Vuonna 2005 myönnetyt apurahat

FM Markus Ahola 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Ilmastonmuutoksen vaikutukset lintujen vuosikierron kesäkauden tapahtumiin

VTT, dosentti Martti Ahti 21 600 € Post doc-tutkimus
Esivallan miekka? Asevoimat demokratian ongelmana Suomessa 1917-1944.

FM Sani Alatalo 19 200 €
Väitöskirjan kirjoittaminen alan kirjallisuudessa esiintyvistä Pohjois-Euraasian kielikuntien välisistä
sana- ja kielioppivertailuista

FM Jenni Asikainen 19 200 €
Typpimonoksidin (NO) ja dityppioksidin (N2O) tuottomekanismit talvella

FM Sophie Capdeville 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Saamen kirjahistoria Suomessa -väitöskirjan toteuttamiseen

VTM Laura Ekholm 19 200 €
Väitöskirjatutkimus, Suomen juutalaisten ja tataarien yhteiskunnallisen aseman muuttuminen
1900-luvulla (työnimi)

VTM Kirsi Eräranta 19 200 €
Työn ja perheen yhteensovittamista hyvinvointipoliittisena ongelmana käsittelevä väitöskirjatutkimus

FM Saara Hacklin 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatutkimus: ”Näkemisen filosofia: kuvataiteen fenomenologia ja sen rajat” (työnimi)

VTM Heidi Haggrén 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatyö: Naiset palvelusektorin palveluksessa. Sosiaalisten sitoumusten ja
kollektiivisen edunvalvonnan väliset jännitteet

FM Panu Halme 19 200 €
Lahottajasienilajiston ekologia ja lajien indikaattoriominaisuuksien käyttö metsiensuojelussa

YTM Susanna Hast 19 200 €
”The Concept of Sphere of Influence and Russian Derzhavnost”

FT Samuli Helama 21 600 € Post doc-tutkimus
Uhanalainen jokihelmisimpukka ja ilmastonmuutos – jokihelmisimpukan elinvoimaisuus
ja siihen vaikuttavat tekijät

FM Tiina Hyytiäinen 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatutkimukseen Naiset tantrassa. Tiibettiläisten naisten kansanomainen uskonnollisuus
Qinghain maakunnassa Kiinassa.

VTT Markku Jokisipilä 21 600 € Post doc-tutkimus
Suomi ja Kolmas valtakunta 1933-1945

Apurahansaaja ei halua nimeään julki 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatutkimus ”Eutanasiaan suhtautumisen kulttuuriset ulottuvuudet Suomessa”

FL Inka Kaakinen 19 200 € Jatkoapuraha 2 Vuosi
Väitöskirjatyö ”Decoding the microgeographies of power in a Latin American city:
streetvendors and the strategic use of space”

FT Anssi Karvonen 21 600 € Post doc-tutkimus Jatkoapuraha 2. vuosi
Evolutionary relationship between host cross-resistance and parasite virulence:
Studies with complex life cycle parasites

FM, tutkija Eija-Liisa Kasesniemi 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
160 merkin kulttuuri: suomalaisnuorten tekstiviestinnän ensi vaiheet
(väitöstutkimus, folkloristiikka).

FT Leena Kaunonen 21 600 € Post doc-tutkimus Jatkoapuraha 2. vuosi
Post doc -tutkimukseen: Paikka, ympäristö ja avaruus Antti Hyryn teoksissa

FM Taina Kauppinen 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Eläimellistämisen prosesseja taiteenhistoriassa. Koetinkivenä Eino Ahosen grafiikka.

FM Marianna Keisalo-Galvan 19 200 €
The Chapayeka Sacred Clown: A Yaqui Focus on Change, Continuity, and Meaning

FM Anu Kettunen-Knuutila 19 200 €
Energiantuotannon tuhkien prosessointi vaarattomaksi

FM Tintti Klapuri 19 200 €
Aikakäsitykset ja identiteetti Anton Tshehovin tuotannossa

DI Minna Koivula 19 200 €
Haitta-aineiden kulkeutuminen ja pidättyminen maaperässä

VTM Tomi Kokkonen 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Ihmisen käyttäytymisen evolutiiviset selitykset. (Tieteenfilosofinen väitöskirjatutkimus ihmisen
käyttäytymiseen sovelletuista evolutiivisista selitysmalleista.)

Tutkija Mika Komppula 21 600 € Post doc-tutkimus
Lidar-mittauksiin valmistautuminen Suomessa

FM Johanna Konttori 19 200 €
Väitöskirjatutkimus, joka käsittelee uskonnon ja valtion välistä suhdetta,
islamia sekä kansallista identiteettiä Ranskassa.

YTM Anna Kontula 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatutkimukseen siitä, miksi Suomessa päädytään prostituutioon

FT Hannele Korhonen 21 600 € Post doc-tutkimus
Pienhiukkaset ja ilmastonmuutos: Ilmakehän aerosolihiukkasten mallintaminen
globaalissa mittakaavassa

FM Kimmo Korteniemi 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Jalot villit: Paul Shepard (1925-1996), primitivismin traditio ja kiista primitiivisen
luontosuhteen esikuvallisuudesta

FM Katri Kostiainen 9 600 €
Väitöskirjatyö: ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsäpuiden puuaineen rakenteeseen ja
kemialliseen koostumukseen”

FM Sirpa Kumpulainen 19 200 €
”Rautasaostumat kaivosympäristöissä – mineralogisten muutosten, adsorption ja
aggregaatioprosessien vaikutukset raskasmetallien ja arseenin liikkuvuuteen”

M.Sc. Eeva Kuntsi-Reunanen 19 200 €
Kansainvälisen ilmastopolitiikan merkitys energia- ja päästökehitykseen

FT Tarja Kupiainen 21 600 € Post doc-tutkimus
”Sukupuolitettu sankaruus: kalevalamittaisen kansanrunouden sankarit ja heidän varjonsa”

FM, tutkija Mirja Kuurola 19 200 €
Väitöskirjatutkimus Creole Experience and Colonial Rule: An Imagological Study of
Caribbean Culture in the Literary Milieu of Jean Rhys”

FM Sirkku Laimio 19 200 €
Väitöskirjatutkimukseen, joka käsittelee ei-representationaalisia mielen teorioita.

YTM Emmi Lattu 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatutkimukseen naisten tekemästä fyysisestä väkivallasta Suomessa

FT Pauliina Latvala 21 600 € Post doc-tutkimus
”Muistitietoa kansalaisten ja valtiovallan välisestä suhteesta Suomessa”

VTM Jyri Liukko 19 200 €
Vakuutusyhteiskunnan muodonmuutos. Suomalaisen vakuutusajattelun genealogiaa
1950-luvulta 2000-luvulle.

VTM Eeva Luhtakallio 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Väitöskirjatyö ”Julkiset kansalaiset. Kansalaisuuden ja kansalaistoiminnan representaatiot
paikallistasolla Suomessa ja Ranskassa.”

FM Karoliina Lummaa 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Nykyrunouden lintumotiivien tulkintaa käsittelevä väitöskirja

FM Heli Maijanen 19 200 €
Väitöskirjatyöhön Ihmisen pituuden ja ruumiin mittasuhteiden rekonstruktio luuston
mittojen perusteella

FM Maria Mäkelä 19 200 €
Yleisen kirjallisuustieteen väitöskirjatyö; aiheena tajunnankuvauksen kerronnalliset keinot ja
romanttisen koodin käyttö feminiinisen mielen esittämisessä länsimaisessa modernissa
proosakirjallisuudessa

Dr. Viatcheslav Martemyanov 21 600 € Post doc-tutkimus
Interactions between host plant, insect and entomopathogen: the role of plant induced defense
in immune defense of gypsy moth, Lymantria dispar L.

FM, YTM Riina Maukola 19 200 €
Suomalaisen teatterin sankaritarroolit ja suurnaismyytit 2000-luvun alussa

FM Lalli Metsola 19 200 €
Valtion ja kansalaisuuden muotoutuminen Namibiassa entisten sissien, sotilaiden ja
maanpakolaisten ’reintegroinnin’ valossa.

FM Katja-Maria Miettunen 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatyö: Historiakuvan muotoutuminen ja merkitys. Muistikuvia, mielikuvia ja kuvitelmia
suomalaisesta kuusikymmentäluvusta.

Jatko-opiskelija Galina Misharina 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirja ”Komilaiset itkut: tekstuaaliset ja kontekstuaaliset suhteet”

FM Riikka Myllys 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Talonpoikaisvastarintaa Viipurin läänin lahjoitusmailla käsittelevään väitöskirjatyöhön

Rakennusarkkitehti, TeM Heli Nikunen 9 600 €
Väitöskirjatyö: Elvyttävät valoympäristöt – Voiko valaistuksen avulla uusintaa psykologisia resursseja?

FM Samu Nyström 19 200 €
Pääkaupunki kriisissä, Helsinki 1917-1920

Ph.D. Vladimir Ossipov 21 600 € Post doc-tutkimus
Chemical diversity of bamboo species as a factor of their nutritive value for
giant panda (Ailuropoda melanoleuca)

FM Tuukka Perhoniemi 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Measures of Space in Modern Lifeworld: A Phenomenological Study. Väitöskirjatutkimus.

YTM Henna Pirskanen 19 200 €
Sosiologian väitöskirjatutkimukseen ”Alkoholi, isyys ja valta. Poikien kokemukset runsaasti
alkoholia käyttäneiden isien isyydestä ja mieheydestä”.

FM Miika Pölkki 19 200 €
Japanin klassisen kirjallisuuden runokielen kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön

YTM Reeta Pöyhtäri 19 200 €
Väitöskirjatutkimus Etniset identiteetit, ryhmät ja hierarkiat suomalaisissa ja
alankomaalaisissa aikakauslehdissä.

FM Heli Rantala 19 200 €
J. V. Snellmanin kulttuurikäsitystä käsittelevään kulttuurihistorialliseen väitöskirjatutkimukseen

FK Jaana Riikonen 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Kirkkomäen myöhäisrautakautinen kalmisto Turussa.

MA Erle Rikmann 19 200 €
Viron kansalaisosallistumisen kulttuuria käsittelevän väitöskirjan viimeistely

FM Mari Ristolainen 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Paikallinen teksti minuuden puolustusmekanismina ja hengissäselviämiskeinona sosialismin
romahdettua Venäjällä: tapaustutkimus Pihkovan seutu, Novorzhevin kaupunki

FM Mia Rönkä 9 600 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Saaristolinnuston runsaus ja kannanmuutokset – luontaiset tekijät, ihmisen vaikutus ja
uudet tutkimusmenetelmät

YTL Jussi Ronkainen 19 200 €
Väitöskirja ”Kaksoiskansalaiset Suomen kansalaisina”

FM Heli Routti 19 200 €
Ympäristömyrkkyjen vaikutukset ja kertyminen Itämeren ja arktisten alueiden norppiin; väitöskirja

FM Sirke Ruokokoski 19 200 €
Taidekasvatuksen väitöskirjatutkimus Jyväskylän yliopiston taiteen ja kulttuurin tutkimuksen
laitokselle: Työnimi ”Lapset toimijoina tiloissa ja tilojen tekijöinä”

YTM Laura Ruusunoksa 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Väitöskirjatyö: Kansalaislähtöinen journalismi suomalaisessa toimituskäytännössä.

FL Kjell-Erik Saarela 19 200 €
Keskiaikaisten hirsinäytteiden dendrokemiallinen analyysi

YTM Kari Saari 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Poliisi ja joukkojenhallinta Suomessa: Joukkotilanteet ja niihin liittyvä poliisitoiminta
suomalaisten poliisien näkökulmasta tarkasteltuna

VTM Jouko Salenius 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Luonnonarvokauppa ympäristöpoliittisena instrumenttina: synty ja muotoutuminen (väitöskirjahanke)

VTM Milla Salin 19 200 €
Väitöskirjatyö ”Äidit eurooppalaisilla työmarkkinoilla”

FM Ville Salonen 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Rannikon ja sisävesien kalaresurssin hallinnan haasteet Suomessa – voidaanko yhteishallintaa
kehittää suomalaisilla kalavesillä?

FM Nora Schuurman 19 200 €
Väitöskirjatutkimus ”Hevosten pito ja hevosen hyvinvointi”

VTM Kirsti Suoranta 19 200 €
Sosiologinen väitöskirjatutkimus sukulaisuuden kollektiivisista merkityksistä ja
sosiaalisista siteistä 2000-luvun Suomessa.

FM Kristina Svensson 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Väitöskirjan tekoon aiheesta Fantastinen ja groteski : muodonmuutoksen kokeva henkilöhahmo
neljässä ranskalaisessa nykyromaanissa

FM Johanna Tanner 19 200 €
Millaisia vuorovaikutusmalleja suomesta annetaan ja miten ne vastaavat todellista kielenkäyttöä?
Direktiivit suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjojen dialogeissa ja autenttisissa keskusteluissa.
Fennistiikan väitöskirjatyö.

HTM Päivi Toropainen 19 200 €
Väitöskirjatutkimus: Me ja muut juridiikan termein

FM Inka Tuomaala 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Rohkein sydämin, alasluoduin silmin – myöhäiskeskiajan naisen elämänkaari hyvekirjallisuuden
luomasta ikkunasta tarkasteltuna

FM Arja Turunen 19 200 €
Naisten housujenkäytön historiaa käsittelevään väitöstutkimukseen

FM Maria Vainio 19 200 €
Väitöskirja: ”Albert Edelfelt, Gunnar Berndtson och den nyländska idyllen”

FT Julia Vainonen 21 600 € Post doc-tutkimus
Mitokondriot ja viherhiukkaset kasvien ympäristöstressin aistijoina

VTM Tiina Valkendorff 19 200 €
Väitöskirjatyö ”Syytön vai syyllinen? Itse aiheutetuista sairauksista käyty keskustelu
kulttuurin kuvana”

FM Marina Vituhnovskaja 21 600 € Post doc-tutkimus
Venäjän mustasotnialaiset Suomen oikeuden edessä. Kadettikansanedustaja Mihail Gertsenshteinin
murhajuttu suomalais-venäläisten suhteiden peilissä 1906-1911

YTM Anu zu Dohna 19 200 €
Väitöskirjatutkimukseen tulevista äideistä ja sikiödiagnostiikasta

Työryhmä VTT Anu-Hanna Anttila, FM Olli Löytty, YTM Pekka Rantanen ja YTT Petri Ruuska
185 100 €
Kolmivuotinen hanke: Suuri murros 1905 ja kansanpuheen variaatiot

Työryhmä FT Pertti Haapala, FT Irma Sulkunen & al
300 000 €
Kolmivuotinen hanke: ”Kun kansa leikki kuningasta…” – vuoden 1905 suurlakko Suomessa

Professori Lea Rojola ja työryhmä
200 000 €
Kaksivuotinen hanke: Kuviteltu kansa – suomalaisen omakuvan murrokset

As Oy Sydväst 6 000 €
Asunto Oy Sydväst historiaprojekti

Helsingin yliopiston kirjasto 13 000 €
Pelasta Kirja! on kirjallisen kulttuuriperinnön pelastamiseen tarkoitettu
Helsingin yliopiston kirjaston hanke.

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 62 400 €
Baltian maista ja Venäjältä tulevien humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan tutkijoiden
vierailujen rahoittaminen tutkijakollegiumissa

YTT Jussi Kurunmäki 10 000 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Demokratisoituminen ja hyvinvointivaltio poliittisina kamppailuina Suomessa ja Ruotsissa:
Poliittisten aatteiden ja käsitteiden reseptiot ja tulkinnat kansainvälistä taustaa vasten tarkasteltuna.

Dosentti Kauko Laitinen 5 000 €
Suomalais-kiinalaisen Mannerheim symposion järjestämiseen 23.-24.8.2006 Helsingissä ja 1.-2.9.2006 Urumchissa. Mannerheim ja Aasia – sata vuotta Mannerheimin Aasian-ratsastuksesta (1906-1908).

FT, dosentti Pekka Rintamäki 1 200 €
Pirkanmaan linnusto -kirja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 20 000 €
Neljän SKS:n jäsentilaisuuden toteuttaminen

Suomen Ateenan-instituutin säätiö 24 000 € Jatkoapuraha 3. vuosi
The Thesprotia Expedition – a Regional, Interdisciplinary Survey project in NW Greece

UKK Perinneyhdistys 4 000 €
Urho Kekkosen Tamminiemi -teoksen toimittamiseksi vironkielellä

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen