VTM, tohtorikoulutettava Turkka Saara

89625 €

Tietämisen politiikkaa: näyttöön perustuvan päätöksenteon paradigma ja tietämisen ehdot suomalaisessa päätöksenteon valmistelussa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkin artikkeliväitöskirjassani ns. näyttöön perustuvan päätöksenteon paradigman diskursiivista tuottamista suomalaisessa ministeriötason päätöksenteon valmistelussa sekä kyseiseen tiedontuottamisen paradigmaan liittyviä epistemologioita eli eräänlaisia tietämisen normeja. Väitöskirjan lähtökohtana ovat havainnot suomalaisen päätöksentekotavan muutoksesta. Kansainvälistä suosiota kerännyt näyttöön perustuvan päätöksenteon ajatus on saanut Suomessa tuulta alleen viime vuosina. Paradigmaa on kuitenkin tutkittu vain vähän kriittisesti, vaikka sillä millaisille käsityksille tiedosta ja tietämisestä päätöksenteko perustuu, on merkitystä niin päätöksenteon lopputulosten kannalta kuin myös demokratian näkökulmasta. Näyttöön perustuvaa päätöksentekoa on muun muassa kritisoitu epädemokraattiseksi valmistelumalliksi. Lähestyn näyttöön perustuvaa päätöksentekoa globaalina tiedontuotannon paradigmana, eli diskurssina, jonka kautta tuotetaan käsityksiä siitä, millaista on hyvä poliittinen päätöksenteko ja millä tavalla tietoa tulisi tuottaa päätöksentekoon. Näitä paradigmaattisia puhetapoja ja käytäntöjä on tärkeää tutkia, koska ne ilmentävät sitä, millaisille normeille päätöksenteko nojaa: kuka voi tietää, mitä ja miten. Empiirisesti tutkimus keskittyy 1) valtioneuvoston kanslian toimiin uuden diskurssin muodostajana ja levittäjänä sekä 2) näyttöön perustuvan päätöksenteon diskursiiviseen tuottamiseen ja tulkintaan ministeriöiden sosiaalipoliittisessa päätöksenteossa.