeissä.


Apurahat +: Tilat

Säätiö tarjoaa kahta tilaa Helsingissä maksutta apurahansaajien käyttöön. Kamari Punavuoressa on luova tila hankkeiden kokoontumiseen, keskustelutilaisuuksiin tai pieniin seminaareihin. Punaisen huvilan yhteisötila Lauttasaaressa on varattavissa ennen kaikkea yleisölle avoimen pienimuotoisen ohjelman järjestämiseen.

Kamari

Kamari on 60 neliön kokoinen tila, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi seminaarin tai keskustelutilaisuuden, hankkeen palaverin tai verkostoitumistilaisuuden järjestämiseen. Kamarin voi varata, jos järjestettävä tilaisuus liittyy Koneen Säätiön tukemaan hankkeeseen, jonka työskentely on käynnissä. Kamari sijaitsee Tehtaankadulla Helsingissä.

Kamarin varustelu:

 • 60m2 huoneisto, jossa n. 30 henkilöä vetävä esityssali
 • vapaasti muunneltava tila, jossa tuoleja 30 kpl ja muutama pöytä
 • esityskone, videoprojektori, äänentoisto, kanavanvaihdin ym.
 • kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni, jääkaappi, astioita ja siivousvälineitä

Tila ei ole esteetön. Talossa on hissi, mutta myös portaita. Esteetöntä kulkua tarvitsevien tulee olla yhteydessä säätiön toimistoon hyvissä ajoin.

Kamari sijaitsee kerrostalossa, joten tilaisuudet eivät saa aiheuttaa melu- tai muuta haittaa muille kerrostalon asukkaille. Tilassa tulee noudattaa kaikkia säätiön ja taloyhtiön antamia ohjeita.

Kamarin voi varata vähintään yhdeksi tunniksi ja enintään yhdeksi päiväksi kerrallaan. Varauksia voi tehdä useammille päiville, mutta viikon aikana Kamarin voi varata käyttöön maksimissaan kolmeksi päiväksi. Varaa aikaa myös Kamarin siivoamiselle tilaisuutesi päätteeksi.

Varauspyyntö Kamariin tehdään alla olevasta linkistä löytyvällä ajanvarauskalenterilla. Varaus astuu voimaan, kun olemme vahvistaneet varauksen sähköpostilla. Vahvistamme varauksen viikon sisällä varauksen lähettämisestä ja annamme vahvistusviestissä ohjeet Kamarin käyttöön liittyen. Ajanvarauskalenteriin

Punaisen huvilan yhteisötila

Lauttasaaren kartanon pihapiirissä sijaitsevan Punaisen huvilan yhteisötilan voi varata kaikille avoimeen toimintaan huvilan tiloissa toimivan Kahvila Puhurin aukioloaikoina. Tilan voi varata tilassa nähtävillä olevasta varauskalenterista enintään yhdeksi päiväksi.

Yhteistötilan varustelu:

 • 20m2 tila, joka soveltuu parhaiten n. 20 henkilön tilaisuuksiin
 • vapaasti muunneltava tila, jossa jakkaroita 20 kpl ja 4 pöytää
 • esityskone, videoprojektori ja äänentoisto varaajien käytössä
 • Kahvila Puhuri palvelee osallistujia

Apurahat +: Moffice-työpäivät Lauttasaaren kartanossa

Säätiö kutsuu apurahansaajiaan työskentelemään itsenäisesti yhdessä yhteisölliseen työtilaan, Mofficeen (manor + office). Moffice-päiviä järjestetään Lauttasaaren kartanossa pääsääntöisesti kuun ensimmäisenä perjantaina.

Kartanon alakerran sali toimii jaettuna työskentelytilana, jossa kukin tekee omaa työtään. Tilarakenteeltaan sali on avo- tai monitila ja soveltuu parhaiten hiljaiseen työskentelyyn. Työtä tehdään hiljaisuudessa 45 minuuttia kerrallaan, jonka jälkeen pidetään yhteinen 15 minuutin tauko. Työjaksot alkavat aina tasatunnein. Tauon aikana voi tulla ja mennä vapaasti. Käytössä on wifi, osalle pöytäpaikkoja, muutamille säkkituoleja.

Lounaalla voi käydä valitsemassaan välissä Kahvila Puhurissa. Kartanolla on tarjolla kahvia ja teetä taukojen aikana.

Ilmoittaudu säätiön verkkosivujen tapahtumakalenterissa.


Apurahat +: Rohkeat tekijät -tilaisuudet

Rohkeat tekijät -tapahtumat tarjoavat apurahansaajille tilaisuuden järjestää yleisölle avoimia tapahtumia, esimerkiksi keskusteluja tai seminaareja, Lauttasaaren kartanon tiloissa. Samalla tieteellinen ja taiteellinen tutkimus tavoittavat erilaisia yleisöjä myös tiede- ja taidekentän ulkopuolella. Päävastuu tapahtumista on järjestäjillä, mutta säätiö tarjoaa tueksi tapahtumatuotannon ja -viestinnän ohjeistuksen sekä sparraus- ja tuotantoapua tutkimustietoa näkyväksi tekevältä Allegra Labilta. Haemme vuoden 2019 Rohkea tekijät -tapahtumien tekijöitä alkuvuodesta.

Lue tapahtumatuotannon ja -viestinnän ohjeet Rohkeat tekijät -tapahtumien järjestäjille täältä.


Apurahat +: Tutkijoiden residenssit Saaren kartanossa

Koneen Säätiön rahoittamat tutkijat ja tietokirjailijat voivat hakeutua työskentelemään Saaren kartanon taiteilijoille ja tutkijoille tarkoitetussa residenssissä Mynämäellä Varsinais-Suomessa. Talvisaikaan yksi asunto ja työtila on varattu tutkijalle, ja lisäksi säätiön tukemat tutkimushankkeet voivat kokoontua kartanon päärakennukseen lyhyille intensiivijaksoille. Residenssityöskentelyn kesto on pääsääntöisesti kaksi kuukautta.

Työskentelyjakso residenssissä edellyttää akateemisessa kontekstissa tehtävää tutkimusta. Tähän lasketaan myös taiteellinen tutkimus esimerkiksi Taideyliopistossa tai Aalto-yliopistossa. Taiteilijat, joiden työssä on tutkiva ote, mutta joiden työ ei asetu akateemiseen kontekstiin, eivät valitettavasti kuulu tutkijoille tarkoitetun residenssipaikan piiriin. He voivat hakea residenssijaksoa vuosittaisessa residenssihaussa.

Jos olet kiinnostunut residenssimahdollisuudesta, ole yhteydessä Saaren kartanon toiminnanjohtaja Leena Kelaan (leena.kela@koneensaatio.fi) viimeistään kuukautta ennen toivomasi työjakson alkamista.


Apurahat +: Hankkeiden neuvonta

Haluaisitko kysyä asioista, jotka liittyvät tutkimushankkeesi edistymiseen, varojen käyttöön, raportointiin tai viestintään? Säätiön johtaja ja tiedejohtaja järjestävät vastaanottoja, jolloin heitä voi tavata joko kasvokkain Lauttasaaren kartanossa tai heidän kanssaan voi keskustella puhelimitse. Vastaanottoajoista tiedotetaan säätiön verkkosivujen tapahtumakalenterissa ja sosiaalisessa mediassa.


Apurahat +: Tilaisuudet ja tapahtumat

Järjestämme Lauttasaaressa vuoden aikana paljon erilaista puheohjelmaa, johon toivomme apurahansaajiamme aktiivisesti mukaan jakamaan ajatuksia ja keskustelemaan eri alojen osaajien kanssa. Seuraa tapahtumatarjontaa säätiön verkkosivujen kalenterista, uutiskirjeestämme ja sosiaalisessa mediassa.


Apurahat +: Uutiskirje

Kätevin keino pysyä ajan tasalla säätiön apurahansaajille tarjoamista palveluista, tilaisuuksista ja muista uutisista on seurata uutiskirjettämme. Apurahansaajanamme saat kaksi kertaa vuodessa Apurahat + -kirjeen sekä noin kuusi kertaa vuodessa Kaivolla-uutiskirjeen.


Apurahat +: Hankkeesta viestiminen ja Rohkeus-blogi

Apurahansaajien työn näkyväksi tekeminen on osa Apurahat + -ohjelmaa. Tuemme apurahansaajien viestintäosaamisen kehittämistä tarjoamalla koulutusta alan parhaiden osaajien johdolla, minkä lisäksi kerromme apurahansaajiemme työstä säätiön omissa juttusarjoissa.

Tuoreena apurahansaajanamme voit jakaa iloiset uutiset verkostoillesi käyttämällä kuvittaja Emmi-Riikka Vartiaisen tekemiä #rohkeatekijä-kuvia. Voit ladata kuvat täältä.

Säätiö ei edellytä hankkeilta viestintää, mutta usein viestiminen hyödyttää hanketta ja sen tekijöitä monin eri tavoin, ja on siksi työpanoksen arvoinen.

Kun ryhdyt suunnittelemaan hankkeesi viestintää, kannattaa aivan aluksi tehdä viestintäsuunnitelma, jossa pohdit seuraavia asioita:

 • Tavoite: Mitä haluat viestinnällä saavuttaa?
 • Kohderyhmät: Keiden pitää kuulla hankkeestasi?
 • Viesti: Mikä on hankkeessasi tärkeää? Onko siinä uutinen, jonka haluat jakaa?
 • Kanavat: Mitä kanavia haluat käyttää ja mitä sinulla on jo käytössäsi? Tarvitsetko verkkosivustoa vai hoituuko viestintä sosiaalisessa mediassa? Jos laadit tiedotteen, lähetä aiheeseen erikoistuneelle toimittajalle myös sähköposti tai soita. Ole tavoitettavissa tiedotteen lähettämisen tai muun yhteydenoton jälkeen.
 • Aikataulu: Missä vaiheessa kerrot hankkeesi käynnistymisestä, entä tuloksista? Älä viesti vain lopputuloksesta vaan myös välivaiheista!
 • Visuaalisuus: Miltä projektisi näyttää? Millaisia valo- tai kuvituskuvia hankkeestasi saisi omaan viestintääsi tai median vies. Voii tai ko infografiikka visualisoida tuloksia?
 • Vastuut: Työryhmän jäsenten keskinäisestä työnjaosta sopiminen on tärkeää. Miettikää yhdessä, miten jaatte viestintävastuuta ja muistakaa resursoida viestintään käytetty aika työsuunnitelmaanne. Viestinnän tekemiseen tarvitaan aikaa.
 • Jos mahdollista, pyri viestimään hankkeestasi oman organisaatiosi, esimerkiksi yliopiston kanavissa. Hyödynnä myös henkilökohtaista sosiaalista mediaasi, esimerkiksi Facebookia, Twitteriä ja Instagramia.

Pidäthän myös säätiön viestintää ajan tasalla kuulumisistasi. Kun kerrot hankkeestasi sosiaalisessa mediassa, käytä aihetunnistetta #rohkeatekijä, joka kertoo, että olet osa Koneen Säätiön rohkeiden apurahansaajien joukkoa.

Voit hyödyntää apurahansaajien omaa Rohkeus-blogia verkkosivustollamme hankkeestasi kertomiseen. Lähetä enintään 5000 merkin mittainen kirjoituksesi, jossa on otsikko, ingressi ja mahdolliset väliotsikot sekä ainakin yksi kuva, johon sinulla on käyttöoikeus, säätiön viestintään. Voit myös sopia viestinnän kanssa ennen kirjoittamiseen ryhtymistä tekstin julkaisuaikataulusta.


Useimmin kysytyt kysymykset

Voinko työskennellä henkilökohtaisella kuukausiapurahalla osa-aikaisesti?

Maksamme henkilökohtaisia kuukausiapurahoja täysipäiväiseen työskentelyyn. On mahdollista maksaa myös pienempää kuukausiapurahaa (25 %, 50 % tai 75 % täydestä apurahasta) osa-aikaiseen työskentelyyn. Jos apuraha on myönnetty 100% ja toivot apurahan muutosta osa-aikaiseksi, esitä perustelut muutokselle maksatuspyynnössä.

Työryhmän kokoonpano on muuttunut, kuinka sovin uudesta budjetista Koneen Säätiön kanssa?

Apuraha on nostettava myönnön mukaisesti. Perustelluista syistä apurahaan voidaan tehdä muutoksia, mutta siitä tulee aina sopia hyvissä ajoin säätiön toimiston kanssa. Jos hankkeen sisältö, työryhmän kokoonpano tai muu oleellinen osa hankkeessa muuttuu, on apurahan saajan (yksilöapurahat) tai hankkeen vastuullisen johtajan (yhteisöjen ja työryhmien apurahat) sovittava muutoksista säätiön kanssa tekemällä muutospyyntö verkkopalvelussa. Muutospyyntö käsitellään noin kuukauden sisällä sen saapumisesta. Jos apuraha on myönnetty vuonna 2017 tai aiemmin, lähetä muutospyyntö sähköpostilla säätiöön.

 

Tarvitsen apurahastani todistuksen.

Apurahan myöntökirje käy usein myös todistuksesta. Jos apurahansaaja tarvitsee todistuksen apurahan maksatuksesta, tulee hänen olla yhteydessä säätiön toimistoon sähköpostitse (koneensaatio@koneensaatio.fi). Ilmoita sähköpostissa apurahan hakija ja myöntövuosi.

Olen sairauslomalla. Miten se vaikuttaa apurahaani?

Ole viipymättä yhteydessä säätiön toimistoon ja jos mahdollista, keskeytä apurahasi maksatus verkkopalvelun kautta. Apurahaa ei voi maksaa, jos apurahansaaja on sairauslomalla.

Kuinka muut kulut maksetaan?

Muut kulut maksamme yhdessä erässä vuosittain hankkeen johtajan ilmoittamalle tilille. Yleensä muut kulut maksetaan yhdistyksen, yliopiston tai muun organisaation tilille.  Jos muut kulut nostetaan hankkeen johtajan henkilökohtaiselle tilille, voi yksittäinen maksuerä olla korkeintaan 4000 € ja lisäksi tulee huomioida kuittien säilyttäminen verottajaa varten. Säätiön ei lähetetä kuitteja kuluapurahan kuluosuuksista.