Yhdenvertaisuus ja antirasismi Koneen Säätiössä

Haluamme Koneen Säätiössä normalisoida antirasistisen toiminnan organisaatiossamme. Olemme sitoutuneita työhön rasismia vastaan sekä rahoituksessamme että muussa toiminnassamme. Teemme konkreettisia tekoja rasismin ja syrjinnän loppumiseksi ja sitoudumme työhön pitkäjänteisesti. Säätiö on ollut viime vuosina mukana Helsinki Art Institutions for Equality -hankkeessa, joka on relevantti myös säätiön tutkimusrahoituksen kannalta. Olemme dokumentoineet työtämme ja toimenpiteitämme yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Päivitämme tehtävälistaamme ja pyrimme entistä voimallisempaan toimintaan yhdenvertaisuuden puolesta ja rasismia vastaan.

Arvot

Säätiön keskeisiin arvoihin kuuluvat moninaisuus, sivistys ja humanismi. Sivistykseen kuuluvat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus sekä vastuu ihmisistä ja ympäristöstä. Humanismi kunnioittaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja näkee ihmisen yhtenä osana maapallon monimuotoista elämää. Myös pyrkimys moniäänisyyteen ja moninaisuuteen ohjaa säätiön toimintaa. Syrjivistä käytännöistä ja rakenteellisesta rasismista eroonpääseminen tarkoittaa meille paitsi etnisten, myös muiden vähemmistöjen aktiivista tukemista ja kuuntelemista.

Apurahat

Ydintyömme on apurahaprosessi, jonka kaikissa vaiheissa voimme ottaa yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden huomioon. Tiedostamme, että valitessamme tukemme kohteet meillä on usein mahdollisuus joko vahvistaa syrjiviä rakenteita tai edistää niiden purkamista. Kannamme vastuuta siitä, että monenlaiset tutkijat ja taiteilijat saavat tukemme.

Tutkimusrahoitus

Säätiölle on tärkeää, että tutkimusta tehdään osallistavasti. Tutkimustietoa on tärkeä palauttaa yhteisölle, jota se koskee. Säätiön tutkimusrahoitus pyrkii tuomaan lisää voimaa ja ymmärrystä kaikille suomalaisille ja Suomessa toimiville heidän etnisyydestään riippumatta.

Rahoitusohjelmat

Säätiön rahoittamat tutkijat ovat lisänneet tiedeyhteisön ja suuren yleisön ymmärrystä rasismista ja laajemminkin vähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä. Säätiön Jakautuuko Suomi? -rahoitusohjelmassa vuosina 2014–2015 tutkittiin laajasti pakolaisuuden ja siirtolaisuuden aiheuttamia muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Sekä säätiön yleisen haun että Naapuruus-ohjelman tutkimushankkeissa on tuotu esiin Suomen historiallista moninaisuutta. Kieliohjelmassa vuosina 2012–2016 pyrittiin edistämään sekä suomen ja pienten suomalais-ugrilaiseen kieliryhmään kuuluvien kielten että Suomen vähemmistökielten asemaa. Kielten tukeminen ja kieliymmärryksen lisääminen parantavat kieliyhteisöihin kuuluvien osallisuuden kokemuksia ja mahdollisuuksia, vähentävät syrjäytymistä ja edistävät yhteiskuntarauhaa. Ohjelma lisäsi ymmärrystä siitä, että yksilöllinen monikielisyys on tärkeä osa inhimillistä kulttuuria.

Apurahahakemusten arviointi

Pyrimme valitsemaan moninaisen arvioijien joukon ja ohjeistamme arvioijia kiinnittämään huomiota omiin ennakkokäsityksiin. Arviointiprosessimme tuloksena säätiön tukea ovat saaneet lukuisat hankkeet, joissa työskennellään eri tavoin antirasistisen maailman edistämiseksi tutkimuksen, taiteen, journalismin, aktivismin ja monenlaisen kulttuurityön keinoin.

Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi

Rakenteellisen epätasa-arvon ja kestämättömyyden aktiivinen purkaminen ovat periaatteita, joiden pohjalta Saaren kartano laajentaa kansainvälistä verkostoaan residenssikentällä. Residenssivalinnoissa pyritään laajaan diversiteettiin. Maantieteellisesti ja taiteenaloittain mahdollisimman monimuotoinen residenssi on kokeilualusta ekologiselle, sosiaaliselle ja psykologiselle kestävyydelle.

Apurahat+

Järjestämme jatkossa osana apurahansaajiemme työtä tukevaa Apurahat+ -toimintaamme koulutusta antirasististen toimintatapojen ja rakenteellisen rasismin kitkemiseksi. Kehitämme apurahatoiminnan tilastointia tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inkluusion kehittämiseksi. Pohdimme mahdollisuutta kehittää apurahansaajien työskentelyä ohjaavaa eettistä ohjeistoa.

Organisaatio ja rekrytointi

Tiedämme, kuinka etuoikeutetussa asemassa säätiön työntekijät ovat. Tarkastelemme ja tiedostamme etuoikeutemme ja kyseenalaistamme normeja. Haluamme laajentaa ymmärrystämme ja poisoppia rasismista ja syrjinnästä.

Olemme pyrkineet ottamaan diversiteetin huomioon rekrytoinnissa. Tässä meillä on paljon tehtävää. Toteutamme säätiön yhdenvertaisuussuunnitelman.

Viestintä ja tilaisuudet

Käytämme ääntämme yhdenvertaisuuden ja antirasismin puolesta. Annamme viestinnässämme ja tilaisuuksissamme äänen ja tilaa yhä moninaisemmalle tekijäkunnalle.

Päivitetty 6/2020