Apurahanhakijalle

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Rohkeus, rajojen ylittäminen ja uudet avaukset ovat meille tärkeitä, ja niihin kannustamme myös apurahanhakijoitamme. Seuraava yleinen apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2020.
Kuva: Mikko Saarainen

Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa. Emme vastaanota hakemuksia sähköpostilla tai muilla tavoin verkkopalvelun ulkopuolella. Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään. Luethan hakuohjeemme huolellisesti ennen hakemuksen laatimista.   

 Saaren kartanon residenssipaikkojen hausta voit lukea lisää täältä. 

 

 

Kotiresidenssi-apurahahaku 27.3–5.4.2020

Koneen Säätiö avaa taiteilijoille pikahaun kotiresidenssiin

Koronavirusepidemia on äkillisesti tyhjentänyt monien taiteen kentällä työskentelevien kalenterit ja vaikeuttanut työskentelyä. Voisiko tämä poikkeuksellinen kriisi olla taiteilijoille aikaa, jolloin jokin uusi ja odottamaton saa mahdollisuuden kehkeytyä?

Koneen Säätiöltä voi hakea kolmen kuukauden työskentelyapurahaa taiteilijaresidenssiin, joka tapahtuu taiteilijan omassa kodissa. Residenssi mahdollistaa uusien ideoiden kehkeytymistä ilman painetta teoksen tai projektin valmiiksi saattamiseen. Residenssi antaa mahdollisuuden myös oman praktiikan ja taiteellisen työskentelyn hiomiseen sekä oman tekijyyden pohtimiseen ja uudistamiseen.

Taiteilijaresidensseihin sisältyy usein mahdollisuus jakamiseen ja rinnakkain työskentelyyn. Tieto siitä, että tuossa vieressä joku toinen tekee töitä samaan aikaan, ajattelee, harjoittelee, tutkii ja kokeilee, innoittaa myös omaa työskentelyä. Keskustelut saman ja eri alojen taiteilijoiden kanssa ovat usein residenssin parhainta antia. Kotiresidenssissä tämä on mahdollista etäyhteyksien avulla. Oman työskentelyn esittelyt, lukupiirit, keskusteluringit ja iltapäiväkahvit etäyhteyksien välityksellä luovat yhteisön tunnetta myös kotiresidenssissä.

Kotiresidenssihaku reagoi yllättävään kriisiin, mutta se myös asettuu Koneen Säätiön Saaren kartanon taiteilijaresidenssin ekologisen residenssitoiminnan käynnistämisen kontekstiin. Sen tavoitteena on etsiä tulevina vuosina ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja normalisoida niitä osana residenssitoiminnan arkea sekä tuottaa uusia oivalluksia ja löytää mahdollisuuksia taiteilijoiden työhön keskellä monimutkaista ekologista kriisiä ja sen aiheuttamaa kollektiivista hämmennystä.

Koneen Säätiön kolmen kuukauden mittainen kotiresidenssi sisältää kuukausiapurahan sekä verkkotyöalustan ajatusten jakamiselle. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan: 2400 euroa (uran alkuvaihe), 2800 euroa (keskivaihe, minimissään 10 vuotta taiteellista työskentelyä takana), 3500 euroa (kokenut tekijä, yli 20 vuotta taiteellista työskentelyä). Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa. Apurahaa ei voi hakea työskentelyn muihin kuluihin. Apurahaa voi hakea vain kokoaikaiseen työskentelyyn.

Apurahaa voivat hakea taiteelliseen työskentelyynsä Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat, ammattitaitelijoina ulkomailla työskentelevät suomalaiset tai tekijät, joilla on tiivis yhteys Suomeen (esim. hakija on asunut ja työskennellyt pitkään Suomessa).

Apuraha maksetaan kuukausiapurahana huhti-kesäkuussa 2020. Haku on auki kaikille taiteen aloille. Apurahaa ei voi hakea yhteisölle tai työryhmälle.

Hakijaa pyydetään valitsemaan hakemukselle taiteenalakohtainen arvioijaprofiili. Valintoja voi tehdä enintään kolme, mutta on hyvä huomioida, että hakemuksen arvioi ensisijaisesti arvioijaprofiili, jonka olet merkinnyt ensimmäiseksi. Mieti arvioijaprofiilia valitessasi, minkä taiteenalan asiantuntijan haluat hakemuksesi lukevan.

Arvioijaprofiilit ovat:

 • Elokuva
 • Esittävä taide
 • Kirjallisuus ja sanataide
 • Kuratointi
 • Kuvataide
 • Käsitetaide
 • Media- ja äänitaide
 • Musiikki
 • Paikka- ja tilannesidonnainen taide
 • Taidekritiikki

Hakemuslomakkeen kysymykset:

 • Mitä suunnittelet tekeväsi kotiresidenssijakson aikana? Millaisten aiheiden parissa työskentelet?
 • Kuvaile taiteellista praktiikkaasi. Millaisia tarpeita sen kehittämiselle sinulla on?
 • Miten ja millä välineillä työskentelet kotiresidenssissä?
 • Oletko kiinnostunut jakamaan ajatuksiasi työskentelystäsi sekä osallistumaan kotiresidenssien yhteisiin etätapaamisiin? Mitä ajatuksia tai ideoita etäkohtaamiset herättävät?
 • Oletko hakenut muista lähteistä rahoitusta kotiresidenssin työskentelykuukausille? Apurahaa ei voi hakea, jos hakijalla on huhti-kesäkuulle muu, päällekkäinen apuraha.

Pakolliset liitteet:

 • CV
 • Portfolio tai linkki verkkoportfolioon

Portfolion tarkoitus on antaa arvioijalle kuva hakijan aiemmasta taiteellisesta työskentelystä. Taiteen alasta riippuen, portfolio voi olla PDF-tiedosto, linkki verkkoportfolioon tai muu liite, joka esittelee hakijan aiempaa taiteellista työskentelyä.

 

Haku aukeaa perjantaina 27.3. ja päättyy sunnuntaina 5.4. klo 16. Hae residenssiin apurahapalvelussamme. Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee vertaisarvioinnin perusteella Koneen Säätiön hallitus. Päätökset julkistetaan tiistaina 14.4. klo 12 mennessä ja ne ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla sekä apurahojen verkkopalvelussa.

Lisätietoja ja yhteydenotot:


Mihin Koneen Säätiö myöntää rahoitusta?

Koneen Säätiö tukee tieteen ja taiteen rohkeita avauksia.

Rohkeudella tarkoitamme kykyä katsoa toisin ja kyseenalaistaa, sillä uskomme, että ne lisäävät ymmärrystämme maailmasta. Rohkeus on myös erilaisten rajojen ylittämistä – joskus rikkomistakin. Käsitykseemme rohkeudesta kuuluu kokeilevuus, keskeneräisyys ja ennalta määrittelemättömyys. Edessämme on lukuisien mahdollisuuksien tulevaisuus, jonka myönteiseen kehitykseen haluamme vaikuttaa. 

Apurahaa voi hakea: 

 • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn 
 • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke) 
 • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille) 
 • muuhun kulttuurityöhön. 

 

Koneen Säätiön painopisteet 

Etusijalla ovat alat ja aiheet, jotka ovat monialaisia, uusia, pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Emme suosi tieteen ja taiteen välineellistämistä. Vuosina 2016–2020 päätöksissä otetaan huomioon myös Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman painotukset.  

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta, tai monialaista tutkimusta, joka liittyy edellä mainittuihin aloihin. Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellinen ja tutkimuksellinen työ ovat vuorovaikutuksessa, ja sitä tehdään tavallisesti taidekorkeakouluissa. Taiteellinen tutkimus liittyy useimmiten tekijän omaan taiteelliseen tai taidepedagogiseen työhön. 

Yleensä apurahoja ei myönnetä psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen eikä kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Painotamme tieteen rahoituspäätöksissä sekä vastaväitelleiden post doc -tutkimusta että tutkijanurallaan pidemmälle ehtineiden tutkijoiden työtä.

Suosimme kansainvälisyyttä eli esimerkiksi ulkomailla työskenteleviä suomalaisia ja Suomessa työskenteleviä ulkomaisia hakijoita. 

Koneen Säätiö haluaa edistää myös suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Tämän vuoksi rahoitamme myös suomenkielistä tietokirjallisuutta ja muuta tieteen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisäämiseen tähtäävää toimintaa. 

Myönnämme rahoitusta etenkin tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Myönnämme tukea myös muihin hankkeen toteuttamista varten tarpeellisiin kuluihin. Matkakuluja haettaessa kannustamme matkustamaan ympäristövastuullisesti ja välttämään kotimaassa lentämistä. 

Katso videolta minkälainen on rohkea avaus? 

 

Kuka voi hakea? 

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka lähettää hakemuksen. Lue lisää vastuullisen johtajan roolista  

Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla ja ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Ulkomailla työskentelevät ulkomaalaiset voivat hakea apurahoja, jos työn tekijöillä tai aiheella on yhteys Suomeen. 

Teemahakujen hakuperusteista kerrotaan kunkin haun yhteydessä. Ks. ohjeista otsikko Teemahaut.  Lauttasaaren kartanon residenssihausta ks. ohjeista osio Lauttasaaren kartanon residenssihaku. 

Saaren kartanon residenssipaikkojen hakemisesta voit lukea lisää täältä.  

 

Mille ajalle apurahaa haetaan?  

Syyskuussa (vuosittainen apurahahaku) haettavissa olevat apurahat on tarkoitettu käytettäväksi aikaisintaan seuraavan vuoden alusta lähtien. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. 

Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kannustamme pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa. Haettavissa on myös ponnistusapurahaa hankkeen valmisteluun tai pilotointiin. 

Koneen Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Enintään yksivuotisten apurahojen käyttökausi on kolme vuotta, kaksivuotisten neljä vuotta, kolmivuotisten viisi vuotta ja nelivuotisten kuusi vuotta. 


Teemahaut

Koneen Säätiö järjestää yleisen apurahahaun lisäksi teemahakuja. Niiden tarkoituksena on edistää monialaisuutta sekä kiinnittää huomiota ajankohtaisiin ilmiöihin suomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin kentällä. Vuosina 2012–2020 teemahakuja järjestetään erityisesti Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman teemoista.  

 

 


Lauttasaaren kartanon residenssihaku

Lauttasaaren kartanon tieteen ja taiteen residenssiohjelman residenssivieraat valitaan avoimella haulla, joka järjestetään säätiön yleishaun yhteydessä vuosittain.  

Residenssiohjelman tavoitteena on suomalaisten taiteen ja tieteen toimijoiden verkostoitumisen tukeminen etenkin kansainvälisesti. Suomalainen taide- ja/tai tiedeyhteisö (tai työryhmä) voi hakea 1–4 kuukauden mittaista residenssipaikkaa vakituisesti muualla kuin Suomessa työskentelevälle taiteen ja tieteen asiantuntijalle, kuten tutkijalle, taiteilijalle tai kuraattorille. Residenssipaikkaa voivat hakea kaikkien taiteen alojen sekä säätiön tukemien tieteen alojen toimijat. Hakijana voi olla esimerkiksi tutkimusyksikkö, ajatushautomo, taiteilija- tai kuraattoriryhmä, taidegalleria, orkesteri, festivaali tai muu taiteen alan tapahtuma. Haussa suositaan pieniä, uusia toimijoita vakiintuneiden instituutioiden ja konkareiden sijaan, ja etusijalla ovat pidemmät, kolmen ja neljän kuukauden residenssijaksot. 

Hakija vastaa residenssipaikan hakemisen lisäksi vierailun tavoitteiden asettamisesta yhdessä vieraan kanssa, vieraan ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä. Yleisenä tavoitteena on suomalaisten tieteen ja taiteen toimijoiden kansainvälisen verkostoitumisen tukeminen. Vierailevan asiantuntijan työhön toivotaan kuuluvan työskentelyä julkisessa tilassa ja/tai yhteisöjen kanssa tehtävää työtä. Residenssissä painotetaan vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista. Tutustu myös Koneen Säätiölle tärkeisiin asioihin ja teemoihin. 

Residenssipaikkaan kuuluu Koneen Säätiön myöntämä kuukausiapuraha (ks. ohjeiden kohta apurahaluokat), tarpeen mukaan apuraha kutsuvalle taholle vierailun muiden kulujen kattamiseksi, asunto ja tarpeen mukaan erillinen työskentelytila. Matkakuluja haettaessa toivomme huomiotavan matkojen aiheuttamat päästöt, joiden takia tuemme mielellämme kestäviä matkustustapoja.

Residenssivierailla on mahdollisuus toteuttaa Lauttasaaren kartanossa keskustelu- tai jokin muu tilaisuus, jossa myös muut alan ammattilaiset pääsevät luomaan yhteyksiä ja vaihtamaan ajatuksia residenssivieraan kanssa. Henkilökunta Lauttasaaren kartanossa tukee residenssivieraita kutsumalla heidät mukaan kartanossa työskentelevien yhteisiin tapaamisiin ja muuhun säätiön avoimeen toimintaan.  

 

Asunto ja työskentelytila 

Residenssiasunto (38 m2) sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa, Lauttasaaren kartanon Punaisen huvilan yläkerrassa. Asunnossa on makuuhuone, yhdistetty olohuone ja ruokailutila, keittokomero ja kylpyhuone. Kylpyhuoneessa on pyykinpesukone.

Residenssivieraan on mahdollista saada käyttöönsä osittain tai kokonaan kartanon pihatalon työpajatila tai jaettu työhuone kartanon päärakennuksesta.

Lauttasaaren kartanon Punainen huvila.

Residenssiasunnon olohuone.

Residenssiasunnon makuuhuone.

Kuvat: Neea Eloranta

 

Residenssipaikan hakeminen 

Residenssipaikkaa vieraalleen voi hakea Y-tunnuksellinen yhteisö tai työryhmä. Hakemus tulee jättää verkkopalvelussa 15.9. klo 16.00 mennessä (Suomen aikaa).  

Hakemukselle tulee liittää kutsuttavan henkilön ansioluettelo ja kokonaisbudjetti sekä työsuunnitelma, josta ilmenee residenssijakson työskentelyn tavoitteet ja suunnitellut yhteistyömuodot.  Hakemuksella esitetään suunnitelma työskentelyn kestolle ja toivotulle ajankohdalle. Residenssijakson pituus on 1–4 kuukautta. Syksyllä 2019 haussa on residenssijaksot huhtikuusta 2020 huhtikuulle 2021.

Tarkemmat ohjeet verkkopalvelun käyttöön, ks. kohta Apurahojen verkkopalvelun ohjeet. Ohjeet hakemuksen liitteistä löydät kohdasta Hakemuksen liitteet.  


Hakijan muistilista

Hahmottele vastaukset näihin kysymyksiin ennen hakemuksen laatimista.  

 

Mille ajalle haet rahoitusta? Haetko apurahaa useammaksi vuodeksi vai vain muutamalle kuukaudelle? 

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa voi hakea minimissään yhden kuukauden tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Koneen Säätiöltä voi hakea apurahaa enimmillään neljäksi vuodeksi samalle hankkeelle. Suosittelemme hakemaan koko rahoituksen kerralla, jos hankkeesi kestää useamman vuoden. Syksyn hakukierros on tarkoitettu seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn.  Lauttasaaren kartanon residenssihakua koskien, ks. kohta Lauttasaaren kartanon residenssihaku. 

 

Palkkaa vai henkilökohtaista kuukausiapurahaa? Haetko itsellesi tai työryhmäsi jäsenille apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn? 

Rahoitamme tieteellistä tai taiteellista työskentelyä aina ensisijaisesti henkilökohtaisella kuukausiapurahalla. Jos tehty työ ei ole taiteellista tai tieteellistä työskentelyä, tulee apurahaa hakea palkkakulujen maksamiseen.  

 

Kuukausiapurahan suuruus?  

Huomioithan että vuodesta 2017 eteenpäin, Koneen Säätiön työskentelyapurahojen suuruudet ovat 2400e, 2800 e ja 3500e per työskentelykuukausi. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. 

Apurahaluokat: 

 • apuraha 1: uran alussa (tieteessä väitöskirjantekijä) 2 400 euroa / kk (28 800 €/vuosi) 
 • apuraha 2: keskivaiheilla (tieteessä post doc) 2 800 euroa / kk (33 600 €/vuosi) 
 • apuraha 3: kokenut tekijä (tieteessä dosenttitasoinen) 3 500 euroa / kk (42 000 €/vuosi). 

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa. 

Apurahaa voi hakea kokoaikaiseen työskentelyyn tai osa-aikaiseen työhön 25%, 50% tai 75% työmäärälle.  

 

Muut kulut? Haetko apurahaa myös muihin kuluihin, kuten matkoihin, materiaaleihin, palkkoihin tai ostopalveluihin? 

Laadi näiden kulujen osalta hakemuksen liitteeksi budjetti. Toivomme budjettia liitteeksi myös suuremmista hankkeista, joiden rahoitus rakentuu useamman rahoittajan osuuksista. Jos haet ainoastaan työskentelyapurahaa, budjettia ei tarvita. Jos työskentelyapuraha on osa laajempaa useamman rahoittajan hanketta, liitäthän tässä tapauksessa hakemukselle hankkeen kokonaisbudjetin. 

 

Liitä hakemuksellesi erillinen työ- tai tutkimussuunnitelma.  

Tiivistelmän lisäksi hakemukselle tulee liittää työ- tai tutkimussuunnitelma, joka vastaa kysymyksiin miksi, miten, mitä, milloin, kuka ja kenen kanssa Lisäohjeita suunnitelman tekemiseen löydät kohdasta Liitteet.  

 

Haetko rahoitusta samalle hankkeelle tai työskentelylle Koneen Säätiön lisäksi jostain muualta?  

Huomioitahan että hakijoillamme on velvollisuus päivittää hakemusta verkkopalvelussa, jos rahoitusta myönnetään muualta ennen myöntöpäätöksiämme tai jos tilanteesi muuttuu merkittävästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Ilmoitathan säätiöön välittömästi myös myönnetystä tutkijakoulupaikasta tai ansiotyöstä, joka vaikuttaa hakemuksesi rahoitukseen tai työskentelyysi hankkeella  

 

Pakolliset liitteet?  

Tarkista ennen hakemuksen laatimista kohdasta Hakemuksen liitteet, mitkä liitteet sinun tulee valmistella hakemuksellesi.  

 

Lausunnon pyytäminen hakemukselle?  

Lue ohjeet lausunnonantamisesta ja ole yhteydessä lausunnonantajaasi hyvissä ajoin. Lausunto on pakollinen liite ainoastaan väitöskirjahakijoille. Suosittelemme lausuntoa myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa. Myös muihin apurahahakemuksiin voi halutessaan liittää lausunnon oman harkinnan mukaan. Kaikissa lausunnoissa on tärkeää pyytää lausunto henkilöltä, joka tuntee hankkeesi riittävän hyvin ja voi ottaa kantaa hakemuksesi puolesta.  

 


Hakemuksen arvioijan valitseminen

Koneen Säätiön apurahahaussa pyydämme hakijoitamme valitsemaan, minkä alan tai teeman asiantuntijan hakija haluaa ensisijaisesti hakemuksen arvioivan. Teema-arviointi on käytössä ainoastaan taiteen arvioijaprofiileissa. Valintoja voi tehdä enintään kolme, mutta on hyvä huomioida, että hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka hakija on merkinnyt ensimmäiseksi. Mieti arvioijaprofiilia valitessasi, minkä alan tai teeman asiantuntijan haluat hakemuksesi lukevan.  Jos hakemuksesi on monitaiteinen tai -tieteinen, valitse arvioija sen perusteella, minkä alan arvioijan toivot ensisijaisesti lukevan hakemuksesi.  

Koneen Säätiön arviointiprosessista arvioijan näkökulmasta voit lukea lisää Rohkeus-blogista. 

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, valitse profiili 1 tieteen profiilien joukosta. Samoin hakiessasi apurahaa taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan, valitsethan 1 profiilin tieteen arvioijaprofiilien joukosta.   

Tieteenalojen arvioijaprofiilit ovat vuonna 2019 seuraavat: 

 • Antropologia   
 • Arkeologia   
 • Biologinen ja ekologinen ympäristötiede
 • Esimodernin ajan historia  
 • Esittävien taiteiden taiteellinen tutkimus   
 • Esittävien taiteiden tutkimus   
 • Filosofia
 • Folkloristiikka 
 • Fysikaalinen ja kemiallinen ympäristötiede 
 • Globaalin etelän tutkimus   
 • Hallintotiede   
 • Kielentutkimus   
 • Kirjallisuudentutkimus   
 • Kulttuurin ja taiteen historia  
 • Musiikin taiteellinen tutkimus   
 • Musiikin tutkimus   
 • Nykykulttuurin tutkimus   
 • Politiikan tutkimus   
 • Sosiaalipsykologia   
 • Sosiologia   
 • Sukupuolentutkimus   
 • Talouden yhteiskuntatieteellinen tutkimus  
 • Viestinnäntutkimus   
 • Visuaalisten taiteiden taiteellinen tutkimus   
 • Visuaalisten taiteiden tutkimus   
 • Yhteiskunnallinen ympäristötiede 
 • Yhteiskuntahistoria   
 • Ympäristötekniikka

Taiteen apurahahakija voi valita joko taiteen alan tai taiteen teeman asiantuntijan. Hän voi siis valita onko työssä ja sen arvioinnissa tärkeämpää metodi vai sisältö.  

Taiteen alojen ja teemojen arvioijaprofiilit ovat vuonna 2019: 

 

Taiteen ja kulttuurin alat  

 • Elokuva  
 • Esittävä taide  
 • Kirjallisuus ja sanataide  
 • Kuratointi  
 • Kuvataide  
 • Käsitetaide  
 • Media- ja äänitaide  
 • Musiikki  
 • Paikka- ja tilannesidonnainen taide  
 • Taide- ja kulttuuripolitiikka, museotyö  
 • Taidekritiikki  

Taiteen teemat  

 • Aika 
 • Dekolonisaatio 
 • Demokratia
 • Dialogi
 • Muoto 
 • Moninaisuus
 • Toivo

Apurahojen verkkopalvelun ohjeet

Näissä ohjeissa opastamme verkkopalveluun kirjautumisessa ja löydät täältä yksityiskohtaiset ohjeet hakemuslomakkeen eri osioihin. Luethan ohjeet huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Löydät ohjeita ja lisätietoja verkkolomakkeella ?-merkin takaa.   

Verkkopalvelu  

Apurahaa haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen apurahojen verkkopalvelussa. Vuosittaisen haun hakuaikana verkkopalvelu on auki vuosittain vaihtuvaan määräaikaan asti. Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.   

Apurahojen verkkopalvelumme on uudistui syksyn 2018 apurahahakua varten. Rekisteröidy verkkopalveluun, vaikka sinulla olisi aikaisempi apuraha (vuosilta 2014–2017) tai olisit hakenut apurahaa tai residenssipaikkaa aiemmin Koneen Säätiöltä.

Kirjaudu verkkopalveluun rekisteröitymällä valitsemalla ”Rekisteröidy apurahan hakijaksi tästä” . Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena.  Rekisteröityminen vahvistetaan sähköpostiin saapuneen linkin avulla.

 • Valitse Tee hakemus -> Haluan tehdä uuden hakemuksen ja täytä hakemuksen kohdat 1-11 ohjeiden mukaisesti  
 • Lomakkeesta löydät lisätietoja ?-merkin takaa  
 • Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään  
 • Määräaikaan mennessä lähetettyjen hakemuksien liitteitä voi tarvittaessa täydentää verkkopalvelussa hakuajan päättymisen jälkeen. Liitteiden määräaika ilmoitetaan vuosittaisen apurahahaun yhteydessä erikseen.   
 • Hakemusta ei lähetetä sähköpostilla tai postiteta Koneen Säätiölle.  

Hakemusta ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. Ilmoitathan verkkopalvelussa kuitenkin, jos sinulle myönnetään rahoitusta tai palkallinen tutkijakoulupaikka hakuajan päättymisen jälkeen.

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana vastaanotettu. Hakemuksen tilaksi päivittyy ’käsittelyssä’, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta.

 

Hakemuksen kieli 

Suomenkielisten hakijoiden tai suomenkielisistä hakijoista koostuvan ryhmän toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi, jos hakemuksen suosittelijat ymmärtävät kieltä. Jos suomenkielinen hakija tai suomenkielisistä hakijoista koostuva ryhmä tekee hakemuksensa englanniksi, tulee hakemukseen täytettävien apurahan tarkoituksen, hakemuksen tiivistelmän ja rohkean avauksen olla suomen kielellä.

 

Verkkohakemuksella pyydetyt tiedot

Valitse aloitussivulla mihin hakuun kohdistat hakemuksesi  

 • Apurahahaku (yleinen hakukierros) 
 • Teemahaku (ks. ohjeista kohta Teemahaut) 
 • Lauttasaaren kartanon residenssihaku (ks. Ohjeista Lauttasaaren kartanon residenssihaku) 
 • Erillishaku: Ympäristövastuullinen kohtaaminen (Haku on auki vain säätiön apurahansaajille.)

 Hakijatyyppi 

 • Yksittäinen henkilö  
 • Työryhmä 
 • Y-tunnuksellinen yhteisö 

Jos hakijana on y-tunnuksellinen yhteisö, on hankkeelle valittava vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään.

Yksilöhakija tekee hakemuksen omalla nimellään.

Jos hakijana on työryhmä, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään. Työryhmälle voi antaa myös halutessaan nimen.

Lauttasaaren kartanon residenssihaku on auki ainoastaan yhteisöille tai työryhmille.  

 

Lomakkeen välilehdet

a. Hankkeen tyyppi 

Hakijan on valittava, millaiseen työhön apurahaa haetaan. Onko kyseessä: 

 • tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ 
 • tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ 
 • taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ 
 • muu kulttuurityö. 

Voit lisätä aloja tai avainsanoja, jotka liittyvät hankkeeseen tai jotka kuvaavat hankkeen sisältöjä tai teemoja mielestäsi parhaiten.

b. Hankkeen tiedot 

Tiivistelmässä (1500 merkkiä) kerrotaan lyhyesti tutkimuksen tai hankkeen pääsisältö ja työn toteutustavat. Liitäthän laajemman työ- tai tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteisiin.

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Hakemuslomakkeessa hakijaa pyydetään kertomaan, mikä tekee hankkeesta rohkean avauksen (500 merkkiä).  Lue lisää Koneen Säätiön painopisteistä  ja eri tavoista määritellä rohkea avaus kohdassa ’Mihin Koneen Säätiö myöntää rahoitusta?’.

Hakulomakkeessa on kerrottava lyhyesti hankkeen kesto ja aikataulu.

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri, samoin hakijan kuvaus siitä, miksi hanke on rohkea avaus. Tekstejä käytetään säätiön viestinnässä, ne muun muassa julkistetaan säätiön verkkosivuilla. 

Jos hakemus liittyy Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan, merkkaa tämä hakemukselle ja perustele lyhyesti, miten hankkeesi liittyy ohjelman teemoihin.

 

c. Hakijan tiedot 

Jos hakijana on työryhmä, on ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan johtaja, joka tekee hakemuksen omalla nimellään (vastuullinen johtaja). Työryhmälle voi antaa myös halutessaan nimen. 

Jos hakijana on y-tunnuksellinen yhteisö, on hakijan valittava hankkeelle johtaja (vastuullinen johtaja), joka lähettää hakemuksen. Lue lisää vastuullisen johtajan roolista. 

Yksilöhakija tekee hakemuksen omalla nimellään. Tieteen apurahan hakijat voivat lisätä hakijan tietoihin halutessaan ORCID-tutkijatunnisteensa.

Hakemukseen kirjoitetaan myös sellaisten työryhmän jäsenten tiedot, joille ei haeta henkilökohtaista kuukausiapurahaa. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla. 

 

d. Haettava rahoitus 

Ensisijainen käyttötarkoitus 

Hakulomakkeessa on valittava rahoituksen ensisijainen käyttötarkoitus: 

 • tieteellinen tutkimus ja/tai taiteellinen työskentely 
 • taiteellisen ja/tai tieteellisen työn muut kustannukset 
 • alan kehittäminen (esim. verkoston muodostaminen) 
 • tapahtuman järjestäminen (esim. esitys, näyttely, tiedetapahtuma) 
 • julkaisu tai muu sisältökokonaisuus. 

Kahden viimeksi mainitun vaihtoehdon kohdalla on lomakkeessa kerrottava myös suunniteltu kohdeyleisö. 

 

e. Monivuotinen apuraha, enintään vuoden rahoitus vai ponnistusraha? 

Lomakkeessa tulee valita, haetaanko apurahaa monivuotiselle hankkeelle, enintään vuoden mittaiselle hankkeelle vai ponnistusrahaa hankkeen kehittelyyn tai pilotointiin.

Suosittelemme hakemaan tarvittavan rahoituksen kerralla koko hankkeen kestolle, esimerkiksi väitöskirjalle.

Ponnistusraha on tarkoitettu enintään puolen vuoden mittaiseen työskentelyyn. Ponnistusapurahaa voi hakea pitkäkestoisen tai uuden hankkeen valmisteluun tai pilotointiin. Poinnistusapuraha on tarkoitettu korkeintaan 6 kk työskentelyyn eikä sen myöntäminen ole sitoumus hankkeen jatkorahoitukseen.

Katso videolta mikä on ponnistusraha? 

Katso videolta kuinka suuria hankkeita Koneen Säätiö tukee? 

 

f. Kuukausiapurahat ja muut kulut 

Kuukausiapurahaa, palkkaa vai muita kuluja? 

Taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöille myönnämme yleensä kuukausiapurahoja, ei rahoitusta palkkaan. Kuukausiapurahojen avulla sama rahamäärä riittää useamman taiteilijan tai tutkijan työn tukemiseen: palkkakustannukset vaatisivat vähintään kolmasosan suuremman rahoituksen henkilöä kohden. Yksityisten säätiöiden, kuten Koneen Säätiön myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka. 

Hakemuksessa eritellään Koneen Säätiöltä haettava apuraha henkilökohtaisiin kuukausiapurahoihin ja muihin kuluihin. 

Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. 

Apurahaluokat: 

 • apuraha 1: uran alussa (tieteessä väitöskirjantekijä) 2 400 euroa / kk (28 800 €/vuosi) 
 • apuraha 2: keskivaiheilla (tieteessä post doc) 2 800 euroa / kk (33 600 €/vuosi) 
 • apuraha 3: kokenut tekijä (tieteessä dosenttitasoinen) 3 500 euroa / kk (42 000 €/vuosi). 

Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa. 

Myönnämme henkilökohtaisia kuukausiapurahoja täysipäiväiseen työskentelyyn. Työskentely voi kestää vähintään kuukauden. On mahdollista hakea myös pienempää kuukausiapurahaa (25 %, 50 % tai 75 % täydestä apurahasta) osa-aikaiseen työskentelyyn. 

Kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Hakijan on huomattava, että kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset. 

Henkilökohtaisten kuukausiapurahan saajien nimet julkistetaan säätiön verkkosivuilla. 

Jos hankkeessa haetaan rahoitusta muihin kuluihin kuin henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, on tarve perusteltava hakemuksessa. Jos haet muita kuluja (kuten matkakulut, materiaali- tai laitehankinnat, ostopalvelut), tulee hakemukselle liittää erillinen budjetti välilehdellä ’Liitteet’. Matkakuluja haettaessa toivomme huomiotavan matkojen aiheuttamat päästöt, joiden takia tuemme mielellämme kestäviä matkustustapoja.

 

g. Tieteentekijän työskentelyedellytykset  

Tieteen apurahojen hakijalta kysytään lomakkeessa, miten hän järjestää tutkimuksen perusedellytykset, eli työtilan ja muut tutkimuksen kannalta tarpeelliset työvälineet. Vaihtoehtoja ovat, että tutkimuksen perusedellytyksistä on sovittu tutkimusinstituution kanssa tai että apurahanhakija huolehtii edellytyksistä itse (esimerkiksi työskentelee kotona). 

 

h. Rahoitus muista lähteistä 

Hakulomakkeessa ilmoitetaan muualta saadut apurahat ja palkallinen tutkijakoulurahoitus kolmen viimeisen vuoden ajalta sekä vireillä olevat apurahahakemukset samaan tarkoitukseen. Hakijan on välittömästi ilmoitettava säätiön toimistoon, jos hänelle myönnetään joku muu apuraha tai tutkijakoulurahoitus hakemuksen käsittelyaikana. 

Voimme perua apurahan, jos hakija ei ole ilmoittanut hakuaikana saamaansa muuta apurahaa tai rahoitusta. 

Yleensä emme myönnä apurahaa, jos hakijalla on jo olemassa kokovuotinen rahoitus seuraavalle vuodelle siihen työhön, johon apurahaa haetaan. 

Tieteelliseen työhön apurahaa hakevien on ilmoitettava hakulomakkeessa myös saadut ja haetut tutkijakoulupaikat sekä tutkimukseen liittyvä muu palkkatyö tai rahoitus. 

Pyydämme hakijoitamme kertomaan, onko hanke saanut rahoitusta aiemmin Koneen Säätiöltä. Kysymme myös onko ko. hakija hakenut apurahaa aikaisemmin Koneen Säätiöltä ja onko hakija työskennellyt hankkeen parissa aiemmin Saaren kartanon residenssissä. Vastaus ei vaikuta hakemuksen arviointiin.

 

i. Arvioijan valinta 

Katso ohjeiden kohta Miten valita hakemuksen arvioija? Hakulomakkeessa valitaan, minkä alan asiantuntijan haluaa ensisijaisesti arvioivan hakemuksen. Valintoja voi tehdä enintään kolme, mutta on hyvä huomioida, että hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka hakija on merkinnyt ensimmäiseksi. Jos haet apurahaa taiteellisen tutkimuksen väitöskirjaan, valitse profiili 1 tieteen profiilien joukosta.

 

j. Liitteet ja linkit

Ks. kohta Apurahahakemuksen liitteet

k. Lausunnot

Ks. kohta Lausunnon liittäminen hakemukselle.

l. Lähipiiri 

Hakulomakkeessa pyydetään ilmoittamaan, jos hakija tietää kuuluvansa säätiön lähipiiriin. 

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015 ja toimintakertomuksessa on kaikkien säätiöiden ilmoitettava lähipiiritoimet. Uuden lain mukaan säätiön lähipiiri nähdään varsin laajasti. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este apurahan hakemiselle. 

m. Lähetys

Hakemus tulee olla lähetetty määräaikaan 15.9. klo 16 mennessä, mutta voit vielä hakemuksen lähetyksen jälkeen muokata hakemuksen liitteitä. Liitteitä voi muokata 18.9. klo 16.00 asti osiosta ”7. Liitteet ja linkit”. Muilta osin hakemus ei ole enää hakuajan jälkeen muokattavissa.

Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi puuttuvan väittelyluvan tai tutkintotodistuksen Liitteet-välilehdellä 15.11. mennessä.

Jos haluat muokata jo lähettämääsi hakemusta, valitse ’Peruuta hakemuksen lähetys’. Peruuttaminen ei poista hakemuksen tietoja. Muista lähettää hakemus uudestaan määräaikaan mennessä.

Hakuajan jälkeen et voi enää muokata etkä lähettää hakemustasi.  Vain verkkopalvelun kautta määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn.

Hakija sitoutuu noudattamaan Lähetys-sivulla annettuja ehtoja hakemuksen lähettämiselle ja tietojen käsittelylle Koneen Säätiössä. Tieteen apurahanhakijat voivat antaa suostumuksensa lähettää rahoituspäätöksestä tiedon Tutkimustietovarannon käyttöön. Tutkimustietovaranto kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta.

Kun hakemus on lähetetty, näkyy sen tilana vastaanotettu. Hakemuksen tilaksi päivittyy ’käsittelyssä’, kun olemme kuitanneet hakemuksen käsittelyyn. Tila päivittyy viimeistään viikon sisällä haun määräajasta. 


Hakemuksen liitteet

Löydät täältä liitteiden tarkemmat kuvaukset.

 • Tarkista ennen hakemuksen lähettämistä, mitkä liitteet hakemuksellasi tulee olla 
 • Hakemuksen liitteiden avulla arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi ja niiden avulla hakemuksen arvioija saa tärkeää lisätietoa esimerkiksi työn toteuttajasta tai työryhmän jäsenistä, kokonaisbudjetista tai hankkeen taustoista 
 • Lähetettyäsi hakemuksen verkkopalvelussa, voi hakemuksen liitteitä tarvittaessa lisätä tai täydentää verkkopalvelussa vuosittain määrättyyn määräaikaan asti. Tämän jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei huomioida.  
 • Hakemuksen liitteitä voi täydentää (lisätä tai poistaa) 18.9. klo 16 saakka, jos hakemus on lähetetty määräaikaan mennessä. Muilta osin hakemusta ei voi enää muokata määräajan jälkeen. 
 • Poikkeuksen muodostavat todistukset, väittelyluvat ja esitarkastuslausunnot, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voi toimittaa osaksi hakemusta apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. mennessä. Myös tieto muualta saadusta rahoituksesta tulee toimittaa verkkopalvelun kautta. 
 • Liitteet lisätään osaksi hakemusta verkkopalvelussa. Tiedostoliitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 3 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta.
 • Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse. 

Hakemuksen pakolliset liitteet

Yksilöhakija: 

 • tutkimus- tai työsuunnitelma 
 • ansioluettelo 
 • budjetti (vaaditaan jos apurahaa haetaan muihin kuluihin / haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa, budjettia ei tarvita) 
 • portfolio (taiteilijoiden hakemukset taiteelliseen työskentelyyn, taiteellinen tutkimus)
 • lausunto (pakollinen liite ainoastaan väitöskirjantekijöille ja aloitteville post-doc -tutkijoille) 
 • tutkintotodistus (tieteen puolen yksilöhakijat) 

Työryhmähakija: 

 • tutkimus-tai työsuunnitelma 
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot (tai tiivistelmät niistä) 
 • budjetti (vaaditaan jos apurahaa haetaan muihin kuluihin / haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa, budjettia ei tarvita)
 • portfolio (taiteilijoiden hakemukset taiteelliseen työskentelyyn, taiteellinen tutkimus)

Y-tunnuksellinen yhteisö: 

 • tutkimus-tai työsuunnitelma 
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot (tai tiivistelmät niistä) 
 • budjetti (vaaditaan jos apurahaa haetaan muihin kuluihin / haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa, budjettia ei tarvita) 
 • portfolio (taiteilijoiden hakemukset taiteelliseen työskentelyyn, taiteellinen tutkimus)
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta 

Lauttasaaren kartanon residenssihaussa tulee hakemukselle liittää työryhmähakijoita ja Y-tunnuksellisia yhteisöjä koskevat pakolliset liitteet. Hakemukselle tulee tässä tapauksessa liittää kutsuttavan henkilön ansioluettelo, mahdollinen portfolio, kokonaisbudjetti sekä työsuunnitelma, josta ilmenee residenssijakson työskentelyn tavoitteet ja suunnitellut yhteistyömuodot. 

Ympäristövastuullinen kohtaaminen -erillishaussa tulee kaikkien hakijoiden (yksilö, työryhmä tai organisaatio) liittää hakemukselle työsuunnitelma ja budjetti. Työsuunnitelmaan ei sisällytetä alkuperäisen apurahahankkeen työskentelyn suunnitelmia tai kuvausta työn etenemistä. Työsuunnitelmassa tulee kuvailla hitaan matkustamisen, virtuaalikonferenssien ja -kokousten tai  muiden kohtaamisten tavoitteita ja merkitystä osana jo rahoitetun hankkeen kokonaisuutta. Erillishaun työsuunnitelman enimmäispituus on 4 sivua.

 

Liitteiden kuvaukset 

Työ- ja tutkimussuunnitelma 

Yksittäisten hakijoiden kohdalla tutkimus- tai työsuunnitelman enimmäispituus on 4 sivua, mukaan lukien mahdollinen bibliografia. Työryhmän tai yhteisön suunnitelman enimmäispituus on 8 sivua. 

Tutkimus- ja työsuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomio sen: 

 • rohkeuteen 
 • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen ansiokkuuteen 
 • toteutettavuuteen 
 • ajankohtaisuuteen sekä uusiin näkökulmiin. 

Tutkimussuunnitelmassa olisi hyvä olla seuraavat osat: 

 • Johdanto: tutkimuksen tausta ja aihepiiri ja tutkimuksen merkitys tätä taustaa vasten. 
 • Tavoitteet: Mitä tutkitaan ja miksi. Tavoite tulee ilmaista mahdollisimman selkeästi esimerkiksi tutkimuskysymysten kautta. 
 • Tutkimusaineisto ja menetelmät: tutkimuksen aineisto ja suunnitellut aineiston analysointimenetelmät. 
 • Toteuttamissuunnitelma: lyhyt arvio eri työvaiheiden kestosta. 
 • Lähdeluettelo: tutkimuksen tärkeimmät lähteet. 
 • Kuvaus siitä, millä tavoin oma työ on rohkea avaus ja kuinka Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa. 
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemisestä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.

Muiden kuin tieteellisten hankkeiden hakemuksiin liitetään työsuunnitelma. Hyvä suunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa.

Työsuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa: 

 • tavoitteet 
 • sisältö eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa 
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit 
 • aikataulu 
 • millä tavoin työ on rohkea avaus.
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemistä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.

 

Työryhmät   

Jos apurahaa haetaan työryhmälle, suunnitelmassa on selvitettävä kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli hankkeen toteuttamisessa. 

Työryhmän tutkimussuunnitelmassa on mainittava lisäksi: 

 • hankkeeseen osallistuvat tutkijat ja kunkin rooli 
 • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen 
 • kuinka mahdollinen monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa. 

 

Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV)  

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi apurahan hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan erityisesti haettavan apurahan kannalta merkittävät ansiot: tärkeimmät työtehtävät, apurahat ja palkinnot, julkaisut, näyttelyt, esitelmät ja opetustehtävät. Tutkijan CV voi perustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomalliin. CV:n laajuus on enintään neljä sivua. Erillistä julkaisuluetteloa ei liitetä.

Hakemukselle tulee liittää kaikkien hankkeessa apurahatyötä tekevien henkilöiden CV:t.  Liitä mukaan myös muiden varsinaiseen työryhmään kuuluvien henkilöiden ansioluettelot, jos heidän työpanoksensa hankkeessa on oleellinen. 

Budjetti  

Jos hankkeen toteuttamiseen tarvitaan pelkästään henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, hakemukseen ei tarvitse liittää erillistä budjettia. 

Laadi erillinen budjettiliite hankkeelle haettavista muista kuluista. Budjettiliitteessä arvioidaan kustannukset realistisesti ja tarkasti. Vaikka Koneen Säätiöltä haettaisiin vain osa hankkeen rahoituksesta, on koko hankkeen rahoitussuunnitelma esitettävä. Yksityiskohtainen ja eritelty budjetti helpottaa rahoituspäätöksen tekoa. 

Hankehakemuksissa haettava apuraha eritellään erillisen liitteen lisäksi myös verkon hakulomakkeessa. Lomakkeen budjettiin merkataan hankkeen vuosittaiset henkilökohtaiset kuukausiapurahat ja hankkeen mahdolliset muut kulut, joita ovat matkakulut, materiaali- ja laitekulut, kulut aputyövoiman käytöstä, ostopalvelut sekä muut kulut.

Budjetissa ilmoitetaan mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Verkkolomakkeessa tämä merkitään kuluapurahojen kohtaan ’Muu’. Yleensä rahoitusta yleiskustannuksiin myönnetään enintään 15% apurahan muista kuluista kuin tutkijastipendeistä, joten tätä korkeampaa osuutta ei kannata merkitä. 

Katso esimerkkibudjetti 

 

Portfolio 

Portfolion tarkoitus on antaa arvioijalle kuva hakijan aiemmasta taiteellisesta työskentelystä. Jos apurahaa haetaan työryhmänä, voitte liittää yhteisen portfolion hakemukselle. Taiteen ja taiteellisen tutkimuksen hankkeissa hakemuksiin liitetään portfolio. Tässä portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin. 

 

Lausunnot 

Lue lisää lausunnoista 

 

Kopiot todistuksista  

Kuukausiapurahaa hakevien tutkijoiden tulee liittää hakemukseen kopio viimeisimmästä tutkintotodistuksesta tai apurahan kannalta oleellisista todistuksista. Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. 

Myös muihin hakemuksiin voi halutessaan liittää todistuskopioita, mutta tärkeintä on, että koulutus ja suoritetut tutkinnot käyvät ilmi ansioluettelosta. 

Todistuksia ja väittelylupia, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua, voi toimittaa osaksi hakemusta apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. mennessä. Myös tiedon muualta saadusta rahoituksesta voi toimittaa verkkopalvelun kautta. 


Lausunnon liittäminen hakemukselle

Etenkin väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on tärkeä. Suositeltaessa useampaa väitöskirjantekijää myös hakijoiden keskinäisellä järjestyksellä on tärkeä merkitys. Koneen Säätiö painottaa ratkaisuissaan väittelyn jälkeistä tutkimusta, ja myös tutkijatohtorin apurahaa haettaessa on syytä liittää hankkeen hyvin tuntevan asiantuntijan lausunto. Myös muihin apurahahakemuksiin voi liittää lausunnon.  

Lausuntopyyntö lähetetään lausunnonantajalle sähköpostilla hakulomakkeen välilehdellä 8.  Lausuntopyyntöä varten tarvitset lausunnonantajalta sähköpostiosoitteen. Suosittelemme olemaan lausunnonantajaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, jotta lausunnon lähettämiselle jää riittävästi aikaa.

Lausunnonantaja jättää lausunnon sähköpostissa lähetetyn linkin kautta, joka ohjaa lausunnon suoraan hakemuksesi liitteeksi.  Pyyntö lähetetään kaikille lausunnonantajille automaattisesti suomeksi ja englanniksi.

Lausunnonantaja näkee verkkopalvelussa hakemuksen liitteeksi lisätyn työ- tai tutkimussuunnitelman, mutta ei muita tietoja hakemuksesta.   HUOM.  Jos päivität liitteen hakemukselle,  versio päivittyy myös lausuntopalveluun. 

Apurahanhakija ei näe lähetettyä lausuntoa apurahapalvelussa, eikä onko lausunnonantaja lähettänyt lausuntoa.

Jos olet saanut lausunnon suoraan lausunnonantajalta, voit liittää sen hakemukseesi PDF-muodossa  kohdassa Liitteet.  

Lausunnot on jätettävä viimeistään 18.9. klo 16.00 Suomen aikaa. Huomaathan, että emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostilla.

 


Hakemuksen käsittely ja päätökset

Hakemuksen käsittely säätiössä  

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat ovat tieteen- tai taiteenalan asiantuntijoita. 

Tavallisesti hakemuksen tieteellistä tai taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Näkemyksemme mukaan näin tuettavaksi valikoituu taiteellisesti ja tieteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan – usein kompromisseja edellyttävän – työn tuloksena. Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat yleensä vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu. Asiantuntijoiden tekemän arvioinnin lisäksi hankkeen realistisuuden arvioinnissa ovat mukana säätiön johtajat. 

Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät rohkeampia ehdotuksia apurahansaajiksi. Voit lukea arviointiprosessista arvioijan näkökulmasta lisää blogistamme.  

Päätökset   

Päätökset syksyn hakukierroksella myönnettävistä apurahoista tekee Koneen Säätiön hallitus syyskokouksessaan, joka järjestetään marras-joulukuun vaihteessa. Lista apurahansaajista, hankkeiden esittelyt (nimi, tiivistelmä, rohkea avaus) ja työryhmän jäsenet julkaistaan verkkosivuillamme pian hallituksen syyskokouksen jälkeen. Ilmoitamme apurahasta apurahansaajille sekä sähköpostitse että postitse. Apurahansaajien nimet julkaistaan myös säätiön vuosikertomuksessa.  

Perustelut  

Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat mm. seuraaviin seikkoihin: 

 • Päätöksiä ohjaavat säätiön strategiassa määritellyt painopisteet, joista kerrotaan näissä ohjeissa ja säätiön verkkosivuilla. 
 • Hakemuksen ja liitteenä olevien ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi. Työ- tai tutkimussuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomio suunnitellun hankkeen tieteelliseen tai taiteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen, rohkeuteen sekä uusiin näkökulmiin. 
 • Etenkin väitöskirjoja koskevissa hakemuksissa lausunto työn ohjaajalta tai muulta työn hyvin tuntevalta henkilöltä on tärkeä 
 • Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon muita yhteiskunnallisia sekä tiede- ja taidepoliittisia näkökohtia. Säätiö pyrkii päätöksillään edistämään tieteen, taiteen ja muun suomalaisen kulttuurin monipuolista kehitystä. 

Tietosuoja  

Koneen Säätiöön saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelevät ja arvioivat henkilöt eivät kerro sivullisille tietoa hakijoista. 

Lähettäessään apurahahakemuksen Koneen Säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin. 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. 

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin. 

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö on esitettävä Koneen Säätiölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Säätiön toimistossa. Säätiön tulee antaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. 

Tietoa Koneen Säätiön apurahahakija- ja -saajarekisteristä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta löytyy tietosuojaselosteesta.  

 


Usein kysytyt kysymykset

Milloin päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään?
Syksyn haun myönnöt julkistetaan joulukuussa. Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse. Saajille lähetämme myös kirjeen postissa. Julkaisemme saajien nimet myös verkkosivuillamme ja säätiön vuosikertomuksessa.  

Voinko olla mukana useammassa eri hakemuksessa?
Voit hakea Koneen Säätiöltä useampaa apurahaa tai olla mukana useammassa hakemuksessa. Asiasta tulee kuitenkin mainita jokaisessa hakemuksessa, hakemuslomakkeen osiossa Muu rahoitus. Samassa osiossa tulee myös kertoa, jos samaan tarkoitukseen haetaan rahoitusta muualta.  

Millä kielellä hakemus pitää tehdä?
Suomenkielisten hakijoiden tai suomenkielisistä hakijoista koostuvan ryhmän toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi, paitsi jos hakemusta kommentoivat kollegat eivät sitä ymmärrä. Jos suomenkielinen hakija tai suomenkielisistä hakijoista koostuva ryhmä tekee hakemuksensa englanniksi, olisi hakemukseen täytettävien apurahan tarkoituksen, hakemuksen tiivistelmän ja rohkean avauksen hyvä olla suomen kielellä. Ansökningar kan också fyllas i på svenska.  

Mitä eroa on henkilökohtaisella kuukausiapurahalla ja muilla kuluilla? Voinko hakea molempia samassa hakemuksessa?
Henkilökohtainen kuukausiapuraha on tarkoitettu tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Säätiö maksaa kuukausiapurahan suoraan sen saajalle. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Muut kulut ovat esimerkiksi materiaali- ja matkakuluja. Huomaathan, että kuukautta lyhyemmän työskentelyn korvaus ja muiden kuin tieteellistä tai taiteellista työtä tekevien henkilöiden korvaukset on sisällytettävä hankkeen muihin kuluihin (palkat ja ostopalvelut). Kun apurahaa haetaan palkkioiden ja palkkakustannusten kattamiseksi, on huomioon otettava verotus ja yleiskustannukset.  

Muistathan hakea sekä henkilökohtaista kuukausiapurahaa että muita kuluja samassa hakemuksessa. On mahdollista hakea myös pelkkää kuukausiapurahaa tai muita kuluja. On tärkeää arvioida realistisesti hankkeen kulut ja hakea apurahaa oikeasti tarvitsemalleen summalle.  

Mitkä ovat Koneen Säätiön kuukausiapurahojen suuruudet?
Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Apurahaluokat ovat:  

 • apuraha 1: uran alussa (tieteessä väitöskirjantekijä) 2 400 euroa / kk (28 800 €/vuosi)  
 • apuraha 2: keskivaiheilla (tieteessä post doc) 2 800 euroa / kk (33 600 €/vuosi)  
 • apuraha 3: kokenut tekijä (tieteessä dosenttitasoinen) 3 500 euroa / kk (42 000 €/vuosi).  

Jos haet apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa.  

Myönnämme henkilökohtaisia kuukausiapurahoja täysipäiväiseen työskentelyyn. Työskentely voi kestää vähintään kuukauden. On mahdollista hakea myös pienempää kuukausiapurahaa (25 %, 50 % tai 75 % täydestä apurahasta) osa-aikaiseen työskentelyyn.  

Voinko hakea apurahaa työharjoitteluun tai maisterinopintoihin?
Koneen Säätiö myöntää apurahoja vain jo perustutkintonsa suorittaneille tutkijoille. Apurahoja ei myönnetä opintoihin tai työharjoitteluun.  

Voinko hakea apurahaa nimeämättömille työryhmän jäsenille?
Suosittelemme, että kaikki työryhmän jäsenet olisivat nimettyinä. Ymmärrämme kuitenkin, että se ei ole aina mahdollista, joten apurahaa voi hakea myös vielä nimeämättömille työryhmän jäsenille. Silloin hakemukseen tulisi kirjoittaa esim. väitöskirjatutkija NN, valosuunnittelija NN.  

Voiko apurahaa hakea ja maksaa ulkomailla työskentelevälle henkilölle?
Kyllä. Apurahaa voidaan hakea myös ulkomailla työskenteleville henkilöille. Apurahaa voidaan myös maksaa muille kuin suomalaisille pankkitileille. Työryhmän jäsenillä tai aiheella on oltava kuitenkin joku kytkös Suomeen.  

Tuleeko minun olla kirjoilla yliopistossa, jos haen apurahaa väitöskirjan tekemiseen?
Ei tarvitse. Apurahaa voi hakea, jos toimittaa maisterin tutkintotodistuksen 15.11. mennessä.  

Voinko hakea post doc -apurahaa, vaikka en vielä ole väitellyt?
Voit hakea apurahaluokkaa 2 (post doc), jos toimitat väitöskirjan esitarkastuslausunnot, väittelyluvan tai tutkintotodistuksen apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. mennessä.  

Voiko Koneen Säätiö maksaa tutkimushankkeen tutkijoille palkkarahaa yliopiston kautta?
Koneen Säätiö myöntää henkilökohtaisia kuukausiapurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Henkilökohtaiset kuukausiapurahat säätiö maksaa suoraan niiden saajille. Hankkeen johtajalle ja tutkimusavustajalle voi hakea palkkarahoitusta, joka voidaan maksaa yliopiston kautta.  

Voinko olla samassa hakemuksessa hankkeen johtajana ja työryhmän jäsenenä, ja saada kuukausiapurahaa?
Koneen Säätiön rahoittamissa hankkeissa tieteellistä tai taiteellista työtä tekeville haetaan kuukausiapurahoja. Kuitenkin tutkimushankkeissa tutkimusavustajille haetaan palkkarahoitusta ja samoin tutkimushankkeissa hankkeen johtajalle on mahdollisuus hakea rahoitusta palkkakustannuksiin.  

Voinko hakea rahoitusta myös yleiskustannusosuuteen?
Hakemuksen liitteeksi laitettavassa budjetissa on ilmoitettava mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Hakulomakkeessa tämä merkitään kohtaan Muut kulut, muu. Yleensä Koneen Säätiö myöntää rahoitusta yleiskustannuksiin enintään 15% apurahan muista kuluista kuin henkilökohtaisista kuukausiapurahoista.  

Millainen portfolion pitää olla? Voiko portfolio olla linkki nettisivuilleni?
Portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin. Tällöin liitettä ei tarvita.  

Lausunnonantajani lähetti lausuntonsa vain paperisena. Mitä teen?
Jos lausuntopyyntöä ei ole mahdollista lähettää hakemuslomakkeelta, voi lausunnon liittää verkkohakemuksen liitteeksi pdf-muodossa. Huomaa, että emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostitse.  

Sähköpostini ei ole enää käytössä, kuinka saan tilattua unohtuneen salasanan?
Luo uusi käyttäjätunnus.  

Miksi minulle ei myönnetty apurahaa?
Koneen Säätiö sai vuonna 2019 noin 5500 hakemusta. Valitettavasti emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Säätiö saa vuosittain paljon hyviä hakemuksia, joille ei  kuitenkaan voida myöntää apurahaa. Lue lisää apurahapäätösten yleisistä perusteluista