Professori Soininen Janne ja työryhmä (Aquatic Community Ecology Group)

83000 €

Akvaattisen ja terrestrisen biodiversiteetin yhteydet metsäekosysteemeissä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Biodiversiteetin ja ekosysteemien toimintojen välisiä suhteita on tutkittu paljon, mutta tutkimukset on tehty pääosin yksittäisissä ekosysteemeissä ja ekosysteemien välisiä suhteita ei ole huomioitu. Tässä hankkeessa aiotaan tutkia metsäympäristön biodiversiteetin ja metsäympäristön ekosysteemin toiminnan vaikutusta metsälampien ja -järvien biodiversiteetille ja ekosysteemien toiminnalle muuttuvassa ilmastossa ja erilaisten maankäyttöpaineiden alaisuudessa. Näin voidaan tutkia esimerkiksi metsätalouden ja maatalouden vaikutusta vesiekosysteemien biodiversiteetille ja vesiekosysteemien toiminnalle, jota mitataan perustuotannon tasolla ja resurssien käytön tehokkuudella. Aineistona käytetään 150 suomalaisesta järvestä ja lammesta ja näiden ympäristöstä kerättävää kasvillisuus-, plankton- ja vesikemia-aineistoa. Järvet ja lammet sijaitsevat Etelä-Suomesta aina Kuusamon korkeudelle asti ja aineiston tutkimiseen käytetään monia erilaisia biodiversiteettimittareita ja moderneja tilastollisia menetelmiä. Tutkimuksessa käytetään osalla järvistä ns. before-after-control-impact näytteenottoa, jolla voidaan tehokkaasti tutkia maankäyttömuutosten vaikutusta järviekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan. Tutkimuksen tuloksena syntyy laajaa ymmärrystä maa- ja vesiekosysteemien yhteistoiminnasta muuttuvassa ympäristössä.