Uutiset

Apurahat

08.06.2008

Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma

Vuoden 2008 hankehaussa Koneen Säätiö julisti haettavaksi rahoitusta aiheesta ihmistieteet ja evoluutionäkökulma.


Hankejulistus

Koneen Säätiö julistaa haettavaksi hankerahoitusta aiheesta ihmistieteet ja evoluutionäkökulma. Rahoitusta myönnetään enintään kolmivuotisille hankkeille.

Tutkimusryhmien ja aiheiden tulee olla monitieteisiä, tieteidenvälisiä tai poikkitieteisiä. Ryhmien toivotaan koostuvan tutkimusurallaan eri vaiheissa olevista jäsenistä. Erityisesti toivotaan post doc -vaiheen tutkijoiden osallistumista.

Luonnontieteellinen tietämys ihmisen toiminnan perinnöllisestä tai fysiologisesta säätelystä lisääntyy nopeasti perinnöllisyystieteen ja evoluutiotutkimuksen ansiosta; ihmistieteellisessä tutkimuksessa taas on käytössä paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää myös tutkittaessa ihmistä luonnontieteellisestä näkökulmasta.

Hankkeiden toivotaan tutkivan evoluutionäkökulmasta tehtävän tutkimuksen vaikutusta ihmistieteiden kysymyksenasetteluihin ja löytävän mahdollisuuksia tieteenalojen välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja erilaisten selitystapojen yhteensovittamiseen. Kuten Koneen Säätiön huhtikuussa Saaren kartanossa järjestämässä seminaarissa todettiin, yhteiset aineistot saattavat olla yksi hedelmällinen yhteistyön lähtökohta.

Hakumenettely

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijaryhmiä pyydetään täyttämään sähköinen hakulomake 31.8.2008 mennessä. Lomake löytyy Koneen Säätiön verkkosivuilta 1.8. lähtien. Tulostettu lomake liitteineen myös postitetaan säätiölle.

Lomakkeen liitteeksi pyydetään

  • lyhyt, korkeintaan viiden liuskan mittainen aiesuunnitelma
  • yhden sivun mittainen tiivistelmä kunkin tutkijan CV:stä ja hakemuksen aihepiiriin liittyvistä julkaisuista.

Aiesuunnitelma on vapaamuotoinen. Siitä tulee ilmetä

  • hankkeeseen osallistuvat tutkijat
  • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen
  • hankkeen kuvaus ja keskeisimmät kysymykset
  • kuinka monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa
  • hankkeen aikataulu
  • hankkeen rahoituksen tarve eriteltyinä henkilökohtaisiin apurahoihin ja muihin kuluihin.

Syyskuun aikana valitaan tutkijaryhmät hakuprosessin toiseen vaiheeseen. Näitä ryhmiä pyydetään toimittamaan lopulliset hakemukset yksityiskohtaisine tutkimussuunnitelmineen säätiöön 31.10.2008 mennessä.

Lisätiedot

Tiedesihteeri Anna Talasniemi, anna.talasniemi(at)koneensaatio.fi, +358 (0)9 260 0617, +358 (0)41 437 6976

Tuetut hankkeet

Tutustu tuettuihin hankkeisiin vuoden 2008 myönnettyjen apurahojen kohdalta.