Tarinat ja julkaisut

Konehuone-kolumni

02.10.2023

Säätiöt aktivismia tukemassa

Koneen Säätiön tiede- ja taiderahoituksen johtaja Kalle Korhonen ja toimitusjohtaja Ulla Tuomarla. Kuva: Koneen Säätiö

Aktivismi on toimintaa, jolla puututaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Koneen Säätiön elokuussa myöntämä tuki suomalaisten Elokapina-ympäristöaktivistien työryhmän hankkeelle on herättänyt mediassa keskustelua siitä, mitä apurahasäätiöt voivat tukea, ja miksi säätiö tukee aktivismia. 

Koneen Säätiö on ennen kaikkea tieteellisen tutkimustyön ja taiteellisen työskentelyn rahoittaja. Painotamme rahoituspäätöksissä tieteen ja taiteen vapautta. Maailma tarvitsee tieteellistä ja taiteellista työtä, myös sellaista, jonka vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ei voi välittömästi havaita ja jota ei voi suoraan soveltaa yhteiskuntaa palvelemaan. 

Toisaalta välimatka yhteiskunnan haasteita selvittävän tutkimuksen ja aktivismin välillä ei ole pitkä. On myös ilmeistä, että maapallon elämää vakavasti uhkaavat ongelmat, kuten ympäristökriisi, eivät ratkea tarpeeksi nopeasti ilman aktivismia. 

Säätiöt voivat toimia siellä, minne valtion tai muu julkinen rahoitus ei vielä ole ehtinyt, ja tukea kansalaisaktivismia erityisen tärkeissä asioissa. Koneen Säätiö on tänä vuonna aloittanut uuden Metsän puolella -ohjelman, jossa se rahoittaa tieteellistä ja taiteellista työtä, journalismia ja aktivismia. Työllä täytyy kuitenkin olla kytkös tieteeseen tai taiteeseen. Edellä mainitsemamme Elokapina-työryhmän hanke on yksi tässä ohjelmassa rahoitetuista hankkeista.

Säätiöillä on yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteita, jotka perustuvat niiden sääntöihin, strategiaan ja arvoihin. Koneen Säätiö on halunnut Metsän puolella -avauksellaan nostaa Suomessa käytävän metsäkeskustelun tasoa ja monipuolistaa siinä esiintyviä näkökulmia ja ääniä. Ajattelemme myös, että mielenosoitus- ja kokoontumisvapaus, joita Elokapina hyödyntää, ovat demokraattisia oikeuksia, joita täytyy puolustaa. Koneen Säätiön tuki Elokapinalle on siten myös teko demokratian vahvistamiseksi.

Aktivismin tukeminen ei ole meille täysin uusi asia. Säätiö on tukenut aktivismia 2010-luvulta alkaen, kun säätiön kieliohjelman aikana nähtiin, että vähemmistökielten elvyttämistä ja tukemista tekevät aktivistit hyötyvät yhteistyöstä kielentutkijoiden kanssa. Rahoitetuissa hankkeissa tuettiin mm. kielenopetuksen käytäntöjen kehittämistä pääkaupunkiseudun kouluissa ja muissa tilanteissa ja lyydin kielen elvytystä keskustelupiirien avulla. Aktivistit (tai ”kansalaisyhteiskunnan edustajat”) mainittiin myös säätiön ohjelmassa Suomen muuttuvat naapuruudet. Siinä kysyttiin, miten ihmiset, ryhmät, valtiot ja kulttuurit voivat elää lähekkäin, kommunikoida ja rakentaa yhteisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista huolimatta. Ohjelman Naapuridialogit-teemahaussa tuettiin useita hankkeita, jotka loivat dialogia eri ihmisryhmien välille käytännössä. 

Aktivismin kirjo on laaja. Yhteinen nimittäjä Koneen Säätiön tukemissa hankkeissa, joissa on ollut mukana aktivismia, on se, että ei ainoastaan tutkita, miten jokin asia on. Hankkeilla pyritään myös vaikuttamaan asioihin, kuten vaikkapa lyydin kielen elpymiseen. 

Myös Elokapinan hankkeessa on kytkös tutkimuksen ja aktivismin välillä sitä kautta, että hankkeessa pyritään saamaan ympäristötutkimuksen ääni paremmin kuuluville. Taiteella ja aktivismilla on usein yhteys, sillä taide on ajassamme yhä useammin kantaaottavaa ja aktivistista, joskus jopa kansalaistottelematonta. Taide raivaa tilaa uudenlaisille ajattelutavoille, mahdollistaa toisin näkemisen. Tutkimuksen ja taiteen välistä yhteistyötä on Koneen Säätiössä tuettu määrätietoisesti jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2022 joka kuudes myöntämämme hanke yhdisti tiedettä ja taidetta.

Kansainvälisellä säätiökentällä kansalaisyhteiskunnan, myös aktivismin, tukemisella on pitkät perinteet. Euroopassa ja Yhdysvalloissa säätiöt tukevatkin tavallisemmin yhteiskunnallisiin muutoksiin pyrkiviä järjestöjä kuin tiedettä tai taidetta. On myös olemassa yksinomaan aktivismin tukemiseen erikoistuneita säätiöitä, kuten saksalainen Bewegungsstiftung (”Liikesäätiö”). Onhan kansalaisaktivismin merkitys myös yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamisessa ollut suuri, kun ajatellaan esimerkiksi naisten äänioikeuden ajamista, mustien segregaation vastustamista USA:ssa tai Venäjän sortotoimien vastustamista 1900-luvun alun Suomessa.

Kun Koneen Säätiö tukee tieteellistä tai taiteellista työtä, aktivismia tai journalismia, se rahoittaa toimijoiden hankkeita, ei toimintaa sellaisenaan tai kokonaisuudessaan. Rahoituspäätökset perustuvat säätiössä huolelliselle hankesuunnitelman arvioinnille. Hankesuunnitelmassa kuvataan se tekeminen, jolle rahoitusta haetaan. Rahoitettavat hankkeet ovatkin valikoituneet tuettaviksi ankaran kilpailun kautta; erinomaisia hakemuksia on aina enemmän kuin jakovaraa.

Säätiön rahoitus perustuu pitkälti luottamukseen. Luotamme rahoittamiemme hankkeiden tekijöihin samalla kun velvoitamme raportoimaan myönnetyn rahoituksen käytöstä ja hankkeen tuloksista. Jos hankesuunnitelmiin tulee olennaisia muutoksia, niistä neuvotellaan säätiön edustajien kanssa. Säätiö ylläpitää mielellään vuoropuhelua rahoittamiensa hankkeiden kanssa. Meihin saa ja ollaankin usein yhteydessä hankkeen keston aikana muutenkin kuin raportoinnin kautta. Jatkuvan vuoropuhelun ansiosta säätiöön tulee arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, miten hankkeissa toimitaan, mitä kenties uusia toimintatapoja hankkeissa haluttaisiin ottaa käyttöön tai mitä tukea säätiöltä hankkeissa kaivattaisiin. Tällä tiedolla kehitetään säätiön toimintaa.