Yleistä apurahasta

Olemme koonneet tähän osioon yleistä apurahan käyttöön sekä vastuullisen johtajan rooliin liittyvää tietoa.

Koneen Säätiön myöntämä rahoitus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos hankkeen sisältöön tai työryhmän jäseniin on tulossa muutoksia, hankkeen johtajan täytyy olla niistä yhteydessä säätiöön ja tehdä muutospyyntö apurahojen verkkopalvelussa.

Säätiöön ei tarvitse ilmoittaa, jos otat myönnetyn apurahan vastaan. Mikäli et kuitenkaan pysty vastaanottamaan myönnettyä apurahaa, tulee sinun ilmoittaa siitä meille mahdollisimman pian.
Apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty.

Apurahojen käyttökaudet ovat:

  • Yksivuotiset apurahat: kolme vuotta myöntämispäivästä
  • Kaksivuotiset apurahat: neljä vuotta myöntämispäivästä
  • Kolmivuotiset apurahat: viisi vuotta myöntämispäivästä
  • Nelivuotiset apurahat: kuusi vuotta myöntämispäivästä

Käyttökautta voidaan pidentää, jos maksaminen keskeytyy asevelvollisuuden, alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen pidetyn vanhempainloman tai sairausloman vuoksi.

MUUTOKSET

Jos hankkeen sisältö, työryhmän kokoonpano, työskentelyprosentti tai muu oleellinen osa hankkeessa muuttuu, on apurahansaajan (yksilöapurahat) tai hankkeen vastuullisen johtajan (yhteisöjen ja työryhmien apurahat) tehtävä muutoshakemus apurahojen verkkopalvelussa.
Muutoshakemuslomakkeella tulee esittää perustelut muutokselle: mikä on muuttunut suhteessa alkuperäiseen myöntöön ja miksi?

Muutoshakemus käsitellään noin kuukauden sisällä sen saapumisesta.
Muutoshakemus tulee tehdä myös nimeämättömän apurahansaajan henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Liitäthän mukaan uuden apurahansaajan CV:n. Maksatuspyyntö uudelle apurahansaajalle voidaan tehdä vasta muutoshakemuksen hyväksymisen jälkeen.
Aikataulumuutoksiin (pl. muutokset työskentelyprosentissa) hankkeessa riittää pääsääntöisesti uuden maksatuspyynnön lähettäminen.

Katso ohjevideo muutoshakemuksen tekoon.

Huomioithan, että apurahansaajan täytyy itse ilmoittaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melaan mahdollisista muutoksista apurahaan liittyen. Suosittelemme tiedustelemaan Melasta ennen hankkeen aikatauluun liittyviä muutoksia, miten muutokset vaikuttavat vakuutusturvaan ja erityisesti vakuutuskauden kestoon.

KESKEYTTÄMINEN JA TAUOT MAKSATUKSISSA

Jos sinulle myönnetään muu rahoitus tai siirryt palkkatyöhön, ilmoita siitä välittömästi säätiölle. Vastaavasti myös asevelvollisuudesta, alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen pidetystä vanhempainlomasta tai sairauslomasta on ilmoitettava viipymättä. Tällaisissa tapauksissa apurahan maksatus yleensä keskeytetään, ja apuraha maksetaan myöhemmin.

MYEL-vakuutetulla apurahansaajalla on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa. Apurahan maksatus on keskeytettävä sairausloman ajaksi. Lisätietoa sairauspäivärahasta löydät Melasta.

Vähäisen, apurahan tarkoitukseen liittyvän ansiotyön vuoksi apurahan maksatusta ei katkaista, mutta asiasta tulee olla yhteydessä säätiön toimistoon. Vuosiapurahaa saava voi pitää vuosittain noin kuukauden kestävän loman ilman apurahan maksatuksen keskeyttämistä.

Jos apurahansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, voidaan Koneen Säätiön apuraha perua tai periä takaisin.

PERUMINEN

Apuraha, jota ei ole käytetty käyttökauden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.

Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.

YHTEISÖN TAI TYÖRYHMÄN VASTUULLISEN JOHTAJAN ROOLI

Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee hankkeen vastuullinen johtaja. Apurahan muut kulut maksetaan vastuullisen johtajan osoittamalle tilille. Vastuullinen johtaja vastaa myös mahdollisten muutospyyntöjen lähettämisestä säätiöön hankkeen sisällön tai työryhmän kokoonpanon muuttuessa. Johtaja vastaa hankkeen loppuraportin lähettämisestä sekä monivuotisissa hankkeissa väliraportin tai väliraporttien lähettämisestä.

Johtajan vastuulla on kertoa työryhmälle, mistä saa lisätietoa apurahojen MYEL-vakuutuksesta sekä verotuksesta (säätiön verkkosivutMela ja Verohallinto). Johtajan vastuulla on myös ohjata työryhmän jäseniä olemaan suoraan yhteydessä Melaan kuukausiapurahojen maksatuksien muutoksiin liittyen.

Vastuullinen johtaja huolehtii siitä, että rahoitus käytetään siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty. Hänen on toimittava asiallisesti ja oikeudenmukaisesti.

OIKEUDENMUKAINEN TOIMINTA HANKKEISSA

Vastuullisen johtajan on huolehdittava, että hankkeessa ei esiinny syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, yhteiskunnallisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kaikkien hankkeen jäsenten tulee toimia reilusti ja tasa-arvoisesti. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua tai häirintää ei tule suvaita. Kerrothan epäasiallisesta kohtelusta tai muista hankkeen vakavista sisäisistä konflikteista Koneen Säätiölle, jotta voimme pohtia tilanteen ratkaisemista yhdessä.

Mitä on epäasiallinen kohtelu ja häirintä? Lue lisää työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.