Hakemuksen käsittely ja päätökset

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat ovat tieteen- tai taiteenalan asiantuntijoita. Vuonna 2020 myönnöt julkaistaan 3.12.
Kuva | Image: Ilona Partanen

Hakemuksen käsittely säätiössä

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat ovat tieteen- tai taiteenalan asiantuntijoita. 

Tavallisesti hakemuksen tieteellistä tai taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Näkemyksemme mukaan näin tuettavaksi valikoituu taiteellisesti ja tieteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan – usein kompromisseja edellyttävän – työn tuloksena. Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat yleensä vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu. Asiantuntijoiden tekemän arvioinnin lisäksi hankkeen realistisuuden arvioinnissa ovat mukana säätiön johtajat. 

Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät rohkeampia ehdotuksia apurahansaajiksi. Voit lukea arviointiprosessista arvioijan näkökulmasta lisää blogistamme.  

 

Päätökset

Päätökset syksyn hakukierroksella myönnettävistä apurahoista tekee Koneen Säätiön hallitus syyskokouksessaan, joka järjestetään marras-joulukuun vaihteessa. Lista apurahansaajista, hankkeiden esittelyt (nimi, tiivistelmä, rohkea avaus) ja työryhmän jäsenet julkaistaan verkkosivuillamme pian hallituksen syyskokouksen jälkeen. Ilmoitamme apurahasta apurahansaajille sekä sähköpostitse että postitse. Apurahansaajien nimet julkaistaan myös säätiön vuosikertomuksessa.  

 

Perustelut

Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat mm. seuraaviin seikkoihin: 

  • Päätöksiä ohjaavat säätiön strategiassa määritellyt painopisteet, joista kerrotaan näissä ohjeissa ja säätiön verkkosivuilla. 
  • Hakemuksen ja liitteenä olevien ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi. Työ- tai tutkimussuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomio suunnitellun hankkeen tieteelliseen tai taiteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen, rohkeuteen sekä uusiin näkökulmiin. 
  • Etenkin väitöskirjoja koskeviin hakemuksiin on tärkeää sisällyttää lausunto työn ohjaajalta tai muulta työn hyvin tuntevalta henkilöltä.
  • Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon muita yhteiskunnallisia sekä tiede- ja taidepoliittisia näkökohtia. Säätiö pyrkii päätöksillään edistämään tieteen, taiteen ja muun suomalaisen kulttuurin monipuolista kehitystä. 

 

Tietosuoja

Koneen Säätiöön saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelevät ja arvioivat henkilöt eivät kerro sivullisille tietoa hakijoista. 

Lähettäessään apurahahakemuksen Koneen Säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin. 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. 

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin. 

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö on esitettävä Koneen Säätiölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Säätiön toimistossa. Säätiön tulee antaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. 

Tietoa Koneen Säätiön apurahahakija- ja -saajarekisteristä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta löytyy tietosuojaselosteesta.  

 

Palaa Apurahanhakijalle-pääsivulle.