Uutiset

Saaren kartanon residenssi

01.02.2023

Saaren kartanon residenssille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti

Kuva: Otto-Ville Väätäinen

Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssille myönnettiin tammikuussa Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ekokompassi-sertifikaatti on tunnustus konkreettisesta ympäristötyöstä ja myönnetään hyväksytyn auditoinnin jälkeen. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo Saaren kartanon residenssin sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja ympäristötyön kehittämiseen.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on Suomen Luonnonsuojeluliiton omistama ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Ekokompassi-sertifikaattia varten organisaation on täytettävä tietyt kriteerit, joihin kuuluu muun muassa oman toiminnan merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi.

Ympäristövastuullisuus on osa Koneen Säätiön strategiaa. Vastuullisuustyön merkitys arjen toiminnassa on keskeisessä roolissa myös Saaren kartanon residenssissä.  Halusimme kehittää eteenpäin jo olemassa olleita residenssin ympäristövastuullisuuden tavoitteita Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla, joka auttaa tunnistamaan, seuraamaan ja pienentämään toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tavoitteenamme on ollut yhtenäistää toimintaamme Ekokompassin avulla.

”Ekokompassi-prosessi on ollut valaiseva läpileikkaus kaikkeen toimintaamme ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Havaitsimme, että olemme jo pitkällä ympäristötyössä, mutta löysimme myös uusia pienempiä ja isompia keinoja kehittää toimintaamme ympäristövastuullisuuden näkökulmasta sekä lisätä kunnianhimon tasoa. Erityisenä kehittämiskohteenamme on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kartanon puistossa ja perinneympäristössä”, kertoo residenssin johtaja Leena Kela

Rakentamistyöhön panostettiin lähes kaksi vuotta

Aloitimme Ekokompassin rakentamisen vuoden 2021 alussa ekologisen residenssitoiminnan koordinaattori Jaana Eskolan ja Ekokompassin tarjoaman asiantuntija-avun avulla. Ryhdyimme kartoittamaan toimintamme ympäristövaikutuksia muun muassa Koneen Säätiön toiminnasta tehdyn hiilijalanjäljen mittauksen avulla. Kartoitus auttoi tavoitteiden asettamisessa ja selkeytti toiminnastamme syntyviä ympäristövaikutuksia ja ympäristöön liittyviä riskejä.

Mittauksen avulla selvisi, että esimerkiksi aika suuri osa (19 %) osa koko säätiön hiilijalanjälkeä syntyi Saaren kartanon historiallisten rakennusten isoista remonteista. Lisäksi pelkästään Saaren kartanon residenssin osalta 25 prosenttia hiilijalanjäljestä muodostui residenssiläisten matkustamisesta: residenssiin matkusti lentäen vain 19 prosenttia residenssivieraista, mutta samalla lentomatkustaminen aiheutti peräti 91 prosenttia kaikkien residenssivieraiden matkustamisen päästöistä.

Tavoitteen määrittämisessä keskityimme Ekokompassissa kolmeen suurempaan kokonaisuuteen: monimuotoisuuteen, ympäristöviestintään sekä kestäviin hankintoihin. Ekokompassin avulla olemme tehostaneet esimerkiksi monimuotoisuustyötä kartanon alueella laiduntamisen ja ennallistamistyön avulla. Olemme parantaneet residenssin kierrätystä ja jätehuoltoa sekä panostaneet kestävään liikkumisen.

Kannustamme residenssiin saapuvia huomioimaan ekologiset valinnat omassa toiminnassaan ja myönnämme tukea lentämistä ekologisempaan ja vähäpäästöisempään matkustamiseen. Residenssissä pyritään paikan päällä vähentämään liikkumisen päästöjä syksyllä 2020 hankitulla leasing-sähköautolla ja tarjoamalla polkupyöriä asukkaiden käyttöön.

Annoimme ympäristölupauksen

Saadakseen Ekokompassi-sertifikaatin organisaation on täytettävä ohjelman asettamat 10 kriteeriä ja sitouduttava niihin. Kartoittamisen jälkeen laadimme ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen kriteerejä noudattaen sekä muotoilimme myös oman ympäristölupauksemme:

  • Ekologinen residenssitoiminta mahdollistaa ja tukee uutta ajattelua, oivalluksia ja vaalii taiteen muutosvoimaa. 
  • Residenssin toimintaa määrittää ekososiaalinen sivistys.
  • Residenssi asettaa ekologisen kestävyyden etusijalle hankintapäätöksissään.
  • Residenssi on kokeileva edelläkävijä, joka viestii ja jakaa tietoa parhaista ekologisista käytännöistä muille alan toimijoille.
  • Residenssi vaalii Saaren kartanon kulttuuri- ja perinneympäristön erityislaatuisuutta ja ylläpitää omalla alueellaan ekologista monimuotoisuutta.
Kuva: Jussi Virkkumaa

Oivallukset ja taiteen muutosvoima

Ekologisessa residenssitoiminnassamme meille on tärkeää mahdollistaa oivalluksia residenssissä työskenteleville residenssin aikana niin käytännön kuin ajattelun tasolla. Taide ja sen sisältämä potentiaali muutokseen ovat avainasemassa oivalluksien ja ymmärryksen synnyttämisessä.

Residenssissä mahdollistetaan oivalluksia erilaisissa ajankohtaisiin aiheisiin keskittyvissä opintopiireissä, työpajoissa tai esimerkiksi kokemushavainnointiin perustuvilla kävelyillä, joita vetää ekologisuuden ja kestävyyden näkökulmiin perehtynyt kutsutaiteilija tai muu asiantuntija. Lisäksi teemme residenssiläisten kanssa retkiä kartanon lähialueelle, joiden aikana tutustumme – vuodenajan mukaan – esimerkiksi alueen lintuihin, kasveihin tai keräämme sieniä. Olemme rakentaneet työpajoissa eri linnuille tarkoitettuja linnunpönttöjä yhteistyössä paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa tukemaan Saaren alueen ja viereisen lintuvesilahden monimuotoisuutta.

Saaren kartanon residenssin toiminnan ydin on siellä työskentelevistä taiteilijoista ja tutkijoista ja heidän työrauhastaan huolehtiminen. Meille tärkeitä arvoja ovat ympäristövastuullisuuden lisäksi sosiaalinen ja psykologinen kestävyys, joita pyrimme toteuttamaan huolenpidon, monimuotoisuuden ja tasa-arvon avulla. Huomioimme ne jo hakuprosessissa, jossa tavoittelemme myös länsimaalaisen residenssikentän ulkopuolisia taiteilijoita ja noudatamme vastuullisen arvioinnin käytäntöjä.

Kehitämme residenssistä kestävästi mahdollisimman turvallista tilaa, jossa huomioimme myös saavutettavuuden. Syksyllä 2022 valmistuneessa Saaren kartanon päärakennuksen remontissa parannettiin rakennuksen ensimmäisen kerroksen saavutettavuutta muun muassa lisäämällä hissi ja poistamalla rakennuksen sisällä olevia kynnyksiä.

Ekososiaalinen sivistys on kokonaisvaltaista vastuuta

Ekososiaalinen sivistys tarkoittaa meille sosiaalista, kulttuurista ja ekologista vastuuta ihmisestä, muista lajeista ja ympäristöstä. Ekososiaalinen sivistys näkyy koko Koneen Säätiön toiminnassa monin tavoin. Vuonna 2017 säätiö perusti Kullan luonnonsuojelualueen Kemiönsaareen kompensoidaksemme säätiön toiminnasta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta, ja vuonna 2021 säätiö lahjoitti 1 440 hehtaarin metsäalueen Oulun Sanginjoella suojelualueeksi.

Saaren kartanon kansainvälisessä taiteilija- ja tutkijaresidenssissä kehitämme residenssitoimintaa kokeillen ja pitkäjänteisesti kestävyyden ehdoilla. Tavoitteenamme on olla kestävien toimintamallien edelläkävijä kansainvälisellä residenssikentällä ja kehittää toimintaamme vastuullisesti.

Kestävät hankinnat

Hankinnoissamme suosimme laadukkaita tuotteita vastuullisilta valmistajilta ja mahdollisuuksien mukaan Suomessa valmistettuja ja kotimaista alkuperää olevia tuotteita, joilla on pienempi hiilijalanjälki. Kannustamme myös residenssin asukkaita miettimään omia kulutustapojaan keskittämällä ruoka- ja tarvikehankinnat kerran viikossa tehtävään yhteiseen kauppareissuun. Kaikki tarjoamamme ruoka on kasvipohjaista ja mahdollisimman vastuullisesti tuotettua.

Kokeileva edelläkävijä

Tärkeä osa ympäristölupaustamme on viestiä ja jakaa tietoa parhaista kestävistä käytännöistä muille alan toimijoille. Kehitämme viestintäämme kokeillen erilaisia keinoja välittää tietoa.

Vuonna 2022 julkaisimme englanninkielisen Reviving the Wild -podcast-sarjan, jossa käsitellään neljää eri aihealuetta Saaren kartanon residenssin arjen toiminnoista. Podcastien jaksoissa toimittaja Miia Laine keskustelee asiantuntijavieraiden kanssa suhteestamme eläimiin, nykymetsien hauraudesta ja puiden merkityksestä, villiruuasta, ruokaturvallisuudesta, uudistavasta maataloudesta ja terveestä maaperästä. Jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa ja Apple Podcasts -palvelussa.

Saaren kartanon residenssi on ollut perustamassa ja toimii mukana seitsemän pohjoisen alueen taiteilijaresidenssin Nordic Alliance of Artists’ Residencies on Climate Action eli NAARCA-verkostossa. NAARCAn tuottaman 8-osaisen podcast-sarjan TESTING GROUNDS ensimmäinen osa julkaistiin tammikuun lopussa.

Englanninkielisessä podcast-sarjassa taiteilijat, tutkijat ja aktivistit eri puolilta Pohjoismaita ja Skotlantia pohtivat eri taiteilijaresidenssien näkökulmasta kysymystä ”Miten taiteilijaresidenssit voivat toimia koekenttinä uusille – ja paremmille – tavoille elää ja työskennellä ilmastokriisin yhä kiihtyessä?”

Kuva: Otto-Ville Väätäinen

Vaalimme kulttuuri- ja perinneympäristöä sekä luonnon monimuotoisuutta

Koneen Säätiö vaalii Saaren kartanon kulttuuri- ja perinneympäristön erityislaatuisuutta ja ylläpidämme omalla alueellamme ekologista monimuotoisuutta. Monimuotoisuustyö on tärkeä osa Saaren kartanon ympäristöä ja sen ainutlaatuista miljöötä.

Olemme lisänneet kartanon metsälaitumien ja niittyjen määrää, ja kesällä 2023 niitä laiduntavat lehmät ja lampaat vuorolaiduntamisen mukaisesti.

Lisäksi teemme yhteistyötä Turun yliopiston biologian laitoksen kanssa ja tekeillä on eliölajikartoituksen lisäksi kaksi alueen eliölajeihin liittyvää pro gradu -tutkielmaa. Projektissa tarkastellaan laidunnuksen ja eliölajien monimuotoisuuden suhdetta kymmenen koealueen avulla, joista osa sijaitsee laidunalueiden ulkopuolella. Kevään 2022 eliölajikartoituksen väliraportista selvisi, että Saaren kartanon alueella on paljon elinvoimaisia lajeja, mutta alueelta löytyy myös seitsemän uhanalaista lajia, kuten esimerkiksi erittäin uhanalaiset täplänakalilude, halavasepikkä, minttunirppu ja vaskilyhytsiipi.

Vuonna 2022 aloitimme yhteistyön Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin laitoksen kanssa Beyond sustainability 2.0 -projektin avulla. Tavoitteena on vahvistaa kartanoalueen monilajisuutta ja luoda uudistavaa luontosuhdetta ja ymmärrystä syvästä keskinäisestä yhteydestä ihmisen ja luonnon välillä. Projektin aikana toteutetaan kaksi maisema-arkkitehtuurin diplomityötä, joiden avulla muutetaan perinteistä maisemaan liittyvää ajattelua uudenlaiseen lähestymistapaan, jossa maisema ja ihmiset ovat yhtä ja ruokkivat toisiaan ja joissa tarkastellaan, miten voidaan yhteensovittaa monimuotoisuuden ja monilajisuude sekä kulttuurihistoriallisia arvoja.

Saaren kartanon residenssi on sitoutunut hoitamaan aluettaan Museoviraston hoito-ohjeiden mukaisesti huomioiden monimuotoisuuden ja siihen liittyvät näkökulmat. Saaren kartanon miljöö on kulttuurihistoriallisesti merkittävä: sen rakennukset ovat suojeltuja, se on Museoviraston listaama muinaismuistoalue sekä yksi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY). Saaren kartanon läheinen Mietoistenlahti on yksi Suomen arvokkaimmista lintuvesistä, ja se on tärkeä muuttolintujen levähdyspaikka.

Ekokompassi edellyttää jatkuvaa työtä

Kolmivaiheisen Ekokompassi-prosessin viimeisessä vaiheessa joulukuun 2022 puolivälissä ulkopuolinen auditoija tarkisti, toteutuivatko sertifikaatille asettamamme kriteerit ja sen seurauksena Saaren kartanon residenssille myönnettiin 12.1.2023 Ekokompassi-sertifikaatti, joka on voimassa kolme vuotta. 

Sertifikaatin saaminen ei kutenkaan tarkoita kestävän residenssitoiminnan kehitystyön päättymistä vaan keskeisenä periaatteena on jatkuvasti parantaa ja kehittää toimintaa samalla kun ylläpidetään jo saavutettuja tavoitteita.