Tutkijavetoomus vanhojen metsien suojelemiseksi

Tutkijavetoomus vanhojen metsien suojelemiseksi

Ympäristöalan tutkija, allekirjoita vetoomus vanhojen metsien kriteerien avoimesta ja tiedeperustaisesta määrittelystä! Kutsumme allekirjoittajiksi laajasti tulkiten metsä- ja ympäristöalan tutkijoita. Suomen hallitus on 11.6.2024 laittanut lausunnoille esityksensä vanhojen metsien kriteereistä. Vetoamme hallitukseen, jotta kriteerit määriteltäisiin uudelleen.

Lue avoin kirje hallitukselle kokonaisuudessaan tältä sivulta. Tekstin jälkeen löydät allekirjoituslomakkeen. Kutsumme tutkijavetoomuksen allekirjoittajiksi suomalaiset ja Suomen tutkimuslaitoksissa työskentelevät metsä- ja ympäristöalan tutkijat, joilla on ORCID-iD -tunnus.

Vanhojen metsien kriteeriesitys on lausuntokierroksella 7.8.2024 saakka. Keräämme tutkijoiden allekirjoituksia tällä sivulla vähintään 5.8.2024 saakka.

Toivomme, että voit jakaa vetoomusta eteenpäin omassa verkostossasi.

Kiitos, että olet mukana!
Koneen Säätiö Metsän puolella

Avoin kirje Suomen hallitukselle vanhojen metsien suojelemiseksi

27.6.2024

Suomen hallitus on 11.6.2024 laittanut lausunnoille esityksensä uusiksi vanhojen metsien kriteereiksi Suomessa. Hallituksen esityksen myötä metsät, jotka aiemmin mm. vanhojen metsien suojeluohjelmassa olisi määritelty suojelunarvoisiksi vanhoiksi metsiksi, eivät sitä enää olisi, vaan suojelukynnys nostettaisiin aiempaa huomattavasti korkeammalle. 

 • Vetoamme hallitukseen kriteerien määrittelyn tekemiseksi uudelleen avoimesti ja tiedeperustaisesti. Tällaisenaan me allekirjoittaneet emme hyväksy Orpon hallituksen esittämiä kriteerejä vanhoille metsille. 
 • Esitämme syvän huolemme siitä, että esitetyillä kriteereillä hallitus käytännössä lisäisi vanhojen metsien hakkuita ja antaisi luontokadon jatkua, nostamalla suojelukynnyksen perusteettoman korkealle. 
 • Näemme, että vaikuttava, kansainvälisten velvoitteiden mukainen luonnonsuojelulailla toteutettu tiukan suojelun päätös valtion mailla kattaisi mm. alue-ekologisen verkoston aarniometsä- ja luonnonmetsäkohteiden pysyvän suojelun sekä uudempien inventointien luonnonmetsäkohteet, eli yhteensä vähintään 700 000 hehtaaria vanhoja ja luonnontilaisia metsiä, luvun tarkentuessa saamelaisalueiden kartoitusten ja neuvotteluiden myötä.

1) Kriteerien tulee kattaa kaikki luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät ei vain osaa niistä

EU:n jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, ovat hyväksyneet yhdessä EU:n biodiversiteettistrategian, jonka yhtenä tavoitteena on määritellä, kartoittaa, seurata ja suojella tiukasti kaikki EU:n jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät. Näiden metsien suojelu on välttämätöntä, koska niiden määrä vähenee edelleen hakkuiden seurauksena. Vanhojen metsien kehittyminen on hidasta, ne ovat korvaamattomia elinympäristöjä uhanalaisille metsälajeille ja ne ovat suuria hiilivarastoja.

Luonnontilaiset ja vanhat metsät ovat tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta korvaamattoman arvokkaita. Niissä on valtava luonnonhistoriallinen arkisto, johon on tallentunut mm. metsien kehityshistoria, ilmastovaihtelun historia ja kulttuuriperinnön jäljet.

Orpon hallitus pohjaa kriteeriesityksensä Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden taustaselvitykseen, josta hallitus on kuitenkin poiminut vain korkeimmat mahdolliset arvot vaihteluvälien ylärajalta “luonnontilaisten vanhojen metsien” iälle ja lahopuun määrälle, ohittaen olennaiset vaihteluvälit sekä aiemmin käytössä olleet vanhojen metsien ja luonnontilaisten metsien kriteerit.  

Erityisen huomionarvoista on, että Euroopan komission ohjeistuksen vastaisesti hallituksen kriteerit jättävät kokonaan huomioimatta muut vanhat metsät. Vanhat metsät” on ”luonnontilaisia vanhoja metsiä” laajempi käsite, joka sisältää myös luonnontilaisen kaltaiset vanhat metsät, jotka rakenteeltaan ja dynamiikaltaan alkavat riittävästi muistuttaa luonnontilaista vanhaa metsää. Näissä metsissä voi olla selviä merkkejä ihmistoiminnasta, kuten vanhasta tukkipuiden poiminnasta, mutta metsät ovat jääneet selvästi pitkäksi aikaa puuntuotannon ulkopuolelle. EU-ohjeistus edellyttää myös näiden metsien tiukkaa suojelua, mikä onkin luontokadon pysäyttämisen kannalta keskeistä.

Hallituksen esitys johtaisi käytännössä EU:n biodiversiteettistrategian määritelmän mukaisten vanhojen metsien hupenemiseen entisestään, kun niitä rajautuisi nyt suojelukriteerien ulkopuolelle. 

EU:n indikaattoreita tulisi tulkita niin, että lajistollisesti arvokkaita ja rakennepiirteiltään edustavia luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä ei hakata. Pääsääntöisesti havumetsät, joissa on Etelä-Suomessa yli 120-vuotiasta ja Pohjois-Suomessa yli 140-vuotiasta puustoa ja joissa on eri lahovaiheen kuolleita puita sekä luontaisia puustorakenteita ja vanhalle metsälle ominaista lajistoa, tulee suojella. Lisäksi heikosti tuottaville vanhoille metsille (kitumaat, tietyt niukkatuottoiset kalliometsät, rämeet ja korvet) ei tule asettaa tavoitemääriä kuolleelle puulle. Lahopuun osalta kriteerien edellyttämät lahopuuston määrät ovat hallituksen esityksessä huomattavan korkeita koko maassa. Yhdessä korkean ikävaatimuksen kanssa korkea kuolleen puun tilavuusvaatimus aiheuttaa sen, että merkittävä osa EU:n komission tarkoittamista vanhoista metsistä jäisi hallituksen ehdottamien kriteerien ulkopuolelle. Kriteerien tulkinnassa on lisäksi huomioitava alue- ja kohdekohtaisesti indikaattoreiden keskinäiset vaihtosuhteet – esimerkiksi jos on runsaasti lahopuuta ja kattava lahopuujatkumo, tai vahva vanhan metsän lajisto, voidaan muita kriteerejä kuten ikää tarkistaa alemmaksi.

2) Tiukkaan, pysyvään suojeluun tulee siirtää kaikki jo tiedossa olevat valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät ei vain osaa niistä

Petteri Orpon hallitusohjelmassa on sovittu kaikkien valtionmaiden luonnontilaisten, vanhojen metsien suojelusta, mikä onkin merkittävä tavoite, sillä valtaosa Suomen suojelemattomista luonnontilaisista metsistä ja vanhoista metsistä sijaitsee valtionmailla. Ne valtion metsät, jotka on jo aiemmissa kartoituksissa tunnistettu vanhoiksi metsiksi tai luonnontilaisiksi metsiksi ja siirretty pois metsätalouskäytöstä, esimerkiksi alue-ekologisen verkoston luontokohteina, tulisi nyt siirtää suoraan pysyvään, tiukkaan suojeluun ilman lisäkartoituksia. Tällaisia Metsähallituksen omissa kartoituksissa jo paikannettuja ja EU:n taustadokumentin mukaisia vanhoja metsiä ja luonnontilaisia metsiä on noin 593 000 ha: aarniometsiä sekä lisäksi muita luonnonmetsiä. Hallitus aikoo kuitenkin siirtää suoraan suojeluun näistä vain muutamia prosentteja, 31 000 ha. Tämä ennakoi sitä, että valtaosa jo tunnistetuistakin luonnonmetsäkohteista valtion mailla jää jatkossakin ilman pysyvän, tiukan suojelun statusta, jolloin metsiä voidaan tarvittaessa ottaa hakkuisiin tai niihin voidaan kohdentaa muuta maankäyttöä kuin metsätaloutta. Huomautamme, että tällainen lähestymistapa on selkeässä ristiriidassa EU:n biodiversiteettistrategian kanssa.

Alue-ekologisen verkoston ulkopuolella valtion metsiä on inventoitu Luonnonmetsä-työryhmän ja Luonnonmetsät Sápmi -työryhmän voimin, muun muassa Koneen säätiön rahoituksella. Syken ja Luken kriteeriraportti arvioi kyseisten inventointien vastaavan EU-komission ohjeistusta varsin hyvin. Luontopaneeli onkin esittänyt Luonnonmetsä-työryhmän paikantamien kohteiden suojelua saamelaisalueiden eteläpuolella sekä oman suojeluprosessinsa aloittamista saamelaisalueilla.  Myös Ympäristöministeriö on talvella 2024 esittänyt suojeltavaksi saamelaisalueen eteläpuolella 100 000 ha valtion maiden vanhoja metsiä, mikä vastaisi pinta-alaltaan hyvin Luonnonmetsä-työryhmän jo paikantamia kohteita sekä tiettyjä potentiaalisia kohteita sisältäviä kartoittamattomia alueita.

Saamelaisalueella on paljon suojelemattomia luonnontilaisia ja vanhoja metsiä sekä sellaisia metsiä, joita on aiemmin turvattu erilaisilla määräaikaisen rauhoituksen keinoilla, mutta joiden tulevaisuus on auki. Saamelaisten kotiseutualueiden kartoitus- ja suojelupäätökset onkin neuvoteltava yhdessä saamelaisosapuolten kanssa, Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti, FPIC-periaate ja YK:n Kungming-Montrealin luontosopimuksen linjaukset huomioiden. 

3) “Kansalliset kriteerit” on määriteltävä ja arvioitava avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti

Euroopan komission ohjeen mukaan vanhan metsän tunnistamisessa käytettävien kansallisten menetelmien tulee olla avoimesti laadittuja ja julkisesti saatavilla. Euroopan komissio edellyttää, että luonnontilaisten ja vanhojen metsien määrittely tehdään tiedeperusteisesti eikä taloudellisin perustein. Taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehtävä kriteerien määritystyöstä erillisenä tarkasteluna. Vaikutusten arvioinnin pohjalta voidaan tehdä päätökset tarvittavasta rahoituksesta ja ohjauskeinoista suojelun toimeenpanemiseksi.

Tutkijayhteisön jäsenenä kannamme huolta kriteerien vaikutusten arvioimisesta avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. Jotta näin voidaan tehdä, on tärkeää, että metsävaratieto myös valtion mailta on avoimesti saatavilla. Aluekohtaisten tietojen julkistamisen lisäksi on tärkeää, että Metsähallitus julkistaa tiedot kartoitukseen valittavista alueista ja niiden valintaperusteista sekä kartoitusten ohjeistuksesta ja mahdollistaa kartoitustyön arvioimisen tutkijoiden toimesta.

Me allekirjoittaneet ympäristöalan tutkijat kannustamme Suomen hallitusta arvioimaan päätöskokonaisuuden uudelleen. On tärkeää, että Orpon hallitus säilyttää mielekkäät kriteerit luonnontilaisille metsille ja vanhoille metsille Suomessa, jotta arvometsät voidaan tunnistaa ja metsien luontokato pysäyttää. On turvattava aidosti kaikki luonnontilaiset metsät iästä riippumatta sekä metsät, jotka ovat ekologisilta ominaisuuksiltaan ja lajistoltaan vanhoja metsiä. Suojelemalla kaikki valtionmaiden luonnontilaiset ja vanhat metsät hallitus tekee vastuullisen teon ja samalla osoittaa, että Suomessa halutaan turvata suomalainen luonto ja sen toiminnallisuus myös tuleville sukupolville.

Kunnioittaen,

 1. Mikko Mönkkönen, FT, professori, Jyväskylän yliopisto
 2. Aleksi Lehikoinen, dosentti, FT, ekologia ja evoluutiobiologia, yli-intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto
 3. Jari Kouki, FT, metsäekologian professori, Itä-Suomen yliopisto
 4. Kimmo Syrjänen, FM, projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus
 5. Veera Norros, FT, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
 6. Susu Rytteri, FT, tutkija, Suomen ympäristökeskus
 7. Helena Karhu, YTM, hum. kand., jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto
 8. Juuso Joona, MMM, väitöstutkija, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 9. Anni Arponen, FT, dosentti, tutkija, Tampereen yliopisto
 10. Johanna Toivonen, biologi (PhD), tutkija, metsätiede, Itä-Suomen yliopisto
 11. Essi Pykäläinen, FM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto/Suomen ympäristökeskus
 12. Ilari E. Sääksjärvi, FT, professori (biodiversiteettitutkimus), Turun yliopisto
 13. Natasha Järviö, PhD environment sciences, post-doctoral researcher, LUT / HY
 14. Topi Tanhuanpää, MMT, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto
 15. Pirita Frigren, FT, tutkija, Jyväskylän yliopisto / yliopistonlehtori, Turun yliopisto
 16. Petri Keto-Tokoi, MMM, metsänhoitaja, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
 17. Panu Halme, FT, dosentti, luonnonsuojelubiologian yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
 18. Sirpa Kortelainen, KTM, ympäristöjohtaminen, projektitutkija / phd tutkija, Jyväskylän yliopisto
 19. Sari Puustinen, tekniikan tohtori, valtiotieteiden maisteri, Erikoistutkija, dosentti, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 20. Antti Eloranta, FT, dosentti, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto
 21. Johanna Tuomisaari, hallintotieteiden tohtori, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
 22. Mikko Jokinen, FT, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
 23. Aleksi Räsänen, FT, apulaisprofessori, Oulun yliopisto
 24. Henna Rouhiainen, FT, Tutkijatohtori, Turun yliopisto
 25. Olli Haanpää, yhteiskuntatieteiden maisteri, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto
 26. Janne I. Hukkinen, PhD, ympäristöpolitiikan professori, Helsingin yliopisto
 27. Markku Oksanen, VTT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
 28. Anna Mustonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 29. Mia Rönkä, FT, ympäristöekologian dosentti, erityistutkija, Turun yliopisto
 30. Riikka Hohti, filosofian tohtori, akatemiatutkija, Tampereen yliopisto
 31. Jani Lukkarinen, yhteiskuntatieteiden tohtori, Johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus
 32. Petri Tapio, MMT, tulevaisuudentutkimuksen professori, Turun yliopisto
 33. Anna Salomaa, FT, post doc -tutkija, Tampereen yliopisto
 34. Hannele Cantell, KT, FM, Dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tdk
 35. Alicia Ng, PhD, tutkija, Helsingin yliopisto
 36. Sarita Keski-Saari, FT, hankekoordinaattori, Itä-Suomen yliopisto
 37. Noora-Helena Korpelainen, FM, väitöskirjatutkija, asiantuntija, Helsingin yliopisto/ Toiminnanohjausyksikkö
 38. Paula Kivimaa, FT, tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus
 39. Samu Salonen YTM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
 40. Emilia Laine, VTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 41. Minna Kanerva, FT, kestävyystieteen post-doc tutkija, Universität Bremen
 42. Helena Siipi, VTT, yliopistonlehtori (ympäristöfilosofia), Turun yliopisto
 43. Ninni Saarinen, MMT, dosentti, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto
 44. Jaana Bäck, FT, professori, Helsingin yliopisto
 45. Pertti Rannikko, YTT, ympäristöpolitiikan professori emeritus, Itä-Suomen yliopisto
 46. Janne Mäyrä, FM, tutkija, Suomen ympäristökeskus
 47. Minna Santaoja, HT, dosentti, yliopistotutkija, Lapin yliopisto
 48. Ninni Mikkonen, FM, biologi, suunnittelija, Suomen ympäristökeskus
 49. Merja Elo, FT (dosentti), erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
 50. Tarmo Ketola, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 51. Teea Kortetmäki, FT, apulaisprofessori (kestävyyssiirtymät), Jyväskylän yliopisto
 52. Outimaija Hakala TaM, FM, väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto
 53. Kalle Ruokolainen, FT, lektor, Århus universitet
 54. Elina Koivisto, FT, dosentti, Turun yliopisto
 55. Otso Ovaskainen, tekniikan tohtori, akatemiaprofessori, Jyväskylän yliopisto
 56. Petteri Ilmonen, FT, evolutiivisen ekologian dosentti, biologian laitos, Turun yliopisto
 57. Kaisa Korhonen-Kurki, VTT, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus
 58. Teemu Immonen, FT, dosentti, tutkija sr., Turun yliopisto
 59. Anne Quarshie, kauppatieteiden tohtori, apulaisprofessori (biodiversiteetti ja liiketoiminta), Turun kauppakorkeakoulu
 60. Fanni Moilanen, VTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 61. Anssi Vainikka, FT, professori, Itä-Suomen yliopisto
 62. Teemu Vaarakallio, Master in International Security, väitöskirjatutkija, Swedish Defence University
 63. Jan Kunnas, FT, ympäristötaloushistorian dosentti, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto
 64. Kari Koivula, FT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
 65. Hanna Paulomäki, FM, väitöskirjatutkija, LUT
 66. Juha Haavisto, PhD postdoc -tutkija, Turun yliopisto
 67. Pukkala Timo, MMT, professori emeritus, Itä-Suomen yliopisto
 68. Otso Kortekangas, fil. dr., dosentti, tutkija, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto
 69. Samuli Junttila, MMT, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
 70. Esko Sorakunnas, KTT, FM, tutkijatohtori, Turun yliopisto
 71. Risto Heikkinen, FT, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus
 72. Esa Koskela, FT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
 73. Päivi Tikkakoski, YTM, MSc, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 74. Fredric Mosley, DI, tutkija, Suomen ympäristökeskus
 75. Heini Kujala, FT, yliopistotutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto
 76. Maili Marjamaa, KTM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
 77. Marko Hyvärinen, PhD, dosentti, johtaja, kasvi- ja sienitieteen yksikkö, Luonnontieteellinen keskusmuseo
 78. Olli-Pekka Tikkanen, FT, dosentti, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto
 79. Hanna Tuomisto, FT, professori, Turun yliopisto ja Århusin yliopisto
 80. Eeva Houtbeckers, KTT, dosentti, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto
 81. Kimmo Lylykangas, arkkitehti, professori, Tallinnan Teknillinen Yliopisto
 82. Joel Jalkanen, FT, tutkijatohtori, luonnontieteellinen keskumuseo, Helsingin yliopisto
 83. Mikko Tiusanen, FT, tutkijatohtori, Sveitsin teknillinen yliopisto, ETH
 84. Esa Huhta, FT, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
 85. Aapo Lunden VTM, MSc Väitöskirjatutkija Oulun yliopisto
 86. Mikko Saikku FT professori, ympäristöhistorian dosentti Helsingin yliopisto
 87. Teemu Tahvanainen, FT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
 88. Olli Kleemola, valtiotieteiden tohtori, Dosentti, Turun yliopisto
 89. Maarit Jokinen, FT, Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus Syke
 90. Hanna Rosti, FT, tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto
 91. Sanna Karhu, FT, tutkijatohtori, projektin johtaja (ekofeministinen filosofia), Helsingin yliopisto
 92. Henriikka Salminen, FM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto
 93. Elina Mäntylä, FT, tutkija, Turun yliopisto
 94. Tuulikki Halla, YTM, mti, väitöskirjatutkija, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
 95. Juha Mäkinen, filosofian tohtori (PhD/FT), Koneen Säätiön apurahatutkija ja tutkimusryhmän johtaja, Maanpuolustuskorkeakoulu
 96. Katriina Hyvönen, PsT, dosentti, psykoterapian erikoispsykologi, tanssi-liiketerapeutti, vanhempi tutkija, Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 97. Jarmo Vehmas, HTT, insinööri, ympäristöpolitiikan dosentti, aluepäällikkö, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 98. Rémi Duflot, PhD, researcher, University of Jyväskylä
 99. Elina Hutton, YTM, väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto
 100. Leena Hintsanen, FM, tutkijatohtori, Luonnontieteellinen keskusmuseo
 101. Roosa Hautala, MMM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 102. Noora Vikman, FT, yliopistonlehtori, UEF
 103. Anu Laakkonen, MMT, KTM, tutkijatohtori, Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto
 104. Aleksi Nirhamo, FM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 105. Hanna-Leena Pesonen, KTT, yritysten ympäristöjohtamisen professori, Jyväskylän yliopisto
 106. Katri Ikonen, FM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 107. Anna Ruohonen, YTM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto
 108. Daniel Burgas, FT, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto
 109. Anna Uitto FT, dos., biologian didaktiikan emerita professori, Helsingin yliopisto
 110. Timo Kuuluvainen, MMT, dosentti, Metsäekologian dosentti, Helsingin yliopisto
 111. Nina V. Nygren, HT, lehtori, HAMK
 112. Risto Virtanen, FT, yli-intendentti, Oulun yliopisto
 113. Nina Janasik Dosentti, FT, Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 114. Rebecca Frilund, FT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
 115. Samuli Lehtonen, FT, dosentti, yliopistotutkija Turun yliopisto
 116. Tiia Määttä, FM, väitöskirjatutkija, Universität Zürich
 117. Miina Porkka, TkT, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
 118. Taru Konst, Filosofian tohtori, kauppatieteen lisensiaatti, kestävän kehityksen koordinaattori, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
 119. Ville Lähde, FT, tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö
 120. Saija Kuusela FT Projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus
 121. Leo Raivonen, VT, väitöskirjatutkija, Luonnonvarakeskus
 122. Ari Lehtinen, FT, professori, Itä-Suomen yliopisto
 123. Matias Sivonen, YTM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 124. Hanna Kalliolevo, FT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
 125. Tanja Lindholm, FM, biologi, suunnittelija, Helsingin yliopisto
 126. Taru Peltola HT Professori Itä-Suomen yliopisto
 127. Jukka Mikkonen, FT, tutkija, Jyväskylän yliopisto
 128. Emma Hakala, valtiotieteiden tohtori, maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti, johtava tutkija, Ulkopoliittinen instituutti
 129. Juha Saarinen, FT, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
 130. Tytti Pasanen, FT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 131. Kristiina Koskinen, MMM, TaT, tutkijatohtori, Lapin yliopisto
 132. Tuomas Räsänen, FT, Ympäristöhistorian professori, Itä-Suomen yliopisto
 133. Simon Reinhold, M.Sc., Doctoral Researcher, University of Freiburg & University of Turku
 134. Alina Niskanen, FT, dosentti, tutkijatohtori, Oulun yliopisto
 135. Otto Latva FT, monilajisen historian dosentti, erikoistutkija / projektijohtaja, Turun yliopisto / Itä-Suomen yliopisto
 136. Samu Kuoppa, YTM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
 137. Tere Vadén, FT, tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö
 138. Paavo Järvensivu, KTT, tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö
 139. Lauri Arvola, FT, professori (emeritus), Helsingin yliopisto
 140. Tuomas Aivelo, FT, apulaisprofessori / akatemiatutkija, Universiteit Leiden / Helsingin yliopisto
 141. Emmi Salmivuori, YTM, väitöskirjatutkija UEF
 142. Pekka Nygren, MMT, toiminnanjohtaja, Suomen Metsätieteellinen Seura
 143. Mia Lempiäinen-Avci, FT, tutkija, Turun yliopisto
 144. Mira Kajanus, FT, tutkijatohtori, Jyväskylän Yliopisto
 145. Juha Tiainen, FT, dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto
 146. Jorma Keskitalo, FT, tutkija, Helsingin yliopisto
 147. Satu Teerikangas, TkT, johtamisen ja organisoinnin professori, Turun yliopisto
 148. Jari Lyytimäki, FT, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus
 149. Katri Rusanen, MMM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 150. Maija Toivanen, FM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto
 151. Tero Toivanen, VTT, yliopistotutkija, Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto
 152. Aino-Maija Määttänen, FM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto
 153. Emma-Liina Marjakangas, FT, tutkijatohtori, Aarhusin yliopisto
 154. Minna Käyrä, kauppatieteiden maisteri, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 155. Minna Maijala, FT, KT, professori, Turun yliopisto
 156. Salla-Riikka Kuusalu, FT tutkijatohtori, yliopisto-opettaja, Turun Yliopisto
 157. Jérémy Cours, PhD, post-doctoral researcher, University of Jyväskylä
 158. Martta Nieminen, FM (biologia), KTM, väitöskirjatutkija, Aalto yliopisto
 159. Sirpa Tenhunen, VTT, vanhempi yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
 160. Pihla Kortesalmi, FM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 161. Tellervo Ala-Lahti, OTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto ja BIOS-tutkimusyksikkö
 162. Maarit Laihonen, KTT, VTM, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto
 163. Juha Herkman, YTT, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
 164. Mikko Hänninen, FM, KM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 165. Sonja Saine, FM (väit.), väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 166. Anna Oldén, FT, tutkija, Helsingin yliopisto
 167. Juha-Pekka Pellonpää, FT, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
 168. Tuomo Takala, FT, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
 169. Jon Brommer, docent, professor, Turun Yliopisto
 170. Antti Piironen, FT, tutkijatohtori, Saskatchewanin yliopisto
 171. David Thomas, PhD, arktisten ekosysteemien tutkimuksen professori, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 172. Matti Salo, dosentti, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
 173. Giorgio Zavattoni, FM, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
 174. Sirke Piirainen, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 175. Emy Guilbault, Agronomy – Ecology – Statistics Postdoctoral researcher, University of Helsinki
 176. Laura Bosco, PhD, Research Fellow, Finnish Museum of Natural History
 177. Tina Nyfors, YTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 178. Sari Holopainen, FT, tutkija, Turun yliopisto
 179. Andrea Santangeli, PhD, researcher, Helsinki University
 180. Maija Mäki, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
 181. Ian MacGregor-Fors, PhD, professor, University of Helsinki
 182. Miia Heikkilä, FM, väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto
 183. Jussi Eronen, FT, professori, Helsingin Yliopisto
 184. Sarella Arkkila, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 185. Mariina Günther, FM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 186. Markus Laine, HT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
 187. Markus Melin, MMT, tutkija, tutkimuspäällikkö, Luonnonvarakeskus
 188. Tuomas Leinonen, FT, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
 189. Jenni Santaharju, FT, tutkijatohtori, Turun yliopisto
 190. Johanna Leino, filosofian maisteri (maantiede), väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 191. Niina Ronkainen, Ph.D., Professor of Chemistry and Biochemistry, Benedictine University, Lisle, Illinois, the U.S.A.
 192. María Triviño, PhD, Researcher, University of Jyväskylä
 193. Pia Siirala, musiikin tohtori, vapaa taiteilija ja tutkija, Taideyliopisto
 194. Saana Kataja-aho, FT, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
 195. Timo Kumpula, FT, professori, Itä-Suomen yliopisto
 196. Anniina Mattila, FT, tutkijatohtori, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto
 197. Otto Liutu, MMM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 198. Raija Laiho, MMT, dos., tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus
 199. Heljä-Sisko Helmisaari, metsätieteiden tohtori, metsämaatieteen professori Emerita, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos
 200. Eini Nieminen, FT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
 201. Maiju Kosunen, MMT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 202. Annikki Mäkelä, MMT, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto
 203. Jani Hohti, FM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
 204. Philippe Fayt, FT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto
 205. Tiina Nieminen, FT, kasviekologian dosentti, Helsingin yliopisto
 206. Nora Bergman, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin Yliopisto
 207. Sampo Soimakallio, ympäristötieteiden dosentti, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus
 208. Pekka Kaitaniemi, FT, tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto
 209. Ekaterina Shorokhova, FT, metsäekologian dosentti, tutkija, Luonnonvarakeskus
 210. Anna Lintunen, MMT, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
 211. Tiia-Lotta Pekkanen, KTT, tutkijatohtori, LUT-kauppakorkeakoulu & University of British Columbia, Faculty of Forestry
 212. Markus Kröger, VTT, dosentti, professori, Helsingin yliopisto
 213. Krista Halttunen, PhD, postdoc-tutkija, University of Oxford
 214. Larissa Niemi, KTM, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
 215. Pasi Heikkurinen, KTT, professori, LUT-yliopisto
 216. Sauli Valkonen, MMT, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
 217. Riikka Piispanen, FT, tutkija (emerita), Helsingin yliopisto
 218. Laura Kaikkonen, FT, erikoistutkija, Suomen Ympäristökeskus
 219. Heidi Lehtiniemi, FM, tutkija, väitöstutkija, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
 220. Suvielise Nurmi, TT, tutkija, Helsingin yliopisto
 221. Linda Karjalainen, FT, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus
 222. Lotta Leiwo, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 223. Attila Krizsán, FT, yliopistonlehtori, dosentti (Oulun yliopisto), Helsingin yliopisto
 224. Minna Blomqvist, MM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 225. Veera Vainio, FM, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto
 226. Jari Haimi, FT, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

[päivitetty 17.7. klo 12.20]

Allekirjoita tutkijavetoomus

Allekirjoitan yllä olevan avoimen kirjeen Suomen hallitukselle vanhojen metsien suojelemiseksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Katso ORCID-tunnuksesi osoitteesta https://orcid.org
Säilytämme tietoja vain vetoomusta ja siitä viestimistä varten. Vetoomuksella julkaistaan allekirjoittaneen nimi, koulutus, positio ja instituutio. Katso tästä Koneen Säätiön tietosuojaseloste.

Lähetä allekirjoitus alla olevasta painikkeesta.
Allekirjoituksen jälkeen palaat takaisin sivun yläreunaan.

Saat sähköpostiisi vahvistuksen allekirjoituksesta.

Sivun kuvat: Teemu Saloriutta / Retki ikimetsään -kirjahanke