sosiologi (VTM), kuvataiteilija (AMK) Leinovirtanen Oona

11500 €

Keho mikrobikuiskaajana: Monilajisen kehollisen improvisaation viisaus

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kehollinen mikrobikuiskauksen menetelmä on väitöskirjaa edeltävä taiteellisen tutkimuksen projekti, joka toimii keho-olosuhteiden kuuntelumenetelmänä tuottaen välittävää, tilanteista tietoa. Tutkin kehon viisautta ja suhteisuutta monilajisuuden näkökulmasta. Sisälläni oleva mikrobikuiskaaja koostuu mikrobistosta sisuksissani, ja sen suhteista yhteisen kehomme elintoimintoihin ja terveyteen. Jaamme yhteisen kehon, olkoon kehomme yhteinen kielemme. Kehotietoisuutta syvennän kontakti-improvisaatiotanssilla ja somaattisilla harjoitteilla, pyrkien löytämään paranemista edesauttavia kehollisia voimavaroja ja ymmärtämään kehojemme suhteisuutta. Kehotietoisuus ja kehon viestien kuuntelu on mikrobitietoisuutta, mikrobien toimijuuden tunnustamista. Suhteisuutta lähestyn permakulttuurin ja mikrobitutkimuksen kautta. Permakulttuurisessa, eli kestävässä puutarhanhoidossa, on oleellista havainnoida vallitsevia olosuhteita ja toimia niiden mukaan. Tilanteista tietotaitoa vaativassa permakulttuurisessa puutarhassa on meneillään monilajinen kontakti-improvisaatio, jossa “meihin” sisältyy monia ei-niin-inhimillisiä toimijoita. Kuten puutarhassa, myös kehossa monia tärkeitä toimintoja ylläpitävät mikrobit. Kehon toimivuus, eli terveys, perustuu näille monimuotoisille hyödyllisille suhteille. Meissä asuu mikrobiaalinen ekosysteemi, jonka kautta olemme yhteyksissä muihin ekosysteemeihin. Olemme ekosysteemejä, pääosin pystyasennossa kulkevia nahkapussisia puutarhoja. Projektilla haluan muuntaa tuottamattomuutta aiheuttavan käsivaivan tuottavuudeksi, kuuntelun paikaksi, mahdollisuudeksi ymmärtää kehon kyvykkyys monilajisten suhteiden nippuna. Puute muuttuu resurssiksi. Pohdin terveyttä ja sairautta olosuhteena, en normina tai arvona. Keho on permakulttuurinen puutarha ja toiminnallinen veistos. Tutkin aiheita performanssin, veistosinstallaation, tekstin ja videon keinoin, havainnoimalla kehoa systeemisenä kokonaisuutena, en vain ihmisidentiteettinä.