Vuonna 2004 myönnetyt apurahat

FM Markus Ahola 19 200 €
Ilmastonmuutoksen vaikutukset lintujen vuosikierron kesäkauden tapahtumiin

YTM Laura Ahva 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Kansalaislähtöinen journalismi suomalaisessa toimituskäytännössä

FM Sophie Capdeville 19 200 €
Saamen kirjahistoria Suomessa –väitöskirjatutkimus

VTM Henrik Christensen 19 200 €
Pol.Lic-thesis on the significance of the preference distribution of the member states in the decision-making of the EU

VTM Leena-Maria Ehrling 19 200 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Psykoterapia, vuorovaikutus ja terapian toimivuus. Sisäistä kokemusta, mielen ongelmia ja paranemista koskevat puhetavat ja niiden muutos terapiaprosessissa

FM Saara Hacklin 19 200 €
Väitöskirjatutkimus: ”Näkemisen filosofia: kuvataiteen fenomenologia ja sen rajat”

VTM Heidi Haggrén 19 200 €
Väitöskirjatyöhön ”Naiset palvelusektorin palveluksessa. Sosiaalisten sitoumusten ja kollektiivisen edunvalvonnan väliset jännitteet”

FL, PsM Jarmo Herkman 12 800 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Tieteellinen tutkimus; artikkelimuotoinen väitöskirjatyö; työn nimi: metaforien ymmärtäminen ja asiantuntijuus

FM Tiina Hyytiäinen 19 200 €
Naiset tantrassa. Tiibettiläisten naisten kansanomainen uskonnollisuus Qinghain maakunnassa Kiinassa.

Apurahansaaja ei halua nimeään julki 19 200 €
Väitöskirjatutkimus ”Eutanasiaan suhtautumisen kulttuuriset ulottuvuudet Suomessa”

FM Inka Kaakinen 19 200 €
Decoding the micro geographies of power in the Latin American city: street vendors and the strategic use of space.

FT Marjo Kaartinen 21 600 € Post doc -tutkimus
Rintasyöpä ja naisen ruumis uuden ajan Englannissa

FT Anssi Karvonen 21 600 € Post doc -tutkimus
Evolutionary relationship between host cross-resistance and parasite virulence: studies with complex life cycle parasites

FM, tutkija Eija-Liisa Kasesniemi 19 200 € Jatkoapuraha: 2. vuosi
Väitöstutkimus Joensuun yliopisto, perinteentutkimus (folkloristiikka). Työnimi ”160 merkin kulttuuri: suomalaisnuorten tekstiviestintä”.

FT Leena Kaunonen 21 600 € Post doc -tutkimus
Paikka, ympäristö ja avaruus modernisaation ilmentäjinä Antti Hyryn teoksissa

FM Taina Kauppinen 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Eläimellistämisen prosesseja taiteenhistoriassa. Koetinkivenä Eino Ahosen grafiikka -lisensiaattitutkimus

FT Esa Kirkkopelto 21 600 € Post doc -tutkimus Jatkoapuraha 2. vuosi
Teatterin totuus ja modaliteetit

VTM Tomi Kokkonen 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Ihmisen käyttäytymisen evolutiiviset selitykset. (Tieteenfilosofinen väitöskirjatutkimus ihmisen käyttäytymiseen sovelletuista evolutiivisista selitysmalleista.)

YTM Anna Kontula 19 200 €
Väitöskirjatutkimukseen siitä, miten Suomessa päädytään seksityöhön.

FM Kimmo Korteniemi 19 200 €
Väitöskirjatutkimus ”Jalot villit”: Paul Shepard (1925-1996), primitivismin traditio ja kiista primitiivisen luontosuhteen esikuvallisuudesta.

VTT Outi Lepola 21 600 € Post doc -tutkimus
Kansalaisjärjestöjen rooli Euroopan unionin pakolaispolitiikan kehityksessä

FT Tuija Liukkonen-Anttila 21 600 € Post doc -tutkimus
Ympäristön pirstoutumisen vaikutukset metson, riekon ja kiirunan populaatioiden geneettiseen rakenteeseen

VTM Eeva Luhtakallio 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatyö ”Julkinen kansalainen. Kansalaisuuden ja kansalaistoiminnan representaatiot Suomessa ja Ranskassa.”

FM Karoliina Lummaa 19 200 €
Runon lintumotiiviin liittyvät tulkinnanteoreettiset ongelmat

FM Katja-Maria Miettunen 19 200 €
Suomen historian alaan kuuluva väitöskirja: Historiakuvan muotoutuminen ja merkitys. Muistikuvia, mielikuvia ja kuvitelmia suomalaisesta kuusikymmentäluvusta.

Filologian maisteri Galina Misharina 19 200 €
Komin itkuvirret: tekstuaaliset ja kontekstuaaliset suhteet. Kulttuurien (folkloristiikka ja etnografia) alan tutkimustyö

MMM Sini Niinistö 9 600 € Jatkoapuraha: 3. vuosi
Maan hiilidioksidivuon osuus boreaalisen mäntymetsän hiilen vaihdosta

FT Johanna Oksala 21 600 € Post doc -tutkimus Jatkoapuraha 2. vuosi
Sukupuoli, väkivalta ja teknologia. Väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus

FT, dosentti Tiina Onikki-Rantajääskö 21 600 € Post doc -tutkimus
Merkitysnäkemyksen pitkät linjat fennistiikassa osana hanketta ’Tieteenhistoria prosesseina ja vuorovaikutuksena: Suomen kielen tutkimuksen historiaa’

FM Tuukka Perhoniemi 19 200 €
Measures of Space in Modern Lifeworld: A Phenomenological Study, väitöskirjatutkimus.

VTM Semi Purhonen 19 200 € Jatkoapuraha: 2. vuosi
Suuret ikäluokat ja sukupolvien ongelma. Sosiologian väitöskirjatyö.

YTM Ari Rasimus 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Kansalaisaktivismi ja yhteiskunnalliset liikkeet Suomessa 1990-luvulla –väitöskirjatutkimus

FM Pirjo Rautiainen 9 600 €
Klonaalisen kasvun ja dispersaalin merkitys kasvien populaatiodynamiikalle häiriöalttiilla merenrantaniityillä

FM Mari Ristolainen 19 200 €
Paikallinen teksti minuuden puolustusmekanismina ja hengissäselviämiskeinona sosialismin romahdettua Venäjällä: tapaustutkimus Pihkovan seutu, Novorzhevin kaupunki.

FT Anna Ruotsalainen 21 600 € Post doc -tutkimus
Mykorritsasieniyhteisöt ja abioottinen stressi: lajistokoostumus, itiöemätuotanto ja mykorritsakolonisaatio.

YTM Kari Saari 19 200 €
Sosiologian väitöskirjatutkimus: ”Poliisi ja joukkojenhallinta Suomessa – Joukkotilanteet ja niihin liittyvä poliisitoiminta suomalaisten poliisien näkökulmasta tarkasteltuna”

DI Soile Saastamoinen 19 200 €
Fosforin adsorptio- ja dispersio-ominaisuudet sekä kulkeutuminen suomalaisessa moreenimetsämaassa. Väitöskirja.

VTM Jouko Salenius 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Luonnonarvokauppa ympäristöpoliittisena instrumenttina: synty ja muotoutuminen

FM Ville Salonen 19 200 €
Rannikon ja sisävesien kalaresurssin hallinnan haasteet Suomessa – voidaanko yhteishallintaa kehittää suomalaisilla kalavesillä?

VTM Heikki Sarmaja 19 200 €
Edvard Westermarckin elämäntyötä käsittelevään väitöskirjatyöhön

FT Vesa Selonen 21 600 € Post doc -tutkimus
Maiseman rakenteen vaikutusten ennustaminen liito-oravan populaatiodynamiikkaan

FM Katriina Siivonen 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Kansatieteen väitöskirja aiheesta ’Identiteetti, alueellisuus ja etnisyys Varsinais-Suomen saaristossa’

FT Laura Stark 21 600 € Post doc -tutkimus
The shaping of the modern self in Finland 1860-1940

HM Kristina Svensson 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Fantastinen ja groteski ranskankielisessä nykyproosassa (väitöskirjatyö)

FM Inka Tuomaala 19 200 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Rohkein sydämin, alasluoduin silmin – myöhäiskeskiajan naisen elämänkaari hyvekirjallisuuden luomasta ikkunasta tarkasteltuna

FM Tapio van Ooik 19 200 € Jatkoapuraha: 3. vuosi
Raskasmetallien vaikutukset mäntypistiäisen immuunipuolustukseen ja infektioriskiin

HL Maria Åkerman 9 600 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Ekologis-taloudellisten laskelmien ja paikallisen ongelmanratkaisun kohtaaminen – tutkimus ympäristöpoliittisen asiantuntijuuden rakentumisesta

FT Georg Haggrén 70 000 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Länsi-Uudenmaan rannikko rautakaudella ja keskiajalla. Asutushistoria arkeologian, historian, biologian ja geologian näkökulmista. Tutkimusryhmän jäsenet: FT Georg Haggrén, FM Teija Alenius, HuK Henrik Jansson ja FT Arto Miettinen.

YTT Jussi Kurunmäki 29 100 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Demokratisoituminen ja hyvinvointivaltio poliittisina kamppailuina Suomessa ja Ruotsissa: Poliittisten aatteiden ja käsitteiden reseptiot ja tulkinnat kansainvälistä taustaa vasten tarkasteltuna. Tutkimusryhmän jäsenet: YTT Jussi Kurunmäki ja FM Johan Strang.

VTT Ville Pernaa 42 400 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Julkisuuden murros ja suomalainen politiikka 1960-luvulta 2000-luvulle (JULMU) – Monitieteinen nuorten tutkijoiden tutkimushanke. Tutkimusryhmän jäsenet: VTT Ville Pernaa, VTM Erkka Mattinen ja FM Henna Virkkunen

FT Markus Rantala 67 000 € Jatkoapuraha 2. vuosi
Ympäristön aiheuttaman stressin vaikutus tunturimittarin immuniteettikykyyn

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 62 400 €

FT Terho Hyvönen 8 500 €
Tutkimusvierailu Oklahoma State Universityyn, Yhdysvaltoihin. Hanke ’Rikkakasviyhteisöjen pitkäaikaismuutokset’

VTT, dosentti Arto Noro 5 000 €
Kansainvälisen seminaarin ”Social Theory and Consumption” järjestäminen. International Seminar on the 60th Anniversary of Professor Jukka Gronow November 2005, University of Helsinki

Porin lintutieteellinen yhdistys ry 5 000 €
Yyterinniemen rantaniittyjen muutoksesta kertovan kuvamateriaalin tallennushanke

Suomen Ateenan-instituutin säätiö 22 400 € Jatkoapuraha 2. vuosi
The Thesprotia Expedition – a regional, interdisciplinary survey project in NW Greece

Suomen Historiallinen Seura 25 000 € Jatkoapuraha 3. vuosi
Suomen historiallinen bibliografia, dynaamisen verkkoversion toimittaminen

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen