Dramaturgi, Libretisti Maunuksela Klaus

4800 €

Algoritmisen libreton kirjoittaminen

Työskentelen residenssissä algoritmisen libreton parissa. Työhypoteesi: algoritminen libretto on teksti, joka a) koostetaan joko kokonaan tai merkittäviltä osin algoritmiin pohjaavan käskysarjan tai menetelmän avulla, joko koneellisesti tai koneen logiikkaa noudattaen b) tuottaa siitä toteutettavaan musiikkiteokseen käskysarjan tavoin toimintoja, musiikillisia eleitä ja muotoja Lähestyn libreton tuottamisen kysymystä kokeena tai leikkinä, joka huojuttaa käsitystä libretosta passiivisena, säveltämistä odottavana tekstinä. Tarkoituksena on haastaa koneellisin menetelmin librettojen perinteistä runokieltä ja selvittää, miten algoritminen prosessi vaikuttaa kieleen, sen materiaalisuuteen, syntaksiin ja merkityksenmuodostukseen. Ristivalotan algoritmisten työkalujen avulla tapaa, jolla kieli käyttäytyy nyky-yhteiskunnassa ja millaisia ideologisia kerrostumia se kantaa mukanaan. Kirjoittamiseen käytetyt teknologiat vaikuttavat joka tapauksessa siihen, miten taiteellista työtä tehdään, joten kirjoitusprosessini kriittinen lähtökohta on ottaa selvää ja tulla tietoiseksi näistä tavoista ja niissä piilevistä vastarinnan mahdollisuuksista. Tavoitteeni on residenssijaksolla tarkastella mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoisia tapoja hahmottaa algoritmin ja librettotekstin suhdetta. Työskentelyni yhdistää käytännön kokeiluja ja niitä motivoivaan teoriaan perehtymistä. Kokeilut tähtäävät myöhemmin toteutettavan monitaiteellisen teossarjan valmistelemiseen.