FT Silvennoinen Olli

163600 €

Sosiaalisesti konstruoitu kielioppi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kielitiede mieltää tutkimuskohteensa ennen kaikkea ihmismieleen kuuluvaksi ilmiöksi. Vaikka kielen yhteisöllinen ja sosiaalinen luonne on saanut osakseen huomiota esimerkiksi sosiolingvistiikassa, kielen sosiaalisuutta painottavia kielitieteen osa-alueita pidetään toisinaan alan yleisen teorianmuodostuksen kannalta vähemmän tärkeinä kuin esimerkiksi läpikotaisin mentaalisina pidettyjä syntaksia ja semantiikkaa. Tässä post doc -hankkeessa pyrin haastamaan mentaalisen ja sosiaalisen dikotomiaa kielitieteessä antamalla sosiaalisen tulkinnan aiemmin kognitiivisena pidetylle kieliopin teorialle, konstruktiokieliopille. Konstruktiokielioppi on teoriaperinne, jonka mukaan kielioppi koostuu rakenteen ja funktion yhteenliittymistä, konstruktioista. Konstruktioita on perinteisesti pidetty mentaalisina. Mentaalinen lähestymistapa saattaa kuitenkin ansioistaan huolimatta johtaa harhaan. Konstruktioiden olemukseen kuuluu kyky välittää merkityksiä kielenkäyttäjien välillä. Konstruktioiden mentaaliset edustumat voivat myös olla varsin erilaisia: ”sama” konstruktio voi olla representoituneena eri ihmisillä eri tavoin. Tämän perusteella hankkeeni kysyy, millaisia olioita kieliopilliset konstruktiot ovat, miten konstruktioissa näkyy kielenkäyttäjän sosiaalinen kognitio ja millaisia sosiaalisia merkityksiä konstruktiot kantavat. Vastauksia haen sekä teoreettis-filosofisesta analyysista että aitojen kieliaineistojen analyysista. Menetelmällisesti hanke hyödyntää korpus- ja vuorovaikutuslingvistiikkaa, ja sen teoriatausta hyödyntää laajasti yhteiskuntatieteiden ja filosofian näkökulmia. Hankkeessa pohditaan, mitä seurauksia on konstruktioiden määrittelemisellä ensisijaisesti yhteisöllisiksi. Pohdintaa sidotaan yhteiskuntatieteelliseen teoriaan yhteisötason ilmiöiden emergentistä luonteesta. Perimmäisenä tavoitteena on selkiyttää konstruktiokieliopin teoriaperustaa sekä saattaa kielitieteen sosiaalisia ja mentaalisia lähestymistapoja vuoropuheluun keskenään.