VTT, tutkijatohtori Gronow Antti

191800 €

Institutions, echo chambers and political polarization: a longitudinal study of climate policy networks in four countries

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimus käsittelee poliittista polarisaatiota ja kaikukammio-ilmiötä, jossa samanmieliset tahot kommunikoivat keskenään tiheissä ja sulkeutuneissa verkostoissa. Tutkimus esittää, että kaikukammiot eivät itsessään välttämättä ole ongelma, mutta polarisaatio lisääntyy, mikäli uusia uskomuksia omaksutaan sosiaalisesti ”vääristyneesti” siten, että valmiiksi samanmieliset kontaktit toimivat uusien uskomusten lähteinä (biased assimilation). Tutkimus analysoi sitä, vaikuttavatko poliittiset instituutiot siihen, missä määrin saman- ja eri mieliset poliittiset toimijat omaksuvat toisiltaan uusia uskomuksia koskien ilmastonmuutosta. Tutkimusasetelma vertailee keskenään ilmastonmuutoksen politiikkaverkostoja Suomessa, Ruotsissa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Maat eroavat toisistaan sekä polarisaation määrän että edustamiensa poliittisten instituutioiden suhteen. Oletus on, että korporatistisissa maissa kuten Suomessa ja Ruotsissa esiintyy polarisaatiota vähemmän kuin pluralistisissa maissa (Yhdysvallat, Japani), koska korporatistiset instituutiot tuovat eri näkemyksiä omaavia tahoja yhteen ja näin vähentävät kommunikaatiota samanmielisten kesken. Aineisto koostuu kussakin maassa kahteen otteeseen kerättävistä politiikkaverkostokyselystä ja analyysissa hyödynnetään uusimpia kvantitatiivisia verkostometodeja. Aineisto mahdollistaa sekä maiden välisen että ajallisen vertailun ja on täten ainutlaatuista politiikkaverkostoanalyysin kentällä.