Jatko-opiskelija Meramo Katarina

123900 €

Ympäristömuutoksen vaikutus lepakoiden lajipiirteisiin ja näihin pohjautuvaan toiminnalliseen monimuotoisuuteen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Suojelutoimien priorisoinnin kannalta on tärkeää ymmärtää, miten ekologialtaan erilaiset lajit selviytyvät ihmistoiminnan aiheuttamista ympäristön häiriöistä. Funktionaalisiin eli toiminnallisiin lajipiirteisiin perustuva tutkimus tarjoaa syvempää ymmärrystä ekosysteemien toiminnasta sekä yhteisöjen rakenteesta ja dynamiikasta, ja auttaa ennakoivasti reagoimaan ympäristön häiriöihin. Tätä lähestymistapaa on kuitenkin vasta viime vuosina sovellettu eri eliöryhmiin, kuten lepakoihin. Lepakot ovat lajirikas ja toiminnallisilta piirteiltään hyvin monipuolinen ryhmä, jolla on tärkeitä rooleja ekosysteemissä. Lisäksi ne ovat tunnustettu hyväksi malliryhmäksi ympäristömuutosten vaikutusten arvioinnissa niiden ekologisen monimuotoisuuden takia. Tutkimustani varten kerään tietoa sekä Suomen että Brasilian Caatingan lepakkolajiston toiminnallisista piirteistä niiden elinympäristöt huomioiden saadakseni arvokasta tietoa erilaisten funktionaalisiltaan toimiltaan eroavien ryhmien haavoittuvuudesta ihmisperäiseen häiriöön. Käytän toiminnallisia piirteitä seuraavista ryhmistä: 1) morfologiset piirteet 2) liikkuvuus 3) ravinnonkäyttöön liittyvät piirteet 4) talvehtimiskäyttäytyminen ja 5) kaikuluotauspiirteet. Haluan myös tarkastella eroavaisuuksia lajinsisäisissä toiminnallisissa piirteissä lepakkopopulaatioiden välillä ja tutkia, kohdistuuko piirteille valintaa riippuen populaatioiden maantieteellisestä sijainnista käyttämällä kokogenomimenetelmin sekvensoituja näytteitä.