Dosentti Autti Outi ja työryhmä (Muistin marginaalista)

385600 €

Muistin marginaalista. Sodan ja uudelleenrakentamisen merkitykset ja ylisukupolviset selviytymisen keinot Lapissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Lapin sota ja uudelleenrakennus on monella tapaa jäänyt kansakunnan muistin marginaaliin, unohduksiin ja käsittelemättä. Monitietieteinen tutkimushanke kohdistuu lappilaisten elettyyn historiaan ja muistoihin. Hankkeessa laajennetaan nykyistä kuvaa Lapin sodasta ja uudelleenrakentamisesta tarkastelemalla aiemmin tutkimuksessa sivuun jääneitä ryhmiä  ja kokemuksia. Lisäksi tarkastellaan sitä, onko lappilaisten kokemusten ja muistojen marginaaliin jäämiselle olemassa kulttuurisia ja historiallisia syitä. Vaikka Lapin sota ja jälleenrakennusaika ovat jääneet vähälle huomiolle sekä tieteellisessä tutkimuksessa että kansallisessa keskustelussa, niitä on käsitelty paljon paikallisella tasolla. Tämä kertoo kokemusten muistamisen ja niistä kertomisen merkityksestä. Hanke tarjoaa mahdollisuuden kertoa julkisesti sen, mikä on tähän asti ollut yksityistä. Emme tarkastele Lappia yhtenä entiteettinä, vaan eri ryhmien erilaisten kokemusten kautta. Samalla analysoimme mistä aineksista vallitseva kertomus lappilaisten sodasta ja uudelleenrakentamisesta koostuu, sekä sitä, mitä se jättää ulkopuolelleen ja miksi. Tutkimme sekä muistojen että niiden marginaaliin jäämisen merkitystä perheissä ja yhteisöissä: tarkastelu eri sukupolvien näkökulmasta lisää ymmärrystä siitä, kuinka hankalat ja traumaattiset muistot välittyvät sosiaalisesti, miten ne vaikuttavat muistikulttuureihin ja kuinka pitkäkestoisia ne voivat olla. Painopisteemme ei kuitenkaan ole vain traumaattisten muistojen ja kokemusten tutkimisessa, vaan huomiota kiinnitetään myös toivoa ja resilienssiä lisääviin keinoihin. Niiden avulla on selvitty sodasta ja uudelleenrakentamisesta sekä uskottu tulevaisuuteen. Tutkimusaineistomme koostuu laadullisista haastatteluista, arkistomateriaaleista sekä Lapin historiaa käsittelevästä kaunokirjallisuudesta. Aiemmin katveeseen jääneiden ryhmien ja yksilöiden kertomuksia ja paikallista ääntä kuulemalla ja vahvistamalla tuomme lappilaisten muistot ja kokemukset esiin marginaalista.