KT, luokanopettaja Arnkil Marikki

38400 €

Tietokirja ekososiaalisesta sivistyksestä kouluarjessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Miten suomen kieliopista päädytään natseihin, muurahaisista tunnetaitoihin tai ylös alas hyppelystä osallisuuteen? Miten koulussa luodaan maaperää dialogille – aidolle kohtaamiselle – sekä hoivalle, huolenpidolle ja demokratialle, ja laajennetaan niitä koskemaan myös toislajisia olentoja? Haen Koneen Säätiöltä vuoden apurahaa kirjoittaakseni tietokirjan, jossa poraudun mm. edellä mainittuihin kysymyksiin. Opettajilla on mahdollisuus kasvattaa lapsia oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen tulevaisuuteen. Perusopetuksen opetussuunnitelma myös velvoittaa opettajia toimimaan ekososiaalisen sivistyksen periaatteiden mukaan. Ekososiaalista sivistystä koskevan tutkimuksen, koulutusta ohjaavien normitekstien ja mikrotason toiminnan välillä on kuitenkin aukko. Opettajille on vähäisesti tarjolla tietoa siitä, miten ekososiaalinen sivistystä luodaan käytännön arjessa. Tietokirjani täyttää tätä aukkoa. Kerron, mitä on väitöskirjassani tutkimani dialoginen pedagogiikka, ja miten sen avulla ohjataan oppilaita kohti oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää elämäntapaa. Dialoginen opetusote mahdollistaa kohtaamisen, jonka avulla opettaja voi avata tilaa dialogille myös keskustelun merkityksessä. Syvällinen, analyyttinen ja kriittinen keskustelu vaatii toteutuakseen kaikille turvallisen maaperän. Oppilaiden ainutlaatuisista ajatuksista ja tarpeista kiinnostunut opettaja huomioi erilaiset olemisen ja tietämisen tavat, kehollisen viisauden ja moniaistisen oppimisen. Opettaja ei pyri tietämään “paremmin” tai “oikein” vaan on aidosti kiinnostunut Toisen näkökulmasta. Dialoginen auktoriteetti syntyy jämäkkyyden ja herkkyyden välisessä jännitteessä. Kirjassa kuvaan, miten ekososiaalista sivistystä luodaan kouluarjessa dialogisen pedagogiikan avulla. Avaan teoriaa katkelmilla opetustilanteistani. Konkretisoin keskeistä käsitteistöä sekä tarjoan opettajille, kasvattajille ja opettajankouluttajille työkaluja dialogisen ja ekososiaalisen pedagogiikan toteuttamiseen kasvatus- ja opetustyössä.