Kasvatustieteen maisteri Peltola Antonina

62000 €

Yhteisöjen merkitys lapsille: Pienten lasten kokemuksia yhteisöjensä jäsenenä toimimisesta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Nuorimmat yhteiskunnan jäsenet saavat harvoin ääntään ja näkemyksiään kuuluviin yhteisöihin liittyvässä tutkimuksessa. Tämä väitöstutkimus pyrkii pääsemään näiden varhaislapsuuden arkisten tapahtumien ja kokemusten äärelle, joissa ensimmäiset kokemukset yhteisöistä ja ympäristöstä, sekä toisaalta niihin kuuluvuudesta ja ulkopuolisuudesta, syntyvät. Tutkimus lisää tietoa siitä, millaisena nämä eri yhteisöt näyttäytyvät lasten kokemuksista käsin sekä millaiset asiat ovat heille merkityksellisiä omassa elämässään niin varhaiskasvatuksessa kuin vapaa-ajalla. Lisäksi tutkimuksella kartoitetaan tietoa näihin eri yhteisöihin kuulumisen sekä toisaalta ulkopuolisuuden kokemuksista. Tutkimalla lasten käsityksiä ja kokemuksia on mahdollista saada tietoa ulkopuolisuuteen liittyvistä kokemuksista jo varhaisessa vaiheessa, toisaalta saada tietoa niistä tekijöistä, jotka rakentavat yhteisöllisyyttä ja tukevat lasten hyvinvointia. Lisäksi tutkimuksella kehitetään menetelmiä, joilla kaikkein nuorimmilta lapsilta voidaan saada tietoa itseään koskevissa asioissa. Tutkimus toteutetaan monimenetelmäisesti yhdistäen lasten tuottamaa visuaalista aineistoa, haastatteluja sekä etnografisen tutkimuksen piirteitä ja aineistoa kerätään niin varhaiskasvatuksessa kuin lasten kotiympäristössä.