Uutiset

Koneen Säätiön toiminta

15.10.2015

Teemahaut Cuporen arvioitavina

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) on arvioinut Koneen Säätiön toteuttamia Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma (2008) ja Monikielisyys ja taide –teemahakuja vaikuttavuuden näkökulmasta.


Samaan aikaan Cupore on tehnyt Monikielisyys ja taide -haussa rahoitetuista hankkeista laajempaa selvitystä, joka julkaistaan maaliskuussa. Selvityksiä on hyödynnetty ja hyödynnetään säätiön strategiatyössä.

Cuporen toteuttamassa selvityksessä  Koneen Säätiön suunnattujen hakujen toteutus, tulokset ja vaikuttavuus tarkastellaan Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma ja Monikielisyys ja taide -hakujen toteutusta, rahoitettujen hankkeiden tuotoksia ja tuloksia, säätiön suunnattujen hakujen (nyk. teemahakujen) sekä myös Koneen Säätiön vaikuttavuutta.

Koneen Säätiö on jo pitkään järjestänyt suunnattuja apurahahakuja, joiden tarkoituksena on tarttua ajankohtaisiin, mielellään tiedepoliittisesta valtavirrasta poikkeaviin tutkimusaiheisiin ja rohkaista tutkijoita tieteidenväliseen vuoropuheluun ja monialaiseen kysymyksenasetteluun. Yksi esimerkki tällaisesta hausta on vuonna 2008 järjestetty Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma -haku. Viime vuosina taiteen ja kulttuurin tukeminen on tullut mukaan säätiön toimintaan, ja vuonna 2013 järjestetty Monikielisyys ja taide -teemahaku oli ensimmäinen taiteen ja kulttuurin alalla järjestetty Koneen Säätiön suunnattu haku.

Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma -hankekokonaisuuden osalta yksi säätiön toiminnan kannalta tärkeä havainto selvityksessä oli, että niissä tapauksissa, joissa alkuperäistä tutkimussuunnitelmaa oltiin jouduttu muuttamaan  työskentelyn kuluessa, oli muutos aina konventionaalisempaan suuntaan, ja hanke on painottunut enemmän yhdelle tieteenalalla monialaisuuden sijaan. Tämä oli säätiön kannalta tärkeä havainto, joka otetaan jatkossa huomioon. Pyrimme löytämään tapoja tukea hankkeiden monialaisuutta entistä paremmin. Samansuuntainen havainto tehtiin Monikielisyys ja taide –haun suhteen: alun perin suunnitelmaan kirjattu monikielisyys oli joidenkin hankkeiden kohdalla jäänyt vähäiselle  tai pinnalliselle tasolle. Tärkeä havainto oli, että nämä muutokset ovat usein liittyneet resurssien vähäisyyteen.  Kokonaisuudessaan kuitenkin molemmat haut todetaan arvioinnissa varsin onnistuneiksi ja teemahaut hyväksi rahoitusinstrumentiksi. Sekä tieteidenvälisyys ja monikielisyys ovat toteutuneet useissa hankkeissa hyvin ja mielenkiintoisella, uutta luovalla tavalla.

Raportin on tehnyt Cuporen johtaja Pasi Saukkonen ja häntä on avustanut Taija Roiha. Monikielisyys ja taide -haussa rahoitettavista hankkeista tehtävän laajemman selvityksen teossa Saukkosen lisäksi työskentelevät lisäksi  Sirkku Latomaa ja Vaida Sriebaliute-Norho. Tuon tekeillä olevan laajemman selvityksen tuloksia on hyödynnetty myös tässä raportissa.

Tutustu Koneen Säätiön suunnattujen hakujen toteutus, tulokset ja vaikuttavuus -raporttiin

Lue lisää Koneen Säätiön teemahauista ja ohjelmista