Vuonna 2009 myönnetyt apurahat

Filosofian tohtori Ulla Aatsinki 25.200 € post doc -tutkimus
Siirtolaisista amerikkalaisiksi ja punaisista suomalaisiksi. Kuinka koulu sosiaalisti Pohjois-Michiganin suomalais- ja Suomen työlaislapsia vallitsevan yhteiskunnan arvoihin ja normeihin 1920-luvulla?

VTT Akhlaq Ahmad 25.200 € post doc -tutkimus
The role of social ties in mediating membership of young people in a radical religious political party in Pakistan

Filosofian maisteri Eine Alt 22.800 € 3. vuosi
Constructing ethnicity, locality and citizenship in school festivals in Karelia, Russia

FM Lieven Ameel 22.800 € 3. vuosi
Koettu ja kuviteltu Helsinki suomenkielisessä proosakirjallisuudessa 1900 – 1945

Doctoral student of doctor of Science (Technology) Arjun Aryal 22.800 €
Decentralized and peri-urban wastewater reuse optimization by closing water and nutrient loops

Dr. Céline Arzel 25.200 € post doc -tutkimus
Wetland suitability to migratory waterfowl in a changing world

Iberoromaanisen filologian dosentti Angela Bartens 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Nicaraguan kreolin kuvaus: käytännön kontrastiivinen kielioppi kreoli – standardienglanti sekä tiettyjen yksittäisten ilmiöiden tieteellinen kuvaus.

VTT, HY:n tutkijatohtori (vuoden 2009 loppuun) Krista Berglund 25.200 € post doc -tutkimus
Venäläistä ja serbialaista läntisen sivilisaation kritiikkiä käsittelevä aatehistoriallinen tutkimus

Master of Arts (M.A.) Massimo Berruti 22.800 € 2. vuosi
The sense of Outsideness in H. P. Lovecraft’s literature: a semiotic approach. The research deals with the semiotic/linguistic study of Lovecraft’s literature.

FM Heidi Björklund (o.s. Hannula) 22.800 €
Maisemarakenteen muutosten ja lajikohtaisten suojelutoimien vaikutukset lajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin: joutuvatko pienemmät petolinnut ekologiseen ansaan?

FL Heli-Hannele Blankenstein 22.800 €
Modusten käyttö pää- ja sivulauseissa 1300 – 1500-luvun ranskan kielessä

Ph.D. David Brus 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Laboratory experiments on cluster activation and atmospheric new particle formation

Filosofian maisteri Sanna Katariina Bruun 22.800 €
Making Immortality: The Construction of Historical, Fictional, and Iconic Identity in Literary Texts. Väitöstyö yleisessä kirjallisuustieteessä.

PhD student Lin Chen 22.800 €
Recycling rates of nutrients as indicators of ecological efficiency of agrifood systems

Senior researcher Ivan Dubovskiy 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Effects of pollution on evolutionary and ecological aspects of insect resistance to pathogen: trade-offs between immune defence and life history traits under heavy metal treatment.

Valt. tri, dosentti Jari Ehrnrooth 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Hallitsematon rakkaus ja hyvän elämän ristiriitainen kokemus

Filosofian tohtori Piia Einonen 25.200 € post doc -tutkimus
Monikulttuurinen rajakaupunki eurooppalaisessa kontekstissa: Viipuri 1600 – 1939.

YTM Anna Elomäki 22.800 € 2. vuosi
Rethinking political community in the intersection of democratic theory and feminist theory: opening a new perspective to feminist transformative politics.

Filosofian tohtori Matti Enbuske 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Keskus, valta ja periferia. Pohjoinen valtiovallan hallinnollisten ja taloudellisten toimien kohteena 1809 – 1939.

Valtiotieteiden maisteri Matti Eräsaari 22.800 € 4. vuosi
Taloudellista, poliittista ja kosmologista arvoa Fidzi-saarilla käsittelevä tutkimus

FM Antony Fredriksson 22.800 €
The paradox of the documentary – Realism as a moral concept. Dokumentaatiokäsitteen genealogiaa sekä siihen liittyviä filosofisia ongelmakohtia.

Valtiotieteiden maisteri Matleena Frisk 22.800 € 2. vuosi
Sukupuolivallankumous? Sukupuolen kokemus, kulutus ja kieli 1960-luvun Suomessa.

PhD Candidate Frog 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
The Generation of Myth in a Confluence of Cultures. Perspectives on the Sampo-Cycle in Kalevalaic Poetry.

FL Katja Fält 22.800 € 3. vuosi
Suomen ja Pohjois-Euroopan ns. primitiivisten kirkkomaalausten tutkimusta käsittelevä väitöskirjatyö

Magister artium Malte Gasche 22.800 € 3. vuosi
Der Germanische Wissenschaftseinsatz des Ahnenerbes der SS – projektin loppuunsaattaminen.

KM Hanna Guttorm 22.800 €
Väitöskirjatyö Käsityön, sukupuolen ja tutkimuksen kulttuurit liikkeessä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Maija Halonen 22.800 €
Asutuksen kohtalo Itä-Suomen reuna-alueella – Uusia asukkaita, korvaavia pistäytyjiä vai vääjäämätön autioituminen? (työnimi) Tutkimusongelma: Väestörakenteen alueellinen epätasapaino

MA, E.MA Linda Hart 22.800 € 3. vuosi
Kohti uutta perhekäsitystä? Perhesuhteiden muodostuminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

FT dosentti Irmeli Hautamäki 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Tieteen ja taiteen välinen suhde avantgardetaiteessa

Liisamaija Hautsalo 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Tutkimus suomalaisesta oopperasta keskittyen vuoden 1975 jälkeen sävellettyihin oopperateoksiin

YTM Antti Heikinheimo 22.800 € 2. vuosi
Mielentilakäsitteet ja konventionalismi

Filosofian maisteri Tarja Heikkilä 22.800 € 2. vuosi
Aale Tynnin käännökset hermeneuttisen käännösteorian kannalta

Filosofian maisteri Mikko Heimola 22.800 € 2. vuosi
Rituaaliyhteisöt adaptiivisina järjestelminä: Kalliiden signaalien teoria ja suomalaiset herätysliikkeet.

Filosofian maisteri Heini Hienonen 22.800 €
Vepsän kielen kvanttoripronominit

FT Kaisa Hiltunen 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Uusi suomalainen elokuva ja melankolian maisemat

Filosofian maisteri Maija Hirvonen 22.800 €
Perspektiivi intermodaalisena käännösongelmana: elokuvallisen näkökulman ja kielellisen perspektiivin vastaavuus elokuvan kuvailutulkkauksessa.

FT Jari Holopainen 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Vulnerability of historical Finland to climatic changes, a quantitative assessment via inter-disciplinary approach

Researcher Xiang Huang 22.800 € 2. vuosi
River Water Quality in Tibetan Plateau

Master of Social Sciences Brendan Humphreys 22.800 € 2. vuosi
The Politics of ’Never Again’, From Kosovo to Munich. Comparative historical work, with three cases; the Battle of Kosovo (1389) the Gallipoli landings (1915) and the Munich conference (1938).

EU-asiantuntija Anna Hyvärinen 22.800 €
Suomen hallituksen ja suomalaisten sidosryhmien osallistuminen päätöksentekoon Euroopan unionissa

Filosofian maisteri Tiina Hyytiäinen 22.800 € 4. vuosi
Amdo Tibetan Ngakma Women in Qinghai

FM Ari Häyrinen 22.800 € 3. vuosi
Menetelmä kulttuurihistoriallisen aineiston digitaaliseen dokumentointiin ja yhteisölliseen tiedontuottamiseen museoympäristössä

VTT Riitta Högbacka 25.200 € post doc -tutkimus
Neuvoteltu sukulaisuus: lapsen luovuttavat ja vastaanottavat perheet kansainvälisessä adoptiossa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Taru Ijäs-Kallio 11.400 € 2. vuosi
Patient participation in decision making in primary care: conversation analytic study.

Tutkija Antti Jaatinen 22.800 €
Aerosolihiukkasten vettymisominaisuuksien vaikutus pilvipisaroiden muodostumiseen

FT Marianne Junila 25.200 € post doc -tutkimus
Vaiettu häpeä? Tutkimus saksalaisille sotilaille ja suomalaisnaisille syntyneistä lapsista ja heidän kohtelustaan Suomessa 1941 – 1960.

FM Aleksi Järvelä 22.800 €
Dôgen’s Language Philosophy – Problems of Language, Time and Space Reconsidered

VTM, tohtorikoulutettava Nina Kahma 22.800 € 4. vuosi
Keskiluokan maku ja elämäntyyli

YTM (väit.) Tuukka Kaidesoja 25.200 € post doc -tutkimus
Emergentti ontologia ja mekanismeilla selittäminen yhteiskuntatieteissä

Assistentti Laura Kainiemi 22.800 €
Hiilidioksidin sitomisen ja varastoimisen taloudelliset edellytykset Suomessa.

FM Mirella Mariia Kanerva 22.800 € 2. vuosi
Oksidatiivisen stressin rooli Fennoskandian eläinten ympäristövasteissa

Filosofian maisteri Annina Karhu 22.800 €
Kulttuuristen neuvottelujen laboratoriossa. Media ja draamakasvatuksen ainekset esityspedagogiikalle.

Filosofian tohtori Mira Karjalainen 25.200 € post doc -tutkimus
Uskonnollisten käytäntöjen rakentuminen harrastustoiminnassa

FM Mervi Kasanen 13.300 € 4. vuosi
Metsänomistajien valinnat metsänhoidossa

VTM Kati Kataja 22.800 € 4. vuosi
Lastensuojeluasiakkaiden sosiaaliset verkostot

Valtiotieteiden tohtori Ilona Kemppainen 25.200 € post doc -tutkimus
Suomalaisen hautauskulttuurin muutosta 1800-luvun lopulta 1960-luvulle käsittelevä tutkimus

Researcher Jaanika Kingumets 22.800 €
PhD research Soviet labour resettlement to Estonia since 1945 from the perspective of transnational ethnography

Filosofian maisteri Sanna-Ilaria Kittelä 22.800 € 4. vuosi
Rauhanaate kreikkalaisessa tragediassa. Euripideen näytelmä Troijan naiset 415 eKr. – 2006 jKr.

FM, tutkija Terhi Kivistö 22.800 € 4. vuosi
Keskiaikaista kruununverotusta Turun linnaläänissä koskeva tutkimus

Tutkimusjohtaja, dosentti Janne Kivivuori 4.200 € post doc -tutkimus
Piilorikollisuustutkimuksen historia. Itse ilmoitetun rikollisuuden menetelmän synty ja kehitys kriminaalipoliittisessa kontekstissa (engl. Discovery of Hidden Crime).

Diplomi-insinööri Minna Koivula 22.800 € 2. vuosi
Haitta-aineiden pidättyminen ja kulkeutuminen kaatopaikkarakenteissa

FM, tutkija Heikki Kokko 22.800 € 3. vuosi
Sivistyneistön identiteetti ja kulttuurinen valta. Fennomaanisen sivistyneistön kokemus kulttuurikriisistä maailmansotien välisenä aikana.

FM, tutkija Marjo Kolehmainen 22.800 € 4. vuosi
Poliittista huumoria käsittelevä mediakulttuurin tutkimus

FM Inkeri Koskinen 22.800 € 3. vuosi
Ajattelun paikallisuuden korostaminen suomalaisessa kulttuurien tutkimuksessa

KM Riitta Koskinen 22.800 € 2. vuosi
Rokokookauden asumiskulttuuri Suomessa. Kartanoarkkitehtuuri Turun kaupunginarkkitehti Christian Friedrich Schröderin tuotannossa.

VTM Riikka Kotanen 22.800 € 4. vuosi
Perhekonfliktista yksilön itsemääräämisoikeuskysymykseksi? Parisuhdeväkivalta sosiaalisena ongelmana ja kriminaalipolitiikan kohteena Suomessa vuosina 1970 – 2004.

PhD. student Maros Krivy 22.800 €
Empty space: politico-economic, aesthetic and cultural aspects of obsolete industrial space.

YTM, tutkija Marika Kunnari 22.800 € 3. vuosi
Uudet suomalaiset kaivosyhteisöt. Sosiologinen tutkimus globaalin talouden määrittämän kaivostoiminnan suhteesta paikalliseen luontoympäristöön, hyvinvointiin ja työllisyyteen.

VTM Mari Kuukkanen 22.800 €
Radikaali elämä. Tutkimuksessa tarkastellaan elämän käsitteen käyttöä radikaalissa politiikassa. Tavoitteena on syventää ymmärrystä radikalismista sekä osallistua biopolitiikkakeskusteluihin.

Filosofian maisteri Mirja Kuurola 22.800 € 4. vuosi
Karibian siirtomaamenneisyys englantilais-karibialaisessa kirjallisuudessa

Filosofian lisensiaatti Päivi Kuusi 11.400 €
Miksi näkökulma muuttuu käännöksessä? Kääntämisen universaalit selityksenä näkökulman siirtymiin.

FT, yliopistonlehtori Aino Kärnä 16.800 € post doc -tutkimus
Euroopan oppihistoriaa, erityisesti kielentutkimuksen historiaa ja grammatikografiaa käsittelevä tutkimushanke yhteistyössä Herzog August-kirjaston ja Trierin yliopiston kanssa

Filosofian maisteri Kati Laakso 22.800 €
Modelling the growth and decay of Vestfonna glacier, Svalbard, during the last full glacial cycle

Filosofian maisteri Maria Laakso 11.400 € 4. vuosi
Huumori ja koominen kaksoispuhuttelun strategioina Kari Hotakaisen lastenkirjoissa

Tutkija/jatko-opiskelija Timo Laiho 22.800 € 3. vuosi
Havainnon ja ajan merkitys musiikkianalyysissa

VTM, tutkija Sofia Laine 22.800 €
Nuorten aktiivinen kansalaisuus valtioiden ja kansalaisjärjestöjen käynnistämissä poikkikansallisissa prosesseissa: vertailututkimus Sosiaalifoorumeista ja EU:n nuorisopoliittisista kokouksista.

FM Anne Maarit Laita 22.800 € 2. vuosi
Metsien talouskäytön ja monimuotoisuuden suojelun yhdistäminen kustannustehokkaasti

Filosofian tohtori Tiina Lammervo 25.200 € post doc -tutkimus
Bicultural competence in the context of remigration

Oikeustieteen kandidaatti Antti-Jussi Lankinen 22.800 €
Jätesääntelyn kehityksestä. Tutkimus lainsäädännön, oikeuskäytännön ja oikeudenalan tulkinnallisten taustaoletusten muutoksista erityisesti silmällä pitäen EY-oikeuden vaikutusta.

Filosofian maisteri. Jatko-opiskelija Niina Lappalainen 22.800 €
Naurun voima. Huumorin ja pilailun yhteisölliset merkitykset teollistumisen jälkimurroksessa entisen Tikkakosken asetehtaan paikallisyhteisössä.

VTM Tuija Lattunen 22.800 € 3. vuosi
Art of/as Activism: Politics of Creative Resistance. Esteettistä muotoa käyttävän aktivismin haaste politiikan ja poliittisen toiminnan tutkimukselle.

Filosofian tohtori Kirsi Lauren 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Omistajuus ja osallisuus metsäluonnon kokemisessa ja käytössä

FM, suomen kielen lehtori Inkeri Lehtimaja 22.800 € 2. vuosi
Oppilaiden käyttämät puheen kohdistamisen keinot suomi toisena kielenä -luokassa

FT Samuli Lehtonen 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Ekologisen sopeutumisen merkitys Amazonian lajirikkauden selittäjänä

Tutkija Minna Leino 22.800 € 2. vuosi
Suomenlinnan vedenalainen kulttuuriperintö

Filosofian maisteri Hanna Lindberg 22.800 €
Maskuliinisuus ja sosiaalipolitiikka tieteenalana Heikki Wariksen teksteissä

Dr. Liping Liu 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Early Miocene Palaeoclimate Inferred from the Mammalian Teeth Crown Type

FM Karoliina Lummaa 11.400 € 4. vuosi
Lintujen konkreettisuus suomalaisessa 1970-luvun ympäristörunoudessa

FM Outi Lähteenoja 22.800 € 3. vuosi
Amazonian soiden ekosysteemiekologia ja hiilidynamiikka

FM Päivi Ilona Magga 11.400 €
Saamelaista kulttuuriympäristöä käsittelevä tutkimus

FM Antti Malinen 22.800 € 3. vuosi
Julkisen vallan rajat ja roolit. Sosiaalihallinnon organisointi, muutos ja johtaminen 1917 – 1992.

FT Marja Maljanen 25.200 € post doc -tutkimus
Tuhkalannoituksen vaikutus metsämaan ympärivuotisiin dityppioksidipäästöihin

PhD Candidate Anthoula Malkopoulou 22.800 € 4. vuosi
Democracy, Representation and Liberty: Debating Compulsory Voting in Europe, 1870 – 2000. A study in the conceptual history and political theory of a controversial electoral principle.

FM Janne Mattila 3.800 € 3. vuosi
Filosofia tienä onnellisuuteen ja filosofiset käytännöt 900-luvun arabialaisessa filosofiassa

FM, Tutkijakoulutettava Johanna Moilanen 22.800 €
Ellagitanniinien rakenteiden vaikutus biologisiin aktiivisuuksiin sekä niiden ekologinen merkitys kasvi-kasvinsyöjä-vuorovaikutuksissa

FM Kaarina Mononen 22.800 € 3. vuosi
Inkerinsuomalaisten kielenkäyttö Pietarissa ja lähialueilla

Filosofian maisteri Tapani Möttönen 22.800 €
Käsitteistetty lukija. Käsitteistäjä ja hahmotuksen ulottuvuudet lehtitekstin ja aikakauslehtikonseptin analyysissa.

FM Anu Niemi 22.800 € 4. vuosi
Ruokaa ja nälkää käsittelevät idiomit chan-buddhalaisissa teksteissä

Filosofian maisteri Mervi Nieminen 22.800 € 3. vuosi
Maaperän nivelmatojen ekologia muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvassa peltoviljelyssä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristön- ja viljelymaanhoidossa.

Filosofian maisteri, arkeologi Katariina Nurminen 22.800 €
Kalastuskulttuuri ja kalalajien levinneisyys Suomessa ja pohjoisilla lähialueilla myöhäismesoliittisella ja neoliittisella kivikaudella

DPhil Lena Näre 25.200 € post doc -tutkimus
Glokalisoituva ja yksityistyvä hoiva Suomessa. Laadullinen tutkimus vanhustenhoidon muutoksista.

Filosofian maisteri Anna Olkinuora 22.800 €
Eurooppalaisen identiteetin diskursiivinen rakentuminen Turkin kautta ranskalaisessa ja suomalaisessa lehdistössä

Tohtoritutkija Sanna Olsson 25.200 € post doc -tutkimus
Punalevän geneettinen sopeutuminen ympäristön suolapitoisuuden muutoksiin

Doctoral Researcher Loice Mildred Akinyi Omoro 17.100 € 2. vuosi
Variation in soil properties as related to tree cover in the Taita Hills, Kenya: Implications for forest regeneration and water balance.

Filosofian lisensiaatti Arla Marja Peltomaa 22.800 €
Typological study of topic-prominence and verb serialization in Wutun and Linxia, two superficially accusative Sinitic languages strongly influenced by Amdo-Tibetan, a superficially ergative language

DKK, FM Anne-Maria Pennonen 22.800 € 3. vuosi
Finnish Artists in Search of Landscape in Düsseldorf ca. 1853 – 1880

Dottore in scienze politiche Soile Pietikäinen 22.800 € 2. vuosi
Sosiaalisten ympäristötekijöiden vaikutus suomenkielen kehitykseen ulkosuomalaisilla lapsilla: sosiologinen seurantatutkimus Lontoon suomalaisyhteisön lapsiperheistä.

YTM Henna Pirskanen 22.800 € 4. vuosi
Poikien kokemukset ongelmajuovien isien isyydestä ja mieheydestä

Filosofian tohtori Eeva-Kaisa Prokkola 25.200 € post doc -tutkimus
Rajavalvonta ja biopoliittiset rajat Suomessa ja Euroopan unionissa: Q- metodologinen tutkimus valtioiden välisten rajojen merkityksestä.

Tohtorikoulutettava, tutkija Simo Pulkkinen 22.800 € 2. vuosi
Kulttuurisidonnainen todellisuus. Fenomenologinen tulkinta todellisuuskokemuksen yhteisöllisistä, historiallisista ja monikulttuurisista ulottuvuuksista.

FM Kalle Puolakka 25.200 € post doc -tutkimus
Pragmatismi, esteettinen kokemus ja tulkinta. Taiteen ja estetiikan paikka naturalistisessa maailmassa.

VTT, tutkijatohtori Semi Purhonen 25.200 € post doc -tutkimus
Social Differentiation of Cultural Practices and Tastes: Finland from a Comparative Perspective.

YTM Eeva Puumala 22.800 € 4. vuosi
Tilapäiselämää väliaikaistiloissa? Poliittisen subjektiviteetin muodostuminen kehollisissa dialogeissa.

FM Nina Puurunen 22.800 € 4. vuosi
Saamelaisuus Kansallismuseossa. Saamelaisuutta kuvaavan aineiston kertyminen Kansallismuseon kokoelmiin sekä sen pohjalta tehdyt tulkinnat kansatieteellis-museologisesti tarkasteltuina.

Valtiotieteiden maisteri Niko Pyrhönen 22.800 €
Solitary Solidarity? Reconstructions of National Identity in Nordic Legislation and Policy Programmes for Integration and Accommodation of Immigrant Minorities.

Valtiotieteen tohtori Olli Pyyhtinen 25.200 € post doc -tutkimus
Tournaments of Value: Artworks and the Market.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Qvist 22.800 €
Neuvoteltu sovinto? Parisuhdeväkivalta suomalaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelukäsittelyn piirissä.

FM, tohtorikoulutettava Tarja Rannisto 22.800 € 3. vuosi
Luonnon esteettinen kokeminen

FM Veera Rautavuoma 11.400 €
Vapautuksen muistonäyttelyt ja sosialistisen Unkarin kulttuurinen muisti

VTM Jemima Repo 22.800 € 2. vuosi
Gender and the Declining Birth Rate in Japanese Politics

Dr. Gareth Rice 25.200 € post doc -tutkimus
Collaborative Research: Democracy and Public Life in the United States, United Kingdom and Finland.

MA sosiologiassa Erle Rikmann 22.800 € 2. vuosi
Construction of Civic Culture in Estonia: Perspectives of Discursive and Institutional Change.

FM Arto Rintala 22.800 € 3. vuosi
Novellisti Cervantes ja todellisuuden muodonmuutokset. Tutkimus Miguel de Cervantes Saavedran novellikokoelmasta Novelas Ejemplares.

Dosentti, erikoistutkija Anna Rotkirch 25.200 € post doc -tutkimus
Nousevan syntyvyyden tekijät: 3 + vanhemmat Suomessa ja Euroopassa. Tutkimus ja tutkijavierailu Oxfordin yliopistossa Reproductive behaviour in contemporary societies -projektin yhteydessä.

VTT, dosentti Tauno Saarela 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Otto Ville Kuusinen vuosina 1918 – 1940

VTM, apurahatutkija Arttu Saarinen 22.800 € 2. vuosi
Lääkärit ja Lääkäriliitto osana hyvinvointivaltiota ja sen terveyspolitiikkaa

FT Veli-Matti Saarinen 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Literature on the Limits of Language -tutkimuksen loppuun saattaminen

Filosofian tohtori Sirpa Salenius 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
1800-luvun amerikkalainen Suomi-kuva: käsitys Suomesta ja suomalaisista 1800-luvun amerikkalaisten matka- ja kaunokirjallisten teosten välityksellä.

Dosentti Kirsti Salmi-Niklander 25.200 € post doc -tutkimus
Folkloristinen tutkimus tapahtumakerronnasta nuorten aikuisten käsinkirjoitetuissa lehdissä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa

FT, dosentti Timo (Juhani) Salminen 25.200 € post doc -tutkimus
Suomalaisen arkeologian yleiseurooppalaiset yhteydet 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa

Fil.maist. Paula Sankelo 22.800 € 2. vuosi
Mapping inputs of plant biomarkers to glacial ice archives: A novel tool for palaeoclimatology.

VTM Heikki Sarmaja 22.800 € 3. vuosi
Inhimillisyyden alkuperä. Edvard Westermarckin elämäntyötä käsittelevä hanke.

Filosofian maisteri Sanna Saunaluoma 22.800 €
Esikolumbiaaniset maarakennemuinaisjäännökset Brasilian ja Bolivian rajaseudulla, Länsi-Amazoniassa

Filosofian maisteri Ville Selonen 22.800 € 2. vuosi
Suojavyöhykkeet ja varovainen metsänkäsittely: monimuotoisuushyödyt ja taloudelliset kustannukset.

Master of Arts (with distinction) Jaakko Seppälä 22.800 € 3. vuosi
Hollywood tulee Suomeen

Filosofian maisteri Johanna Seppänen 22.800 €
Opettajan uusi työruumis. Opettajien kokemuksia työnsä vaatimuksista ruumiillisuuden näkökulmasta tarkasteltuna.

FM Outi Sihvonen 22.800 € 2. vuosi
Vestan neitsyitten ja arvaaliveljien sukujen menestymisstrategiat 200-luvun Roomassa

MA Harri Siikala 22.800 €
Dispersal and Encompassment of Power: Dynamics of Samoan social Hierarchy at the Village Level.

Filosofian maisteri Saila Sillanpää 22.800 €
Saastumisen vaikutukset ravintoketjuissa kasveista hyönteisten kautta lintuihin

VTM, (DPhil Candidate) Elina Sinkkonen 22.800 € 2. vuosi
Comparative Perspectives on Modelling National Identity Construction in Chinese and Japanese Top Universities

Filosofian maisteri Jonas Sivelä 22.800 €
Etnografinen tutkimus hiv/aidsiin liittyvistä kulttuurisista ilmiöistä Etelä-Afrikassa

VTM Mirka Smolej 11.400 € 3. vuosi
Väkivaltarikollisuutta, uutismediaa ja emootioita tarkasteleva tutkimus

Filosofian maisteri Alex Snellman 22.800 €
Suomen aateli: vaihtuvat pääomat ja yhteiskunnan muutos 1809 – 2005.

FT, dosentti Janne Soininen 25.200 € post doc -tutkimus
Yksisoluisten ja monisoluisten akvaattisten organismien diversiteetti ja esiintyminen

YTM Ville-Pekka Sorsa 22.800 € 3. vuosi
Suomalainen eläkerahastokapitalismi

Filosofian maisteri Takemi Sosa 22.800 €
Magnus Lindberg – Musical Gesture and Dramaturgy

Kasvatustieteen lisensiaatti Teemu Suorsa 22.800 € 3. vuosi
Kokemuksen käsite ja sen merkitys kasvatuspsykologian tutkimus- ja ammattikäytänteille

Filosofian lisensiaatti Vera Survo 22.800 €
Karjalan venäläinen kirjonta: kirjotun tekstiilin valmistamisesta, sen rituaalisesta käytöstä ja ornamentiikan merkityksestä.

FM Petri Talvitie 22.800 € 3. vuosi
Privatisoituva maanomistus. Isojako ja kruununtilojen perinnöksiostot Länsi-Uudellamaalla 1700-luvulla.

FM Saija Tamminen-Parre 22.800 € 3. vuosi
Suomalaisten kieliasenteet

FL Anna-Leena Toivanen 5.700 €
Kriisejä ja sitoumuksia: Yvonne Vera, Dambudzo Marechera ja postkoloniaalin kirjailijuuden merkitykset Zimbabwen kontekstissa.

Filosofian tohtori Kimmo Tolonen 21.000 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Surviais- ja sulkasääskijäänteisiin pohjautuvat siirtofunktiot menneiden kalapopulaatioiden runsauden rekonstruoimiseksi

FT, dosentti Harri Tolvanen 25.200 € post doc -tutkimus
Spatio-temporaalisten tutkimusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen rannikkotutkimuksessa

Dr Lucy Turner Voakes 25.200 € post doc -tutkimus
G.M. Trevelyan between literature, politics and history. Tracing the connections between liberal and literary culture in life and work of a major British historian during period of radical change.

FT Sanna Turoma 25.200 € post doc -tutkimus 2. vuosi
Representations of Empire and Geographical Space in Late Soviet Russian Culture

Filosofian maisteri Arja Turunen 22.800 € 3. vuosi
Housujen käyttöönotto naisten pukeutumisessa Suomessa

Filosofian lisensiaatti Helena Tyrväinen 22.800 € 4. vuosi
Säveltäjä, akateemikko Uuno Klamia koskevan musiikkitieteellisen väitöskirjan loppuunsaattaminen

YTM Sari Ung-Lanki 22.800 € 3. vuosi
Ihmisen ja eläimen välistä suhdetta bio- ja geeniteknologiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön

VTM Maija Urponen 11.400 € 4. vuosi
Ylirajaisia suhteita. Helsingin olympialaiset, Armi Kuusela ja kansallisen historian ylikansalliset kontekstit.

Tutkija (MSc Res, MSc, VTM) Milla Emilia Vaha 5.700 €
Protecting the Sovereign State: Ontology of Moral Agency in International Relations.

Filosofian maisteri, tutkijakoulutettava Minna Valjakka 22.800 €
Many Faces of Mao Zedong

VTM Tiina Valkendorff 22.800 € 4. vuosi
Syömisongelmiin liittyvät internetin sairauskeskustelut kulttuurin kuvana

VTM, jatko-opiskelija Sirkku Varjonen 11.400 € 2. vuosi
Suomessa asuvien maahanmuuttajien elämä, akkulturaatio ja identiteetti

Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen 22.800 € 3. vuosi
Opinions, Ideologies and Activity in Estonia During the Second World War. International Political and Military Cooperation and Resistance.

Jatko-opiskelija Maria Vihlman 22.800 €
Sukupuoli ja seksuaalisuus suomalaisissa nykyhäissä. Miten 2000-luvun häärituaalissa ylläpidetään feminiinisyyden, maskuliinisuuden ja heteroseksuaalisuuden ideaaleja?

Valtiot. maisteri Sampo Villanen 22.800 € 2. vuosi
Mitä kaupunki tekee? Kaupunkitila osana toimintaa.

Valtiotieteiden maisteri Mikko J. Virtanen 22.800 € 3. vuosi
Eettisistä julkilausumista käypähoitosuosituksiin ja hoitokäytäntöihin. Eettisten neuvottelukuntien toiminta osana nykylääketieteen praksista.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Mikko Vähä-Sipilä 25.200 € post doc -tutkimus
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka Itämeren alueella

Filosofian maisteri Katja Weiland 22.800 € 2. vuosi
Uuden polven pappisperheen elämäntapa 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun

Filosofian maisteri Fredrik Westerlund 11.400 € 2. vuosi
Taking Things for What They Are: Heidegger and the Phenomenality of Meaning.

Fil.mag, pol.mag. Laura Wickström 22.800 €
Islam and Ecology

FM Jussi Willman 11.400 €
Renessanssin ajan saksalaista karnevaalikirjallisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön

FM Pasi Yli-Pirilä 22.800 €
Sekundääristen orgaanisten aerosolien muodostuminen boreaalisten puuvartisten kasvien haihtuvista yhdisteistä bioottisen stressin seurauksena

YTM Anu zu Dohna 22.800 € 4. vuosi
Tulevat äidit ja sikiödiagnostiikka

Master of Music Antti Auvinen 22.800 € 2. vuosi
Musiikillisen suunnan kokemuksen kerroksellinen hahmottuminen sävelteoksessa polyrytmiikan keinoin

Musiikin maisteri Mikko Helevä 22.800 €
Hammond-urut jazzmusiikin eri yhtyemuodoissa

Valokuvataiteilija Marjaana Kella 22.800 € 3. vuosi
Miten valokuva on? Valokuvan kuvaluonnetta käsittelevä tekijälähtöinen tutkimus.

Pianonsoiton opettaja Teemu Kide 22.800 € 3. vuosi
Vuorovaikutteinen improvisaatio osana pianonsoiton opiskelua

Tanssitaiteen maisteri Jaana Irmeli Klevering 22.800 € 2. vuosi
Beyond Improvisation -tutkimuskollektiivin työskentely ja väitöstyön loppuunsaattaminen

Taiteen maisteri Pekka Niskanen 22.800 € 2. vuosi
Medioituneet tilat identiteettipolitiikan rakentajana

Musiikin maisteri Outi Pulkkinen 22.800 € 2. vuosi
Sileän tilan laulu

Kuvataiteen maisteri Markus Rissanen 22.800 € 2. vuosi
Rakennetut kuvat, taiteellinen mielikuvitus ja tieteellinen visualisointi

Valosuunnittelija TeM Maaret Salminen 22.800 €
Avaruus ja punainen maailma. Havaintoja, kokemuksia ja kertomuksia teatteriesityksen visuaalisuudesta 4 – 6-vuotiaan lapsen silmin.

Säveltäjä, Master of Music Tapio Tuomela 22.800 €
Musiikillinen vuorovaikutus säestyksellisessä tilanteessa

Kuvataiteen maisteri Ilkka Väätti 22.800 €
MUNDUS – Matka maailman keskipisteeseen? Omfaloksesta mundukseen, umbilicuksesta omfalioniin. Maailmankuvan visuaalisia tulkintoja.

Taiteen maisteri, filosofian maisteri Annu-Johanna Wilenius 22.800 €
Rivitalojurtta puutarhalla: itsen, yhteisön ja ympäristön kokemisesta kaupungistuvassa Mongoliassa.

FT Markus Ahola 44.000 € jatkoapuraha
Hallintopäätösten, lainsäädännön ja muiden maankäyttöä rajoittavien tekijöiden vaikutus ihmistoiminnan ympäristövaikutuksiin

Kalevi Eklöf 32.000 €
Suomalaisen kaakkurin elinympäristö ja niiden käyttö eri vuodenaikoina satelliittilähettimiä apuna käyttäen

Sotahistorian dosentti Eero Elfvengren 3.000 €
Yleisesikunnan johtama salainen sotilastiedustelu Neuvosto-Karjalassa vuosina 1918 – 1939 suomalaisten ja neuvostoliittolaisten arkistolähteiden ja tutkimusten perusteella

FT, dos. (eläkkeellä) Pirkko Forsman Svensson 6.050 € jatkoapuraha
Virtuaalinen vanha kirjasuomi -hankkeen toinen vaihe. Vanhan suomen viimeinen vuosisata ennen varhaisnykysuomea: tekstivalikoima, katsaus kirjallisuuteen ja kieleen, harjoituksia ratkaisuineen.

Dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä 25.080 € jatkoapuraha
Maahanmuuttajien muuttoprosessit Suomen sisäisessä muutossa

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 70.000 € 7.vuosi
Kone Foundation Fellows -ohjelman jatkaminen eli Baltian maista ja Venäjältä tulevien tutkijoiden vierailujen rahoittaminen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa

Professori Antti Honkanen 25.084 €
Rajoja ylittävän matkailun ja vapaa-ajan vieton paikalliset vaikutukset. Case: Venäläismökkeily Itä-Suomessa.

Professori Petri Karonen 59.400 € jatkoapuraha
Rauhaan palaaminen sähköisissä ja painetuissa viestimissä toisen maailmansodan jälkeen (n. 1944-1950)

Professori Päivi Lappalainen 56.400 € jatkoapuraha
Sairauden kulttuuriset merkitykset ja modernisoituva Suomi tarkastelee suomalaisen kulttuurin moninaisia tapoja jäsentää sairautta 1800-luvun jälkipuolen ja 1900-luvun alun modernisoituvassa Suomessa.

FT Dosentti Urho Määttä 10.500 €
Työpajan järjestäminen kielen evoluution tutkijoille. Evoluutivistä biologiaa kielitieteeseen ja kielitiedettä evoluutiotutkimukseen.

Professori Pekka Niemelä 38.800 €
Bambut pandan (Ailuropoda melanoleuca) ravintokasvina: piiyhdisteet, endofyyttisienet ja niiden tuottamat sekundaariyhdisteet.

FT, post doctoral -tutkija Mia Rönkä 45.000 € jatkoapuraha
Lintuharrastajien rengastus- ja havaintoaineistojen hyödyntäminen linnuston seurannassa ja ympäristötutkimuksessa

Professori, kaupunkiekosysteemitutkimus Heikki Setälä 25.500 €
Maankäytön ja taajama-alueen sosio-taloudellisen rakenteen vaikutukset hulevesien laatuun ja määrään pohjoisissa ilmasto-oloissa

Professor Bo Stråth 23.000 € jatkoapuraha
Conceptual History and Global Translations: financing of a conference and a few smaller preparatory meetings.

FT / dosentti Kari Uotila 18.600 € jatkoapuraha
Saaren kartanon arkeologiset tutkimukset 2010

Akatemiatutkija Anssi Vähätalo 26.800 €
Metallihydroksit orgaanisen hiilen kierron säätelijöinä vesiekosysteemeissä

Taiteen tohtori, elokuvaohjaaja Jouko Aaltonen 6.300 €
Dokumenttielokuvan tekemistä käsittelevän kattavan oppikirjan kirjoittaminen

Kirjailija Jaana Airaksinen 22.800 €
Tsetsenian ihmisoikeusrikkomuksia ja Venäjän sananvapauden tilaa käsittelevän Vainotut (työnimi) -tietokirjan kirjoittaminen ja kääntäminen

Valtiot. tri Tiina Arppe 25.200 €
Uskonto, mytologia ja väkivalta. Ranskalaisen uskonnonsosiologian klassikoita väkivallan ja mytologian teemojen kautta tarkastelevan teoksen kirjoittaminen.

FT, dos. Anne Aurasmaa 10.000 €
Perspektiivi ja havaitseminen – Kolmiulotteisuuden, tilan ja ajan suhteellisuudesta -kirjan kuvalisenssit

FM Jari Eerola 23.000 €
Uusi ylioppilastalo 100 vuotta -kirja. Teoksessa esitetään yleistajuisesti rakennuksen historia, arkkitehtuuri, käyttäjät sekä rakennuksen suhde kaupunkiin ja muutokset siinä vuosikymmenten kuluessa.

Outi Fingerroos 13.800 €
Tarinoita Guadalupen Neitsyestä -kirja. Populaaritieteellinen ja taiteellinen teos, jossa tutkitaan valokuvin ja kertomuksin Guadalupen Neitsyen merkitystä meksikolaisten arkielämässä.

FT, dos., tietokirjailija (Pia) Livia Hekanaho 12.000 €
Dosentti Lasse Kekin Pervo parrasvaloissa -monografiakäsikirjoituksen toimittaminen julkaisuvalmiiksi

FT Paavo Hellstedt 25.200 €
Ihmisen ekologian ja evoluution vaikutus nykyihmisen elämään ja ympäristöön

Ph.D. Antero Holmila 5.000 €
Ajankohtainen synteesi holokaustin tapahtumista, tulkinnoista ja kiistakysymyksistä.

FT, dosentti Mikko Huhtamies 25.200 €
Fantastisia koneita ja utopistisia hankkeita – Kirjoituksia 1700-luvun Pohjolasta (työnimi). 1700-luvun keksintöjä ja utopistisia hankkeita käsittelevän tietokirjan kirjoittaminen.

HuK, Freelance-kääntäjä Susan Ikonen 11.400 €
Venäläisen historioitsijan Aleksei Shkvarovin kirjoittaman C.G.E. Mannerheimin vaiheita Venäjän armeijassa käsittelevän historia-alan tietokirjan kääntäminen venäjästä suomen kielelle

FM Antti Immonen 1.900 € jatkoapuraha
John Deweyn kasvatusfilosofisen klassikon Democracy and Education käännöstyön loppuunsaattaminen

Filosofian maisteri/toimittaja Hannele Jyrkkä 11.400 €
Tanssintekijät II -koreografikirjan toteuttaminen

Metallitaiteilija Jouni Jäppinen 22.800 €
Sepänammatin kulttuurihistoriaa käsittelevän tietokirjan kirjoittaminen

Koulutuspäällikkö Jouni Järvinen 28.000 €
Itämereltä Välimerelle. Kirja ”Itä-Euroopan” maiden suhteesta historiaan ja eurooppalaisuuteen.

Suomentaja Jaana Kapari-Jatta 27.700 €
Virginia Woolfin esseevalikoiman suomentaminen

Maisema-arkkitehti, MMM Maria Karisto 12.600 €
Kysykää Essiltä! Yleistajuinen tietokirja lähes unohduksiin jääneestä suomalaisten puutarhaympäristöjen luojasta Elisabeth Kochista (1891-1982) ja hänen vihreästä kädenjäljestään.

DR, Suomen Akatemian tutkijatohtori Hannele Klemettilä 6.300 € jatkoapuraha
Keskiajan eläimiä käsittelevän tietokirjan kirjoittaminen

Professori Juhani Koponen 37.948 €
Ensimmäinen Suomen kehitysyhteistyön historiaa ja merkitystä selvittävä, huolelliseen tutkimukseen perustuva yleistajuinen kirja

FT Lari Kotilainen 12.600 €
Yleistajuisen suomen kielen historiaa ja nykytilaa käsittelevän tietokirjan kirjoittaminen

VTM Matti La Mela 4.000 €
Saimaan höyrylaivaliikenne infrastruktuurina, paikallisten toimijoiden elämää järjestävänä verkostona 1900-luvun taitteessa

FT, dosentti Rauno Lahtinen 25.200 €
1950- ja 80-lukujen välisenä aikana Turussa purettujen rakennusten historiasta kertovan tietokirjan toisen osan kirjoittaminen

FM, ympäristötoimittaja Jussi Laitinen 22.800 €
Energiatehokkaan asumisen käsikirja

Fil. yo Petri Latvala 5.700 €
Klassisen kreikan kieliopin uudistus- ja laajennustyö

FT, dosentti, tutkijatohtori Markku Lehtimäki 6.000 €
Kertomusteoreettisen artikkelikokoelman Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset toimittaminen ja kirjoittaminen sekä siihen sisältyvien englanninkielisten artikkeleiden kääntäminen

FT, oppihistorian professori emeritus Anto Leikola 10.000 €
Charles Darwinin kuuluisan teoksen The Descent of Man suomentaminen

Doctor of Philosophy Saara Leskinen 12.000 €
Väitöskirjan Reliable Knowledge of Exotic Marvels of Nature in Sixteenth-Century French and English Texts muokkaaminen yleistajuiseksi ja suomenkieliseksi tietokirjaksi

VTT, dosentti, professori Olli Loukola 23.600 € jatkoapuraha
Ympäristöpolitiikan filosofia. Tietokirja tarkastelee luontoon ja ympäristöömme liittyviä elintärkeitä kysymyksiä suhteessa muihin eettisiin ja yhteiskunnallisiin arvoihin ja periaatteisiin.

Dos. TT Arto Luukkanen 10.000 €
Muutosten ja vastakohtien Kazakstan. Yleistajuinen mutta samalla yliopisto-opetuksessa käytettävä tietokirja

YTM Vili Lähteenmäki 38.600 €
John Locken pääteoksen Essay Concerning Human Understanding käännöstyöhön ja käännösseminaariin

PhD/yliopistolehtori Riikka Länsisalmi 9.900 €
Tietoteoksen kirjoittaminen japanin kielestä

Filosofian lisensiaatti, Assistentti Hanna Meretoja 11.400 €
Saksankielistä nykykirjallisuutta käsittelevän tietokirjan kirjoittaminen ja toimittaminen

YTT Olli-Pekka Moisio 25.200 €
Modernin tragedia ja länsimainen ajattelu. Historiallinen muisti ja moraali.

YTM, toimittaja Matias Möttölä 6.800 €
2010-luvun yhteisvastuullisen Suomen toimintaperiaatteita hahmotteleva teos, jonka sisältö syntyy avoimen verkkokeskustelun pohjalta

Filosofian lisensiaatti Kati Parppei 22.800 €
Karjalan laulumailla vai pyhällä Venäjänmaalla? Matkailua Laatokalla autonomian aikana. Väitöskirjan tutkimustulosten yleistajuinen esittely tietokirjassa.

Diplomi-insinööri Petja Partanen ja valtiotieteiden lisensiaatti Ari Turunen 10.000 €
Raakaa voimaa/Brutal Force -kirja esittelee populaaristi ja vaikuttavien valokuvien avulla Suomen jäänmurron ja sen synnyttämien teknisten innovaatioiden historian 1900-luvun alusta nykypäivään.

FK, suomentaja Kimmo Pietiläinen 12.000 €
Kolmen tietokirjan suomentaminen: John Timbrell, The Poison Paradox; Alison Gopnik, The Philosophical Baby; Brian Arthur, The Nature of Technology

FM Petri Pohjanlehto 22.800 € jatkoapuraha
Suomi-persia-suomi -sanakirja

VTM, toimittaja Johanna Pohjola 5.700 €
Yleistajuinen tietokirja eteläamerikkalaisesta mate-teestä, sen historiasta, nykypäivästä ja symboliikasta

FT, kirjailija Tiina Raevaara 16.800 €
Tietokirjan kirjoittaminen koiran evoluutiosta ja koiran ja ihmisen yhteiselon alkamisesta viimeisellä jääkaudella

FT, yleisen historian dosentti Johannes Remy 12.600 €
Suomenkielisen Ukrainan historian yleisesityksen kirjoittaminen

TeM, ohjaaja-dramaturgi Kristiina Repo 11.400 € jatkoapuraha
K.S. Stanislavskin teosten Rabota aktera nad soboi, tshasti 1 i 2 suomennos ja viimeistely

Toimittaja Risto Repo 12.600 €
Eino S. Revon elämäkerta

FM Veli-Matti Rissanen 20.000 € jatkoapuraha
Marcus Tullius Ciceron kirjeiden suomentaminen

FM Erika Ruonakoski 31.500 € jatkoapuraha
Simone de Beauvoirin teoksen Le deuxième sexe toisen osan suomennoksen loppuunsaattaminen

Toimittaja Mikael Rönkkö 11.700 €
Charles C. Mannin esikolumbiaanista Amerikkaa käsittelevän kirjan käännösoikeudet ja kääntäminen

YTT, dosentti Aino Saarinen-Manninen 6.300 €
Kirjassa pohditaan kenttätyötä Venäjällä. Eettisiä, tieto-opillisia ja metodologisia ongelmia naisen ja suomalaisen tutkijan näkökulmista.

Suomentaja Eila Sinikka Salomaa 12.600 €
David Cortrightin teoksen Peace: A History of Movements and Ideas suomentaminen

Filosofian tohtori Ilona Salomaa 22.800 €
Suomalaisen uskontotieteen synty 1850-1920. Suomalaisen uskontotieteen varhaisvaiheen historiikki eli miten suomalainen uskonnontutkimus sai alkunsa.

VTT, erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen 25.200 €
Suomen kotouttamis- ja vähemmistöpoliittiset vaihtoehdot. Yleistajuinen tietoteos integraatiopolitiikan historiasta, nykypäivän haasteista sekä suomalaisen politiikan mahdollisuuksista.

FT, dosentti Heikki Simola 19.800 €
Itä-Suomen varhainen historia -kirjahanke. Monitieteinen näkökulma itäisen Järvi-Suomen ja Laatokan länsi- ja pohjoispuolen varhaishistoriaan.

FT, lehtori Raisa Simola 2.800 €
Sisällysluettelon sekä johdannon laatiminen suomenkieliseen afrikkalaisen kirjallisuuden tietoteokseen

Filosofian maisteri Anssi Sinnemäki 11.400 €
Sosiologis-historiallista kirjallisuudentutkimusta hyödyntävän esseemuotoisen kirjan Pentti Haanpään Kentän ja kasarmin vastaanottomaisema kirjoittamiseen

Dosentti Jouni Sorvari 6.300 €
Suomen muurahaiset -tietokirjan kirjoittaminen

Dosentti, VTT, Yliopistonlehtori Harriet Strandell 30.700 €
Valvottua vapaa-aikaa. Koululaisten iltapäivätoiminnan tutkimus.

FT, dosentti Ilari Sääksjärvi 20.200 €
Ihminen ja Amazonia. Tietokirja trooppisen sademetsän ympäristökysymyksistä ja kohtalosta.

Dosentti Minna Säävälä 12.600 €
Vierauden pelko ja lumo: Miksi erilaisuus herättää tunteita? (työnimi)

Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen 11.000 €
Le Monde diplomatiquen ranskankielisen Historiakartaston kääntämimem

Valt. kand. Raine Tiessalo 4.450 €
Kirja Ranskan yhteiskunnan ja identiteetin muutoksista 2000-luvulla historiaa unohtamatta

FT, Suomen historian dosentti, tutkija Marko Tapio Tikka 21.000 €
Kansakunnan synty. Laaja Suomen historian yleisesitys 1890 – 1922.

FT Tuija Tuhkanen 22.800 €
Saaristomeren kauniit vene- ja rantavajat -teos tutkii rantarakentamisen alueellisia ominaispiirteitä ja vajojen muuttuvia käyttömuotoja ja merkityksiä.

Fil. tri Ilona Tuominen 25.200 €
Ensimmäinen kotimainen perusteos sinilevistä (syanobakteereista). Kirja keskittyy erityisesti sinilevien ympäristöriskeihin ja niiden hallintaan.

FT, professori Kirsi Vainio-Korhonen 8.000 €
Turku – naisten kaupunki. Teos turkulaisten naisten historiasta.

Suomentaja Aulikki Vuola 11.400 € jatkoapuraha
Quintilianuksen teoksen Instititutio oratoria suomentamiseen

FT Kristiina Vuorio 25.200 €
Uusi kasviplanktonin lajintuntemusopas. Käyttäjien tarpeisiin mukautuva ajanmukaistettu verkkokirja kattaen piirroskuvien ja lajikuvausten lisäksi myös tutkimusmenetelmät ja lajien ekologian.

MuT Timo Väänänen 36.300 €
Kanteleen kielin -tietokirjan tiedonhankinta, toimittaminen, kirjoittaminen ja taitto

Professori Annika Waenerberg 25.308 €
Myytti – kuva – mielikuva. Kalevalan kuvalliset ilmaisut -julkaisun käännös-, kirjoitus- ja kuvanhankintakuluihin.

Agricola-Suomen historiaverkko 30.000 € jatkoapuraha
Agricola – Suomen historiaverkko -portaalin ylläpito ja kehitystyö 2010

Tutkija Mikko Ahonen 2.460 €
Vierailu Venäjän Sähkömagneettisen turvallisuuden keskuksessa, neuvottelut ja SanPiN-standardiin tutustuminen sekä tutkimustyö Moskovan kirjastoissa

Aino Acktén huvilan ystävät ry 10.000 €
Aino Acktén huvilan kulttuuritoiminnan jatkaminen ja kehittäminen vuonna 2010

Taiteen tohtori Mika Elo 20.000 €
Kansainvälisen taidetutkimustapahtuman Touching: Art and Research järjestämiseen

Erik Bryggman -instituutin käynnistämishankkeen ohjausryhmä 10.000 €
Erik Bryggman -instituutin (arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön ja rakentamisen tutkimus- ja kehittämisyksikkö) perustamisen asiantuntijakustannuksiin

European Museum Forum 30.000 €
Organizing a professional archipelago workshop-conference (Turku)

European University at St. Petersburg, IMARES Program 86.960 € jatkoapuraha
MA in Russian and Eurasian Studies for Finnish students: one-year study program at the European University at St. Petersburg, Russia

Professori Pekka Hakamies 4.000 €
Kalevala-aiheisen näyttelyn ja konferenssin järjestäminen Fudan-yliopistossa Shanghaissa

MMT, professori Heikki Hänninen 13.000 €
Boreal and temperate trees in a changing climate. Modelling the ecophysiology of tree seasonality. Käsikirjoituksen kieliasun tarkistus.

Juminkeko-säätiö 10.000 €
Arkaaisten itämerensuomalaisten, erityisesti suomalaisten ja karjalaisten kansanmusiikin lajien, tutkimukseen ja tutkimustulosten esitteleminen Kansanmusiikkijuhla Sommelossa vuonna 2010

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry. 10.000 €
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko 2010

Kuvataideakatemian Ystävät ry 45.000 €
Mestarikurssi. Kuvataideakatemian opiskelijoiden kehittymisen ja kansainvälistymisen tukeminen kansainvälisesti arvostetun huipputaiteilijan johdolla vietetyn intensiivisen opiskeluperiodin kautta.

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry. 5.000 €
Arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä ja pedagogisia lähestymistapoja käsittelevän julkaisun tekeminen

Post doc -pooli 900.000 €
Osallistuminen seitsemän suomalaisen apurahasäätiön yhteiseen apurahapooliin. Poolista rahoitetaan suomalaisten tohtoreiden tutkimustyötä ulkomailla. Lue lisää poolista ja myönnetyistä apurahoista sivulla www.postdocpooli.fi.

Tuottaja (amk), Valtiotieteiden kand. ja Ma of Arts and Science Piritta Puhto 5.000 €
The New Artist, taiteellinen tutkimus robottien ja robotiikan tutkijoiden maailmaan. Tutkijoiden tuominen Pittsburghista (USA) Suomeen näyttelyn pystyttämistä ja seminaareja varten.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/FILI 5.000 €
Pohjoismaat teemamaina Pariisin kirjamessuilla 2011

Kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija Katja Syrjä-Johansson 30.000 €
Ympäristötaidetapahtuma PERHOSEN järjestäminen vuonna 2010

Talonpoikaiskulttuurisäätiö 10.000 €
Kekriperinteen elvyttämishankkeiden suunnittelu ja toteutus lasten- ja ruokakulttuurin sektoreilla

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen