FT, KT, dosentti, apulaisprofessori Maijala Minna ja työryhmä (EKKO)

261200 €

Eettisesti kestävä kielten opetus – Työkaluja eettisyyden ja kestävän kehityksen edistämiseen kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeen lähtökohtana on se, että kielten opetus on sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan ja että muutokset globaalissa maailmassa (esim. ilmastonmuutos, maahanmuutto, koronakriisi) asettavat myös kielten opetuksen uusien haasteiden eteen. Kysymme, mitä eettisyys ja kestävä kehitys tarkoittavat ja miten niitä pitäisi edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa. Tuotamme uutta tietoa kielten opetuksen ja oppimisen kestävästä vaikutuksesta yksilön elämään. Tutkimustiedon kautta kehitämme kielellistä tasa-arvoa edistäviä pedagogisia ratkaisuja ja toimintamalleja kielten opetukseen ja kielten aineenopettajien koulutukseen. Tavoitteenamme on ohjata valmistuvia kielten opettajia kielellisen tasa-arvon edistämiseen Suomessa. Tutkimuksen ja käytännön kautta kehitämme toimintaan suuntautunutta kestävän kehityksen kasvatusta. Hankkeen merkitys alan tutkimukselle on se, että hankkeessa tarkastellaan kielen oppimista kokonaisvaltaisesti yksilöiden subjektiivisuuden huomioivana ekosysteeminä. Tutkimuksen kautta saamme tietoa siitä, miten kielten opettajat voivat tukea lasten ja nuorten kasvua eettisesti vastuullisiksi ja suvaitsevaisiksi aikuisiksi, ehkäistä osaltaan rasismia ja syrjiviä käytänteitä sekä edistää tasa-arvoista kielenkäyttöä ja toimintaa yhteiskunnassa. Hankkeen merkitys käytännön tasolla on se, että hankkeessa kehitetään sekä opettajille että lapsille ja nuorille suunnattuja kestävään kehitykseen ohjaavia, kielellistä tasa-arvoa edistäviä osallistavia toimintamuotoja ja opetusmateriaaleja kielten oppimiseen ja opetukseen. Tavoitteena on toiminnan muutos kouluissa. Lisäksi hankkeen tulokset kootaan verkossa julkaistavassa kielten opettajille ja opettajaopiskelijoille suunnatussa kaikille avoimessa käytännön oppaassa. Monikielisessä hankkeessa työskentelee kielten opettajia, kielten oppimisen tutkijoita ja siihen osallistuu kielten oppijoita ja tulevia kielten opettajia.