Toimittaja Järvi Antti ja työryhmä

181630 €

Pink Submarine – lgbt-siirtolaisuus Itämeren alueella

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Itämeri muodostaa satamakaupunkien verkoston, jossa ihminen ja hyödykkeet ovat liikkuneet jo tuhansia vuosia. Kaupungit ovat eri aikoina kuuluneet eri valtioille, joissa on puolestaan ollut toisistaan eroavia lainsäädäntöjä. Esimerkiksi homoseksuaalisuuden dekriminalisointi on tapahtunut Itämeren maissa eri aikaan. Tämän kaltaisilla asioilla on suora vaikutus seksuaalivähemmistöjen jokapäiväiseen elämään, ja osa ihmisistä onkin päättänyt jättää oman kotimaansa ja muuttaa muualle. 
 Pink Submarine kartoittaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tarinoita ja kulkureittejä Itämeren valtioiden välillä 50-luvulta nykypäivään. Olemme rajanneet tarkastelun kuuden kaupungin välille: Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan, Tallinnan, Riian ja Pietarin. Työryhmämme muodostuu eri alojen ihmisistä, jotka tekevät haastatteluja kohdekaupungeissa. Informantteina toimivat pääasiassa ensikäden lähteet, joilta saatua tietoa täydennetään arkistomateriaalilla. Keskeisiksi kysymyksiksi nousevat mistä, minne ja milloin on päätetty muuttaa, mikä on ollut lähdön syy, ja miten asettuminen uuteen kotimaahan on koettu, miten tieto on kulkenut eri maiden välillä, ja miten sateenkaariyhteisöt ovat kommunikoineet keskenään.
 Pink Submarine koostuu kahdesta osasta: kerätystä kirjallisesta ja suullisesta aineistosta, joka tallennetaan arkistoon tutkijoiden käytettäväksi, sekä taiteellisesta työskentelystä, joka esitellään näyttelyssä laajalle yleisölle. Hankkeessa syntyvässä teoskokonaisuudessa haastateltujen kokemukset ja kertomukset rinnastetaan tekijöiden omiin kokemuksiin sekä haastattelumatkoilla kerättyyn kulttuurihistorialliseen kuva- ja tekstimateriaaliin.
 Hanke tuo seksuaalivähemmistöjen kokemukset osaksi historiankirjoitusta – tekee näkyväksi sen, mikä on jäänyt tutkimuksessa syrjään ja mistä viralliset asiakirjat vaikenevat. Missä asioissa Itämeri yhdistää ja missä eristää?