Filosofian maisteri Kumpula Satu

130600 €

Kuinka luonto reagoi muuttuvaan ympäristöön? Voimakkaan metsätalouden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ympäristönmuutosten vaikutukset metsälintujen ekologiaan

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Elinympäristöjen häviäminen ja ilmaston lämpeneminen ovat maailmanlaajuisesti kasvavia ongelmia. Boreaalisten metsien avohakkuut ja metsien kokonaisikään suhteutettuna lyhyet uudistamissyklit lisäävät elinympäristöjen pirstaloitumista ja vähentävät vanhojen metsien määrää. Jo nyt näkyy muutoksia eliölajien populaatiosuhteissa. Ennestään alkuperäiset yleiset lajit (esim. hömötiainen) ovat uhanalaistuneet ja samalla aikaisemmin harvinaiset lajit (esim. tali- ja sinitiainen) ovat yleistyneet. Metsänhakkuiden ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksista tarvitaan lisää tietoa, jotta voidaan tehdä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta oikeita ekonomisia ja poliittisia päätöksiä. Tarkoituksena on selvittää, millainen yhteys voimakkaalla metsänhoidolla ja ilmaston lämpenemisellä on viiden lähisukuisen varpuslintulajin populaatiomuutoksiin boreaalisissa metsissä. Lisäksi otetaan huomioon tutkimuslajien ruokavaliomuutokset käyttäen DNA metabarcoding-menetelmää ja lajien välisen kilpailun vaikutukset. Tutkimuksessa käytetään ainutlaatuista, vuodesta 1969 lähtien kerättyä pitkäaikaispesimisaineistoa, joka yhdistetään paikkatietopohjaisiin metsänhakkuutietoihin Oulusta ja Kuusamosta. Ratkaisuja pyritään löytämään luonnon monimuotoisuuden vähenemiselle, tehokkaille luonnonsuojelutoimille sekä metsien käytön harjoittamiselle kestävästi ilman hakkuutulojen menetystä. Väitöskirja tarjoaa tärkeää pohjoista näkökulmaa kansainväliseen biodiversiteettikatotutkimukseen.