World Wide Women – naismuusikot rajojen ylittäjinä ja tulevaisuuden rakentajina

Tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeen keskiössä ovat naismuusikot eri puolilla maailmaa: Boliviassa, Japanissa, Malissa, Senegalissa ja Suomessa.

WWW-työryhmän jäseniä Helsingissä elokuussa 2022. Kuva: Elina Seye

Tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeemme keskiössä ovat naismuusikot eri puolilla maailmaa: Boliviassa, Japanissa, Malissa, Senegalissa ja Suomessa. Tutkimme ja tuemme naisten toimijuutta omissa yhteisöissään ja globaalisti verkostoituneessa musiikkielämässä keskittyen erityisesti kulttuurirajat ylittäviin musiikki-ilmiöihin ja ylirajaiseen yhteistyöhön. Olemme kiinnostuneita siitä, miten naismuusikot sovittavat yhteen naiseuden ja muusikkouden, miten he tasapainottelevat omien yhteisöjensä odotusten ja maailmanlaajuisesti verkostoituneen musiikkimaailman tarjoamien mahdollisuuksien välillä, millaisia tulevaisuuksia he pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan.

Hanke tukeutuu etnomusikologiseen tapaan tehdä tutkimusta, jossa tutkijoiden ja muusikoiden läheinen yhteistyö ja keskinäisen ymmärryksen rakentaminen on keskeistä. Siten on olennaista, että hankkeen tutkijat ja muusikot ovat naisia ja äitejä, ja myös tutkijoilla on kokemusta muusikkoudesta. Jaettu kokemus naiseudesta ja muusikkoudesta toimii hankkeessa yhteisenä kosketuspintana, johon tukeutuen rakennamme avointa vuorovaikutusta ja käsittelemme eri taustoista tulevia naisia määrittäviä ja erottavia valtarakenteita.

Teoreettisesti hanke pohjaa intersektionaalisen feminismin näkökulmiin ja hyödyntää lisäksi muun muassa transkulturaation, dekolonisaation ja afrofuturismin käsitteitä. Työryhmän työskentelytavoissa yhdistyvät käytännön musiikin tekeminen ja osallistuvan etnografian menetelmät: tutkimusnäkökulmat toimivat myös taiteellisen työskentelyn lähtökohtana ja taiteellinen työskentely tuottaa tutkimusaineistoa. Hankkeen neljässä osaprojektissa tieteellinen ja taiteellinen työskentely painottuvat ja yhdistyvät eri tavoin.

Työryhmän jäseniä Suomenlinnassa maaliskuussa 2022. Kuva: Antti Nordin.