Filosofian maisteri, teologian maisteri Melander Johannes

120000 €

Ruumiin, mielen ja eksistenssin kauhut: Kauhun affektiivisuus Marko Hautalan kauhufiktiossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöskirjassani tutkin, miten kauhufiktion affektiivisuus eli tunteellinen vaikuttavuus rakentuu Marko Hautalan kauhufiktiossa. Tutkin Hautalan kauhufiktion affektiivisuutta retorisena kommunikaationa tekijän ja tekijän oletetun ihanneyleisön eli tekijän yleisön välillä. Tutkimusmetodini on affektiivinen narratologia, jonka avulla selvitän, miten kauhua luodaan kerronnan keinoilla ja millaisia kauhun tuntemuksia pyritään synnyttämään. Tutkimuskysymykseni on, millaiset ruumiilliset, psykologiset ja metafyysiset kerronnalliset strategiat rakentavat kauhun affektiivisuutta. Hypoteesini on, että Hautalan kauhufiktio – ja kauhufiktio yleensäkin – rakentuu teosten kerronnassa ruumiillisina, psykologisina ja metafyysisinä affektiivisina rakenteina eli esimerkiksi kehollisina, psykologisina ja yksilön tai yhteisön olemassaoloon liittyvinä hahmoja ja tekijän yleisöä pelottelevina uhkina. Kauhu syntyy tekijän yleisössä edellä mainittuina affekteina eli kehollisina, kognitiivisina ja eksistentiaalisina kauhun, inhon ja pelon tuntemuksina ja ajatuksina. Tutkimukseni merkittävin odotettu tulos on, että kauhufiktion vaikuttavuus perustuu näihin affekteihin, jotka kaikki vaikuttavat kauhukerronnassa ja -kokemuksessa. Etenkin käsitteeni "metafyysinen affekti" kehittää kauhuntutkimusta eteenpäin. Kauhufiktio käsittelee ihmisen olemassaoloon liittyviä kulttuurisia, uskonnollisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Pelko on universaali kieli, ja Hautalan kauhufiktion metafyysisten kauhujen tutkimus paljastaa, millaiset asiat yhteiskunnassamme ja maailmassamme pelottavat ja miksi. Kauhufiktion ruumiillisia, psykologisia ja metafyysisiä vaikutuskeinoja sekä vaikutuksia tutkiva uusi typologiani on aikaisempia kauhufiktion teoreettisia traditioita luovasti hyödyntävä ja syntetisoiva metodi. Ruumiillisten, psykologisten ja metafyysisten affektien avulla kauhufiktion kerrontakeinoja ja niiden herättämiä kauhun tuntemuksia voi tutkia monipuolisesti.