Tarinat ja julkaisut

Pitkät jutut

17.05.2023

Vuoden Tiedekynällä palkittu Sofia Kotilainen kysyy, kenen näkökulmasta tarinat on kerrottu: rahanväärentäjä Talvi-Erkki oli viranomaisille roisto, lähiyhteisölleen hyväntekijä

Tarinat ja julkaisut

Pitkät jutut

17.05.2023

Vuoden Tiedekynällä palkittu Sofia Kotilainen kysyy, kenen näkökulmasta tarinat on kerrottu: rahanväärentäjä Talvi-Erkki oli viranomaisille roisto, lähiyhteisölleen hyväntekijä

Historioitsija ja kielentutkija Sofia Kotilaisen tutkimus 1800-luvulla rahaa väärentäneestä Talvi-Erkistä piirtää esiin veijarihahmon, joka oli esivallan näkökulmasta rikollinen mutta lähiyhteisölleen pitäjäläisiä auttanut ”bankodirektööri”. Kotilainen kysyykin, kenen näkökulmasta tarinat on kerrottu. Koneen Säätiö palkitsee jyväskyläläistutkijan 25 000 euron suuruisella Vuoden Tiedekynä -palkinnolla kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiokkaasti. 

1800-luvun puolivälissä rahaa väärentäneestä Talvi-Erkistä kerrotut tarinat ovat saaneet historioitsija ja kielentutkija Sofia Kotilaisen tutkimaan veijarihahmoa jo parin vuosikymmenen ajan. Palkitussa kirjoituksessaan Kotilainen valottaa Talvi-Erkin toimintaa ristiin yhtäältä viranomaisten ja toisaalta muistitiedon kautta rakentuvasta Erkin lähiyhteisön näkökulmasta. 
 
Kotilainen onnistuu välittämään kuvan maailmasta ja toimijuudesta, joka ei tyhjenny stereotyyppisiin tarinahahmoihin.

”Tätä tutkimusta en ole koskaan tehnyt päätoimisesti vaan muun työn ohella, oikeastaan vain vapaa-ajalla”, tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijana toimiva Kotilainen kertoo.  
 
”Tiedonmurusia on tullut vastaan sieltä täältä, ja niiden kokoaminen yhteen on ollut mahdollista ajan kanssa, koska tutkimus ei ole ollut osa mitään projektia, jolla olisi ollut tietty kesto. Sanoisinkin että eri lähteitä perkaava ja yhdistelevä tutkimusprosessini on itse asiassa vieläkin kesken ja käynnissä, samoin kirjoittaminen, ja jatkan sitä edelleen. Mikrohistoriallinen tutkimus muotoutuu usein tällaiseksi salapoliisin työksi.” 

Kuriton kirjallistuminen: sivistysprojektia vastaan kääntynyt luku- ja kirjoitustaito

Kansanrunousarkistoon suullisesta kerronnasta tallennettu muistitietoaineisto on ollut tutkijalle vähintäänkin yhtä tärkeä kuin hallinnon tueksi laaditut kirjalliset asiakirjalähteet.  

Muisteluista välittyvien yhteisön ajattelutapojen, asenteiden ja arvostusten kautta Kotilainen pääsi jäljille siitä, ettei esivallan näkökulmasta kerrottu tarina rikollisesta rahanväärentäjästä ole yksioikoinen. 
 
Päinvastoin: kivijärveläinen ”bankodirektööri Dalviainen” eli Erik Turpeinen Talviaisten talosta oli eräänlainen Robin Hood -hahmo, joka hyödynsi rosvojoukkoineen väärennystaitojaan myös auttaakseen taloudelliseen ahdinkoon joutuneita pitäjäläisiä. 
 
1800-luvulla rahvaan odotettiin käyttävän tuon ajan maaseudulla harvinaista luku- ja kirjoitustaitoa kunniallisiin kansansivistyksellisiin tarkoituksiin. Köyhissä oloissa kasvanut Erkki hyödynsi kuitenkin taitojaan soveliaaksi katsotun ajattelutavan vastaisesti moraalittomina pidettyihin pyrkimyksiin.  
 
Syrjäseudulla seteliraha oli harvinaista, mikä mahdollisti petokset. Aika oli otollinen väärennystoiminnalle myös siksi, että rahauudistuksen myötä Suomessa otettiin käyttöön oma rahayksikkö markka ja siirtymävaihe tarjosi mahdollisuuden väärennösten levittämiseen. 
 
Rötöstelyn rikollisuutta korostavan, erityisesti valtaa pitävien ja sanomalehtikirjoittelunkin rakentaman tarinan rinnalle Kotilainen nostaa artikkelissaan muistitietoon pohjaavan tarinan paikallisyhteisön arvostamasta veijarista. 
 
”Historioitsijan on keskeistä havainnoida, kenen tai keiden äänellä puhutaan, minkälaiset käsitykset yhteisössä ovat olleet vallalla ja muodostavatko ne vastakkaisia todellisuuksia keskenään”, Kotilainen korostaa. 
 
”Muistitiedon avulla erilaisten kokemusmaailmoiden hahmottaminen on helpompaa tai ylipäätään mahdollista.”

Tarinallisen kerronnan taikapiiri ei tyhjenny stereotyyppisiin hahmoihin 

”Epäsuorien, vaivihkaisten jälkien ja vihjeiden avulla voi päästä kiinni yksittäiseen elämäntarinaan ja sen kautta laajempiin yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin”, Kotilainen kuvaa artikkelissa hyödyntämäänsä johtolankamenetelmää. 

Palkintoperusteissa tämän vuoden palkinnonsaajan valinnut Helsingin yliopiston folkloristiikan professori Lotte Tarkka pitääkin palkitun kirjoituksen ansiona sitä, että Kotilainen välttää poikkeusyksilöön ankkuroituvan tutkimuksen anekdoottisuuden riskin. 

Kotilaisen teksti ei kangista Erkin toimijuutta yksinkertaistavaan kaavaan vaan kutsuu lukijan monisyisempään tarinalliseen tilaan.

”Kotilaisen artikkelin lukija astuu samaan tarinankerronnan taikapiiriin kuin Talvi-Erkistä tarinoita kuulleet ja niitä punoneet rahanväärentäjän aikalaiset”, Tarkka kuvaa. 
 
Tarkka nostaa esiin Kotilaisen artikkelissaan kuvaaman vallitsevan valtasuhteen ja väärennyspuuhista kerrottujen tarinoiden mahdin kääntää se ympäri.

”Talvi-Erkin muodostuminen paikalliseksi sankariksi ja kansanperinteen veijarihahmoksi heijastaa eliitin ja rahvaan kamppailua vallasta: nokkela kansanmies nöyryyttää vallanpitäjiä manipuloimalla virallisesti asetettuja arvon mittareita ja välttämällä virkavallan näistä toimista asettamat rangaistukset.”

”Juuri tässä Talvi-Erkin kollektiivisessa tarinallistumisessa piilee Kotilaisen tutkimuksen punainen lanka”, Tarkka tiivistää. 
 
”Lukijalle välittyy kertomuksen tasoa syvempi kuva monimutkaisesta maailmasta ja toimijuudesta, joka ei tyhjenny rikollisten, sankareiden, kansanmiesten tai kirjaniekkojen kaltaisiin stereotyyppisiin tarinahahmoihin.” 
 
Kotilaisen palkittu artikkeli ”Talviaisten rahapaja: Luku- ja kirjoitustaidon hyödyntäminen rahanväärennöstarkoituksiin 1800-luvulla” on julkaistu Ennen ja nyt: historian tietosanomat -lehden numerossa 22 (2022:3). 

Lue palkittu artikkeli

Palkinnon valitsijan, professori Lotte Tarkan palkintopuhe Lauttasaaren kartanossa 17. toukokuuta 2023

”Sofia Kotilaisen artikkeli ’Talviaisten rahapaja: Luku- ja kirjoitustaidon hyödyntäminen rahanväärennöstarkoituksiin 1800-luvulla’ käynnistyy museoesineen yksityiskohtaisella kuvauksella. Artikkelin päähenkilön rahanväärentäjä Erik Turpeisen eli Talvi-Erkin käyttämä 25 kopeekan kolikkomuotti tuo tutkimuskohteen likelle ja materiaaliseksi. Esineestä kuvaus siirtyy sen käyttäjään, hänen toimintaympäristöönsä ja viimein laajempiin yhteiskunnallisiin kehyksiin. Avaus kutsuu lukijan tarinalliseen tilaan.

Kotilaisen analyysi lukeutuu Suomessa vireään kirjallistumisen mikrohistorialliseen tutkimukseen, ja sen puitteissa toisiinsa nivoutuvat luontevasti suomalaisen yhteiskunnan modernisaationkehityksen 1800-luvun puolivälille ominaiset poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset jännitteet. Tyypillisesti luku- ja kirjoitustaidon yleistyminen ja syventyminen funktionaaliseksi taidoksi liitetään juuri tietynlaisen kansalaisuuden rakennusprojektiin. Kyse oli kansalaistaidosta, joka standardisoi kielenkäyttöä ja sivilisoi rahvaan yhteiskuntakelpoiseksi, siveelliseksi ja kurinalaiseksi. Turpeisen elämänura paljastaa, että sivistysprojekti ja sen pyrkimys hallita rahvasta saattoi omaehtoisessa, vernakulaarissa toimintakulttuurissa kääntyä tarkoitustaan vastaan. Kirjoitustaito oli myös taitoa väärentää yhteiskunnan perustavanlaatuisia sopimustekstejä ja vaihdon välineitä.

Kotilainen välttää mikrohistoriallisen, poikkeusyksilöön ankkuroituvan tutkimuksen anekdoottisuuden riskin. Talvi-Erkki on yksilö ja rikollinen – muuten hänestä ei olisi jäänyt jälkiä historiallisiin dokumentteihin. Hänen poikkeuksellisuutensa kuitenkin artikuloi yleisiä ja tyypillisiä asiaintiloja sekä toimintamalleja kahdella tasolla. Analyysi liikkuu yhteiskunnan rakenteelliselta tasolta paikallisyhteisön todellisuuteen ja sen kansanomaisiin diskursseihin. Taloudellisen modernisaation ja rahauudistuksen aika tarjosi rahanväärentäjälle oivalliset markkinat. Modernisaatioon liittyvä kirjallistuminen puolestaan tarjosi hänelle välineen, luku- ja kirjoitustaidon. Talvi-Erkin muodostuminen paikalliseksi sankariksi ja kansanperinteen veijarihahmoksi taas heijastaa eliitin ja rahvaan kamppailua vallasta: nokkela kansanmies nöyryyttää vallanpitäjiä manipuloimalla virallisesti asetettuja arvon mittareita ja välttämällä virkavallan näistä toimista asettamat rangaistukset. Juuri tässä Talvi-Erkin kollektiivisessa tarinallistumisessa piilee Kotilaisen tutkimuksen punainen lanka.

Artikkelin lopussa Kotilainen palaa alun kuvaan väärennösmuotista. Nyt näkökulma linkittyy museologian provenienssikeskusteluihin, joiden puitteissa kysytään, miten ja miksi muotti on päätynyt museoon ja todistuskappaleeksi käyttäjänsä elämästä tai mikä on itse esineen elämänhistoria. Pohdinta ei palvele ainoastaan lähdekritiikkiä vaan syventää analyysin tulkinnallista otetta ja Talvi-Erkin mahdollisten motiivien ymmärtämistä. Artikkelin kehystäminen väärennysmuotin todistuksella viittaa myös uusmaterialistisen tutkimuksen mahdollisuuteen, vaikkei kirjoittaja tähän metodologiseen mahdollisuuteen tartukaan.

Sofia Kotilaisen kieli on konstailemattoman kirkasta ja artikkelin rakenne hallittu. Argumentaatio, lähdekritiikki ja monitahoinen kontekstualisointi välittävät lukijalle kertomuksen tasoa syvemmän kuvan monimutkaisesta maailmasta ja toimijuudesta, joka ei tyhjenny rikollisten, sankareiden, kansanmiesten tai kirjaniekkojen kaltaisiin stereotyyppisiin tarinahahmoihin. Silti Sofia Kotilaisen artikkelin lukija astuu samaan tarinankerronnan taikapiiriin kuin Talvi-Erkistä tarinoita kuulleet ja niitä punoneet rahanväärentäjän aikalaiset.”