Vuonna 2001 myönnetyt apurahat

TUTKIJASTIPENDIT

1 FM /uskontotieteen tutkija Outi Fingerroos 18 000 €
Jatkoapuraha 3. vuosi
Väitöskirjatutkimus: Karjalan kannaksen luterilainen hautajaisperinne 1917-1939.

2 Filosofian maisteri Minna Haapanen 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Kiinan arkeologian alan Jatkoapuraha-opinnot Kalifornian yliopistossa, Los Angelesissa.

3 Fil. maist. Jopi Jouni-Matti Harri 18 000 €
Väitöstutkimus ”Pietarin hovikapellan sävelmistöt ortodoksisen kirkkomusiikkitradition osana”.

4 FL Jarmo Herkman 18 000 €
Metaforien ymmärtäminen ja asiantuntijuus

5 FM, tutkija Inkamaija Iitiä 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Suomalaisen 1990-luvun maalaustaiteen teoreettisten yhteyksien tutkimiseen.

6 FM Touko Issakainen 18 000 €
Folkloristiikan alan väitöskirjan ”Suomen kansanomaisen elinkeinotaikuuden tulkinta” kirjoittaminen.

7 FM Outi Tellervo Jokinen 18 000 €
Melu, modernisaation symbolista ympäristöongelmaksi. Yksilötason asenteiden laatu ja heijastuminen kansalaisliikkeiden ja julkisen tason toimiin meluongelman käsittelyssä Helsingissä 1930-luvulta nykyaikaan.

8 FL /kirjallisuudentutkija Jalo Sakari Katajamäki 18 000 €
Väitöskirjatutkimus ”Uni ja nonsense Lauri Viidan ’Kukunorissa’”.

9 FM, tutkija Terhi Kivistö 18 000 €
Talonpoika ja porvari veronmaksajina. Keskiajan kruununverotus Turun linnaläänissä.

10 FL Magdolna Kovács 20 400 €
Kielen käytön supistuminen ja kielen muutokset australiansuomessa. Sosiolingvistinen tutkimus

11 FM Ville Laakso 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Hegemonia kielessä – kielitieteen käsitteellisistä ulottuvuuksista (väitöskirjatutkimus).

12 FM Minna Maijala 18 000 €
Passio Minna Canthin teoksissa.

13 Ph.D Outi Pasanen 20 400 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Spekulatiivinen taideteoria ja sen kritiikki.

14 FK/arkeologi Jaana Riikonen 18 000 €
Kirkkomäen myöhäisrautakautinen kalmisto Turussa. Väitöskirjatutkimus.

15 FM, amanuenssi Reija Satokangas 18 000 €
Väitöskirjatyö aiheesta ”Talonpoika ja teollisuus kohtaavat – Kemijokisuun agraariyhteisö murroksessa 1860-1939”.

16 FM Katriina Siivonen 18 000 €
Kansatieteellinen väitöskirja aiheesta Identiteetti, alueellisuus ja etnisyys Varsinais-Suomen saaristossa.

17 FM Kristina Svensson 18 000 €
Väitöskirjan kirjoittamiseen aiheesta Fantastinen ja groteski nykyranskalaisessa proosassa.

18 FM/tutkija Johanna Vaattovaara 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Kieli alueellisen identiteetin ulottuvuutena: yksilöllinen paikkasuhde kielellisen variaation selittämisessä.

19 FM Mari-Anne Virkkala 18 000 €
Väitöskirjatyö ”The Kantian Sublime and its Idea of Nature: Kant as a Mediator between Enlightenment and Romanticism”.

TUTKIMUSHANKKEET

20 Dosentti Lea Laitinen 56 400 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
1800-luvun kirjakielihanke: Suomen kirjakielen kehitys ja vakiintuminen 1800-luvulla. Tutkijanstipendi kolmelle tutkijalle: Katja Huumo, Outi Paloposki ja Laura Tuominen.

TUTKIJASTIPENDIT

1 VTM, jatko-opiskelija Akhlaq Ahmad 18 000 €
Tasa-arvo työelämässä: Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet suomalaisilla työmarkkinoilla.

2 VTM, tutkija Karoliina Honkanen 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi.
Miksi Nato laajenee? Ensimmäinen ja toinen kierros demokratioiden vyöhykkeen edistämisenä.

3 YTM, tutkija Marko Kauppinen 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi.
Väitöskirjatyö ”Politics of Spectacle: 16th National Congress of CCP”.

4 VTM, tutkija Ville Verner Kilkku 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi.
Väitöskirja John Stuart Millin moraalifilosofiasta.

5 YTM, tutkija Paul-Erik Korvela 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatyö: ”Stairway to Hell; Machiavelli´s Critique of Christianity and Its Relation to Patriotism”.

6 YTM/HTT (2002) Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen 20 400 €
Post-doctoral tutkimushankkeen käynnistäminen: ”Paikkaansa etsien: Siirtokarjalaisten ja sotalasten paikkatunteen murroksia”.

7 VTM/tutkija Kristiina Kuussaari 18 000 €
Huumausaineiden käyttäjien hoitopalveluihin liittyvä väitöskirjatutkimus.

8 VTM, tutkija Mikael Mattlin 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatutkimus ”Liberalizing a Torn Society: Politicization and Cultural Clashes in Post-liberalization Taiwan”.

9 FM/ tutkija Oili Pulkkinen 18 000 €
Jatkoapuraha 3. vuosi
Politiikan käsite skotlantilaisessa valistuksessa.

10 YTM, tutkija Suvi-Tuulia Salmenniemi 8 000 €
Väitöskirja aiheesta ”The Construction of Civil Society and Gendered Citizenship in Contemporary Russia”.

11 YTM Sanna Sanaksenaho 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Sosiologian väitöskirjatyö: ”Suomalainen yhteiskunta ja sen muutos 1990-luvulla bourdieulaisen luokkateorian näkökulmasta”.

12 Tutkija Tiina Seppälä 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatyö ”Media ja (ulko)politiikka: sota mediassa”.

13 YTL, tutkija Jarno Valkonen 18 000 €
Jatkoapuraha 3. vuosi
Lapin luonnonkäytön sosio-kulttuuriset ja poliittiset ulottuvuudet.

14 Yht.maist./tutkija Pertti Vehkalahti 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Palkkatyö, työmarkkinat ja julkisuus. Tiedotusopin väitöskirja.

15 VTM, tutkija Laura Werner 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Väitöskirjatutkimus ”Love, Gender and Morality”.

16 Valtiotieteiden maisteri Jarkko Vesikansa 18 000 €
Suomalainen kommunismi poliittisen oikeiston, teollisuuden ja länsivaltojen patoamispolitiikan kohteena vuosina 1944-1977.

TUTKIMUSHANKKEET

17 Tutkija, VTL Heikki Hiilamo 8 100 €
Suomen tupakkaoikeudenkäynnit tupakka-asiakirjojen valossa.

18 Dosentti Matti Hyvärinen 17 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Suomen kirjakielen käsitteellisen perustan synty.

Muut hankkeet:

19 VTT, dosentti Jukka Gronow 10 100 €
Pietarin Eurooppalaisen yliopiston ja Helsingin ylipiston sosiologian laitoksen yhteistyö.

TUTKIJASTIPENDIT

1 Diplomi-Insinööri Arkke Eskola 18 000 €
Noen ja nokihiukkasten muodostumiseen liittyvät kemialliset reaktiot.

2 Tutkija Marko Heiskanen 18 000 €
Oikeustaloustieteen professori Kalle Määtän hanke: Kasvihuoneilmiön torjunnan sääntely metsä- ja energiatalouden, energiaverotuksen ja metsäteollisuuskonsernin näkökulmasta. Osahanke: ”Yhteistoteutusmenettelyjä koskevasta nielu- ja energiahankesääntelystä”.

3 Filosofian maisteri Kalle Hellström 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Eri elinkiertostrategioita edustavien kasvien sopeutumista herbivoriaan käsittelevä väitöskirjatutkimus.

4 YTM, kansantaloustiede Jouni Kero 18 000 €
Oikeustaloustieteen professori Kalle Määtän hanke: Kasvihuoneilmiön torjunnan sääntely metsä- ja energiatalouden, energiaverotuksen ja metsäteollisuuskonsernin näkökulmasta. Osahanke: “Energiaverotuksen vaikutus kotitalouksien lämmitysvalintoihin, lämmityksestä aiheutuviin kasvihuonepäästöihin ja puuenergian käyttöön”.

5 Post-graduate student Kirstin Kopp 18 000 €
Evolutionary ecology of species introductions.

6 Filosofian maisteri Markus Leppä 18 000 €
Jatkoapuraha 3. vuosi
Ravintoketjukunnostus rehevöityneiden järvien hoitokeinona – Tehokalastuksen vaikutus pohjaeläinyhteisöihin. kalastorakenteen muutosten seurauksia eri tuotantotasoilla, erityisesti pohjaeläinyhteisöissä.

7 Fil. maist. Bo-Göran Lillandt 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Kuukkelin ekologia, populaatiobiologia ja biometria suhteessa metsäympäristön muutoksiin.

8 Jatkoapuraha-opiskelija, tutkija Maohua Ma 18 000 €
Conservation of plant species diversity in agricultural field margins in southern Finland: spatial patterns and factorial explanations.

9 M.Sc./Researcher Andrei Maisov 18 000 €
Environmental determinants of the intensity of herbivore pressure on host plants.

10 FM, tutkija Riikka Niemi 9 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Otsoni ja ultraviolettisäteily suoekosysteemin toimintaa ja suokasvien elinvoimaisuutta uhkaavina tekijöinä -väitöskirjatyön loppuunsaattaminen.

11 Hallintotieteiden maisteri Anu Perimäki 18 000 €
lmastopolitiikan tietoperusta. Taloudellisen tiedon vaikutus suomalaisen ilmastopolitiikan muotoutumiseen.

12 FM, tutkija Mia Rönkä 18 000 €
Jatkoapuraha 2. vuosi
Kaukokartoitus- ja paikkatietojärjestelmät saaristomeren linnuston kannanmuutoksia tutkittaessa. Luontaiset gradientit ja ihmisten vaikutus.

13 Tutkija Sami Tantarimäki 18 000 €
Jatkoapuraha 3. vuosi
Urban farming suomalaisessa kaupunkikuvassa. Amerikkalaisen Robert Sinclairin mallin ilmeneminen ja toteutuminen kahdessa suomalaisessa kaupungissa.

14 Diplomi-insinööri / assistentti Elina Vähävihu 18 000 €
Biopolttoaineiden varastoinnin ja kuljetuksen ympäristövaikutukset.

TUTKIMUSHANKKEET

15 Ekologian lehtori, dosentti Esa Lehikoinen 18 000 €
Lintukantojen ja lintujen vuosikierron ajoittumisen lyhyen ja pitkän aikavälin vasteet ympäristön ja ilmaston muutoksiin. Tutkijanstipendi vuodeksi yhdelle tutkijalle.

16 Dosentti Sirkku Manninen 18 000 €
A contribution to a current air pollution issue in Europe and North America: Interaction between foliar surfaces and elevated tropospheric ozone concentrations. Tutkijanstipendi vuodeksi yhdelle tutkijalle.

MATKA-APURAHAT

17 Jatkoapuraha-opiskelija, tutkija Minna Väliranta 1 700 €
Matka-apuraha Lontoossa 18.-22.3. 2002 järjestettävälle kurssille nimeltä Stable isotopes in the lacustrine and marine environments.

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen