Dosentti (kasvatusfilosofia) Leiviskä Anniina ja työryhmä (DemoPol)

394900 €

Demokratiakasvatus ja poliittinen polarisaatio globaalien kriisien aikakaudella

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Monitieteisen, yhteiskunta- ja kasvatusfilosofiaa yhdistävän tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista teoreettista näkökulmaa demokratiakasvatukseen. Hanke pureutuu yhteen aikakautemme keskeisimmistä poliittisista kysymyksistä: miten globaalien, koko ihmiskuntaa koskettavien kriisien ratkaiseminen on mahdollista tilanteessa, jossa poliittista toimintaa leimaa yhä kärjistyvä, identiteettiperustainen vastakkainasettelu? Tutkimushanke tarkastelee kysymystä kahdesta, keskenään ristiriitaisia elementtejä sisältävästä tutkimustraditiosta käsin ja yhdistää niille ominaisia piirteitä aiemmin totutusta poikkeavalla teoreettisella otteella. Tutkimuksen lähtökohtana ovat 1) demokratia- ja globaalikasvatuksen teorioille ominainen näkemys eri arvomaailmojen jakamista demokraattisista periaatteista ja 2) identiteettipoliittiset teoriat, jotka perustuvat ajatukseen erilaisista poliittisista identiteeteistä ja niihin liittyvistä intresseistä ja valtapyrkimyksistä. Yhdistämällä näitä näkökulmia hanke tutkii kasvatuksen mahdollisuuksia edistää globaalien kriisien (ilmastonmuutos, pakolaisuus, pandemiat) ratkaisuun tähtäävää kollektiivista toimintaa poliittisessa kulttuurissa, jota leimaa poliittinen polarisaatio. Tutkimuksen kokeileva, poikkitieteellinen metodologinen ote hyödyntää mm. filosofisen ja yhteiskunta- ja kasvatustieteellisen tutkimuksen metodeja ja aineistoja luoden uusia yhteyksiä tieteenalojen välille. Tutkimushanke luo myös edellytyksiä kasvatuskäytänteille, jotka edistävät poliittisen kulttuurin muutosta rakentavampaan suuntaan tukemalla yhteisen poliittisen perustan rakentumista. Tutkimuksen keskiössä on näkemys poliittisesta toiminnasta ristiriitaisena ja monisyisenä ilmiönä, joka vaatii kasvatukselta ja koulutukselta aiempaa monipuolisempia toimintatapoja. Tutkimuksessa tarkastellaan demokratiakasvatuksen hyödyntämättä jääneitä mahdollisuuksia mm. poliittisten tunteiden, aktivismin, ihmisoikeuskasvatuksen ja nuorisoliikkeiden näkökulmista.