Vuonna 2000 myönnetyt apurahat

A TUTKIJASTIPENDI

1 FT, tutkija Marjut Anttonen 120 000 mk
Kansallinen ja paikallinen identifioituminen suomalaisuuteen ja norjalaisuuteen Paatsjokilaaksossa

2 FM Outi Fingerroos 100 080 mk
Väitöskirjatyö: Karjalan kannaksen luterilainen hautajaisperinne 1917-1939. Jatkoapuraha.

3 FM Minna Haapanen 91 740 mk
Kiinan arkeologian jatko-opinnot ja väitöskirjatyö Kalifornian yliopistossa, Los Angelesissa, Yhdysvalloissa

4 FM Katja Huumo 100 080 mk
Väitöskirjatyö suomen kielen 1800-luvun kirjakielihankkeeseen liittyen, ks. hankkeet, Lea Laitinen.

5 FM Inkamaija Iitiä 100 080 mk
Suomalaisen 1990-luvun maalaustaiteen ja sen teoreettisten taustojen tutkimus.

6 Tutkija Arto Jokinen 100 080 mk
Soturit? Väkivaltaisen miehen hahmo suomalaisessa kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Jatkoapuraha, 2. vuosi.

7 FM, tutkija Eija-Liisa Kasesniemi 100 080 mk
160 merkin kulttuuri: suomalaisnuorten tekstiviestintä 1998-2000.

8 FM Ville Laakso 100 080 mk
Hegemonia kielessä – kielitieteen käsitteellisistä ulottuvuuksista (väitöskirjatutkimus).

9 VTK Outi Lauhakangas 83 400 mk
Kansainvälisen M6 sananlaskujen tyyppisysteemin kehitystyö. Jatkoapuaraha, 2. vuosi.

10 FL Outi Paloposki 120 000 mk
1800-luvun jälkipuoliskon suomennokset osana suomalaista kansalliskirjallisuutta. Liittyy 1800-luvun kirjakielihankkeeseen , ks. hankkeet, Laitinen.

11 Ph.D Outi Pasanen 120 000 mk
Tutkimusprojekti ”Taiteenfilosofian käsitteitä ja historiaa: Spekulatiivinen taideteoria ja sen kritiikki”.

12 FT Martina Reuter 120 000 mk
Filosofian historiallinen tutkimus tasa-arvon ja erilaisuuden käsitteiden määrittelystä ja käytöstä modernin ajan sukupuolikeskustelussa.

13 Fil.lis. Marja Rytkönen 100 080 mk
Väitöskirjatyö ”Venäläisten naisten autobiografiset tekstit perestroikan jälkeen”. Jatkoapuraha, 2. vuosi.

14 FM Taru Salminen 120 000 mk
Kieliopillisten rakenteiden vakiintuminen 1800-luvun kirjasuomeen. Liittyy suomen kielen 1800-luvun kirjakielihankkeeseen, ks. hankkeet, Laitinen.

15 FM, tutkija Anna Solin 25 020 mk
Väitöskirjatyö intertekstuaalisuudesta julkisessa ympäristödiskurssissa (väitöskirjan viimeistelyyn). Jatkoapuraha, 2. vuosi.

16 FM Piia Stenfors 100 080 mk
Väitöskirjatyö aiheesta ”Suomen kotiseutuliikkeen historia vuoteen 1944”. Jatkoapuraha, 3. vuosi.

16 FM, tutkija Teemu Taira 100 080 mk
Työttömien elämänprojektit ja työn kritiikki. Jatkoapuraha, 3. vuosi.

B TUTKIMUSHANKE

17 Suomen kirjakielen tutkimushanke /Lea Laitinen 275 000 mk

Suomen kirjakielen kehitys ja vakiintuminen 1800-luvulla. Apurahat yhdeksi vuodeksi kolmelle post doc –tutkijalle, joita kaksi edellä (10, 14) ja yksi tässä sekä kahdelle väitöskirjan tekijälle, joista yksi edellä (4) ja yksi tässä. Lisäksi kuluihin.

C JULKAISUHANKE

18 Dosentti Hanna Kyllikki Snellman 30 000 mk
Khants’ Time -teoksen painatuskulut

TUTKIJASTIPENDI

1 tutkija Matti Hannikainen 100 080 mk
Kaupunkirakentaminen ja kriisit – 1930-luvun lama Helsingin rakennustoiminnassa

2 Tutkija Minna Janhonen 100 080 mk
”Tieteellinen keskustelu ja työelämää koskevat tulkinnat – semioottinen näkökulma 1950-1990 -lukujen työorganisaatiotutkimukseen.

3 FM Timo Karjalainen 83 400 mk
Ympäristötietoisuus ja -politiikka sosiaalisssa ja kulttuurisissa konteksteissa – esimerkkinä Komin tasavalta Venäjällä

4 YTM, tutkija Marko Kauppinen 100 080 mk
Väitöskirjatyö: ”Politics of Spectacle: a Nietzschean Perspective on Chinese Political Culture”

5 valt. yo Ville Kilkku 100 080 mk
Väitöskirja John Stuart Millin moraalifilosofiasta

6 YTM Paul-Erik Korvela 100 080 mk
Väitöskirjatyö ( jatko-opinnot) valtio-opin oppiaineessa Jyväskylän yliopistossa. Alustava otsikko ”Stairway to Hell; Machiavelli´s Critique of Christianity and its Relation to Patriotism”.

7 VTM Mikael Mattlin 100 080 mk
Väitöskirjatyö:”Kollektiivisten identiteettien käyttö politiikan välineenä Taiwanin demokratisoitumiskehityksen aikana (1986 – 2000).

8 YTM Marianne Notko 100 080 mk
Sosiologian väitöskirjatyö ’Valta ja väkivalta perhesuhteissa’. Jatkoapuraha, 2.vuosi

9 FM/tutkija Oili Annikki Pulkkinen 100 080 mk
Politiikan käsite Skotlantilaisessa valistuksessa. Jatkoapuraha, 2. vuosi.

10 Tutkija Tuulia Rotko 50 040 mk
Air Pollution as a Social and Socioeconomic Defect (Part of EXPOLIS-study (Air Pollution Exposure Distributions within Adult Urban Populations in Europe))

11 Valt.lis. Erja Saurama 100 080 mk
Väitöskirjatutkimus lastensuojelun käytännöistä – genealoginen näkökulma .

12 YTM Tiina Seppälä 100 080 mk
Väitöskirjatyö: ”Median rooli kansainvälisessä politiikassa: sota mediassa”

13 YTM Tutkija Jarno Valkonen 100 080 mk
Lapin luonnon käytön sosio-kulttuuriset ja poliittiset ulottuvuudet. Jatkoapuraha, 2. vuosi.

14 YTM Pertti Vehkalahti 100 080 mk
Palkkatyö, työmarkkinat ja julkisuus.

15 VTM Laura Werner 100 080 mk
Väitöskirjatutkimus ”Love, Gender and Morality”

16 Yhteiskunt Sanna Vesa 100 080 mk
Suomalainen yhteiskunta ja sen muutos 1990-luvulla bourdieulaisen luokkateorian näkökulmasta

TUTKIMUSHANKE

17 YTT, dosentti, Matti Hyvärinen 250 000 mk
Suomen kirjakielen käsitteellisen perustan synty. Yhdelle post doc -tutkijalle ja yhdelle väitöskirjatyötä tekevälle yhdeksi vuodeksi ja lisäksi kuluihin.

MUU HANKE

18 FT Jukka Gronow 45 000 mk
Pietarin eurooppalaisen yliopiston post doc -apurahat.

TUTKIJASTIPENDI

1 FM Kalle Hellström 100 080 mk
Eri elinkiertostrategioita edustavien kasvien sopeutumista herbivoriaan käsittelevä väitöskirjatutkimus

2 FM Petteri Ilmonen 100 080 mk
Raskasmetalli-ilmansaasteiden vaikutukset kirjosieppojen stressihormonitasoihin, terveydentilaan ja taudinvastustuskykyyn.

3 FT Kari Karhu 100 080 mk

Biodiversiteetin tietokantaistaminen: tiedon kokoamisen, järjestämisen ja jakelun innovaatioiden sovittaminen perustutkimuksen ja hallinnon rajapinnalle.

4 FK Anna-Liisa Kivimäki 63 000 mk
”Mikrobiaktiivisuus jäätikköalueilla ja mikrobien toiminnan vaikutus kiviaineksen rapautumiseen kylmissä olosuhteissa”

5 FM Markus Leppä 100 080 mk
Ravintoketjukunnostus rehevöityneiden järvien hoitokeinona – tehokalastuksen vaikutus pohjaeläinyhteisöihin. Tutkimuksessa selvitetään kalastorakenteen muutosten seurauksia

6 FM Bo-Göran Lillandt 100 080 mk
Kuukkelin ekologia, populaatiobiologia ja biometria suhteessa metsäympäristön muutoksiin.

7 FM, tutkija Kaarina Lukkari 100 080 mk
Fysikaalis-kemiallisten olosuhteiden vaikutus orgaanisten fosforiyhdisteiden käyttäytymiseen maaperässä.

8 FM, tutkija Eveliina Markkula 100 080 mk
UVB-säteilyn vaikutus kalan taudinvastustuskykyyn ja immunologisen puolustusjäejestelmän toimintaan

9 FM Riikka Niemi 100 080 mk
Otsoni ja ultraviolettisäteily suoekosysteemin toimintaa ja suokasvien elinvoimaisuutta uhkaavina tekijöinä

10 FM, tutkija Sami Tantarimäki 100 080 mk
Väitöskirjatyöhön: Viljely suomalaisessa kaupunkitaajamassa. Amerikkalaisen Robert Sinclairin mallin ilmeneminen ja toteutuminen Seinäjoella ja Turussa.

11 HL Maria Åkerman 100 080 mk
Ekologis-taloudellisten laskelmien ja paikallisen ongelmaratkaisun kohtaaminen: Tapaustutkimus kunnallisten voimalaitospäätösten alue- ja ympäristötaloudellisista arvioinneista

TUTKIMUSHANKE

1 PhD Minna-Maarit Kytöviita 124 180 mk
Tutkimushanke: kasvien ja mikrobien väliset vuorovaikutussuhteet monimuotoisuuden säätelijöinä

2 FT/Tutkija Kai Ruohomäki 100 080 mk
Ilmansaasteiden, kasvien ja kasvinsyöjien suhteet: korrelaatioista syysuhteisiin

TUTKIJASTIPENDI

1 OTK, tutkija Toomas Kotkas 50 040 mk
Väitöskirjatutkimus armon, armahdusinstituution ja oikeuden historiallisista suhteista. Jatkoapuaraha 3.vuosi.

Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Palaa Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat -listaukseen