Koneen Säätiön turvallisemman tilan periaatteet

Nämä ovat Koneen Säätiön turvallisemman tilan periaatteet. Noudatamme ja odotamme sinun noudattavan näitä periaatteita tapahtumissamme, tiloissamme ja rahoittamissamme hankkeissa.  

Turvallisemman tilan periaatteilla haluamme lisätä apurahansaajiemme, tapahtumien osallistujien sekä muiden sidosryhmiemme tunnetta fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Turvallisemmassa tilassa jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti. Minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua ei sallita. Meillä kaikilla on mahdollisuus olla mukana ja vaikuttaa ympärillämme olevien sosiaalisten tilojen luomiseen, jotta jokainen voisi olla vapaasti oma itsensä  – se on mahdollista osaltaan näitä ohjeita seuraamalla.  

Päivitämme periaatteita tarpeen mukaan ja aina kun opimme uutta.  

Koneen Säätiö sitoutuu noudattamaan seuraavia turvallisemman tilan periaatteita:  

 • Puutumme häirintään ja epäasialliseen käytökseen. Emme suvaitse rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa, luokkasyrjintää emmekä kehokommentointia niiden laajassa merkityksessä tapahtumissamme emmekä tiloissamme. Osallistujamäärältään isommissa tilaisuuksissamme on nimetty häirintäyhdyshenkilö, jonka puoleen voit kääntyä häiriötilanteissa tapahtuman aikana. Tapahtuman jälkeen kerättävässä palautteessa on mahdollisuus kommentoida tapahtuman turvallisuutta ja saavutettavuutta anonyymisti, ja myös jälkeenpäin ilmi tulleet tilanteet pyritään selvittämään. 
 • Vaalimme moninaisuutta ja moniäänisyyttä. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä toista kunnioittaen.  
 • Huomioimme turvallisemman tilan periaatteet jokaista tapahtumaamme suunnitellessamme. Kiinnitämme huomiota tilaisuuden kieleen, hyödynnämme tilaisuuden luonteesta riippuen pronominikierrosta, sisältövaroituksia ja nimeämme häirintäyhdyshenkilön.   
 • Kun otamme valokuvia tai videota tilaisuuksissamme, varmistamme, että se sopii kaikille kuvissa näkyville.  
 • Helsingin toimipisteeseemme Lauttasaaren kartanoon on esteetön kulku Kauppaneuvoksentien puolelta. Kartanon 1. ja 2. kerros ovat kokonaan esteettömät ja tiloista löytyy esteetön WC. Koneen Säätiön Kamari Tehtaankadulla ei valitettavasti ole esteetön.   
 • Edistämme turvallisemman tilan ja yhdenvertaisuuden käytäntöjä toiminnassamme ja koulutamme henkilöstöämme niihin liittyen. Tiedostamme omat etuoikeutemme ja sen, että tietämyksemme ja kokemuksemme turvallisemmasta tilasta ovat rajalliset.  
 • Otamme palautetta vastaan tapahtumistamme, tiloistamme ja toiminnastamme. Voit jättää palautetta anonyymisti esimerkiksi tapahtumiemme palautelomakkeilla.  
 • Jos teemme virheitä, otamme vastuun: pyydämme anteeksi ja korjaamme toimintaamme.    

Odotamme apurahansaajiemme, tilaisuuksiin osallistujien ja muiden sidosryhmiemme noudattavan seuraavia turvallisemman tilan periaatteita:  

 • Toimitaan ja kohdellaan toisiamme reilusti ja tasa-arvoisesti, toisistamme huolta pitäen. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua tai häirintää ei tule suvaita.  
 • Hankkeissa vastuullisen johtajan vastuulla on huolehtia, että hankkeessa ei esiinny syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, yhteiskunnallisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, toimintakyvyn, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, luokan/sosioekonomisen taustan, ulkonäön tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  
 • Erimielisyyksistä voi ja kannattaa keskustella. Ilmaistaan mielipiteemme rakentavasti ja keskitytään asiaan eikä henkilöön. Ei puhuta hyökkäävästi tai käytetä henkilöön käyviä puheenvuoroja paikalla olevia tai tilaisuudesta poissaolevia kohtaan. 
 • Kunnioitetaan muiden kokemusta ja rajoja, annetaan tilaa ja kuunnellaan toisiamme. Jokaisella on vapaus olla oma itsensä ja tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ei häiritä ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. 
 • Vältetään oletuksien tekemistä toisista ja pyritään huomioimaan omat ennakkoasenteemme. Puhutaan vain omasta kokemuksestamme. Jokainen saa kertoa itsestään sen, minkä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi. Ei myöskään oleteta suostumusta kysymättä.  
 • Tiedostetaan omat etuoikeutemme. Hyödynnetään tarvittaessa omaa etuoikeutettua asemaamme tukemalla häirintää tai epäasiallista kohtelua kohtaavia.   
 • Ei käytetä sellaista kieltä, joka on toisille loukkaavaa tai alistavaa. Yleisissä tilaisuuksissa huomioidaan, että kieli on kaikille ymmärrettävää. Tarkkuus kielenkäytössä tukee turvallisemman tilan luomista.  
 • Säätiöön voi olla yhteydessä, mikäli kohtaa häirintää, epäasiallista käytöstä tai jokin tilanne tuntuu epämukavalta. Kuuntelemme mitä on tapahtunut ja kysymme häirinnän tai muun syrjinnän kohteeksi joutuneelta, miten hän haluaisi meidän tilanteessa toimivan. Hankkeiden häirintäyhdyshenkilö Koneen Säätiössä on Maria Roivas (maria.roivas@koneensaatio.fi)

Emme ole luoneet näitä periaatteita itse, vaan olemme tutustuneet useiden eri toimijoiden periaatteisiin ja hyödyntäneet niitä omiemme muotoilemisessa. Kiitämme Kulttuuria kaikille –palvelua, Yhdenvertaisuus.fi:tä, Taideyliopistoa, Suomen valokuvataiteen museota, ANTI-festivaalia, Baltic Circle -festivaalia, MYÖS-kollektiivia , Museum of Impossible Formsia, ja Turun Yliopiston ylioppilaskuntaa.

Voit antaa meille palautetta turvallisemman tilan periaatteista esimerkiksi sähköpostitse (koneensaatio@koneensaatio.fi).

Mikä on syrjintää?  

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.  

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

(Lähde: Syrjinnän määritelmä yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilla.

Mikä on häirintää tai epäasiallista käytöstä?  

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi toistuvaa uhkailua tai pelottelua, ilkeitä ja vihjailevia viestejä tai väheksyvää ja pilkkaavaa puhetta. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.  

  
 (Lähteet: Epäasiallisen kohtelun määritelmä työsuojeluhallinnon verkkosivuilla, seksuaalisen häirinnän määritelmä tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla.)