Lehtori AMK (asioimistulkkaus) Vainikka Mari

90000 €

Kulttuuristen merkitysten vaikutus asioimistulkkauksen laatuun maahanmuuttajapalveluissa

Kolmivuotinen

Kulttuuria pidetään usein syynä maahanmuuttajien kotoutumisen epäonnistumiselle. Kulttuurin käsitteellä on kuitenkin monia merkityksiä, eikä aina ole selvää, mitä ”kulttuurilla” varsinaisesti tarkoitetaan. Maahanmuuttajien käsitys suomalaisesta yhteiskunnasta rakentuu pitkälti viranomaisprosesseissa, joissa ainakin oleskelun alkuvaiheessa yhteiskunnan arvoja ja periaatteita sanoittavat asioimistulkit. Kulttuuristen merkitysten välittäminen onkin silloin keskeistä tulkkauksessa, mutta muillakin tekijöillä on merkitystä. Tulkkaustilanteiden dynamiikkaan vaikuttaa esimerkiksi institutionaaliselle vuorovaikutukselle usein ominainen kulttuuristen ja kielellisten valta-asemien epäsuhtaisuus. Tulkkaustilanteen vuorovaikutuksessa rakentuvat merkitykset saattavat myös perustua vain näennäiselle yhteisymmärrykselle, jos sen osapuolten maailmankuvat eivät kohtaa. Taustalla voivat siis vaikuttaa osapuolten erilaiset taustakulttuurit, mutta myös erilainen käsitys siitä, mitä on laadukas tulkkaus. Tulkkauksen laadulla on yhteiskunnallista merkitystä, sillä huonolaatuinen tulkkaus vaarantaa tulkin asiakkaiden oikeusturvan ja haittaa kielellisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Vaikka kulttuurin katsotaan vaikuttavan asioimistulkkaustilanteeseen olennaisesti, ei sen vaikutusta tulkkauksen laatuun ole perusteellisesti tutkittu. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kulttuuri näyttäytyy tulkkaustilanteissa ja millä tavalla se vaikuttaa asioimistulkkauksen laatuun. Aineisto kerätään videoimalla asioimistulkkaustilanteita maahanmuuttajapalveluissa sekä haastattelemalla tulkkien kanssa toimivia virkailijoita ja tulkkeja. Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tulkkaustilanteiden nauhoituksista ja litteraateista analysoidaan kielellistä ja kehollista vuorovaikutusta keskustelunanalyyttisillä työkaluilla.