Hakuohje 3: Hakemuksen liitteet

Tarkista ennen hakemuksen lähettämistä, mitkä liitteet hakemuksellasi tulee olla. Hakemuksen liitteiden avulla arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi ja niiden avulla hakemuksen arvioija saa tärkeää lisätietoa esimerkiksi työn toteuttajasta tai työryhmän jäsenistä, kokonaisbudjetista tai hankkeen taustoista.
Kuvitus: Marika Maijala

Hakemuksen liitteiden täytyy olla lähetetty määräaikaan 15.9. klo 16.00 mennessä.

Hakemusta ei voi enää muokata määräajan jälkeen. Tämän jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei huomioida.   

Poikkeuksena ovat lausunnot, joita lausunnonantajat voivat lähettää palvelussa 22.9. asti, kun hakija on lähettänyt lausuntopyynnön hakuajan sisällä. Huom! Jos hakija haluaa itse liittää lausunnon hakemukselle, tulee lausunnon olla lisätty muiden liitteiden tapaan haun määräaikaan mennessä.

Todistuksia, väittelylupia ja esitarkastuslausuntoja, jotka myönnetään vasta hakuajan umpeuduttua, voi toimittaa osaksi hakemusta haun päättymisen jälkeen. Nämä tulee toimittaa apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. mennessä. Myös tieto muualta saadusta rahoituksesta tai tutkijakoulupaikasta tulee toimittaa verkkopalvelun kautta.  

Lisää liitteet osaksi hakemustasi verkkopalvelussa. Tiedostoliitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 6 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta. 

Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse. 

 

Hakemuksen pakolliset liitteet

Yksilöhakija:  

 • tutkimus- tai työsuunnitelma  
 • ansioluettelo
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.)
 • portfolio (Vain taiteelliseen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.)
 • lausunto (Pakollinen liite vain väitöskirjantekijöille ja aloitteleville post-doc -tutkijoille.)
 • tutkintotodistus (Vain tieteen hakijat.)

 

Työryhmähakija:  

 • tutkimus- tai työsuunnitelma  
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot tai tiivistelmät niistä  
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihin. Haettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.) 
 • portfolio (Vain taiteelliseen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.) 
 • tutkintotodistukset (Vain tieteen hakijat, joille haetaan kuukausiapurahaa.)

 

Y-tunnuksellinen yhteisö:  

 • tutkimus- tai työsuunnitelma  
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot tai tiivistelmät niistä  
 • budjetti (Vain kun apurahaa haetaan muihin kuluihinHaettaessa pelkkää henkilökohtaista kuukausiapurahaa budjettia ei tarvita.) 
 • portfolio (Vain taiteelliseen työskentelyn ja taiteellisen tutkimuksen hakemuksissa.) 
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta 
 • tutkintotodistukset (Vain tieteen hakijat, joille haetaan kuukausiapurahaa.)
    

Lauttasaaren kartanon residenssihaussa tulee hakemukseen liittää työryhmähakijoita ja Y-tunnuksellisia yhteisöjä koskevat pakolliset liitteet: kutsuttavan henkilön ansioluettelo, mahdollinen portfolio, kokonaisbudjetti sekä työsuunnitelma, josta ilmenee residenssijakson työskentelyn tavoitteet ja suunnitellut yhteistyömuodot.  

 

Liitteiden kuvaukset

Työ- ja tutkimussuunnitelma 


Tieteelliseen työskentelyyn apurahaa hakevat liittävät hakemukseensa mukaan tutkimussuunnitelman. Kaikkiin muihin hakemuksiin tarvitaan liitteeksi työsuunnitelma.

Yksittäisten hakijoiden tutkimus- tai työsuunnitelman enimmäispituus on 4 sivua, mukaan lukien mahdollinen bibliografia. Työryhmän tai yhteisön suunnitelman enimmäispituus on 8 sivua.  

Tutkimus- ja työsuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomiota sen:  

 • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen ansiokkuuteen 
 • toteutettavuuteen  
 • säätiön painopisteiden toteutumiseen hankkeessa 

Tutkimussuunnitelmassa olisi hyvä olla seuraavat osat: 

 • Johdanto: tutkimuksen tausta ja aihepiiri ja tutkimuksen merkitys tätä taustaa vasten.  
 • Tavoitteet: Mitä tutkitaan ja miksi. Tavoite tulee ilmaista mahdollisimman selkeästi esimerkiksi tutkimuskysymysten kautta.  
 • Tutkimusaineisto ja menetelmät: tutkimuksen aineisto ja suunnitellut aineiston analysointimenetelmät.  
 • Toteuttamissuunnitelma: lyhyt arvio eri työvaiheiden kestosta.  
 • Lähdeluettelo: tutkimuksen tärkeimmät lähteet. Meidän kannaltamme on tärkeää ilmaista, mihin tutkimukselliseen viitekehykseen tutkimus liittyy. Muodoissa kannattaa seurata oman tieteenalan käytäntöjä. 
 • Kuvaus, miten Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa.  
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemisestä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle. 

Hyvä työsuunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa. 

Työsuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa:  

 • tavoitteet  
 • sisältö eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa  
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit  
 • aikataulu  
 • miten Koneen Säätiön painotukset tulevat esiin hankkeessa. 
 • Jos olet saanut samalle hankkeelle aiemmin Koneen Säätiön apurahan, kerro työsuunnitelmassa hankkeen etenemistä. Erillistä etenemisraporttia ei tarvitse liittää hakemukselle. 

 Työryhmän työsuunnitelmassa on selvitettävä kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli hankkeen toteuttamisessa.
 
Työryhmän tutkimussuunnitelmassa on mainittava lisäksi:  

 • hankkeeseen osallistuvat tutkijat ja kunkin rooli  
 • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen  
 • kuinka mahdollinen monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa.  

Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV)  

Hakemukseen tulee liittää kaikkien hankkeessa apurahatyötä tekevien henkilöiden CV:t. Liitä mukaan myös muiden varsinaiseen työryhmään kuuluvien henkilöiden ansioluettelot, jos heidän työpanoksensa hankkeessa on oleellinen.  

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi apurahan hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan erityisesti haettavan apurahan kannalta merkittävät ansiot: tärkeimmät työtehtävät, apurahat ja palkinnot, julkaisut, näyttelyt, esitelmät ja opetustehtävät.  

Tutkijan CV voi perustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomalliin 

CV:n laajuus on enintään neljä sivua. Erillistä julkaisuluetteloa ei liitetä.

Budjetti

Jos haet vain henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, hakemukseen ei tarvitse liittää erillistä budjettia. 

Laadi erillinen budjettiliite hankkeelle haettavista muista kuluista. Arvioi kustannukset realistisesti ja tarkasti. Vaikka hakisit Koneen Säätiöstä vain osaa hankkeen rahoituksesta, sinun tulee esittää koko hankkeen rahoitussuunnitelma. Yksityiskohtainen ja eritelty budjetti helpottaa säätiötä tekemään rahoituspäätöstä. 

Erittele hakemasi apuraha erillisen liitteen lisäksi myös itse hakulomakkeessa. Merkitse lomakkeen budjettiin hankkeen vuosittaiset henkilökohtaiset kuukausiapurahat ja hankkeen mahdolliset muut kulut, joita ovat matkakulut, materiaali- ja laitekulut, kulut aputyövoiman käytöstä, ostopalvelut sekä muut kulut.

Ilmoita budjetissa mahdollinen yliopiston perimän yleiskustannusosuuden määrä ja prosentti. Verkkolomakkeessa yleiskustannusosuus merkitään Muissa kuluissa kohtaan “Muu”. Myönnämme rahoitusta yleiskustannuksiin enintään 15 prosenttia apurahan muista kuluista, joten tätä korkeampaa osuutta ei kannata hakea. Henkilökohtaisten apurahojen yhteydessä yleiskustannusosuuksia ei myönnetä, koska apuraha maksetaan säätiöstä suoraan apurahansaajan tilille.  

Katso esimerkkibudjetti

Portfolio 

Taiteen ja taiteellisen tutkimuksen hankkeissa hakemuksiin liitetään portfolio. Portfolion tarkoitus on antaa arvioijalle kuva hakijan aiemmasta taiteellisesta työskentelystä.   

Jos apurahaa haetaan työryhmänä, voitte liittää hakemukseen yhteisen portfolion.  

Tarkoitamme portfoliolla ensisijaisesti digitaalista näytekansiota (pdf), joka kuvaa hakijan taiteellista työskentelyä. Portfolio on vapaamuotoinen näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisesta ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. 

Hakija voi päättää portfolion sisällön itse. Portfolio voi sisältää esimerkiksi kuvia, tekstiä, linkkejä tai listauksen kirjallisista tuotoksista. 

Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin.  

Lausunnot 

Lue lisää lausunnoista

 

Todistukset

Jos tutkijalle haetaan henkilökohtaista kuukausiapurahaa, tulee hakemukseen liittää hänen viimeisin tutkintotodistuksensa tai apurahan kannalta oleelliset todistukset. Myös muussa tapauksessa voi halutessaan liittää todistuksia, mutta tärkeintä on, että koulutus ja suoritetut tutkinnot käyvät ilmi ansioluettelosta.

Todistuksia ja väittelylupia, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua, voi toimittaa osaksi hakemusta apurahojen verkkopalvelun kautta 15.11. asti. Myös tiedon muualta saadusta rahoituksesta voi toimittaa verkkopalvelun kautta.

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.