Tarinat ja julkaisut

Saaren kartanon residenssi

06.05.2024

Elettyä utopiaa ja rakkautta maalle – haastattelussa Lada Suomenrinne

Tarinat ja julkaisut

Saaren kartanon residenssi

06.05.2024

Elettyä utopiaa ja rakkautta maalle – haastattelussa Lada Suomenrinne

Lada Suomenrinteelle utopia on metodi, jonka avulla uudet maisemat ja maailmat tulevat tosiksi. Hänelle taiteen tekeminen tarkoittaa suremista, rakastamista ja luvan kysymistä.

Luonnolta kysyminen

Saaren kartanon residenssin ekologisiin teemoihin keskittyvän kutsutaiteilijaohjelman maalis- ja huhtikuun taiteilija on Lada Suomenrinne, joka työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan ja kirjoittamisen parissa. Suomenrinteen juuret ovat Pohjois-Venäjällä, mutta suurimman osan elämästään hän on asunut Tenon laaksossa Saamenmaalla. Valokuva on kulkenut hänen mukanaan lapsuudesta saakka. Välineessä viehätti se, että kameran taakse saattoi piiloutua. Taiteilijan työssään hän on kuitenkin päätynyt käsittelemään identiteettiä ja kuulumista eri keinoin, ja osa hänen taidettaan ovat myös omakuvat. Monipaikkainen ja monialainen taiteilija työskentelee kuitenkin ensisijaisesti maiseman kanssa. Ilmaisuvälineiden välillä valitseminen on hänelle intuitiivista, mutta lopullisesta valinnasta riippumatta praktiikka on sama: luonnolta kysyminen.

”Se on ihan perinteinen tapa olla luonnossa. Kun kalastetaan, niin pyydetään. Kun marjastetaan, niin ollaan marjojen kanssa. Ja kun astutaan uuteen paikkaan, niin kysytään lupaa, tervehditään.”

Suomenrinteen työskentelyssä kehollisuus on tärkeää sekä konkreettisen tekemisen että aiheen kannalta. Hän kuvaa lähes aina käsivaralla sekä valokuvat että videot. Lopputuloksessa näkyvät kehon liikkeet ja askeleet luonnossa. Kuvausprosessin aikana taiteilija on tietoinen kehostaan eri tavoin kuin kirjoittaessa. Toisaalta kirjoittaessa hän pääsee kertomaan myös sellaisia asioita, joita ei osaa vielä muuten kuvata. Saaren kartanossa hän on pohtinut paljon sitä, miten ilmastonmuutos liittyy kehonkuvaan. Luonnon muutokset vaikuttavat arktisella alueella arkisiin toimiin, minkä myötä myös kehon käyttö muuttuu.

Ajattelutyön kautta syventyy myös itse tekeminen. Suomenrinne on kirjoittanut residenssissä käsikirjoitusta, jossa hänen kehollaan ja mielellään on omat äänensä. Kehon ääni muistuttaa mieltä siitä, miltä tuntuu esimerkiksi kellua Tenon vedessä, millaista on oman kehon kauneus. Suomenrinne on kokenut omassa kehossaan ympäristön asettamat ristiriidat: kapitalistisen kulttuurin mahdottomat kauneusihanteet ja toisaalta pohjoisen elinympäristön vaatimukset fyysisestä vahvuudesta.

Omakuvissa taiteilijalla on valta, miten asettaa itsensä kuvaan yhdessä luonnon kanssa. Tällä hetkellä hänelle suurimmat valokuvaamisen kysymykset liittyvätkin maiseman ja siinä olevan ihmisen suhteeseen.

”Pystynkö ottamaan omakuvan joka on yhdessä luonnon omakuva, että kuvassa ei ole pelkästään minä? Tai voiko pelkästään minusta otettu omakuva olla luonnon tai maan omakuva?”

Suomenrinne ei ole erityisen kiinnostunut kuvaamisen teknologiasta itsessään. Hän valitsee intuitiivisesti analogisen ja digitaalisen välillä riippuen projektista ja työvälineensä sen perusteella, mikä on helpoin ja toimivin vaihtoehto arktisella alueella. Esimerkiksi kuinka paljon kuvatessa täytyy liikkua tai kuinka kylmä kuvaushetkellä on.

”Koen, että taide on itselle enemmän terapiaa, kuin että miettisin miten toteutan jotakin teknisesti. Kyllä se siitä syntyy.”

Suomenrinteelle yhteistyö maiseman kanssa on jatkuvaa keskustelua maan kanssa. Hän yrittää omilla valinnoillaan näyttää omaa rakkauttaan luonnolle ja maalle, mikä on ilmastokriisin aikana entistäkin tärkeämpää.

Keskustelua maiseman kanssa

Suomenrinteelle yhteistyö maiseman kanssa on jatkuvaa keskustelua maan kanssa. Hän yrittää omilla valinnoillaan näyttää omaa rakkauttaan luonnolle ja maalle, mikä on ilmastokriisin aikana entistäkin tärkeämpää. Toisinaan tulee myös intuitiivinen tunne siitä, että nyt ei ole sopivaa kuvata.

”Tämä on myös pitkä kysymys antroposeenin valokuvakulttuurista, jossa on yleensä ylikauniita kuvia haavoittuneesta maasta. Itse en suostuisi kuvaamaan esimerkiksi kaivosalueita. Enhän kuvaisi vaikka siskoani, joka on haavoittunut, ilman että kysyisin lupaa, tai muutenkaan.”

Suomenrinne käsitteli maisemaa myös maisterintutkielmassaan Aalto-yliopistoon. Hänelle maisema on paljon muutakin kuin vain jokin silmillä nähtävä tunturialue, erämaa tai joki. Se on myös oman mielen sisäistä maisemaa, jossa näkemiseen sisältyy laajempi ymmärrys paikasta ja sen kohtelusta. Tietoa siitä, miten maata ylläpidetään ja hoidetaan sekä siitä, miten maisema on vaikuttanut oman identiteetin rakentumiseen. Tapaan nähdä maisema vaikuttavat esimerkiksi paikkaan liittyvät ihmissuhteet ja kielen ymmärtäminen.

”Olen miettinyt, että jos minut laitettaisiin kuvaamaan vaikka Siperiaa, että ottaisinko minä kuvia tai kuinka kauan kestäisi, että voisin ottaa kuvia. Koska maiseman ymmärtäminen vaatii pitkäaikaista tutustumista, vähän niin kuin ihmiseen.”

Saaren kartanon alue, sen korkeat puut ja kevääseen heräävät käärmeet, on Suomenrinteelle puhutteleva, mutta vielä vieras paikka, vaikka hän vietti siellä myös kaksi viikkoa edellisen kesän ryhmäresidenssissä. Silloin hän otti alueella joitakin kuvia, mutta huomasi etsivänsä maisemasta itselleen entuudestaan tuttuja elementtejä. Nuo kuvat eivät ole päätyneet käyttöön ja tänä keväänä kuvien ottaminen on jäänyt kokonaan. Ajan antaminen mahdollistaa oikean puhuttelutavan löytämisen, jos sellainen on tullakseen. Kirjoittamalla pystyy kuitenkin tavoittamaan omat maisemat myös matkan päästä.

”Itselle tuntuu tosi helpolta kirjoittaa Tenon laaksosta, kun on pois sieltä ja kasvanut siellä. Se on niin tuttu ja turvallinen. Mutta sen alueen tutkiminen ei koskaan lopu, kun koko ajan kasvaa ja oppii enemmän. Tieto muuttuu ilmastonmuutoksen myötä ja tulee uusia asioita, jotka pitää omaksua tai uudelleen oppia.”

Konkreettisia utopioita

Utopia tulee kreikan kielen sanoista eu topos ja ū topos, jotka tarkoittavat hyvää paikkaa ja ei paikkaa. Suomenrinne ajatteli aikaisemmin luovansa kuvillaan utooppisia maisemia, mutta on sittemmin alkanut käsitellä utopiaa enemmän metodina kuin jonain saavutettavana asiana. Sen avulla hän voi työssään poistaa maailmasta haavoittavat asiat, kuten kolonialismin, huonon itsetunnon tai traumaattiset kokemukset.

Hän ei puhu vain itsestään vaan myös maasta. Suomenrinne käyttää työskentelyssään kollegaltaan Jenni Laitilta oppimaansa käsitettä land-body trauma, maaruumistrauma. Maa ja ihminen ovat yhtä, samoin niiden kokemukset ovat erottamattomia. Maata asuttavat ihmiset tuntevat omassa kehossaan maahan kohdistetun väkivallan seuraukset. Suomenrinne kysyy työskentelyssään mitä syntyy sen jälkeen, kun maaruumistrauma parantuu. Utopia on todellisuutta siinä mielessä, että parantumisprosessissa utopia konkretisoituu.

Hänen teoksissaan utopia mahdollistaa muodonmuutoksia ja toisten näkökulmien kuulemista. Esimerkiksi Säihkyvät utopiat -esseekokoelmassa julkaistussa tekstissään Rávdu Suomenrinne käsittelee kehonkuvaan liittyviä kokemuksia sekä ihmisenä että rautuna. Residenssissä työstämässään käsikirjoituksessa hän sen sijaan antaa omat äänensä maalle ja maan toislajisille sekä auringolle ja kuulle.

Utopioiden lisäksi Suomenrinne työskentelee maailmanloppujen kanssa. Hänelle ne ovat samankaltaisia käsitteitä. Molempia pidetään jonain tulevana, saavuttamattomana, joissa mikä tahansa on mahdollista, mutta todellisuudessa ne ovat läsnäolevia, elettyjä tilanteita. Esimerkiksi saamelaisnäkökulmasta maailmanloppuja on koko ajan ja niitä tulee koko ajan lisää. Silti Suomenrinne puhuu positiivisen taiteen luomisesta. Reaalimaailman ongelmat voivat johtaa lamaannuttavaan melankolisuuteen, mutta utooppinen ajattelu auttaa näkemään ja myös kokemaan muunlaisia mahdollisia todellisuuksia.

”Koen, että saamelaistaiteen yksi stereotypia on se, että se käsittelee vaikeita ja painavia sortoon, kolonialismiin ja assimiliaatioon liittyviä asioita. Se on tosi tärkeää ja totta kai ne on ollut osana omaakin taidetta, mutta entä jos käsittelisin niitä utopian kautta poistamalla ne? Että loisi positiivisempaa taidetta myös oman hyvinvoinnin vuoksi, ja samalla uudistaisi saamelaisen taiteen alaa, ettei päätyisi samaan oravanpyörään, mikä on pyörinyt 1970-luvulta lähtien.”

Suomenrinteen mukaan on tietenkin vaikea sanoa, koska kuvataiteessa ja elokuvissa olisi riittävästi käsitelty kolonialismia ja assimilaatiota. Eri ihmiset ja eri sukupolvet kokevat asiat niin eri tavoin. Hänelle itselleen on kuitenkin tällä hetkellä tärkeää se, että utopian kautta vaikeita asioita pystyy käsittelemään myönteisestä näkökulmasta. Ikävien asioiden poistaminen ei tarkoita niiden sivuuttamista. Olennainen osa utooppista prosessia on se, että osaa myös surra maata ja maan kanssa. Utopiassa ilmastonmuutoksen aiheuttamat traumat, kolonialismin aiheuttamat traumat sekä omat traumat on surtu läpi ja tapahtuu transformaatio. Suremisesta alkaa matka uuteen maailmaan.

Hyvää elämää

Tänä keväänä tärkeiksi asioiksi Saaren kartanolla ovat nousseet residenssiryhmän yhteiset arkiset toimet. Taiteilijan epäsäännöllisessä elämässä tavalliset rutiinit, kuten jokaviikkoinen uima- ja kauppareissu, ovat harvinaista herkkua. Yhteisen arjen jakaminen ja muusta maailmasta erossa oleminen on koettu myös eräänlaiseksi utopiaksi.

”Meistä on tullut aika tiivis joukko täällä. Tuntuu, että tämä on meidän oma kylä.”

Taidemaailmassa moni kokee vahvana sekä sisäiset että ulkoiset paineet omasta tuottavuudesta. Taiteilijan roolia on vaikea riisua, konkreettista työtulosta voi olla vaikea näyttää kovasta työstä huolimatta ja harvalla on taloudellinen mahdollisuus hiljentää tahtia.

Taidemaailman kapitalistisuus ei tee helpoksi myöskään ekologista taiteilijuutta. Monien muiden taiteilijoiden tapaan Suomenrinne kamppailee sen tosiasian kanssa, että matkustaminen on usein pakollista oman elannon ansaitsemiseksi. Vastoin romanttista taiteilijakäsitystä jatkuva reissaaminen on haitallista, se kuluttaa sekä luonnonvaroja että omaa jaksamista. Residenssissä Suomenrinne onkin yrittänyt ottaa aikaa itselleen.

”Täällä ollessani olen miettinyt sitä, miten voi olla itselleen hyvä taiteilija. Kun on reissannut koko vuoden, niin alkaa miettimään sitä hyvinvointia, mitä pitäisi itse ylläpitää taiteilijana.”

Suomenrinne kokee, että uran kiihkeätahtisessa alussa paineita on vielä enemmän. On jatkuva epävarmuus siitä, kuinka kauan kutsut näyttelyihin ja muihin projekteihin jatkuvat, kuinka pitkälle on pakko suunnitella, että pärjää. Hänelle kestävä taiteilijuus tarkoittaakin myös sitä, että oppisi sanomaan ei. Suomenrinteen omassa elämässä seuraava askel kohti juurtumista tarkoittaa paluuta Saamenmaalle.

”Minulle ukin kuolema oli yksi maailmanloppu, mutta nyt palaan sinne ja siivoan sen mökin. Ja elän siellä ensimmäisen kesän mummin kanssa luoden uuden muiston. Eikö sekin voisi olla utopia?”