Yhteiskuntatieteiden tohtori Logren Aija

127000 €

Tieto, valta ja tunteet jaetussa päätöksentekoprosessissa: Vuorovaikutus neuvotteluissa palliatiiviseen hoitolinjaukseen siirtymisestä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tässä hankkeessa tarkastellaan siirtymää palliatiiviseen hoitolinjaukseen yhteisesti neuvoteltuna päätöksentekoprosessina. Palliatiiviseen hoitolinjaukseen siirtyminen tarkoittaa parantavasta tai jarruttavasta hoidosta luopumista, ja vaikean sairauden oireita lievittävän lääkehoidon ja henkisen tuen tarjoamista. Oikea-aikainen palliatiivinen hoito on potilaan edun mukaista, mutta sitä koskevat neuvottelut ovat eettisesti ja emotionaalisesti latautuneita, vaikeaksi koettuja vuorovaikutustilanteita. Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on ymmärrys tiedosta, vallasta ja tunteesta sosiaalisina rakenteina, jotka jäsentävät kaikkea yhteistoimintaa, ja vaikuttavat siihen, miten vuorovaikutuskumppanit osallistuvat yhteiseen keskusteluun ja saavat aikaan neuvotteluja ja yhteisiä päätöksiä. Tutkimuksessa analysoidaan vuorovaikutusta kroonista haimasyöpää sairastavien potilaiden hoidon aikana käytävissä neuvotteluissa. Vuorovaikutusanalyysin avulla selvitetään, miten tiedonlukutaito, kokemuksen käsittely ja hoitosuhteen muodostuminen rakentuvat hoitotilanteissa vuorovaikutuksen myötä, ja minkälaisia seurauksia ne tuottavat jaetun päätöksenteon kannalta. Tutkimusaineistoksi kerätään videoaineistoa vapaaehtoisten potilaiden hoitokäynneiltä HUS:n Syöpäklinikalla. Videoaineisto mahdollistaa puhutun ja nonverbaalisen vuorovaikutuksen yksityiskohtaisen analysoinnin. Julkaisuja varten aineisto käsitellään niin että tutkimuksen osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa hoidon kannalta keskeisestä päätöksenteosta eri osapuolten yhteisesti neuvottelemana prosessina, sekä eri osapuolten – paitsi potilaan ja lääkärin – myös hoitajan sekä potilaiden läheisten roolista neuvotteluissa. Hankkeen tulokset osallistuvat jaettua päätöksentekoa koskevaan teoreettisen keskusteluun, ja kartuttavat käytännön hoitotyössä sovellettavissa olevaa tietoa toimivista vuorovaikutuskeinoista. Lisäksi hankkeessa kehitetään laadullisen pitkittäisanalyysin metodologiaa.