Tohtori Kortetmäki Teea ja työryhmä

449500 €

Hyvinvoinnin paradigmat ja kestävyysmurroksen mahdollisuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeemme tarkastelee vallitsevia hyvinvoinnin paradigmoja suomalaisessa yhteiskunnassa ja niiden yhteyttä kestävyysmurroksen mahdollisuuksiin 1) tunnistaen vallitsevat hyvinvointiparadigmat sisältöineen, 2) tarkastelemalla niiden yhteyttä kestävyysmurroksen mahdollisuuksiin, ja 3) rakentaen vaihtoehtoisen planetaarisen hyvinvoinnin paradigman yhteiskuntateoreettisen viitekehyksen. Kestävyysmurrostutkimus on painottunut sosioteknisiin ratkaisuihin, murrospolitiikkaan ja murroksen reiluuteen. Perustavanlaatuisempi kysymys kestävän hyvinvoinnin sisällöstä on jäänyt sivuosaan mutta on kriittisen tärkeä kestävyysmurrokselle: vauraat maat ovat rakentaneet hyvinvointia materiaalisen elintason kautta ja tuotannon kasvua perustellaan hyvinvointivaikutuksilla. Toisaalta murros voi heikentää joidenkin väestöryhmien hyvinvointia. Hyvinvoinnin lisäys yleisesti hyväksyttynä yhteiskuntien tavoitteena tarkoittaa, että hyvinvoinnin vallitsevilla paradigmoilla voi olla iso vaikutus siihen, millaista murrospolitiikkaa vastustetaan tai hyväksytään. Paradigmojen suhdetta kestävyysmurrokseen ei ole kuitenkaan juuri tutkittu empiirisesti tai hyvinvointikulmasta. Tartumme em. tutkimusaukkoon sosiaalitieteen, etnologian ja filosofian keinoin. Teoreettiset ankkurimme ovat järjestelmämurrosten vipupisteteoria ja planetaarinen hyvinvointi. WP1 tarkastelee yhteiskunnassamme vallitsevia hyvinvoinnin paradigmoja ja niiden yhteyksiä kestävyysmurroksen edistämiseen. WP2 ankkuroi hankkeen suomalaisen kestävyysmurroksen nykytilaan tarkastelemalla turpeen energiakäytön lopettamista ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hankkeita. WP3 tuottaa välineitä paradigmojen kriittiseen pohdintaan, vaihtoehtoisen hyvinvoinnin viitekehyksen (ihmishyvinvointi planetaarisen hyvinvoinnin osana), sekä etsii vaikutusväyliä paradigmojen muuttamiseen. Hankkeessa tuotettu tieto tukee syvän kestävyysmurroksen mahdollisuuksia sekä kestävää hyvinvointia koskevaa tutkimusta ja kriittistä yhteiskunnallista keskustelua.