Talous

Koneen Säätiön toiminta perustuu sen omistamien sijoitusten tuottoon. Sijoitustoiminnan tehtävä on huolehtia säätiön sijoitusvarallisuudesta siten, että säätiön sääntöjen mukainen toiminta on vakaata nyt ja tulevaisuudessa.

Pääosa Koneen Säätiön sijoitusomaisuudesta on sijoitettuna osakkeisiin, koska säätiön sijoitushorisontti on pitkä.

Sijoitustoimintaa ohjaa hallituksen vahvistama sijoitustoiminnan strategia sekä vuosittainen sijoitussuunnitelma.

Säätiön vuosittainen varainkäyttö ei perustu pelkästään yhden vuoden tuottoihin, koska talouden suhdannevaihteluiden takia vuosittaisten juoksevien tuottojen summa voi vaihdella suuresti. Apurahasummaa päättäessään hallitus huolehtii siitä, että vuosittaisissa apurahasummissa ei ole suuria heilahteluja, mutta huomioi kuitenkin edellisen tilivuoden sijoitusomaisuuden juoksevien tuottojen määrän sekä tulevaisuuden tuotto-odotukset. Säätiö ottaa huomioon myös sen, että tulevaisuuden rahoitustarpeisiin on varauduttava.

Lukuun ottamatta toimitiloja Koneen Säätiön omistuksista osakkeiden osuus on noin 90 %. Näistä kotimaisten omistusten osuus on noin 90 %. Koneen Säätiö omistaa Kone osakeyhtiön osakkeista suoraan tai epäsuorasti noin 11 % ja Cargotecin osakkeista 3 %. Lisäksi säätiöllä on sijoitussalkku, joka koostuu globaalisti ja ammattimaisesti sijoitetuista arvopapereista. Koneen Säätiö edellyttää, että sen käyttämät varainhoitajat ovat allekirjoittaneet Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).

Lue lisää Kone osakeyhtiön vastuullisuudesta

Lue lisää Cargotecin vastuullisuudesta