FT Korolainen Kari

160800 €

Rajojen moniulotteisuus ja perinne: Rajojen ulottuvuudet perinneaineistoissa monitieteisesti ja taiteellisesti tarkasteltuina

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tarkastelen rajojen moniulotteisuutta ja moniäänisyyttä perinteen, folkloren näkökulmasta. Yhdistän hankkeessani tutkimusta ja taidetta, joten se liittyy rajatutkimuksen, kulttuurin- ja perinteentutkimuksen sekä taidelähtöisen tutkimuksen viitekehyksiin ja sarjakuvataiteeseen. Olen kiinnostunut siitä, miten ihmiset ovat tienneet ja käsitelleet perinteen kautta rajojen erilaisia olomuotoja, rajojen moniulotteisuuttakin. Lähestyn aihetta teoreettisesti borderscapes-käsitteen kautta, jolloin rajoja pyritään tarkastelemaan ilman alueellisuuden painolastia ja sosiokulttuurisen mukaan lukemisen ja poissulkemisen kannalta. Tavoitteeni on tutkia sitä, miten ja miksi rajojen moniulotteisuus ilmenee sosiokulttuurisen mukaan lukemisen ja poissulkemisen näkökulmasta perinteen kautta tarkasteluna Suomen ja Venäjän rajaan kytkeytyvissä 1900-luvun perinneaineistoissa. Tarkastelen tätä kysymystä myös taiteellisen työskentelyn, sarjakuvan avulla, sillä tutkimukseni ytimessä on rajoista tietämisen erilaisten tapojen pohtiminen ja aiheen tulkinnallinen kokeileminen. Lähtökohta on, että taiteen tekeminen voi auttaa kokeilemaan tulkintoja siitä, miten tietää rajoista eri tavoin, esimerkiksi kokemuksellisesti. Tutkimusaineistona on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston rajoihin liittyviä perinneaineistoja, lähinnä kyselyvastauksia 1900-luvulta. Tutkin aineistoja temaattisen sisällön analyysin ja narratiivisen analyysin keinoin ja analysoinnin rinnalla teen sarjakuvataidetta. Niinpä tutkimusjulkaisujen lisäksi työn tuotoksia ovat 30 piirroksen tai sarjakuvastripin sarja sekä laajempi sarjakuva-albumi. Tulokset ja sarjakuvateokset lisäävät ymmärrystä tietämisen ja kokemuksellisuuden sekä perinteen ja rajojen vuorovaikutuksesta. Sarjakuvan avulla tuon aihepiiriä ihmeteltäväksi myös tutkimusjulkaisujen lukijakuntaa laajemmalle yleisölle. Tutkimus toteutetaan Karjalan tutkimuslaitoksessa Itä-Suomen yliopistossa.