Valtiotieteiden maisteri Niiniranta Juulia

138600 €

Rauhan kokeminen sodan varjossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkin sodan ja väkivallan vaikutuksia ihmisen jokapäiväisessä arjessa, sekä arjen rauhan ilmenemistä ja kokemusta. Tutkin valokuvan mahdollisuuksia rauhan kokemusten ilmaisukeinona. Tutkin rauhan ja sodan tarinoita, joita valokuvin voidaan kertoa. Toteutan tutkimuksen Ukrainan sodan kokeneiden siviilien keskuudessa. Tarkastelen sodan ja väkivallan kokeneiden kokemusmaailmaa heidän omista näkökulmistaan – kuvallisen ja tarinallisen itseilmaisun keinoin. Menetelmänä käytän valokuvakerrontaa (auto-photography). Sodan kokeneiden ja todistaneiden henkilökohtaiset, kokemusperäiset kuvat ja tarinat muodostavat tutkimuksen keskeisen aineiston. Tarkastelen tätä aineistoa myös laajemmassa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa perspektiivissä. Tutkin, miten traumaattiset sotakokemukset heijastuvat jokapäiväisen elämän kohtaamisissa, sekä millaisia pelkoja, toiveita, ajatuksia ja tuntemuksia ihmiset kantavat mukanaan. Osallistujien itsenäisen ja omaehtoisen valokuvauksen ja kuviin liittyvien kertomusten kautta pyrin pääsemään likelle sitä kokemusmaailmaa, jossa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, yksityinen ja yhteisöllinen, henkilökohtainen ja poliittinen, yhteenkuuluvuus ja erillisyys kohtaavat toisiinsa limittyneinä jokapäiväistä arkea ja rauhan kokemusta värittävinä elementteinä. Aselepo tai rauhansopimus ovat vain yksi rauhan ilmenemisen muoto. Käsittelemättömät uhriuden ja syyllisyyden kokemukset sekä vihanpidon jatkuminen ovat konfliktin jälkeisessä yhteiskunnassa kohtalokkaita sovinnon esteitä. Toisaalta kriisit ja traumat voivat synnyttää uusia oivalluksia ja kannustaa yksilöitä ja yhteisöjä eteenpäin kohti turvallisempaa yhteiskuntaa, totuutta, anteeksiantoa ja moniäänistä ajattelunvapautta. Tässä tutkimuksessa tarkastelen sodan ja rauhan inhimillisiä kokemuksia, niistä rakentuvia rauhan mahdollisuuksia ja esteitä sekä sitä, millaisia sodan ja rauhan tarinoita Ukrainasta kerrotaan.