Yleistä apurahasta

Olemme koonneet tälle sivulle ohjeita mm. apurahan käyttöön, raportointiin, hankkeen vastuullisen johtajan rooliin ja oikeudenmukaiseen toimintaan liittyen.

APURAHAN KÄYTTÖ

Koneen Säätiön myöntämä rahoitus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos hankkeen sisältöön tai työryhmän jäseniin on tulossa muutoksia, hankkeen johtajan täytyy olla niistä yhteydessä säätiöön ja tehdä muutospyyntö apurahojen verkkopalvelussa.

Säätiöön ei tarvitse ilmoittaa, jos otat myönnetyn apurahan vastaan. Mikäli et kuitenkaan pysty vastaanottamaan myönnettyä apurahaa, tulee sinun ilmoittaa siitä meille mahdollisimman pian.
Apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty.

Apurahojen käyttökaudet ovat:

  • Yksivuotiset apurahat: kolme vuotta myöntämispäivästä
  • Kaksivuotiset apurahat: neljä vuotta myöntämispäivästä
  • Kolmivuotiset apurahat: viisi vuotta myöntämispäivästä
  • Nelivuotiset apurahat: kuusi vuotta myöntämispäivästä

Käyttökautta voidaan pidentää, jos maksaminen keskeytyy asevelvollisuuden, alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen pidetyn vanhempainloman tai sairausloman vuoksi.

YHTEISÖN TAI TYÖRYHMÄN VASTUULLISEN JOHTAJAN ROOLI

Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee hankkeen vastuullinen johtaja. Apurahan muut kulut maksetaan vastuullisen johtajan osoittamalle tilille. Vastuullinen johtaja vastaa myös mahdollisten muutospyyntöjen lähettämisestä säätiöön hankkeen sisällön tai työryhmän kokoonpanon muuttuessa. Johtaja vastaa hankkeen loppuraportin lähettämisestä sekä monivuotisissa hankkeissa väliraportin tai väliraporttien lähettämisestä.

Johtajan vastuulla on kertoa työryhmälle, mistä saa lisätietoa apurahojen MYEL-vakuutuksesta sekä verotuksesta (säätiön verkkosivutMela ja Verohallinto). Johtajan vastuulla on myös ohjata työryhmän jäseniä olemaan suoraan yhteydessä Melaan kuukausiapurahojen maksatuksien muutoksiin liittyen.

Vastuullinen johtaja huolehtii siitä, että rahoitus käytetään siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty. Hänen on toimittava asiallisesti ja oikeudenmukaisesti. Vastuullinen johtaja voi halutessaan tehdä työryhmän jäsenten kanssa kirjallisen sopimuksen apurahatyöskentelyn ajaksi. Koneen Säätiö ei kuitenkaan vaadi tai valvo sopimusten muodostamista.

OIKEUDENMUKAINEN TOIMINTA HANKKEISSA

Vastuullisen johtajan on huolehdittava, että hankkeessa ei esiinny syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, yhteiskunnallisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Kaikkien hankkeen jäsenten tulee toimia reilusti ja tasa-arvoisesti. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua tai häirintää ei tule suvaita.  

Noudatamme ja odotamme sinun noudattavan turvallisemman tilan periaatteita rahoittamissamme hankkeissa sekä tapahtumissamme ja tiloissamme. Tutustu turvallisemman tilan periaatteisiimme täällä

Mikäli koet tai huomaat hankkeessa tai tapahtumissamme turvallisemman tilan periaatteita rikkovaa toimintaa, vakavia konflikteja tai muuten häiritsevää käytöstä, kerrothan siitä häirintäyhdyshenkilöllemme, apurahasihteeri Maria Roivakselle (maria.roivas@koneensaatio.fi), jotta voimme pohtia tilanteen ratkaisemista yhdessä. Voit myös ehdottaa Marialle lisäyksiä ja muutoksia turvallisemman tilan periaatteisiimme. 

Mitä on epäasiallinen kohtelu ja häirintä? Lue lisää työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

Suosittelemme tutustumaan Forum Artisin laatimiin taide- ja kulttuurialan eettisiin ohjeisiin.

TUTKIMUKSEN EETTISYYS, TUTKIMUSAINEISTOJEN ARKISTOINTI JA JULKAISUJEN AVOIN SAATAVUUS

Säätiö kehottaa tutkimusrahoituksen saajia noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja tiedeyhteisön yhdessä laatimia eettisiä ohjeita sekä tutkimusorganisaatioiden omia eettisiä periaatteita. 

Suosittelemme, että rahoittamiemme tutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten. Arkistoinnin mahdollisuuksista saa lisätietoa muun muassa yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta (FSD). 

Suosittelemme myös, että rahoittamassamme tutkimuksessa saavutetut tulokset saatetaan tietoverkon kautta avoimesti luettaviksi. Avoin saatavuus voidaan toteuttaa tallentamalla julkaisut esimerkiksi oman yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon tai Researchgaten ja Academia.edun kaltaiseen laajempaan palveluun. 

Tutkimustulokset voidaan myös julkaista sellaisissa tieteellisissä lehdissä, joissa ne tulevat avoimesti saataville. Voimme hankerahoituksen yhteydessä rahoittaa avoimesti saatavilla olevien tieteellisten julkaisujen nk. kirjoittajamaksuja. Toivomme kuitenkin, että kirjoittajamaksut maksetaan sellaisille korkealaatuisille julkaisuille, joissa kaikki tieteelliset artikkelit ovat avoimesti luettavissa ilman tilausmaksuja. 

APURAHAN VÄLIRAPORTTI 

Monivuotisen rahoituksen saaneiden apurahansaajien tulee toimittaa säätiölle vuosittainen väliraportti apurahojen verkkopalvelussa. Väliraportointi tehdään kuukauden sisällä kunkin apurahavuoden päättymisestä. Huomioithan, että raportointiaika lasketaan maksatuksen alkamisesta eikä kalenterivuoden alusta. Ilman väliraporttia apurahan maksamista ei voida jatkaa.  

Työryhmien ja yhteisöjen raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja. 

Väliraportoinnin päätavoite säätiön kannalta on olla vuorovaikutuksessa apurahansaajan kanssa ja seurata työskentelyn edistymistä. Lisäksi haluamme väliraportoinnilla kannustaa apurahansaajaa tekemään työtään näkyväksi siitä kiinnostuneille ryhmille. Säätiö ei kuitenkaan edellytä hankkeilta viestintää. Lue lisää hankkeesta viestimisestä

Väliraporttia ei voi toimittaa säätiöön postitse tai sähköpostitse, eikä siihen tule liittää kuitteja. 

APURAHAN LOPPURAPORTTI 

Kaikkien rahoitusta saaneiden apurahansaajien tulee toimittaa säätiölle loppuraportti apurahojen verkkopalvelussa. Raportti tulee jättää puolen vuoden kuluessa siitä, kun viimeinen apurahaerä on maksettu. Mikäli hankkeelle on maksettu vain muita kuluja, on loppuraportin määräaika 1,5 vuotta viimeisestä maksuerästä. Olethan yhteydessä meihin, mikäli hankkeesi on raportointivaiheessa vielä kesken, jotta voimme sopia lisäaikaa loppuraportille. 

Työryhmien ja yhteisöjen raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja. 

Loppuraportti on toimitettava, vaikka apurahan käyttö myönnettyyn tarkoitukseen olisi toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. Raportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset mahdollisuudet saada apuraha. Voimme myös periä apurahan takaisin. 

Raportoinnilla halutaan varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahojenhakijoiden ja -saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta. Raporteista saadaan myös tärkeää tietoa apurahojen vaikuttavuudesta, ja niiden pohjalta apurahojen myöntämistä voidaan kehittää. Loppuraportin kysymykset löytyvät raportointilomakkeelta apurahojen verkkopalvelusta. 

Jos olet saanut apurahan kirjan tekemistä varten, tulee sinun loppuraportoinnin lisäksi toimittaa valmistunut kirja säätiölle. Lähetä kirja mieluiten postipakettina Postin automaattiin.

Loppuraporttia ei voi toimittaa säätiöön postitse tai sähköpostitse, eikä siihen tule liittää kuitteja. Huomioithan, että hankkeen ei tarvitse olla kokonaan valmis loppuraportin lähetysvaiheessa.

Säätiö käsittelee raportit luottamuksellisesti. Raporttien sisältöjä voidaan käyttää anonyymisti apurahansaajien aseman parantamiseen ja palveluiden kehittämiseen.