Uutiset

Apurahat

13.05.2020

Teemahaku 2020: Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi

Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman teemahaku vuodelle 2020 on julkistettu. Ohjelman viimeinen teemahaku tarkastelee Venäjää ja suomalais-venäläisiä suhteita ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

(Прокрутите вниз для версии на русском)

Koneen Säätiön Naapuruus-ohjelman vuoden 2020 temaattinen apurahahaku on nimeltään Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi. Se tarkastelee Venäjää ja suomalais-venäläisiä suhteita ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Haku järjestetään säätiön yleisen hakukierroksen yhteydessä 1.–15.9.2020.

Teemahaussa voidaan rahoittaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa työtä, joka liittyy kestävään kehitykseen ja ympäristökysymyksiin Venäjällä laajasti miellettynä. Rahoitettavat hankkeet voivat kohdistua esimerkiksi suomalais-venäläiseen ympäristöyhteistyöhön, Venäjän ympäristökysymyksiin paikallisessa, eurooppalaisessa ja globaalissa kontekstissa, historiallisiin ja poliittisiin muutoksiin, kestävän kehityksen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin aspekteihin, ympäristöliikkeisiin tai ympäristöä koskevaan puheeseen, teksteihin, kirjallisuuteen ja journalismiin. Säätiön tukemat tieteenalat ovat humanistiset, yhteiskuntatieteet ja ympäristötieteet sekä taiteellinen tutkimus.

Teemahaussa tuetaan ylirajaista yhteistyötä: siinä edellytetään, että tuettavissa hankkeissa on sekä Suomessa että Venäjällä toimivia osapuolia. Hakijoina eli projektien johtajina toimivat yksittäiset tutkijat, mutta hankkeiden hallinnoinnista vastaa suomalainen tutkimus- tai muu organisaatio. Säätiö voi maksaa Venäjällä toimivien henkilöiden apurahat suoraan heille itselleen.

Koneen Säätiö kannustaa aloittamaan ja kehittämään erilaisia, tasavertaisia toimintamuotoja tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä. Säätiön periaatteiden mukaisesti haussa painotetaan monitieteistä ympäristötieteellisten, yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen yhteistyötä. Säätiö kannustaa myös taiteellisen ja tutkimuksellisen näkökulman yhdistämiseen. Erityistä painoa annetaan hankkeista tiedottamiseen myös tiedeyhteisön ulkopuolelle, ja hankkeen suunnitelman lisäksi hakemuksiin on liitettävä tiivis viestintäsuunnitelma (ks. Liitteet). Hankkeiden kesto voi olla enintään neljä vuotta, ja hakeminen tapahtuu säätiön verkkopalvelussa. Hakemuksessa voi käyttää suomea ja englantia. Rahoitusta teemahaun hankkeille on varattu yhteensä n. 3 miljoonaa euroa.

Устойчивое развитие, Россия и Финляндия

Тематический конкурс заявок на гранты, предлагаемые в рамках программы «Соседство» Фонда Коне в 2020 году, называется Устойчивое развитие, Россия и Финляндия. В рамках этой программы рассматриваются финско-российские отношения с точки зрения экологии и устойчивого развития. Подача заявок на гранты будет проходить в период с 1 по 15 сентября 2020.

В рамках тематического конкурса будут присуждены гранты для финансирования научных исследований и связанных с исследованиями разработок, затрагивающих проблематику устойчивого развития и, в широком смысле, различные экологические вопросы. Финансируемые проекты могут концентрироваться, например, на финско-российском сотрудничестве в сфере экологии, российских экологических проблемах в локальном, европейском и в глобальном контексте, исторических и политических изменениях, общественных и экономических аспектах устойчивого развития, экологических движениях, и различных дискуссиях по проблемам окружающей среды (например, в литературе или журналистике).

Гранты предназначены для поддержки трансграничного сотрудничества, и финансируемые проекты должны включать участников как из Финляндии, так и из России. Заявителями (руководителями проектов) выступают индивидуальные исследователи, однако управление проектами должно осуществляться финской исследовательской организацией. Фонд может перечислять индивидуальные гранты непосредственно участникам проектов, работающим в России.

Фонд Коне поддерживает инициирование и развитие различных равноправных форм сотрудничества между учеными и представителями гражданского общества. Согласно принципам фонда, предпочтение отдается проектам, направленным на междисциплинарное сотрудничество между представителями наук об окружающей среде, социальных и гуманитарных наук. Фонд также выступает за сотрудничество между академическими подходами и подходами из сферы художественного творчества. Более того, фонд подчеркивает необходимость широкого информирования о проектах за пределами научного общества. Поэтому, помимо собственно плана проекта, заявка на грант должна также включать и краткий план публичных коммуникаций в рамках проекта. Максимальная продолжительность проекта – 4 года. Заявка на грант подается онлайн через сайт фонда. Заявки можно подавать либо на финском, либо на английском языке. Общая сумма финансируемых проектов в рамках тематического конкурса составит примерно 3 млн евро.

Hakeminen

Teemahaku järjestetään vuosittaisen apurahahaun yhteydessä 1.–15.9.2020. Katso tarkemmat ohjeet: APURAHAN HAKIJALLE

Lisätietoja:

tiedejohtaja Kalle Korhonen, kalle.korhonen@koneensaatio.fi

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.