Tarinat ja julkaisut

Kaivolla-blogi

27.02.2023

Noidat, alkemistit ja astrologit yhteiskunnassa kielitieteen keinoin

Trinity College, Cambridge MS O.5.31, f. 11v. Copyright the Master and Fellows of Trinity College, Cambridge (käytetty Creative Commons BY-NC -lisenssin luvalla). Saatavilla Wren Digital Librarysta: https://mss-cat.trin.cam.ac.uk/Manuscript/O.5.31/

Tieteen ja taikuuden rajamailla: Noidat, alkemistit ja astrologit keskiajan ja uuden ajan alun englannin kielessä (TiTaRa) -hanke selvittää, miten tieteen ja taikuuden rajamaastossa toimivista henkilöistä ­­­— alkemisteista, astrologeista ja noidista — kirjoitettiin keskiajalla ja uuden ajan alussa, ja mitä tämä kertoo heidän rooleistaan yhteiskunnassa. Hankkeessa toteutetaan myös tutkimuksen tuloksiin pohjautuva roolipeli, jonka kautta tarkastellaan noitien, alkemistien ja astrologien asemaa aikakautensa yhteisöissä. Hanke toteutetaan Koneen Säätiön rahoituksella (2023–2025) Turun yliopiston englannin kielen oppiaineessa.

Nykyään tiedettä ja taikuutta pidetään usein toistensa vastakohtina. Tämän kahtiajaon suora soveltaminen keskiajalle ja uuden ajan alkuun on kuitenkin epähistoriallista. Vielä uuden ajan alussa, jopa tieteellisen vallankumouksen aikana, jako nykytieteen mukaisiin tieteenaloihin ja niin sanottuihin pseudotieteisiin tai jopa magiaan oli hyvinkin häilyvä ja moniulotteinen kysymys.

Esimerkiksi Isaac Newton harjoitti vakavissaan alkemiaa ja analysoi raamatullisia ennustuksia (Newman 2019). Keskiaikaisen tieteellisen maailmankuvan mukaan metallit olivat yhdisteitä, jotka syntyivät rikistä ja elohopeasta eri mittasuhteissa. Tälle ajattelumallille löydettiin myös todisteita. Taivaankappaleiden liikkeitä osattiin laskea ja ennustaa hyvin tarkasti jo silloin, kun maapallon nähtiin olevan maailmankaikkeuden keskus (esim. Falk 2020). Näiden liikkeiden perusteella pyrittiin ennustamaan tulevaa. Alkemialla, astrologialla ja magialla oli myös yhteyksiä lääketieteeseen. Useat keskiajan englantilaiset parannusohjeet sisältävät maagisia elementtejä (Meaney 2011).

Tieteenhistorian näkökulmasta alkemiaa, astrologiaa ja magiaakin voidaan siis tutkia ainakin osittain varhaisina tieteenaloina. Nämä alat nähdään kuitenkin nykynäkökulmasta okkultistisina tai pseudotieteellisinä johtuen tieteellisen maailmankuvan ja tieteen määritelmien muutoksesta. Tämä värittää käsityksiämme menneen ajan maailmasta ja antaa tilaa kovinkin virheellisille tulkinnoille siitä, miten entisajan ihmiset ovat suhtautuneet esimerkiksi magian harjoittajiin.

Kielen avulla muokataan mielikuvia maailmasta. Vuosisatojen takaisten ihmisten mieliin on mahdotonta päästä käsiksi suoraan, mutta historialliset tekstiaineistot ja niiden kielitieteellinen ja kirjahistoriallinen analyysi voivat kertoa meille välillisesti siitä, mitä ennen on ajateltu. TiTaRa-hanke tarkastelee historiallisen kielitieteen ja tekstintutkimuksen menetelmin potentiaalisesti marginaalissa olevien ryhmiä sekä tekstien kirjoittajina että kirjoittamisen kohteina.

Noidat, alkemistit ja astrologit tuntuvat ehkä nykynäkökulmasta huuhaan sävyttämiltä kategorioilta. Alkuperäisiä tekstilähteitä tarkastelemalla voimme kuitenkin selvittää, miten aikalaiset todella suhtautuivat heihin ja miten he itse kirjoittivat. Astrologit, alkemistit ja noidat olivat henkilöitä, joiden ainakin osa uskoi voivan ennustaa tulevaa, tehtailla rikkauksia, vaikuttaa ihmisten kohtaloihin ja parantaa tai aiheuttaa sairauksia. Tällaiset taidot saattoivat auttaa yksilöä luomaan menestyksekkään uran tai toisaalta sulkea hänet yhteisön ulkopuolelle ja tehdä hänestä ivan, jopa väkivallan kohteen.

TiTaRa-hanke selvittää englannin- ja latinankielisten aikalaislähteiden perusteella, miten keskiajan ja uuden ajan alun Englannissa suhtauduttiin noitiin, alkemisteihin ja astrologeihin ja kuinka alkemististen ja astrologisten tekstien kirjoittajat ja kopioijat itse käyttivät kieltä ja kehittivät aikansa tieteellisiä tekstilajeja. Tutkimuksen aineisto koostuu englannin- ja latinankielisistä teksteistä lähes vuosituhannen ajalta, 700-luvulta aina 1600-luvulle.

Ennen kaikkea hanke tuottaa uutta tietoa varhaisista tieteen ja taikuuden rajamailla toimineista henkilöistä ja heihin liittyvästä kielestä ja siten pyrkii ravistelemaan stereotyyppisiä käsityksiä alkemiasta, astrologiasta ja noituudesta. Tutkimustulosten pelillistäminen roolipelin muodossa mahdollistaa matalan kynnyksen elämyksellisen tutustumisen tutkimuksen teemoihin. Miten ympäröivä yhteiskunta suhtautui noitiin, astrologeihin ja alkemisteihin? Millaista kieltä heistä käytettiin? Miten he suhtautuivat itseensä?

TiTaRa-hankkeen vastuullisena johtajana toimii FT Mari-Liisa Varila, joka tutkii keskiajan ja uuden ajan alun englanninkielisiä astrologisia tekstejä yhdistäen kielitieteen ja kirjahistorian menetelmiä.

Kirjailija, FT Sara Norja tutkii alkemistisia käsikirjoitustekstejä ja painettuja kirjoja filologian, sanastontutkimuksen ja käsikirjoitustutkimuksen menetelmillä.

FM Ida Meerto tutkii keskiajan englannin kielen noita‑sanaston muodostumista ja käyttöä sanastontutkimuksen, korpustutkimuksen sekä filologian menetelmiä käyttäen.

Kirjailija, TM Kristel Nyberg on roolipelisuunnittelija ja tietokirjailija, ja hän vastaa roolipelin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lähteet

Falk S. 2020. The Light Ages: A Medieval Journey of Discovery. Allen Lane.

Meaney, Audrey L. 2011. Extra-Medical Elements in Anglo-Saxon Medicine. Social History of Medicine 24: 41–56.

Newman, W. R. 2019. Newton the Alchemist: Science, Enigma, and the Quest for Nature’s “Secret Fire”. Princeton UP.

Linkit

TiTaRa Instagramissa ja Twitterissä