kauppatieteiden tohtori Lillqvist Ella

37400 €

Talouden mielikuvastot kriisin aikana

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tässä hankkeessa keskityn analysoimaan talouden imaginaareja eli “mielikuvastoja” (economic imaginaries, Sum & Jessop, 2013) ja niiden muutosta. Talouden todellisuus on liian monimukainen kokonaisuus, jotta sen voisi sellaisenaan käsittää ja siksi se hahmotetaan mielikuvastona: yksinkertaistettuina ja valikoivina sosiaalisesti jaettuina käsityksinä ja selitysmalleina. Tällaisilla yhteisillä, laajasti kyseenalaistamattomilla käsityksillä on suuri merkitys, koska ne ovat samalla performatiivisia eli todellisuutta tuottavia. Esimerkiksi käsitys, että kuluttajan tehtävä on ostaa ja kuluttaa, ja että jatkuva kasvu on välttämätöntä, tuottaa jo itsessään näitä todellisuuksia. Tarkastelen tässä tutkimuksessa, voiko meneillään oleva kriisi horjuttaa vakiintuneita talouden mielikuvastoja ja jos, niin millä tavalla. Tarkemmin sanottuna keskityn sellaisiin talouden mielikuvastoihin, jotka liittyvät kulutuksen ja kuluttajien rooliin, erityisesti mitä tulee kestävään kehitykseen ja kulutuksen rahoittamiseen velan avulla. Analysoin kysymystä teoreettisesti sekä empiirisesti erittäin suurten suomen- ja englanninkielisten aikaleimattujen tekstiaineistojen avulla korpusavusteista diskurssianalyysia hyödyntäen, mikä mahdollistaa ajallisen muutoksen tarkastelun. Empiirisesti tutkimus valottaa merkittävien talouden mielikuvastojen muutosta kriisin aikana ja lisää siten ymmärrystä siitä, kuinka kulutus toimii yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Lisäksi hanke tuottaa teorian, jolla voidaan selittää talouden mielikuvaston muutoksen merkitys ja mahdollisuudet, sekä kartoittaa mahdollisuuksia mielikuvaston muutoksen ohjaamiseen. Menetelmällisesti kehitän uutta lähestymistapaa diskurssin ajallisten trendien tarkasteluun määrällisiä ja laadullisia menetelmiä yhdistäen aiemman työni pohjalta (Lillqvist, 2019) ja alan parhaita työkaluja hyödyntäen.