Yhdenvertaisuus Koneen Säätiössä

Olemme Koneen Säätiössä sitoutuneita yhdenvertaisuutta edistävään työhön sekä rahoituksessamme että muussa toiminnassamme. Teemme konkreettisia tekoja ehkäistäksemme ja puuttuaksemme syrjintään ja sitoudumme työhön pitkäjänteisesti. 

Työ yhdenvertaisuuden edistämiseksi on jatkuvaa oman toiminnan kriittistä tarkastelua, kehittämistä ja yhteistyötä: omien etuoikeuksien ja niiden valtarakenteiden tunnistamista, jotka vaikuttavat toimintaamme.  

Vakiinnutamme säätiössä syrjinnänvastaista toimintaa ja sen käytäntöjä. Pyrimme tiedostamaan, miten ihmisen asemaan ja etuoikeuksien määrään vaikuttavat erot, jotka syntyvät esimerkiksi yhteiskuntaluokasta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta ja iästä. Suoran syrjinnän lisäksi haluamme tunnistaa ja purkaa rakenteellisia ja hienovaraisia syrjinnän muotoja, jotka näkyvät organisaatioiden toiminnassa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa erilaisin tavoin. 

Arvot

Säätiön tehtävä on luoda edellytyksiä moniääniselle tieteelle ja taiteelle. Tehtävän toteutuminen edellyttää tieteen- ja taiteentekijöiden moninaisuutta. Arvostamme moninaisuutta sinänsä ja eri konteksteissa, kuten luonnossa, kielessä, yhteiskunnassa ja ihmisessä. 

Toimintaamme ohjaa myös ajatus ekososiaalisesta sivistyksestä. Se tarkoittaa sosiaalista, kulttuurista ja ekologista vastuuta ihmisestä, muista lajeista ja ympäristöstä, ja siihen kuuluvat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.  

Yhdenvertaisuuden toteuttaminen tarkoittaa meille vähemmistöjen kuuntelemista ja tukemista vuorovaikutuksessa tieteen ja taiteentekijöiden kanssa. Yhdenvertaisuus on yhteisöllisyyden, kohtaamisten ja dialogin perusta, josta rohkeus uudistaa ajattelua ja tapoja toimia saa voimansa. Tavoitteenamme on yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen Suomi.  

Apurahat

Ydintyömme on apurahaprosessi, jonka kaikissa vaiheissa voimme ottaa yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden huomioon. Valitessamme tukemme kohteet meillä on usein mahdollisuus joko vahvistaa syrjiviä rakenteita tai edistää niiden purkamista. Meille on tärkeää, että monenlaiset ja erilaisista taustoista tulevat tutkijat ja taiteilijat saavat tukemme.  

Kehitämme apuraha- ja residenssihakujamme saavutettavammiksi niin apurahajärjestelmän käytettävyyden kuin viestinnän ja sosiaalisen saavutettavuuden osalta. Pyrimme tukemaan sitä, että rahoitusta ammatilliseen työskentelyyn voi hakea erilaisista taustoista ja lähtökohdista käsin. 

Rahoitusohjelmat

Säätiön rahoittamat tutkijat ovat lisänneet tiedeyhteisön ja suuren yleisön ymmärrystä eriarvoisuudesta, moninaisuudesta ja syrjinnästä. 

Säätiön Jakautuuko Suomi? -rahoitusohjelmassa vuosina 2014–15 tutkittiin laajasti eriarvoistumisen ilmenemismuotoja ja muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Sekä säätiön yleisen haun että Naapuruus-ohjelman (2016–20) tutkimushankkeissa on tuotu esiin Suomen historiallista moninaisuutta. 

Kieliohjelmassa vuosina 2012–2016 pyrittiin edistämään sekä suomen ja pienten suomalais-ugrilaiseen kieliryhmään kuuluvien kielten että Suomen vähemmistökielten asemaa. Kielten tukeminen ja kieliymmärryksen lisääminen parantavat kieliyhteisöihin kuuluvien osallisuuden kokemuksia ja mahdollisuuksia, vähentävät syrjäytymistä ja edistävät yhteiskuntarauhaa. Ohjelma lisäsi ymmärrystä siitä, että yksilöllinen ja yhteisöllinen monikielisyys on tärkeä osa inhimillistä kulttuuria. 

Parhaillaan käynnissä olevan Rapautuuko Demokratia -rahoitusohjelman (2021–2025) tavoitteena on lisätä ymmärrystä demokratiasta ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta sekä tuoda uusia näkökulmia demokratian pohdintaan.   

Apurahahakemusten arviointi

Pyrimme valitsemaan apurahahakemusten arviointiin moninaisen vertaisarvioijien joukon ja ohjeistamme arvioijia kiinnittämään huomiota omiin ennakkokäsityksiinsä. Arvioijat myös vaihtuvat joka vuosi, jotta valta ei keskittyisi samoille henkilöille. 

Arviointiprosessimme tuloksena säätiön tukea ovat saaneet lukuisat hankkeet, joissa työskennellään eri tavoin yhdenvertaisen maailman edistämiseksi tutkimuksen, taiteen, journalismin, aktivismin ja monenlaisen kulttuurityön keinoin.

Eettiset ohjeet hankkeissa toimiville

Säätiölle on tärkeää, että tutkimusta tehdään osallistavasti, silloin kun se on mahdollista. Tutkimustietoa on tärkeä palauttaa yhteisölle, jota se koskee. Säätiö kehottaa myös muilta osin tutkimusrahoituksen saajia noudattamaan tiedeyhteisön yhdessä laatimia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä ohjeita sekä tutkimusorganisaatioiden omia eettisiä periaatteita. 

Pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että kaikkia hankkeissa toimivia kohdellaan tasavertaisesti ja reilusti. Apurahansaajan ohjeisiin olemme koonneet Oikeudenmukainen toiminta hankkeissa –tietopaketin, jonka toivomme osaltaan ennaltaehkäisevän hankkeissa ilmeneviä syrjinnän ja muun epäasiallisen käytöksen muotoja. Toivomme myös, että hankkeet hyödyntävät järjestämissään tilaisuuksissa säätiön turvallisemman tilan periaatteita.  

Tietopaketin tarkoitus on tukea apurahansaajia työssään ja kasvattaa tietämystä työhyvinvoinnista ja turvallisen työilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. Näin säätiö pyrkii osaltaan edistämään hyvien käytänteiden yleistymistä laajemminkin.  

Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi

Rakenteellisen epätasa-arvon ja ekologisen, sosiaalisen ja psykologisen kestämättömyyden aktiivinen purkaminen ovat periaatteita, joiden pohjalta Saaren kartanon residenssitoimintaa kehitetään. Residenssin taiteilijavalinnoissa pyritään laajaan moninaisuuteen. Maantieteellisesti ja taiteenaloittain mahdollisimman monimuotoinen residenssi on kokeilualusta kestävämmälle tulevaisuudelle.  

Apurahat+

Järjestämme jatkossa osana apurahansaajiemme työtä tukevaa Apurahat+ -toimintaamme koulutusta yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kehitämme apurahatoiminnan tilastointia tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inkluusion kehittämiseksi.  

Organisaatio ja rekrytointi

Tiedostamme, että säätiön työntekijät ovat etuoikeutetussa asemassa. Haluamme laajentaa ymmärrystämme yhdenvertaisuudesta ja toimia sen puolesta. Kouluttautumalla parannamme osaamistamme yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymyksissä. 

Pyrimme ottamaan moninaisuuden toteutumisen huomioon rekrytoinnissa. Rekrytoinneissa toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja vammaisia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua. Pyrimme myös toteuttamaan tarvittavia mukautuksia.  

Laadimme säätiön yhdenvertaisuussuunnitelman vuonna 2023, jotta voimme edistää yhdenvertaisuutta entistä tavoitteellisemmin ja suunnitelmallisemmin. Määrittelemme suunnitelmassa yhdenvertaisuustyön tavoitteet, keinot ja tulosten seurannan. 

Viestintä ja tilaisuudet

Käytämme ääntämme yhdenvertaisuuden puolesta. Annamme viestinnässämme ja tilaisuuksissamme myös äänen ja tilaa yhä moninaisemmalle tekijäkunnalle. 

Sitoudumme tapahtumajärjestäjänä turvallisemman tilan periaatteisiin ja edellytämme sitoutumista niihin kaikilta tilojamme käyttäviltä. Näin sitoudumme kunnioittamaan muiden fyysisiä ja psyykkisiä rajoja. Tavoitteena on, että osallistuja voi olla tilassa ilman syrjinnän, häirinnän tai väheksynnän uhkaa.  

Turvallisemman tilan periaatteet ovat osa tapahtumiemme saavutettavuutta. Tarkempiin tilojamme koskeviin esteettömyysselosteisiin voit tutustua täällä. Jos tilaisuutta ei järjestetä omissa tiloissamme, saavutettavuustiedot löytyvät tapahtumatiedoista. Mikäli sinulla herää kysyttävää tilaisuuksiemme saavutettavuudesta, ethän epäröi kysyä asiasta henkilökunnaltamme ennakkoon tai paikan päällä. 

Päivitetty 12/2022