Tarinat ja julkaisut

Kaivolla-blogi

11.09.2023

Taiteella ja tutkimuksella ilmastokriisin etulinjaan

Minun paikkani – Mu báiki – My Place -videoteoksessa nuoret ilmaisevat huolensa ilmastonmuutoksesta. Kuva: Aki Lintumäki. Kuvan teksti ja kuvat Emilia Yli-Suvanto.

Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushankkeessa kehitetään nuorten kanssa uudenlaisia tapoja kohdata ilmastonmuutos. Taideperustaiset menetelmät ja nuorilähtöinen kanssatutkimus luovat pohjan yhteiselle työskentelylle. 

Ilmastotieteilijöistä 97 % on sitä mieltä, että ihmisen toiminta edistää ilmastonmuutosta (NASA 2023). Tiedeyhteisön konsensuksesta huolimatta keskustelu ilmiöstä kärjistyy ja polarisoituu julkisuudessa. Hyvin usein se on kiivasta ja perustuu enemmän keskustelijoiden mielipiteisiin kuin tutkittuun tietoon. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös yhteiskunnalliseen ja poliittiseen todellisuuteen (Piispa & ym., 2020).

Nuorten keskuudessa ilmiö aiheuttaa negatiivisia tunteita ja jopa ahdistusta ympäri maailmaa.  Suomalaisista nuorista 43 prosenttia on sitä mieltä, että maailma on tuhoutumassa. (Hickman ym., 2021). Lisäksi nuoret ovat myös hyvin pettyneitä poliittisiin päättäjiin.

Nuoret mukaan tutkimukseen

Aloitimme Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushankkeen syksyllä 2022 ja jatkamme vuoden 2025 loppuun.  Teemme hankkeessa taidetta nuorten kanssa sekä suunnittelemme ja toteutamme osallistujien ehdoilla vaikuttamiskampanjoita ilmastonmuutoksesta. Tarkoituksemme on tuoda esille nuorten ajatukset ja tunteet ilmiöstä sekä etsiä keinoja, miten he saisivat äänensä paremmin kuuluviin ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa. Näin vahvistamme myös nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Hankkeen toiminta-alueita ovat Lappi, Itä-Suomi ja Pirkanmaa.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ilmastonmuutoksesta nuorten jokapäiväiseen elämään vaikuttavana yhteiskunnallisena ja poliittisena ilmiönä. Nuoret eivät ole aiheuttaneet ilmastonmuutosta, mutta he joutuvat kohtaamaan sen seuraukset tulevaisuudessa (ks. esim. Juntunen & Turja 2023; Piispa & Myllyniemi 2019). Tutkimuksessa kysytään mielipiteitä heiltä, joihin tutkittava ilmiö konkreettisesti vaikuttaa.

Hankkeen tutkimuskysymyksiä ovat:

  1. Miten ilmastoahdistus näkyy nuorten arjessa ja miten nuoret kokevat mahdollisuutensa vaikuttaa oman tulevaisuutensa kannalta merkittäviin uhkakuviin?
  2. Millaista opetusta nuoret saavat ilmastonmuutoksesta?
  3. Onko mahdollista kehittää toimintamalleja, joiden avulla nuoret saavat paremmin äänensä kuuluviin ja huolensa esiin?

Tutkimuksemme lähestymistapoja ovat taideperustainen toimintatutkimus ja nuorilähtöinen kanssatutkimus (Jokela 2019; Jokela & Huhmarniemi 2020; Rättilä & ym., 2023). Emme suhtaudu nuoriin akateemisen tutkimuksen passiivisina kohteina, vaan oman elämänsä asiantuntijoina ja aktiivisina toimijoina. Teemme hankkeessa taiteellista työtä ja tutkimusta vuorovaikutuksessa osallistujien kanssa.

Ingmanedun valokuvauksen opiskelijat tekivät jäänveistoa Sulaa-valokuvanäyttelyn avajaisissa Kuopiossa. Kuvat: Aki Lintumäki

Tähän mennessä tutkimusaineistosta on käynyt ilmi, että nuoret ottavat mielellään kantaa ilmastonmuutokseen, jos heidän mielipiteitään kuunnellaan aidosti. Taideperustainen työskentely motivoi osallistujia mukaan toimintaan.

Aurora-tulevaisuustapahtuma

Hankkeen ensimmäinen projekti oli Lapin yliopiston väitöskirjatutkijoiden Aki Lintumäen ja Korinna Korsström-Maggan fasilitoima taideperustainen prosessi, johon osallistui 22 nuorta Lapista, Pohjois-Savosta ja Etelä- Savosta. Prosessin pohjalta syntyi videoteos Minun paikkani – Mu báiki – My Place. Teoksessa nuoret esittelevät oman lempipaikkansa sekä kertovat mielipiteitään ilmastonmuutoksesta.

Videoteos julkistettiin Ylen ja Visit Levin järjestämässä Aurora-tulevaisuustapahtumassa Levillä 18.11.2022 (Lintumäki & Korsström-Magga 2023). Tapahtuman teemoina olivat tänä vuonna ilmastonmuutos ja tasa-arvo.

Teimme tapahtumassa yhteistyötä Lapin yliopiston johtaman Arcta Fast -hankkeen kanssa, joka kehitettiin luovien alojen koulutusta ja tapahtumien yhteistyötä Lapissa (Jokela & Riikonen 2023). Saimme Arcta Fast -hankkeen puitteissa mahdollisuuden keskustelupaneelin järjestämiseen Ylen kanssa. Siihen osallistuivat professori Timo Jokela ja apulaisprofessori Maria Huhmarniemi Lapin yliopistolta sekä erikoistutkija Jarmo Rinne Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenialta. Keskustelupaneelin nimi oli Pohjoisen taiteella ilmastokriisin etulinjaan.

Think Green! Barentsin nuoret tapasivat Rovaniemellä

Hankkeemme järjesti yhteistyössä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa Barentsin nuorisoneuvoston (BRYC) vuositapaamisen 25.-26.2.2023 Rovaniemellä taiteiden tiedekunnan tiloissa. Think Green! -nimiseen tilaisuuteen osallistui nuoria Barentsin alueelta.

Luovan ja dialogisen viikonlopun aikana nuoret käsittelivät ajatuksiaan ja tunteitaan ilmastonmuutoksesta yhteisötaiteen, valomaalauksen, tanssin, lumenveiston, kestävän muotoilun ja kantaaottavan mediataiteen keinoin. Työpajojen materiaaleista valmistui videoinstallaatio ja näyttely.

Viikonloppu päättyi paneeliin, jossa nuoret keskustelivat poliittisten päättäjien tavoittamisesta sekä ilmastonmuutoksen vastaisen yhteistyön jatkamisesta. Keräsimme vuositapaamisen aikana monipuolisen tutkimusaineiston.

Kevään 2023 aikana olemme tehneet pohjoisessa ja etelässä myös muita taideperustaisia prosesseja. Korinna Korsström-Magga fasilitoi 26.-27.4.2023 yhteisötaideprosessin Saamelaisnuorten taidetapahtumaan. Prosessin aikana tehty teos on nähtävillä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen edustalla Inarissa. Aki Lintumäki ja Jarmo Rinne puolestaan tekivät Kuopiossa Ingmanedu -kulttuurialan ammattiopiston valokuvauksen opiskelijoiden kanssa taiteellisen prosessin, jonka aikana valmistui SULAA – Valokuvia ilmastonmuutoksesta -näyttely. SULAA on nähtävillä 25.5.2023-29.9.2023 välisen ajan oppimisympäristö Ingossa (Kauppakeskus Sektori, Kuopio).

Ingmanedun valokuvauksen opiskelijat tekivät jäänveistoa Sulaa-valokuvanäyttelyn avajaisissa Kuopiossa. Kuvat: Aki Lintumäki

Lintumäki ja Rinne osallistuivat myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kulttuurihyvinvoinnin yamk-koulutuksen Yhteisöllinen taidetoiminta -opintojaksolle, josta kertyi kiinnostava tutkimusaineisto.

Tämän työputken jälkeen on hyvä hengähtää ja keskittyä analysoimaan tutkimusaineistoa. Syksyn aikana käynnistyvät kirjoitusprosessit tuottavat varmasti uusia näkökulmia tutkimusaiheeseen.

Tutkimushanke somessa IG ja FB: @ilmastokriisinetulinjassa

LÄHTEET

Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, R. E., Mayall, E. E., Wray, B., Mellor, C., & van Susteren, L. (2021). Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: A global survey. The Lancet Planetary Health, 5(12). https://doi.org/10.1016/ s2542-5196(21)00278-3

Rättilä, T., Erikkson, P., Bettin, C., & Honkatukia, P. (2023). Kanssatutkimus demokraattisena osallistumisena ja osallisuuden kokemuksena. Teoksessa M. Kulmala, Spisak, S, & Venäläinen S. (toim.), Kanssatutkimus: ihanteet ja käytännöt. Tampere University Press. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-042-7

Jokela, T. (2019). Arts-based action research in the North. Oxford Research Encyclopedia of Education. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.522

Jokela, T., & Huhmarniemi, M. (2020). Taideperustainen toimintatutkimus soveltavan taiteen kehittämisen välineenä. Teoksessa T. Jokela, M. Huhmarniemi, & J. Paasovaara (toim.), Luontokuvaus soveltavana taiteena (s. 38-61). Lapin yliopisto. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja No. 66. http://urn.f/URN:NBN:f-fe2020050424787

Jokela, T., & Riikonen, M. (2023). Johdanto. Teoksessa T. Jokela, M. Riikonen & I. Holck (toim.), Ketterää taidetta Lapin tapahtumiin (s. 10-17). Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja Puheen vuoroja 68. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-358-7

Juntunen M., & Turja T. (2023). Huoli ympäristöä kohtaan näyttäytyy sekä ympäristömyönteisenä kuluttamisena että ympäristöhuoliparadoksina. YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 88 (2023):2

Lintumäki, A., & Korsström-Magga, K. (2023). Kohti nuorten ilmastoaktiivisuutta Aurora-tulevaisuustapahtumassa. Teoksessa T. Jokela, M. Riikonen & I. Holck (toim.), Ketterää taidetta Lapin tapahtumiin (s. 134-139). Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja Puheen vuoroja 68. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-358-7

NASA (26.7.2023). Global Climate Change. Vital Signs of the Planet. Do scientists agree on climate change? https://climate.nasa.gov/faq/17/do-scientists-agree-on-climate-change

Piispa, M., Ojajärvi, A., & Kiilakoski, T. (2020). Tulevaisuususko hukassa? Nuoret ilmastoaktivistit ja keskustelu tulevaisuudesta. Sitra muistio. https://www.sitra.fi/app/uploads/2020/11/tulevaisuususko-hukassa.pdf

Piispa, M., & Myllyniemi, S. (2019). Nuoret ja ilmastonmuutos. Tiedot, huoli ja toiminta Nuorisobarometrien valossa. YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 84 (2019):1.