Hakemuksen liitteet

Tarkista ennen hakemuksen lähettämistä, mitkä liitteet hakemuksellasi tulee olla. Hakemuksen liitteiden avulla arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi ja niiden avulla hakemuksen arvioija saa tärkeää lisätietoa esimerkiksi työn toteuttajasta tai työryhmän jäsenistä, kokonaisbudjetista tai hankkeen taustoista.
Kuva | Image: Ilona Partanen

Yleistä tietoa hakemuksen liitteistä:

 • Lähetettyäsi hakemuksen verkkopalvelussa, voi hakemuksen liitteitä tarvittaessa lisätä tai täydentää verkkopalvelussa vuosittain määrättyyn määräaikaan asti. Tämän jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei huomioida.  
 • Hakemuksen liitteitä voi täydentää (lisätä tai poistaa) 18.9. klo 16 saakka, jos hakemus on lähetetty määräaikaan mennessä. Muilta osin hakemusta ei voi enää muokata määräajan jälkeen. 
 • Poikkeuksen muodostavat todistukset, väittelyluvat ja esitarkastuslausunnot, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voi toimittaa osaksi hakemusta apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. mennessä. Myös tieto muualta saadusta rahoituksesta tulee toimittaa verkkopalvelun kautta. 
 • Liitteet lisätään osaksi hakemusta verkkopalvelussa. Tiedostoliitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 6 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta.
 • Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse. 

 

Hakemuksen pakolliset liitteet

Yksilöhakija: 

 • tutkimus- tai työsuunnitelma 
 • ansioluettelo 
 • budjetti (vaaditaan jos apurahaa haetaan muihin kuluihin / haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa, budjettia ei tarvita) 
 • portfolio (taiteilijoiden hakemukset taiteelliseen työskentelyyn, taiteellinen tutkimus)
 • lausunto (pakollinen liite ainoastaan väitöskirjantekijöille ja aloitteville post-doc -tutkijoille) 
 • tutkintotodistus (tieteen hakijat) 

Työryhmähakija: 

 • tutkimus- tai työsuunnitelma 
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot (tai tiivistelmät niistä) 
 • budjetti (vaaditaan jos apurahaa haetaan muihin kuluihin / haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa, budjettia ei tarvita)
 • portfolio (taiteilijoiden hakemukset taiteelliseen työskentelyyn, taiteellinen tutkimus)
 • tutkintodistukset (tieteen hakijat, joille haetaan kuukausiapurahaa)

Y-tunnuksellinen yhteisö: 

 • tutkimus- tai työsuunnitelma 
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot (tai tiivistelmät niistä) 
 • budjetti (vaaditaan jos apurahaa haetaan muihin kuluihin / haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa, budjettia ei tarvita) 
 • portfolio (taiteilijoiden hakemukset taiteelliseen työskentelyyn, taiteellinen tutkimus)
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
 • tutkintodistukset (tieteen hakijat, joille haetaan kuukausiapurahaa) 

Lauttasaaren kartanon residenssihaussa tulee hakemukselle liittää työryhmähakijoita ja Y-tunnuksellisia yhteisöjä koskevat pakolliset liitteet. Hakemukselle tulee tässä tapauksessa liittää kutsuttavan henkilön ansioluettelo, mahdollinen portfolio, kokonaisbudjetti sekä työsuunnitelma, josta ilmenee residenssijakson työskentelyn tavoitteet ja suunnitellut yhteistyömuodot. 

Vuoden 2020 teemahaussa Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi tulee hakemukselle liittää tiivis viestintäsuunnitelma.

Liitteiden kuvaukset

Työ- ja tutkimussuunnitelma 

Yksittäisten hakijoiden kohdalla tutkimus- tai työsuunnitelman enimmäispituus on 4 sivua, mukaan lukien mahdollinen bibliografia. Työryhmän tai yhteisön suunnitelman enimmäispituus on 8 sivua. 

Tutkimus- ja työsuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomio sen: 

 • rohkeuteen 
 • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen ansiokkuuteen 
 • toteutettavuuteen 
 • ajankohtaisuuteen sekä uusiin näkökulmiin. 

 

Tutkimussuunnitelmassa olisi hyvä olla seuraavat osat: 

 • Johdanto: tutkimuksen tausta ja aihepiiri ja tutkimuksen merkitys tätä taustaa vasten. 
 • Tavoitteet: Mitä tutkitaan ja miksi. Tavoite tulee ilmaista mahdollisimman selkeästi esimerkiksi tutkimuskysymysten kautta. 
 • Tutkimusaineisto ja menetelmät: tutkimuksen aineisto ja suunnitellut aineiston analysointimenetelmät. 
 • Toteuttamissuunnitelma: lyhyt arvio eri työvaiheiden kestosta. 
 • Lähdeluettelo: tutkimuksen tärkeimmät lähteet. Meidän kannaltamme on tärkeää ilmaista, mihin tutkimukselliseen viitekehykseen tutkimus liittyy. Muodoissa kannattaa seurata oman tieteenalan käytäntöjä.
 • Kuvaus siitä, millä tavoin oma työ on rohkea avaus ja kuinka Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa. 
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemisestä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.

Muiden kuin tieteellisten hankkeiden hakemuksiin liitetään työsuunnitelma. Hyvä suunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa.

 

Työsuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa: 

 • tavoitteet 
 • sisältö eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa 
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit 
 • aikataulu 
 • millä tavoin työ on rohkea avaus.
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemistä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle.

 

Työryhmät   

Jos apurahaa haetaan työryhmälle, suunnitelmassa on selvitettävä kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli hankkeen toteuttamisessa. 

Työryhmän tutkimussuunnitelmassa on mainittava lisäksi: 

 • hankkeeseen osallistuvat tutkijat ja kunkin rooli 
 • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen 
 • kuinka mahdollinen monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa. 

 

Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV)  

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi apurahan hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan erityisesti haettavan apurahan kannalta merkittävät ansiot: tärkeimmät työtehtävät, apurahat ja palkinnot, julkaisut, näyttelyt, esitelmät ja opetustehtävät. Tutkijan CV voi perustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomalliin. CV:n laajuus on enintään neljä sivua. Erillistä julkaisuluetteloa ei liitetä.

Hakemukselle tulee liittää kaikkien hankkeessa apurahatyötä tekevien henkilöiden CV:t.  Liitä mukaan myös muiden varsinaiseen työryhmään kuuluvien henkilöiden ansioluettelot, jos heidän työpanoksensa hankkeessa on oleellinen. 

 

Budjetti  

Jos hankkeen toteuttamiseen tarvitaan pelkästään henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, hakemukseen ei tarvitse liittää erillistä budjettia. 

Laadi erillinen budjettiliite hankkeelle haettavista muista kuluista. Budjettiliitteessä arvioidaan kustannukset realistisesti ja tarkasti. Vaikka Koneen Säätiöltä haettaisiin vain osa hankkeen rahoituksesta, on koko hankkeen rahoitussuunnitelma esitettävä. Yksityiskohtainen ja eritelty budjetti helpottaa rahoituspäätöksen tekoa. 

Hankehakemuksissa haettava apuraha eritellään erillisen liitteen lisäksi myös verkon hakulomakkeessa. Lomakkeen budjettiin merkataan hankkeen vuosittaiset henkilökohtaiset kuukausiapurahat ja hankkeen mahdolliset muut kulut, joita ovat matkakulut, materiaali- ja laitekulut, kulut aputyövoiman käytöstä, ostopalvelut sekä muut kulut.

Budjetissa ilmoitetaan mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Verkkolomakkeessa tämä merkitään kuluapurahojen kohtaan “Muu”. Yleensä rahoitusta yleiskustannuksiin myönnetään enintään 15% apurahan muista kuluista kuin tutkijastipendeistä, joten tätä korkeampaa osuutta ei kannata merkitä. 

Katso esimerkkibudjetti

 

Portfolio 

Portfolion tarkoitus on antaa arvioijalle kuva hakijan aiemmasta taiteellisesta työskentelystä. Jos apurahaa haetaan työryhmänä, voitte liittää yhteisen portfolion hakemukselle. Taiteen ja taiteellisen tutkimuksen hankkeissa hakemuksiin liitetään portfolio. Tässä portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin. 

 

Lausunnot 

Lue lisää lausunnoista

 

Kopiot todistuksista  

Kuukausiapurahaa hakevien tutkijoiden tulee liittää hakemukseen kopio viimeisimmästä tutkintotodistuksesta tai apurahan kannalta oleellisista todistuksista. Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. 

Myös muihin hakemuksiin voi halutessaan liittää todistuskopioita, mutta tärkeintä on, että koulutus ja suoritetut tutkinnot käyvät ilmi ansioluettelosta. 

Todistuksia ja väittelylupia, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua, voi toimittaa osaksi hakemusta apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. mennessä. Myös tiedon muualta saadusta rahoituksesta voi toimittaa verkkopalvelun kautta. 

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.